Baş Sahypa / BAŞ SAHYPA / BMG-niň Baş Assambleaýasy 12-nji Dekabry Halkara Bitaraplyk Güni Diýip Yglan Etdi
BMG-niň Baş Assambleaýasy 12-nji Dekabry Halkara Bitaraplyk Güni Diýip Yglan Etdi
BMG-niň Baş Assambleaýasy 12-nji Dekabry Halkara Bitaraplyk Güni Diýip Yglan Etdi

BMG-niň Baş Assambleaýasy 12-nji Dekabry Halkara Bitaraplyk Güni Diýip Yglan Etdi

Birleşen milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 71-nji maslahatynda 12-nji dekabry Halkara Bitaraplyk güni diýip yglan etmek barada Rezolýusiýa biragyzdan kabul edildi.

Bu çözgüt Bitarap Türkmenistanyň halkara derejesindäki ýokary abraýynyň hem-de onuň älumumy parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ösüşi üpjün etmäge goşan uly goşandynyň ählumumy ykrar edilmesi boldy. Resminamada bellenilişi ýaly, bitaraplyk milli syýasaty degişli sebitlerde hem-de ählumumy derejede parahatçylygyň we howpsuzlygyň pugtalandyrylmagyna ýardam berýär we parahatçylykly, dostlukly hem-de özara bähbitli gatnaşyklaryň ösdürilmeginde möhüm ähmiýete eýe boup biler.

Halkara Bitaraplyk gününi döretmek baradaky başlangyç hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan 2015-nji ýylyň dekabrynda Watanymyzyň hemişelik bitaraplyk derejesiniň 20 ýyllygyna bagyşlanyp türkmen paýtagtynda geçirilen Halkara maslahatynda öňe sürüldi.

Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 71-nji maslahatynda ýokarda agzalan Rezolýusiýa biragyzdan kabul edildi.

Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň Ministler Kabinetiniň 7-nji fewralda geçirilen mejlisinde BMG-niň Baş Assambleýasy tarapyndan “Halkara Bitaraplyk güni” Rezolýusiýasynyň kabul edilmegi mynasybetli ýurdumyzyň halkyna ýüzlenme bilen çykyş etdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow watandaşlarymyzy bu şanly waka bilen tüýs ýürekden gutlap, 2017-nji ýylyň 2-nji fewralynda BMG-niň Baş Assambleýasynyň 71-nji maslahatynda ýokarda agzalan Rezolýusiýanyň kabul edilmegini aýratyn belläp, Watanymyzyň hemişelik Bitaraplyk derejesiniň umumadamzat ähmiýetini ýene bir gezek nygtady.

Türkmenistan özüniň halkara – hukuk derejesine üýtgewsiz ygararly bolmak bilen, bitaraplyk, parahatçylyk söýüjilik hem-de hoşniýetli goňşuçylyk syýasatyny iş ýüzünde durmuşa geçirýär, bu dereje ýurdumyzyň daşary syýasatynyň esasyny düzýär diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Meňzeş Täzelikler

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Saýlawlara Gatnaşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Saýlawlara Gatnaşdy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ozal çykyp gidenleriň ornuna Mejlisiň deputatlygyna geçirilen saýlawlara gatnaşdy. Aşgabat şäheriniň …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir