Baş Sahypa / DÜNÝÄ

DÜNÝÄ

Türkmen Habar Gullugy – Türkmenistan Habarlary we Dünýä Habarlary

OPEC 2017-nji Ýylda Nebite Bolan Isleg Baradaky Çaklamasyny Ýokarlandyrdy

OPEC 2017-nji Ýylda Nebite Bolan Isleg Baradaky Çaklamasyny Ýokarlandyrdy

2017-nji ýylda dünýä boýunça nebite bolan isleg günde 96,32 mln barrele barabar bolar. Bu görkeziji öň çaklamadan günde 10 müň barrel köpdür, diýlip OPEC-iň her aýdaky synynda aýdylýar. Bu barada Interfaks habar berýär. 2016-njy ýylda nebite bolan isleg üýtgemedi we günde 95,05 mln barrele barabar boldy. Hasabata laýyklykda, islegiň artmagy …

Dowamy »

Owganystan TOPH Gaz Geçirijisiniň Taslamasynyň Ähmiýetini Belledi

Owganystan TOPH Gaz Geçirijisiniň Taslamasynyň Ähmiýetini Belledi

Owganystan bilen Türkmenistanyň arasyndaky ýakyn hyzmatdaşlygyň mysaly hökmünde Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan (TOPH) gaz geçirijisiniň we Atamyrat-Ymamnazar-Akina demir ýolunyň taslamalaryny aýtmak bolar. Bu barada Owganystanyň Prezidenti Mohammed Aşraf Ganiniň ikitaraplaýyn diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 25 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowy gutlap ýazan hatynda bellenilýär. Owganystan bilen Türkmenistanyň sebit ykdysady maksatnamalary laýyk gelýär. …

Dowamy »

W.Putin Merkezi Aziýada we Hazarda Durnuklylygy Üpjün Etmekde Moskwa Bilen Aşgabadyň Özara Gatnaşyklarynyň Möhümdigini Belledi

W.Putin Merkezi Aziýada we Hazarda Durnuklylygy Üpjün Etmekde Moskwa Bilen Aşgabadyň Özara Gatnaşyklarynyň Möhümdigini Belledi

Moskwa bilen Aşgabadyň özara gatnaşyklary Merkezi Aziýada we Hazarda durnuklylygy üpjün etmekde möhüm şert bolup durýar. Bu barada Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň iki ýurduň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagy mynasybetli Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa iberen gutlagynda aýdylýar. «Geçen döwürde rus-türkmen gatnaşyklary strategik hyzmatdaşlyk derejesine çykdy. Dürli derejede syýasy mazmunly …

Dowamy »

Saxo Bank Nebitiň Bahalary Boýunça Çaklamasyny Aşaklatdy

Saxo Bank Nebitiň Bahalary Boýunça Çaklamasyny Aşaklatdy

Saxo Bank ýylyň ahyryna çenli nebitiň bahalaryna bolan çaklamasyny barrel üçin 58 dollara çenli aşaklatdy we islegiň artmagynyň we teklibiň çäklendirilmeginiň ahyrynda bahalara oňaýly täsir etjekdigini çaklaýar, diýip Saxo Bank-yň haryt-çig mal bazarynda strategiýalar bölüminiň başlygy Ole Slot Hansene salgylanyp Trend habar berýär. Onuň aýtmagyna görä, geçen ýylyň ahyrynda ABŞ-da …

Dowamy »

WADA Bilen Toplumlaýyn Hyzmatdaşlyk Türkmen Sportunyň Arassalygyny Saklamaga Ýardam Eder

WADA Bilen Toplumlaýyn Hyzmatdaşlyk Türkmen Sportunyň Arassalygyny Saklamaga Ýardam Eder

Türkmen sportunyň arassalygyny saklamak hem-de sportda dopingiň ulanylmagyna garşy göreşi utgaşdyrmak üçin Türkmenstanda Bütindünýä doping agentligi bilen yzygiderli hyzmatdaşlygy ýola goýmak işlerine girişildi. Bu barada şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Awazada halkara sport kongresinde beýan etdi. 2017-nji ýylda Türkmenistanda Milli dopinge garşy agentlik döredildi. Türkmen hünärmenlerine häzirki zaman tehnologiýalarynda …

Dowamy »

Awazada Aziada-2017-ä Bagyşlanan Halkara Sport Kongresi Geçiriler

Awazada Aziada-2017-ä Bagyşlanan Halkara Sport Kongresi Geçiriler

2017-nji ýylyň 7-nji aprelinde “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda “Aziada-2017: Parahatçylygyň we ösüşiň ugrunda halkara sport hyzmatdaşlygy” atly halkara sport kongresi geçiriler. Forumyň guramaçylary bolup Sport baradaky döwlet komiteti, VAziýa oýunlaryna taýýarlyk görmek baradaky Ýerine ýetiriji komitet we Türkmenistanyň DIM çykyş edýär. Geçiriljek forum dünýäniň sport jemgyýetçiligini Ýapyk binalarda we söweş …

Dowamy »

PetroChina Turba Geçirijilerini Satyp Başlamagy Mümkin

PetroChina Turba Geçirijilerini Satyp Başlamagy Mümkin

PetroChina hytaý nebitgaz kompaniýasy (100% CNP degişli) 2016-njy ýylda girdejisiniň 78 göterim pese düşüp, 1,1 mlrd dollara ýetendigini habar berdi. 2016-njy ýylda kompaniýanyň nebit we gaz çykarylyşynyň jemi möçberi 1,8 göterim aşaklap, 1,47 mlrd barr neb. barabar boldy. Şunuň bilen birlikde Hytaýdaky we daşary ýurtlardaky känlerden nebitiň çykarylyşy 5,3 göterim …

Dowamy »

Brent Nebitiniň Barreliniň Bahasy 53,40 Dollara, WTI-niňki 50,53 Dollara Çenli Aşak Düşdi

Brent Nebitiniň Barreliniň Bahasy 53,40 Dollara, WTI-niňki 50,53 Dollara Çenli Aşak Düşdi

Bu gün nebit az-kem aşaklaýar. Brent kysymly nebitiň iýuldaky fýuçersleri Londondaky biržada 7:52 wagtda çenli ýagdaýda 13 sent (0,24 göterim) aşaklap, barrel üçin 53,40 dollara barabar boldy. WTI kysymly nebitiň maýdaky fýuçersleriniň bahalary 7 sent (0,14) aşaklap, barrel üçin 50,53 dollara ýetdi, diýip Finmarket habar berýär. 30-njy martdaky söwda geleşikleriniň …

Dowamy »

Metbugat Üçin Habar

Metbugat Üçin Habar

2017-nji ýylyň 4-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde ÝHHG-niň Aşgabatdaky Merkeziniň ýardam bermeginde 2017-nji ýylyň 14-15-nji noýabrynda geçiriljek Owganystan boýunça sebitleýin ykdysady hyzmatdaşlygyň 7-nji Konferensiýasyna (RECCA VII) taýýarlyk meseleleri boýunça duşuşyk geçirildi. Maslahatyň işine Owganystanyň, Azerbaýjanyň, Hytaýyň, Gruziýanyň, Yragyň, Eýranyň, Päkistayň, Russiýanyň, Täjigistanyň, Türkiýäniň, Özbegistanyň we Italiýanyň wekilleri gatnaşdylar. Hususan-da, …

Dowamy »