Baş Sahypa / DÜNÝÄ

DÜNÝÄ

Türkmen Habar Gullugy – Türkmenistan Habarlary we Dünýä Habarlary

Daşky Gurşawy Goramagyň Bütindünýä Gününe Gabatlanyp Aşgabatda Halkara Ekologik Forumy Geçiriler

Daşky Gurşawy Goramagyň Bütindünýä Gününe Gabatlanyp Aşgabatda Halkara Ekologik Forumy Geçiriler

Daşky gurşawy goramagyň bütindünýä gününe gabatlanyp, Aşgabatda sebit we halkara guramalarynyň, Merkezi Aziýa döwletleriniň dürli ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň ýolbaşçylarynyň, daşky gurşawy goramak, suw hojalygy ulgamynyň hünärmenleriniň gatnaşmagynda çäreler toplumy geçiriler. Olaryň hatarynda Halkara ekologik forumy, Araly halas etmegiň halkara gaznasynyň Durnukly ösüş boýunça toparynyň mejlisini, Merkezi Aziýanyň sebitleýin ekologiki …

Dowamy »

Dünýä Türkmenleriniň Ynsanperwer Birleşiginiň XX Maslahaty

Dünýä Türkmenleriniň Ynsanperwer Birleşiginiň XX Maslahaty

Paýtagtymyzda Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň XX maslahaty geçirildi. Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçirilen bu foruma dürli ýurtlarda kowçum bolup ýaşaýan türkmenleriň wekilleri, ýurdumyzyň ähli künjeklerinden gelen toparlar gatnaşdylar. 1991-nji ýylda döredilen Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň işi özygtyýarly Watanymyzyň täze taryhy bilen berk baglanyşyklydyr. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk …

Dowamy »

Türkmenistana Gelmek Üçin Wiza Almak we Beýleki Syýahatçylyk Hyzmatlaryny Hödürleýän Syýahatçylyk Kärhanalaryň Sanawy

Türkmenistana Gelmek Üçin Wiza Almak we Beýleki Syýahatçylyk Hyzmatlaryny Hödürleýän Syýahatçylyk Kärhanalaryň Sanawy

Türkmenistana Gelmek Üçin Wiza Almak we Beýleki Syýahatçylyk Hyzmatlaryny Hödürleýän Syýahatçylyk Kärhanalaryň Sanawy  (Travel Agencies of Turkmenistan for Visa Support)   Kärhana  (Company) Web Saýty  (Website) Telefon (Phone) Ahalsyýahat State Travel Agency www.ahalsiyakhat.com +993 12 95 75 03 Ak Atlyn Hotel Tourism Department www.akaltyn.com +993 12 36 35 11 Atlaz …

Dowamy »

Aşgabat Aziada-2017 Oýunlaryna Wiza Almak Hakynda

Aşgabat Aziada-2017 Oýunlaryna Wiza Almak Hakynda

Türkmenistana gelmek we Aşgabat 2017 Oýunlaryna barmak üçin wiza gerekmi? Hawa, Türkmenistana syýahat edýän ähli daşary ýurtlylar üçin wiza gerek. Muňa Aşgabat 2017 Oýunlaryna baglylykda, syýahat edýänler hem degişli. Wiza – bu daşary ýurtlylaryň we raýatlygy bolmadyk adamlaryň kanuny gelip çykan ýurduny görkezýän resminamadyr: i. Ýurda girmek üçin; i. Wizalarynda …

Dowamy »

Aşgabatda Dünýä Türkmenleriniň Ynsanperwer Birleşiginiň XX Maslahaty Geçiriler

Aşgabatda Dünýä Türkmenleriniň Ynsanperwer Birleşiginiň XX Maslahaty Geçiriler

16-njy maýda Aşgabatda Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň XX maslahaty geçiriler. Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Magtymguly Pyragynyň şygryýet gününiň öňüsyrasynda paýtagtymyzda geçiriljek Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň nobatdaky maslahatynda birleşigiň işini döwrüň talaplaryna laýyklykda has-da kämilleşdirmek bilen baglanyşykly möhüm meseleler ara alnyp maslahatlaşylar. Häzirki wagtda Garaşsyz hem Bitarap Türkmenistanda amala aşyrylýan ägirt uly …

