Baş Sahypa / BAŞ SAHYPA

BAŞ SAHYPA

Türkmen Habar Gullugy – Türkmenistan Habarlary we Dünýä Habarlary

Uhanda Türkmenistan we Hytaý Hyzmatdaşlygyna Bagyşlanan Forum Geçirildi

Uhanda Türkmenistan we Hytaý Hyzmatdaşlygyna Bagyşlanan Forum Geçirildi

Uhanda Hytaý Halk Respublikasynyň Kubeý welaýatynyň dolandyryş merkezinde iki döwletiň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 25 ýyllygyna bagyşlanylan çäreleriň jemleýji gününiň maksatnamasyna laýyklykda “Türkmenistan-Hytaý: Täze Ýüpek ýolunda hyzmatdaşlyk” atly forum geçirildi. Duşuşyga welaýatyň hökümetiniň we şäher meriýasynyň wekilleri, Uhan şäheriniň Hytaý geologiýa uniwersitetiniň ýolbaşçylary, professor-mugallymlar düzümi, Hytaýyň birnäçe sebitleriniň barlag …

Dowamy »

Hazarýaka Döwletleriniň Ygtyýarly Wekilleriniň Duşuşygy

Hazarýaka Döwletleriniň Ygtyýarly Wekilleriniň Duşuşygy

Aşgabatda Hazarýaka döwletleriniň ygtyýarly wekilleriniň nobatdaky maslahaty öz işine başlady. Oňa Azerbaýjanyň, Eýranyň, Gazagystanyň, Russiýanyň we Türkmenistanyň ugurdaş ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň ýolbaşçylary, esasy hünärmenleri gatnaşýarlar. Türkmenistanyň Daşary işler, Ykdysadyýet we ösüş ministrlikleriniň, Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Hazar deňziniň meseleleri baradaky döwlet kärhanasynyň bilelikde guramagynda geçirilen duşuşygyň gün tertibine Hazarýaka döwletleriniň …

Dowamy »

Mejlisiň Deputatlarynyň Möhletinden Öň Çykyp Giden, Şeýle Hem Halk Maslahatlarynyň we Geňeş Agzalarynyň Dalaşgärlerine Şahadatnamalar Gowşuryldy

Mejlisiň Deputatlarynyň Möhletinden Öň Çykyp Giden, Şeýle Hem Halk Maslahatlarynyň we Geňeş Agzalarynyň Dalaşgärlerine Şahadatnamalar Gowşuryldy

Möhletinden öň çykyp gidenleriň aýry-aýry saýlaw okruglarynda we welaýatlaryň dolandyryş-çäk gurluşynyň üýtgemegi bilen baglylykda, Mejlisiň deputatlarynyň, halk maslahatlarynyň, Geňeş agzalarynyň ýerine geçiriljek saýlawlara taýýarlyk görmek işleriniň çäklerinde degişli saýlaw toparlarynda bellige alnan dalaşgärlere dabaraly ýagdaýda bellenilen nusgada şahadatnamalar gowşuryldy. Demokratik partiýadan we raýatlaryň teklipçiler toparyndan Aşgabat şäherinde 7-nji “Güneş” saýlaw …

Dowamy »

Ýapyk Binalarda we Söweş Sungaty Boýunça V Aziýa Oýunlaryna Taýýarlyk Görmek Baradaky Ýerine Ýetiriji Komitet Dabaralary Dünýä Derejesinde Geçirmek Boýunça Hyzmatdaşyny Yglan Etdi

Ýapyk Binalarda we Söweş Sungaty Boýunça V Aziýa Oýunlaryna Taýýarlyk Görmek Baradaky Ýerine Ýetiriji Komitet Dabaralary Dünýä Derejesinde Geçirmek Boýunça Hyzmatdaşyny Yglan Etdi

