Baş Sahypa / BAŞ SAHYPA / Barmasy Çylşyrymly Ýerlerde Gün Batareýalary Sanly Telefon Stansiýalaryny Energiýa Bilen Üpjün Ederler
Barmasy Çylşyrymly Ýerlerde Gün Batareýalary Sanly Telefon Stansiýalaryny Energiýa Bilen Üpjün Ederler
Barmasy Çylşyrymly Ýerlerde Gün Batareýalary Sanly Telefon Stansiýalaryny Energiýa Bilen Üpjün Ederler

Barmasy Çylşyrymly Ýerlerde Gün Batareýalary Sanly Telefon Stansiýalaryny Energiýa Bilen Üpjün Ederler

Ýurdumyzyň telearagatnaşyk ulgamynyň maýa goýum görkezijisi ýyl-ýyldan ýokarlanýar we şonuň netijesinde-de geçirijili, ykjam aragatnaşygynyň we internetiň müşderileriniň sany köpelýär, şeýle hem ýokary tehnologiýaly süýümli-optika ugurlary arkaly guralan aragatnaşyk ýaýlymlarynyň sany artýar. Şu ýyl welaýatlaryň barylmagy kyn we alysdaky ýerlerinde ýaşaýan ilaty maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalary bilen enjamlaşdyrmagyň derejesi görnetin ýokarlanar.

Aragatnaşyk ministrligi dünýäniň meşhur öndürijilerinden üç ýüze golaý häzirki zaman sanly telefon beketlerini satyn aldy. Munuň özi ilata giň gerimli Internete girmek we maglumatlary geçirmek üçin ýokary tizlikli ýaýlymlardan hem-de aragatnaşygyň ýokary hilli hyzmatlaryndan peýdalanmaga mümkinçilik berer. Häzirki wagtda enjamlar doly möçberinde eýýäm gelip gowuşdy we “Türkmentelekom” döwlet kompaniýasy täze beketleri gurnamak işlerini alyp barýar. Barylmagy kyn etraplarda enjamlary durnukly elektrik energiýasy bilen üpjün etmek üçin gün batareýalary ulanylar.

Meňzeş Täzelikler

7 Tepe 7 Kıta Mini Dünya Kupası

“7 Tepe 7 Kıta Mini Dünya Kupası” Futbol bäsleşigi

Stambul Uniwersiteti halkara talyplar üçin “7 Tepe 7 Kıta Mini Dünya Kupası” Futbol bäsleşigi geçirer. Bu bäsleşik Stambuldaky Uniwersitetleriň …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir