Baş Sahypa / DÜNÝÄ

DÜNÝÄ

Türkmen Habar Gullugy – Türkmenistan Habarlary we Dünýä Habarlary

Aşgabatda Hazarýaka Döwletleriniň Ygtyýarly Wekilleriniň Duşuşygy Geçýär

Aşgabatda Hazarýaka Döwletleriniň Ygtyýarly Wekilleriniň Duşuşygy Geçýär

Aşgabatda Hazarýaka döwletlerleriniň ygtyýarly wekilleriniň nobatdaky mejlisi öz işine başlady. Oňa Azerbaýjanyň, Eýranyň, Gazagystanyň, Russiýanyň hem-de Türkmenistanyň degişli ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň ýolbaşçylary hem-de esasy hünärmenleri gatnaşýarlar. Daşary işler ministrligi, Döwlet balyk hojalygy komiteti we Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Hazar deňziniň meseleleri boýunça döwlet kärhanasy tarapyndan guralan duşuşygyň gün tertibiniň esasy …

Dowamy »

Türkmenistanyň DIM-nde Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Baş Sekretary Bilen Duşuşyk

Türkmenistanyň DIM-nde Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Baş Sekretary Bilen Duşuşyk

Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow Türkmen paýtagtyna Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryna Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (ŞHG) halkara synçylar toparyna baştutanlyk edip gelen Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Baş sekretary Rashid Alimowy kabul etdi. Duşuşygyň dowamynda taraplar ŞHG-nyň kuwwaty sebit howpsuzlygynyň berk deňagramlylygyny saklamak üçin, gapma-garşylyklara ýol bermezlik we gepleşikleri olary çözmegiň ýeke-täk guraly hökmünde …

Dowamy »

Türkmen Samboçylary Minskdäki Ýaryşyň Birinji Gününde Ýedi Medal Gazandylar

Türkmen Samboçylary Minskdäki Ýaryşyň Birinji Gününde Ýedi Medal Gazandylar

Belarusuň paýtagtynyň Sport köşgünde Prezident Aleksandr Lukaşenkonyň baýragy ugrunda “A” derejeli “Sport we söweş sambosy boýunça Belarus Respublikasynyň açyk çempionaty” diýen XXI Halkara ýaryşy badalga aldy. Bu ýaryşa 16 ýurtdan — Russiýadan, Bolgariýadan, Rumyniýadan, Gresiýadan, Ysraýyldan, Slowakiýadan, Ukrainadan we beýleki döwletlerden 200-den gowrak türgen gatnaşýar. Biziň ýygyndy toparymyzyň düzüminde ussatlaryň …

Dowamy »

Türkmenistanyň Neşirýat Önümleri Minskide Halkara Kitap Sergi-Ýarmarkasynda Görkezildi

Türkmenistanyň Neşirýat Önümleri Minskide Halkara Kitap Sergi-Ýarmarkasynda Görkezildi

Türkmen döwlet neşirýat gullugy 8-nji fewralda belarus paýtagtynda açylan XXIV Minsk halkara kitap sergi-ýarmarkasyna gatnaşýar. Kitap önümleriniň gözden geçirilişinde 30-dan gowrak kitap neşir edijiler önümlerini görkezýär. Türkmenistanyň sergisi edebiýat, ylmy, publisistik neşirleriň, fotokitapçalaryň we beýleki neşir önümleriniň ýokary hilli poligrafiýa taýdan ýerine ýetirilişi bilen pudagyň öňdebaryjylarynyň hem-de bu ýere gelenleriň …

Dowamy »

BMG-niň Baş Assambleaýasy 12-nji Dekabry Halkara Bitaraplyk Güni Diýip Yglan Etdi

BMG-niň Baş Assambleaýasy 12-nji Dekabry Halkara Bitaraplyk Güni Diýip Yglan Etdi

Birleşen milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 71-nji maslahatynda 12-nji dekabry Halkara Bitaraplyk güni diýip yglan etmek barada Rezolýusiýa biragyzdan kabul edildi. Bu çözgüt Bitarap Türkmenistanyň halkara derejesindäki ýokary abraýynyň hem-de onuň älumumy parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ösüşi üpjün etmäge goşan uly goşandynyň ählumumy ykrar edilmesi boldy. Resminamada bellenilişi ýaly, bitaraplyk milli …

Dowamy »

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow: Bitaraplyk, Parahatçylyk Söýüjilik we Hoşniýetli Goňşuçylyk – Türkmenistanyň Daşary Syýasatynyň Esasyny Düzýär

