Baş Sahypa / DÜNÝÄ

DÜNÝÄ

Pekinde HHR Bilen Merkezi Aziýa Ýurtlarynyň Arasynda Diplomatik Gatnaşyklarynyň Ýola Goýulmagynyň 25 Ýyllygyna Bagyşlanyp Dabaraly Çäre Geçirildi

Pekinde HHR Bilen Merkezi Aziýa Ýurtlarynyň Arasynda Diplomatik Gatnaşyklarynyň Ýola Goýulmagynyň 25 Ýyllygyna Bagyşlanyp Dabaraly Çäre Geçirildi

Pekinde “Dýaoýuýtaý” döwlet kabulhanasynda Hytaý Halk Respublikasy bilen Merkezi Aziýanyň bäş ýurtlary bolan Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Özbegistanyň, Täjigistanyň we Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklarynyň ýola goýulmagynyň 25 ýyllygyna bagyşlanyp dabaraly çäre geçirildi. Bu dabaraly çäräni Hytaýyň daşary döwletler bilen dostluk halk jemgyýeti (HDDDHJ) we Hytaýyň Merkezi Aziýa ýurtlary bilen dostluk jemgyýeti gurnadylar. …

Dowamy »

BMG-niň Türkmenistandaky Hemişelik Utgaşdyryjysy Bilen Duşuşyk

BMG-niň Türkmenistandaky Hemişelik Utgaşdyryjysy Bilen Duşuşyk

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde BMG-niň Türkmenistandaky Hemişelik utgaşdyryjysy, hem-de bu guramanyň Ösüş Maksatnamasynyň we Ilat gaznasynyň Türkmenistandaky Hemişelik wekili wezipesine täze bellenilen h-m Ýelena Panowa bilen duşuşyk geçirildi. Türkmen tarapy h-m Panowany Türkmenistanda işe başlamagy bilen gutlap, bitarap Türkmenistanyň daşary syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri halkara guramalary bilen hyzmatdaşlygy giňeltmek bolup …

Dowamy »

Türkmenistan Dünýäniň Ulag Ulgamyna Işjeň Goşulyşýar

Türkmenistan Dünýäniň Ulag Ulgamyna Işjeň Goşulyşýar

2016-njy ýyl ulag düzümini düýpli dörebaplaşdyrmak we toplumlaýyn ösdürmek boýunça giň gerimli taslamalaryň amala aşyrylan ýyly hökmünde eziz Watanymyzyň ýyl ýazgysyna girdi. Demir ýollarynyň we giň awtobanlaryň gurlan müňlerçe kilometrleri, şeýle hem taslamasy düzülýän ugurlary, bar bolan deňiz we howa menzilleriniň gurulmagy we hereket edýänleriniň durkunyň täzelenilmegi hormatly Prezidentimiz Gurbanguly …

Dowamy »

Türkmenistanyň DIM-i Halkara KHBS-lerinde, Sport we Diplomatik Toparlarda Aziada-2017-niň PR Kompaniýasyny Ýaýradýar

Türkmenistanyň DIM-i Halkara KHBS-lerinde, Sport we Diplomatik Toparlarda Aziada-2017-niň PR Kompaniýasyny Ýaýradýar

Şu ýylyň sentýabr aýynda geçiriljek Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň maglumat üpjünçüligini ilerletmek maksady bilen Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi beýleki döwlet düzümleri bilen bilelikde çäreleriň Meýilnamasyny işläp taýýarlady, ol dünýä jemgyýetçiligini ýurdumyzyň häzirki ýeten sepgitleri, üstünlikleri we gazananlary, şeýle hem Aziada-2017-ä görülýän taýýarlyk işleri bilen tanyşdyrylmagyna …

Dowamy »

Eýranyň Birtaraplaýyn Beýannamalary Delilsiz we Esassyz

Eýranyň Birtaraplaýyn Beýannamalary Delilsiz we Esassyz

Köpçülikleýin Habar Beriş Serişdeleri Üçin Maglumat. Eýranyň milli gaz kompaniýasynyň (EMGK) resmi internet saýtynda ýerleşdirilen maglumatyna degişlilikde, Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi şu aşakdakylary belleýär. EMGK-niň esassyz we obýektiw bolmadyk maglumatyna öz tarapymyzdan Kompaniýanyň türkmen tarapyna bolan bergisini üzmek bilen bagly meselede hemmäni ýalňyş pikire ugrukdyrmak synanyşygy hökmünde garaýarys. Hususan hem, …

Dowamy »

Köpçülikleýin Habar Beriş Serişdeleri Üçin Maglumat

Köpçülikleýin Habar Beriş Serişdeleri Üçin Maglumat

Soňky günlerde Eýranyň we beýleki döwletleriň köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde gaz pudagyndaky türkmen-eýran gatnaşyklaryna degişli dürli maglumatlar beýan edilýär. Olaryň käbirinde 2017-nji ýylyň 1-nji ýanwarynda Eýranyň türkmen gazy bilen üpjün edilmeginiň «duýdansyz we ikitaraplaýyn ylalaşyga gabat gelmän» bes edilmegi barada gürrüň edilýär. Beýleki neşirlerde bolsa, tersine «Eýran Türkmenistan bilen türkmen …

Dowamy »

2017-nji Ýylyň Ilkinji Körpesi

2017-nji Ýylyň Ilkinji Körpesi

Täze, 2017-nji ýylyň ilkinji minutlarynda Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkezinde ýene-de bir körpeje türkmenistanly dünýä indi. Ol Türkmenistanda ýetip gelen ýylda doglan ilkinji çaga boldy. Elbetde, her gün ýurdumyzyň dürli künjeklerinde köp çaga dogulýar. Ýöne Täze ýyl gijesi dogulmak çaga hem-de onuň maşgalasy üçin aýratyn mana eýedir. Çünki …

Dowamy »

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Adyna Gutlag Hatlary Gelip Gowuşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Adyna Gutlag Hatlary Gelip Gowuşdy

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly BERDIMUHAMEDOWA Hormatly Gurbanguly Mälikgulyýewiç! Sizi ýetip gelýän Täze ýyl bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. 2016-njy ýylyň Russiýa bilen Türkmenistanyň arasyndaky strategik hyzmatdaşlygy ösdürmekde uly üstünliklere beslenen ýyl bolandygyny kanagatlanma bilen belleýärin. Biziň ikitaraplaýyn syýasy gatnaşyklary, dürli ulgamlarda netijeli hyzmatdaşlygy hem-de halkara işlerinde özara hereketleri bilelikdäki …

Dowamy »

RF Ýanwaryň Ahyrynda OPEC we OPEC Däl Döwletleriň Nebit Çykaryşyna Gözegçilik Boýunça Komitetiň Maslahatyny Geçirmegi Teklip Edýär

RF Ýanwaryň Ahyrynda OPEC we OPEC Däl Döwletleriň Nebit Çykaryşyna Gözegçilik Boýunça Komitetiň Maslahatyny Geçirmegi Teklip Edýär

Russiýa 2017-nji ýylyň ýanwarynyň ahyrynda OPEC we gurama degişli däl döwletleriň nebit çykarylyşyny çäklendirmeklige gözegçilik etmek boýunça komitetiň maslahatyny geçirmegi teklip edýär, diýip ТАСС RF-ip energetika ministri Aleksandr Nowaka salgylanyp habar berýär. Nowak şeýle hem Russiýanyň içinde nebit çykarylyşyny çäklendirmek boýunça iş toparynyň şu duşenbede maslahatyny geçirendigini habar berdi. iş …

Dowamy »