Baş Sahypa / DURMUŞ

DURMUŞ

Türkmenistan medeniýetiniň gadymy taryhy bar.

Hazarýaka Döwletleriniň Ygtyýarly Wekilleriniň Duşuşygy

Hazarýaka Döwletleriniň Ygtyýarly Wekilleriniň Duşuşygy

Aşgabatda Hazarýaka döwletleriniň ygtyýarly wekilleriniň nobatdaky maslahaty öz işine başlady. Oňa Azerbaýjanyň, Eýranyň, Gazagystanyň, Russiýanyň we Türkmenistanyň ugurdaş ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň ýolbaşçylary, esasy hünärmenleri gatnaşýarlar. Türkmenistanyň Daşary işler, Ykdysadyýet we ösüş ministrlikleriniň, Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Hazar deňziniň meseleleri baradaky döwlet kärhanasynyň bilelikde guramagynda geçirilen duşuşygyň gün tertibine Hazarýaka döwletleriniň …

Dowamy »

Mejlisiň Deputatlarynyň Möhletinden Öň Çykyp Giden, Şeýle Hem Halk Maslahatlarynyň we Geňeş Agzalarynyň Dalaşgärlerine Şahadatnamalar Gowşuryldy

Mejlisiň Deputatlarynyň Möhletinden Öň Çykyp Giden, Şeýle Hem Halk Maslahatlarynyň we Geňeş Agzalarynyň Dalaşgärlerine Şahadatnamalar Gowşuryldy

Möhletinden öň çykyp gidenleriň aýry-aýry saýlaw okruglarynda we welaýatlaryň dolandyryş-çäk gurluşynyň üýtgemegi bilen baglylykda, Mejlisiň deputatlarynyň, halk maslahatlarynyň, Geňeş agzalarynyň ýerine geçiriljek saýlawlara taýýarlyk görmek işleriniň çäklerinde degişli saýlaw toparlarynda bellige alnan dalaşgärlere dabaraly ýagdaýda bellenilen nusgada şahadatnamalar gowşuryldy. Demokratik partiýadan we raýatlaryň teklipçiler toparyndan Aşgabat şäherinde 7-nji “Güneş” saýlaw …

Dowamy »

Türkmen Talyplarynyň Belarusda Geçirilen Ders Bäsleşiginde Gazanan Üstünligi

Türkmen Talyplarynyň Belarusda Geçirilen Ders Bäsleşiginde Gazanan Üstünligi

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň talyplarynyň geçen hepdede Belarus Respublikasynda nazary mehanika boýunça 13-nji halkara ders bäsleşiginde medallara mynasyp bolmagy hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň bilim ulgamynda alyp barýan syýasatynyň üstünliklere beslenýändigini nobatdaky subutnamasydyr. Belarus döwlet ulag uniwersitetinde geçirilen bäsleşiklere Belarusdan, Russiýa Federasiýasyndan, Hytaý Halk Respublikasyndan, Ukrainadan we beýleki ýurtlardan ýokary …

Dowamy »

Türkmenistan-Hytaý: Beýik Ýüpek Ýolunyň Däpleri Dowam Etdirilýär

Türkmenistan-Hytaý: Beýik Ýüpek Ýolunyň Däpleri Dowam Etdirilýär

Hytaýyň iň iri welaýatlarynyň biri bolan Hubeý welaýatynyň merkezinde Türkmenistanyň HHR-däki ilçihanasy bilen Uhan atçylyk kluby tarapyndan biziň ýurtlarymyzyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 25 ýyllygyna gabatlanyp guralan Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň tanyşdyrylyşy we at çapyşyklary geçirildi. Giň mahabat — wagyz çäreleriniň çäginde geçirilen bu …

Dowamy »

Hormatly Prezidentimiz Türkmen Oba Hojalyk Uniwersitetiniň Ýanynda Ahalteke Bedewlerini Öwrenmek Boýunça Ylmy Merkezi Döretmegi Tabşyrdy

Hormatly Prezidentimiz Türkmen Oba Hojalyk Uniwersitetiniň Ýanynda Ahalteke Bedewlerini Öwrenmek Boýunça Ylmy Merkezi Döretmegi Tabşyrdy

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň ýanynda Ahalteke bedewlerini öwrenmek boýunça ylmy merkezi döretmegi tabşyrdy. Munuň üçin ýurdumyzda döwrebap atçylyk sport toplumy hem, önümçilik binýady hem bar. Döwlet Baştutanymyz ýakynlaşyp gelýän Türkmen bedewiniň baýramy barada aýdyp, ýurdumyzda behişdi bedewlerimizi ösdürip ýetişdirmek, seýislemek, at çapyşyklaryny …