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow: Bitaraplyk, Parahatçylyk Söýüjilik we Hoşniýetli Goňşuçylyk – Türkmenistanyň Daşary Syýasatynyň Esasyny Düzýär

Döwlet Baştutanymyz Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 71-nji maslahatynda 12-nji dekabry Halkara Bitaraplyk güni diýip yglan etmek barada Rezolýusiýany kabul etmegi mynasybetli ýurduyzyň halkyna ýüzlenme bilen çykyş etdi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow watandaşlarymyzy bu şanly waka bilen tüýs ýürekden gutlap, 2017-nji ýylyň 2-nji fewralynda BMG-niň Baş Assambleýasynyň 71-nji maslahatynda ýokarda …

Dowamy »

Warşawada Türkmenistan Bilen ÝHHG/DIAHBE-niň Arasyndaky Hyzmatdaşlygy Ýygjamlaşdyrmak Meseleleri Ara Alnyp Maslahatlaşyldy

Warşawada Türkmenistan Bilen ÝHHG/DIAHBE-niň Arasyndaky Hyzmatdaşlygy Ýygjamlaşdyrmak Meseleleri Ara Alnyp Maslahatlaşyldy

2017-nji ýylyň 1-nji fewralynda Polşa Respublikasynyň paýtagty Warşawada Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary W.Hajyýew Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Demokratik institutlary we adam hukuklary boýunça edarasynyň (ÝHHG/DIAHBE) direktory M.Link bilen duşuşyk geçirdi. Oňyn ýagdaýda geçen duşuşygyň barşynda taraplar ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ýygjamlaşdyrmagyň ýollary barada pikir alyşdylar. Bellenilşi ýaly, Türkmenistan özüniň ratifikasiýa …

Dowamy »

Türkmenistan BMG Bilen Hyzmatdaşlygy Berkitmek Meselelerini Ara Alyp Maslahatlaşdylar

Türkmenistan BMG Bilen Hyzmatdaşlygy Berkitmek Meselelerini Ara Alyp Maslahatlaşdylar

2017-nji ýylyň 1-nji fewralynda Aşgabatda Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistandaky hemişelik wekili Ýelena Panowa bilen duşuşyk geçirdi we Türkmenistan bilen BMG-niň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmegiň meselelerini ara alyp maslahatlaşdy. Duşuşykda türkmen tarapy Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasyny özüniň strategiki hyzmatdaşy hökmünde kabul edýändigini we şunuň bilen baglylykda Milletler …

Dowamy »

Eýran Gaz Geçirijisini Çekmek Boýunça Pakistan Bilen Baglaşan Geleşiginden Ýüz Öwrüp Biler

Eýran Gaz Geçirijisini Çekmek Boýunça Pakistan Bilen Baglaşan Geleşiginden Ýüz Öwrüp Biler

Eýran gurluşygynyň uzaga çekenligi sebäpli gaz geçirijisini çekmek boýunça Pakistan bilen baglaşan geleşiginden ýüz öwrüp biler, diýip Eýranyň Milli gaz kompaniýasynyň ýolbaşçysy Hamid Reza Aragi aýtdy. Bu barada Trend agentligi Mehr eýran agentligine salgylanyp habar berýär. Onuň sözlerine görä, gepleşikler üç hili dowam edip biler: häzirki ýagdaý saklanar; «Parahatçylyk» diýlip …

Dowamy »

(TENDER) Türkmennebit Demirgazyk Goturdepe Ýatagynda Guýulary Gurmak Boýunça Halkara Bäsleşigini Yglan Etdi

(TENDER) Türkmennebit Demirgazyk Goturdepe Ýatagynda Guýulary Gurmak Boýunça Halkara Bäsleşigini Yglan Etdi

«Türkmennebit» döwlet konserni 2017-nji ýylyň 27-nji ýanwaryndan 27-nji fewraly aralygynda Hazar deňziniň ýalpaklygynda ýerleşen Demirgazyk Goturdepe ýatagynda guýulary gurmak boýunça halkara bäsleşigini yglan etdi. Guýulary gurmaklyk Demirgazyk Goturdepe känini özleşdirmegiň maýa goýum taslamasynyň birinji tapgyrynyň çäklerinde meýilleşdirilýär. Bäsleşige iki sany lot goşuldy — turbalary satyn almak we metalprokat, şeýle hem …

Dowamy »