V Aziýa oýunlaryna taýýarlyk görmek baradaky ýerine ýetiriji komitet dünýä ýüzünde giňden tanalýan “Balich Worldwide Shows” kompaniýasynyň Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň Açylyş we Ýapylyş dabaralarynyň guramaçylygy bilen meşgullanjakdygyny mälim etdi. Aşgabat Olimpiýa toplumynynyň gurluşyk işlerini ýerine ýetiren Türkiýäniň belli gurluşyk kompaniýasy “Polimeks”, dabaralaryň geçirilmeginde jogapkär …

Dowamy »

Dubaýda Aşgabatda Aziýa Oýunlarynyň Başlamagyna 150 Gün Galmagyny Giňden Bellediler

Dubaýda Aşgabatda Aziýa Oýunlarynyň Başlamagyna 150 Gün Galmagyny Giňden Bellediler

2017-nji ýylyň 20-nji aprelinde Dubaý şäherinde Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň başlamagyna 150 güniň galandygyna bagyşlanan medeni çäre geçirildi. Çärä Birleşen Arap Emirliklerinde akkreditirlenen diplomatik korpusyň wekilleri, Birleşen Arap Emirlikleriniň sport federasiýalarynyň wekilleri, şol ýurtda ýaşaýan Türkmenistanyň raýatlary, Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň agzalary we Dubaý şäheriniň …

Dowamy »

Paýtagtymyzyň Arçabil Etrabynda Gülleri we Bezeg Ösümliklerini Ýetişdirmäge Ýörüteleşdirilen Iri Ýyladyş Hojalygy Döredildi

Paýtagtymyzyň Arçabil Etrabynda Gülleri we Bezeg Ösümliklerini Ýetişdirmäge Ýörüteleşdirilen Iri Ýyladyş Hojalygy Döredildi

Toplumyň hünärmenleri her ýyl türkmen paýtagtyny abadanlaşdyrmagyň toplumlaýyn maksatnamasynyň ekologiýa bölegi babatda Aşgabatda bag ekmeklige we ösümlikler bezegine niýetlenen dürli bezeglik ösümlikleriň onlarça müň düýbüni, möwsümleýin gülleriň şitillerini ýetirşdirerler. Täze gülçülik hojalygy Arçabil etrap häkimliginiň we Türkmenistanyň Jemagat hojalygy ministrliginiň tabşyrygy bilen guruldy. 50 gektardan gowrak ýerde Türkmenistanyň Jemagat hojalygy …

Dowamy »

Aziýanyň Iň Güýçli Agyr Atletikaçylary Türkmen Paýtagtyna Ýygnandy

Aziýanyň Iň Güýçli Agyr Atletikaçylary Türkmen Paýtagtyna Ýygnandy

Olimpiýa şäherjiginiň söweş sungatlary toplumynda agyr atletika boýunça Aziýanyň çempionaty badalga aldy. Oňa Ýaponiýadan, Hytaýdan, Koreýa Respublikasyndan, KHDR-den, Omandan, Kuweýtden, Iordaniýadan, Siriýadan, Yrakdan — jemi 30-dan gowrak ýurtdan agyr atletikaçylaryň 200-e golaýy gatnaşýar. Ýaryşlaryň ilkinji gününiň jemleri boýunça Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzasy Ýulduz Jumabaýewa iki bürünç medala mynasyp boldy. Biziň …

Dowamy »

Türkmen Talyplarynyň Belarusda Geçirilen Ders Bäsleşiginde Gazanan Üstünligi

Türkmen Talyplarynyň Belarusda Geçirilen Ders Bäsleşiginde Gazanan Üstünligi

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň talyplarynyň geçen hepdede Belarus Respublikasynda nazary mehanika boýunça 13-nji halkara ders bäsleşiginde medallara mynasyp bolmagy hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň bilim ulgamynda alyp barýan syýasatynyň üstünliklere beslenýändigini nobatdaky subutnamasydyr. Belarus döwlet ulag uniwersitetinde geçirilen bäsleşiklere Belarusdan, Russiýa Federasiýasyndan, Hytaý Halk Respublikasyndan, Ukrainadan we beýleki ýurtlardan ýokary …

Dowamy »