Dowamy »

Türkmenistanyň Prezidentini Permana Gol Çekdi

Türkmenistanyň Prezidentini Permana Gol Çekdi

Ýeňiş güni mynasybetli uruş weteranlaryna pul we gymmat bahaly sowgatlar gowşurlar. 1941-1945-nji ýyllaryň urşunda gazanylan Ýeňşiň 72 ýyllygy mynasybetli uruş weteranlaryna hem-de uruşda wepat bolan esgerleriň ýanýoldaşlaryna pul we gymmat bahaly sowgatlar gowşurlar. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bu baradaky degişli Permana gol çekdi. Resminama laýyklykda, welaýatlaryň, şäherleriň we etraplaryň häkimlikleri, …

Dowamy »

Aşgabatda Aziýanyň Agyr Atletika Federasiýasynyň Kongresi Geçirildi

Aşgabatda Aziýanyň Agyr Atletika Federasiýasynyň Kongresi Geçirildi

Şu gün “Aşgabat” myhmanhanasynyň mejlisler zalynda Aziýanyň Agyr atletika federasiýasynyň Kongresi geçirildi, onuň barşynda 23-29-njy aprel aralygynda paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherjiginde sportuň bu görnüşi boýunça geçiriljek Aziýa çempionatyny guramagyň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Türkmenistanda ilkinji gezek geçirilýän yklym derejeli ýaryşlara Ýaponiýadan, Hytaýdan, Günorta we Demirgazyk Koreýadan, Omandan, Kuweýtden, Iordaniýadan, Siriýadan, Yrakdan …

Dowamy »

Кöp Soralýan Soraglar

Кöp Soralýan Soraglar

Sorag: Men daşary ýurtda okaýaryn we mende ygtyýarly edaralar tarapyndan resmileşdirilen içerkiTürkmenistanyň raýatynyň pasporty bar. Men agzalan pasport esasynda Türkmenistanyň çägine girip bilýärinmi? Jogap: Türkmenistanyň raýatlary Türkmenistanyň çägine Türkmenistanyň ygtyýarly edaralary tarapyndan berlen Türkmenistanyň raýatynyň pasporty esasynda gelip bilýärler. Türkmenistanyň raýatlary Türkmenistanyň çäginden daşary ýurtlara diňe Türkmenistanyň raýatynyň biometriki maglumatly …

Dowamy »

Hormatly Prezidentimiz Şäherleriň we Obalaryň Töwereginde Tokaý-Seýilgäh Zolagynyň Döredilmegini Işjeňleşdirmegi Tabşyrdy

Hormatly Prezidentimiz Şäherleriň we Obalaryň Töwereginde Tokaý-Seýilgäh Zolagynyň Döredilmegini Işjeňleşdirmegi Tabşyrdy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň şäherleriniň we obalarynyň töwereginde tokaý-seýilgäh zolagyny döretmek boýunça işleri gowulandyrmagy tabşyrdy. Döwlet Baştutanymyz hökümetiň mejlisinde oba hojalygyna gözegçilik edýän wise-premýer E. Orazgeldiýewiň hem-de energetika, gurluşyk we jemagat hojalygy ulgamyna gözegçilik edýän wise-premýer D. Amangeldiýewiň ünsüni Türkmenistanyň ekologiýa syýasatynyň hem-de netijesinde ýurdumyzyň şäherleriniň we obalarynyň töwereginde …

Dowamy »

Aşgabatda Palestina Döwletiniň Medeniýet Günleri Geçiriler

Aşgabatda Palestina Döwletiniň Medeniýet Günleri Geçiriler

Palestina Döwletiniň Türkmenistandaky Medeniýet günleri şu ýylyň 3-5-nji maýynda geçiriler. Çäräniň çäklerinde dostlukly ýurduň sungat ussatlarynyň konserti, amaly-haşam sungatynyň eserleriniň sergisi geçiriler, kinofilmleriň görkezilişi bolar. Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginde dostlukly ýurduň wekiliýetini kabul etmegiň barşynda ynsanperwer ulgamda döwletara gatnaşyklary ösdürmegiň geljegi ara alnyp maslahatlaşylar. Myhmanlar paýtagtymyzyň muzeýlerine hem-de beýleki ajaýyp ýerlerine …

Dowamy »