Baş Sahypa / DURMUŞ

DURMUŞ

Türkmenistan medeniýetiniň gadymy taryhy bar.

Türkmen-Koreý Diplomatik Gatnaşyklarynyň Ýola Goýulmagynyň 25 Ýyllygy Mynasybetli Iki Ýurduň Sungat Ussatlarynyň Konserti Boldy

Türkmen-Koreý Diplomatik Gatnaşyklarynyň Ýola Goýulmagynyň 25 Ýyllygy Mynasybetli Iki Ýurduň Sungat Ussatlarynyň Konserti Boldy

25-nji martda Magtymguly adyndaky sazly-drama teatrynda ýurdumyzyň Medeniýet ministrliginiň, Koreýa Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçihanasynyň we Koreýanyň Medeniýet, sport we syýahatçylyk minisrtliginiň guran konserti boldy. Koreý medeniýetiniň wekilleriniň 60-dan gowragy:esasan Gugaka milli merkezine wekilçilik edýän halk saz gurallarynyň sazandarlary, tansçylar, sahna ussatlary aşgabatlylary we paýtagtymyzyň myhmanlaryny öz ýurdunyň baý aýdym-saz sungaty bilen …

Dowamy »

Türkmenistanyň Prezidenti Wideoşekilli Iş Maslahatyny Geçirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Wideoşekilli Iş Maslahatyny Geçirdi

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň, käbir ministrlikleriň ýolbaşçylarynyň, ýurdumyzyň welaýatlarynyň we Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagynda göni aragatnaşyk arkaly nobatdaky wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi. Onuň gün tertibine ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň esasy ugurlary, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy, şeýle hem giňden bellenilýän şanly senelere, …

Dowamy »

Brent Kysymly Nebitiň Bahalarynyň Aşaklamagy Haýallady

Brent Kysymly Nebitiň Bahalarynyň Aşaklamagy Haýallady

ABŞ-da «gara altynyň» ätiýaçlyklarynyň artmagy barada Amerikanyň nebit institutynyň (API) berýän maglumatlary netijesinde geçen ýylyň 30-njy noýabryndan bäri iň aşak derejä düşen Brent kysymly nebitiň bahalary pese düşmegini az-kem haýallatdy, diýip Ria Nowosti 22-nji martyň söwda geleşiklerine salgylanyp habar berýär. 15:54 wagta çenli ýagdaýda Brent kysymly demirgazykdeňiz nebit garyndysynyň maýdaky …

Dowamy »

Oýunlaryň Guramaçylyk Komitetiniň Mejlisinde Aşgabatda Geçiriljek Aziada Taýýarlyk Meseleleri Ara Alnyp Maslahatlaşyldy

Oýunlaryň Guramaçylyk Komitetiniň Mejlisinde Aşgabatda Geçiriljek Aziada Taýýarlyk Meseleleri Ara Alnyp Maslahatlaşyldy

Mejlise gatnaşyjylar tarapyndan garalyp geçilen esasy mesele Aziýa oýunlarynyň nyşanlary, birinji nobatda bolsa oýunlaryň esasy keşbi Wepaly atly alabaý iti boldy. Şeýle hem Wepaly bäsleşikleriň geçiriljek sport görnüşleriniň 21-sinde hem şekillendirilipdir. Milli Liderimiziň teklibi boýunça bu şekiller köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde giň jemgyýetçiligiň tanyş bolmagy hem-de ara alyp maslahatlaşmagy üçin …

Dowamy »

Türkmenistanyň Prezidenti Karara Gol Çekdi

Türkmenistanyň Prezidenti Karara Gol Çekdi

Türkmenistan bilen Sloweniýa Respublikasynyň arasynda gazanylan ikitaraplaýyn ylalaşyklary durmuşa geçirmek hem-de iki ýurduň özara gatnaşyklaryny mundan beýläk-de ösdürmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-slowen toparynyň Türkmen böleginiň düzümi tassyklanyldy.

Dowamy »

Bagtly Maşgala Karzy

Bagtly Maşgala Karzy

Türkmenistanyň Hormatly Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýaş maşgalalaryň ýaşaýyş-durmuş şertlerini has-da gowulandyrmak syýasatyny durmuşa geçirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky “Bagtly maşgala” atly ýeňillikli karzyny berýär. Mundan beýläk ýaş maşgalalar öz öýlerini bezemek, ýaşaýyş şertlerini gowulandyrmak üçin örän amatly şertlerde Bagtly maşgala karzyny alyp bilerler. Bagtly maşgala karzyny …

Dowamy »

MasterCard we Visa Kartlary – Talyplar Üçin

MasterCard we Visa Kartlary – Talyplar Üçin

Siziň oglyňyz ýa-da gyzyňyz daşary ýurtda okaýarmy? Siz olar barada binjalyk bolýarsyňyzmy? Siz olara pul serişdelerini iberýärsiňizmi? Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynda, siz olar üçin halkara MasterCard we VISA kartlaryny açyň. MasterCard we VISA kartlarynyň amatlyklary: Pul serişdeleriniň howpsyzlygy Islendik wagtda Bankomatda nagt pul serişdeleri alyp bolmaklygy Söwda nokatlarda …

Dowamy »

Haryt-Çig Mal Biržalary we Birža Söwdasy Hakynda Türkmenistanyň Kanuny

Haryt-Çig Mal Biržalary we Birža Söwdasy Hakynda Türkmenistanyň Kanuny

 TÜRKMENISTANYŇ KANUNY Haryt-çig mal biržalary we birža söwdasy hakynda (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2014 ý., № 1, 38-nji madda) Şu Kanun haryt-çig mal biržalarynyň işlemeginiň, birža söwdalarynyň guralmagynyň we geçirilmeginiň hukuk, guramaçylyk we ykdysady esaslaryny kesgitleýär hem-de Türkmenistanda harytlaryň lomaý bazarynyň ösdürilmegine gönükdirilendir. 1-nji BAP. UMUMY DÜZGÜNLER 1-nji madda. Esasy düşünjeler. …

Dowamy »

Uşak Uniwersitetinde Aziada-2017-ä Bagyşlanan Çäreler Geçirildi

Uşak Uniwersitetinde Aziada-2017-ä Bagyşlanan Çäreler Geçirildi

Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Baş konsullygy tarapyndan, 2017-nji ýylyň 22-23-nji martynda konsullyk çäginde ýerleşen Uşak welaýatyndaky Uşak uniwersitetinde Türkmenistanda 2017-nji ýylyň “Sagdynlygyň we Ruhubelentligiň ýyly” diýlip yglan edilmegi hem-de paýtagtymyzda geçiriljek Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň tanyşdyrylyş dabarasyna bagyşlanan ylmy-amaly maslahat geçirildi. Maslahata uniwersitetiň professor-mugallymlary we bu …

Dowamy »

Türkmenistanda Saýlawlary we Sala Salşyklary Geçirmek Baradaky Merkezi Topar 21-nji Maýda Möhletinden Öň Çykyp Giden Deputatlaryň Ýerine Saýlawlary Geçirmäge Taýýarlanýar

Türkmenistanda Saýlawlary we Sala Salşyklary Geçirmek Baradaky Merkezi Topar 21-nji Maýda Möhletinden Öň Çykyp Giden Deputatlaryň Ýerine Saýlawlary Geçirmäge Taýýarlanýar

Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparyň mejlisi geçirildi. Onuň dowamynda Mejlisiň möhletinden öň çykyp giden deputatlaryň saýlaw okruglarynda Mejlisiň deputatlarynyň, şeýle hem welaýatlaryň dolandyryş-çäk gurluşynyň üýtgemegi bilen baglylykda halk maslahatynyň agzalarynyň, Geňeşleriň agzalarynyň 21-nji maýda geçiriljek saýlawlaryna taýýarlyk meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Mejlise Merkezi saýlaw toparyň agzalaryndan başga-da, …

Dowamy »