Dowamy »

OPEC 2017-nji Ýylda Nebite Bolan Isleg Baradaky Çaklamasyny Ýokarlandyrdy

OPEC 2017-nji Ýylda Nebite Bolan Isleg Baradaky Çaklamasyny Ýokarlandyrdy

2017-nji ýylda dünýä boýunça nebite bolan isleg günde 96,32 mln barrele barabar bolar. Bu görkeziji öň çaklamadan günde 10 müň barrel köpdür, diýlip OPEC-iň her aýdaky synynda aýdylýar. Bu barada Interfaks habar berýär. 2016-njy ýylda nebite bolan isleg üýtgemedi we günde 95,05 mln barrele barabar boldy. Hasabata laýyklykda, islegiň artmagy …

Dowamy »

Owganystan TOPH Gaz Geçirijisiniň Taslamasynyň Ähmiýetini Belledi

Owganystan TOPH Gaz Geçirijisiniň Taslamasynyň Ähmiýetini Belledi

Owganystan bilen Türkmenistanyň arasyndaky ýakyn hyzmatdaşlygyň mysaly hökmünde Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan (TOPH) gaz geçirijisiniň we Atamyrat-Ymamnazar-Akina demir ýolunyň taslamalaryny aýtmak bolar. Bu barada Owganystanyň Prezidenti Mohammed Aşraf Ganiniň ikitaraplaýyn diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 25 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowy gutlap ýazan hatynda bellenilýär. Owganystan bilen Türkmenistanyň sebit ykdysady maksatnamalary laýyk gelýär. …

Dowamy »

W.Putin Merkezi Aziýada we Hazarda Durnuklylygy Üpjün Etmekde Moskwa Bilen Aşgabadyň Özara Gatnaşyklarynyň Möhümdigini Belledi

W.Putin Merkezi Aziýada we Hazarda Durnuklylygy Üpjün Etmekde Moskwa Bilen Aşgabadyň Özara Gatnaşyklarynyň Möhümdigini Belledi

Moskwa bilen Aşgabadyň özara gatnaşyklary Merkezi Aziýada we Hazarda durnuklylygy üpjün etmekde möhüm şert bolup durýar. Bu barada Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň iki ýurduň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagy mynasybetli Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa iberen gutlagynda aýdylýar. «Geçen döwürde rus-türkmen gatnaşyklary strategik hyzmatdaşlyk derejesine çykdy. Dürli derejede syýasy mazmunly …

Dowamy »

Saxo Bank Nebitiň Bahalary Boýunça Çaklamasyny Aşaklatdy

Saxo Bank Nebitiň Bahalary Boýunça Çaklamasyny Aşaklatdy

Saxo Bank ýylyň ahyryna çenli nebitiň bahalaryna bolan çaklamasyny barrel üçin 58 dollara çenli aşaklatdy we islegiň artmagynyň we teklibiň çäklendirilmeginiň ahyrynda bahalara oňaýly täsir etjekdigini çaklaýar, diýip Saxo Bank-yň haryt-çig mal bazarynda strategiýalar bölüminiň başlygy Ole Slot Hansene salgylanyp Trend habar berýär. Onuň aýtmagyna görä, geçen ýylyň ahyrynda ABŞ-da …

Dowamy »

WADA Bilen Toplumlaýyn Hyzmatdaşlyk Türkmen Sportunyň Arassalygyny Saklamaga Ýardam Eder

WADA Bilen Toplumlaýyn Hyzmatdaşlyk Türkmen Sportunyň Arassalygyny Saklamaga Ýardam Eder

Türkmen sportunyň arassalygyny saklamak hem-de sportda dopingiň ulanylmagyna garşy göreşi utgaşdyrmak üçin Türkmenstanda Bütindünýä doping agentligi bilen yzygiderli hyzmatdaşlygy ýola goýmak işlerine girişildi. Bu barada şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Awazada halkara sport kongresinde beýan etdi. 2017-nji ýylda Türkmenistanda Milli dopinge garşy agentlik döredildi. Türkmen hünärmenlerine häzirki zaman tehnologiýalarynda …

Dowamy »