Baş Sahypa / DÜNÝÄ

DÜNÝÄ

Türkmen Habar Gullugy – Türkmenistan Habarlary we Dünýä Habarlary

Fitch 2020-nji Ýyla Çenli Nebitiň Bahalarynyň 65 Dollara Çenli Ýetmegine Garaşýar

Fitch 2020-nji Ýyla Çenli Nebitiň Bahalarynyň 65 Dollara Çenli Ýetmegine Garaşýar

2017-nji ýylda nebitiň ortaça bahasynyň barrel üçin 52,5 dollar möçberinde bolmagyna garaşylýar, diýip her ýylda geçirilýän duşuşykda Bakuda eden çykyşynda Fitch Raitings halkara reýting agentliginiň korporasiýalar bölüminiň baş direktory Maksim Edelson aýtdy, diýip Trend habar berýär. Onuň bellemegine görä, bahalar OPEC-iň çözgütlerine, şeýle hem bazarda islegiň we teklibiň üýtgemegine laýyklykda …

Dowamy »

Türkmen Gyzlary Jiu-Jitsu Boýunça Afinyda Geçen Dünýä Çempionatynyň Baýrak Eýeleri Boldular

Türkmen Gyzlary Jiu-Jitsu Boýunça Afinyda Geçen Dünýä Çempionatynyň Baýrak Eýeleri Boldular

Şu gün Gresiýanyň paýtagtynda ýetginjekleriň arasynda jiu-jitsu boýunça dünýä çempionaty tamamlandy. Şonda türkmen türgenleri oňat netije görkezip, dört medal—altyn, kümüş we iki bürünç medal gazandylar. Olar bu üstünliklere “ne-waza” görnüşinde (ýapon söweş sungatynyň göreş görnüşi) mynasyp boldy. Ýaryşa 40-dan gowrak ýurtdan 800-e golaý türgen gatnaşdy. Biziň ýygyndymyzyň düzüminde gyzlar tapawutlandy. …

Dowamy »

Brent Kysymly Nebitiň Barreliniň Bahasy 2016-njy Ýylyň 30-njy Noýabryndan Bäri Birinji Gezek 51 Dollardan Aşak Düşdi

Brent Kysymly Nebitiň Barreliniň Bahasy 2016-njy Ýylyň 30-njy Noýabryndan Bäri Birinji Gezek 51 Dollardan Aşak Düşdi

Brent kysymly nebitiň maýdaky fýuçersleriniň bahasy Londondaky ICE biržasyndaky söwdalaryň barşynda 0,92 göterim aşak düşüp, barrel üçin 50,83 dollara barabar boldy. Bu barada söwda geleşikleriň maglumatlary şaýatlyk edýär, diýip ТАСС habar berýär. ABŞ-nyň Energetika ministrliginiň ýurtda nebit ätiýaçlyklary baradaky hasabatyny neşir edenden soňra 8-nji martda nebitiň bahalary dessine aşaklap başlady. …

Dowamy »

OPEC Ýurtlary Nebit Çykarylyşyny Çäklendirmek Boýunça Ylalaşygy Fewral Aýynda 91 Göterim Ýerine Ýetirdiler

OPEC Ýurtlary Nebit Çykarylyşyny Çäklendirmek Boýunça Ylalaşygy Fewral Aýynda 91 Göterim Ýerine Ýetirdiler

OPEC ýurtlary nebit çykarylyşyny çäklendirmek boýunça ylalaşygy fewral aýynda meýilleşdirilen derejeden 91 göterim ýerine ýetirdiler. Bu barada Halkara energetika agentliginiň (HEA) martdaky hasabatynda aýdylýar. «OPEC ýurtlary boýunça nebitiň çykarylyşy 170 müň barrel artyp, günde 32 mln barrele ýetdi. Bu bolsa ylalaşyklaryň 91 göterim ýerine ýetirilmegine laýyk gelýär» diýip TASS hasabaty …

Dowamy »

ABŞ-nyň Kompaniýalary OPEC-iň Strategiýasyna Garamazdan Nebitiň Çykarylyşyny Artdyrmagy Meýilleşdirýärler

ABŞ-nyň Kompaniýalary OPEC-iň Strategiýasyna Garamazdan Nebitiň Çykarylyşyny Artdyrmagy Meýilleşdirýärler

Amerikanyň slanesli nebiti öndürijileri OPEC-iň nebit çykarylyşyny çäklendirmek baradaky strategiýasyna garamazdan Tehas ştatynyň Permian basseýninden nebit çykarylyşyny düýpli artdyrmagy meýilleşdirýärler, diýip Ria Nowosti Reýter agentligine salgylanyp habar berýär. Slanesler bilen iş salyşýan kompaniýalar gurama (OPEC) bilen bahalar babatda dowam eden iki ýyllyk göreşden soň gaýtadan dikeldilýärler. Olaryň köpüsi Demirgazyk Dakotada, …

Dowamy »

Türkmenistan Ahalteke Bedewlerini Bütindünýä Medeni Mirasyň Sanawyna Goşmak Baradaky Teklip Bilen ÝUNESKO Ýüz Tutmagy Meýilleşdirýär

Türkmenistan Ahalteke Bedewlerini Bütindünýä Medeni Mirasyň Sanawyna Goşmak Baradaky Teklip Bilen ÝUNESKO Ýüz Tutmagy Meýilleşdirýär

“Türkmenatlary” Döwlet birleşiginde ýurdumyzyň atçylygyny mundan beýläk-de ösdürmegiň we ahalteke bedewlerini dünýä ýüzünde giňden wagyz etmegiň möhüm wezipelerine bagyşlanan iş maslahaty geçirildi. Oňa pudagyň ýolbaşçylary, öňdebaryjy hünärmenleri, belli atşynaslar, çapyksuwarlar we ýokary okuw mekdepleriniň mugallymlary hem-de talyplary gatnaşdylar. Bu ýerde çykyş edenler halkymyzyň milli buýsanjy bolan ahalteke bedewleriniň abraýyny ýokarlandyrmakda …

Dowamy »

Türkmenistanyň Daşary Işler Ministrliginde Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasy Bilen Duşuşyk Geçirildi

Türkmenistanyň Daşary Işler Ministrliginde Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasy Bilen Duşuşyk Geçirildi

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň BMG-na agzalyga saýlanmagynyň 25 ýyllygy mynasybetli geçirilen maslahata gatnaşmak üçin gelen Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň Ýewropa sebiti boýunça edarasynyň ýokanç däl keselleriň gözegçiligi we saglygy berkitmek bölüminiň müdiri jenap Gauden Galea hem-de temmäki serişdeleriniň gözegçiligi we olara garşy göreş boýunça maksatnamasynyň dolandyryjysy hanym Kristina Mauer-Stender …

Dowamy »

Türkmenistan-BMG: Parahatçylygyň we Ählumumy Howpsuzlygyň Hatyrasyna Hyzmatdaşlyk

Türkmenistan-BMG: Parahatçylygyň we Ählumumy Howpsuzlygyň Hatyrasyna Hyzmatdaşlyk

Paýtagtymyzda “Türkmenistan-BMG: parahatçylygyň we howpsuzlygyň hatyrasyna birek-biregi hormatlamak ýörelgelerine esaslanýan strategik hyzmatdaşlyk” atly dabaraly Halkara maslahaty geçirildi. Ol Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasyna agza bolmagynyň 25 ýyllygyna bagyşlandy. Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda geçirilen foruma Aşgabatda işleýän diplomatik wekilhanalaryň, BMG-niň iri agentlikleriniň we ýöriteleşdirilen bölümleriniň, beýleki halkara guramalarynyň ýolbaşçylary, şeýle …

Dowamy »

Aşgabatda Hazarýaka Döwletleriniň Ygtyýarly Wekilleriniň Duşuşygy Geçýär

Aşgabatda Hazarýaka Döwletleriniň Ygtyýarly Wekilleriniň Duşuşygy Geçýär

Aşgabatda Hazarýaka döwletlerleriniň ygtyýarly wekilleriniň nobatdaky mejlisi öz işine başlady. Oňa Azerbaýjanyň, Eýranyň, Gazagystanyň, Russiýanyň hem-de Türkmenistanyň degişli ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň ýolbaşçylary hem-de esasy hünärmenleri gatnaşýarlar. Daşary işler ministrligi, Döwlet balyk hojalygy komiteti we Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Hazar deňziniň meseleleri boýunça döwlet kärhanasy tarapyndan guralan duşuşygyň gün tertibiniň esasy …

Dowamy »

Türkmenistanyň DIM-nde Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Baş Sekretary Bilen Duşuşyk

Türkmenistanyň DIM-nde Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Baş Sekretary Bilen Duşuşyk

Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow Türkmen paýtagtyna Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryna Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (ŞHG) halkara synçylar toparyna baştutanlyk edip gelen Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Baş sekretary Rashid Alimowy kabul etdi. Duşuşygyň dowamynda taraplar ŞHG-nyň kuwwaty sebit howpsuzlygynyň berk deňagramlylygyny saklamak üçin, gapma-garşylyklara ýol bermezlik we gepleşikleri olary çözmegiň ýeke-täk guraly hökmünde …

Dowamy »