Baş Sahypa / DURMUŞ

DURMUŞ

Türkmenistan medeniýetiniň gadymy taryhy bar.

Amyderýanyň Üstünden Gurlan Ponton Köprüsi Halaç we Hojambaz Etraplaryny Birleşdirdi

Amyderýanyň Üstünden Gurlan Ponton Köprüsi Halaç we Hojambaz Etraplaryny Birleşdirdi

Lebap welaýatynda, Jeýhun derýasynyň kenarynda ýerleşen Halaç etrabynyň “Pelwert” daýhan birleşiginde we Hojambaz etrabynyň “Mekan” daýhan birleşiginde baýramçylyga mahsus ýagdaý emele geldi. Bu ýerde täze ulag geçelgesi guruldy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça, bu waka mynasybetli dabaralara hökümet agzalary, we Mejlisiň deputatlary gatnaşdylar. Döwlet Baştutanymyzyň adyndan Lebap welaýatynyň häkimi …

Dowamy »

Paýtagtymyzda “Ak Şäherim Aşgabat” Atly Halkara Sergi Öz Işini Tamamlady

Paýtagtymyzda “Ak Şäherim Aşgabat” Atly Halkara Sergi Öz Işini Tamamlady

Söwda-senagat edarasynyň sergi merkezinde “Ak şäherim Aşgabat” atly XVI köpugurly halkara sergi öz işini tamamlady. Bu sergi paýtagtymyzyň şähergurluşyk ulgamynda gazanan üstünliklerine hem-de ony mundan beýläk-de ösdürmegiň mümkinçiliklerine bagyşlandy. Her ýyl geçirilýän bu forumyň abraýy, ýurdumyzyň işewür toparlarynyň we daşary ýurtlaryň esasy kompaniýalarynyň gyzyklanmasy günsaýyn artýar. Işewürler Aşgabady ösdürmekde bu …

Dowamy »

Goňşy Özbegistanyň Çagalary Awazany Dostluk Mekany Diýip Atlandyrdylar

Goňşy Özbegistanyň Çagalary Awazany Dostluk Mekany Diýip Atlandyrdylar

“Awaza” milli syýahatçylyk zolagyndaky “Daýanç” çagalar sagaldyş-dynç alyş merkezinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň çakylygy boýunça 15-nji maýda Özbegistanyň dürli sebitlerinden Hazaryň ekologik taýdan arassa türkmen kenaryndaky dünýä derejeli şypahana merjenine dynç almaga gelen çagalaryň uly toparyny ugratmak dabarasy boldy. Deňziň kenarynda 10 günläp dynç almagyň barşynda dürli çäreler geçirildi. Cärelere …

Dowamy »

Türkmenistanyň Mekdeplerinde «Soňky Jaň» Kakyldy

Türkmenistanyň Mekdeplerinde «Soňky Jaň» Kakyldy

Ýurdumyzyň umumybilim berýän orta mekdeplerinde okuw ýylynyň tamamlanmagy mynasybetli dabaralar geçirildi. Bu gün Sagdynlyk we ruhubelentlik ýylynda özbaşdak durmuşa gadam basýan 85 müňden gowrak uçurym üçin aýratyn dabaraly we tolgundyryjy gün boldy. Bu ýyl özygtyýarly Watanymyzyň parahatçylygyň we döredijiligiň ýoly bilen üstünlikli öňe gitmegini aňladýan uly wakalara beslendi. Ynha, eýýäm …

Dowamy »

Türkmenistanda Korrupsiýa we Paraholrluga Garşy Göreşmegiň Döwlet Maksatnamasy Işlenip Taýýarlanylýar

Türkmenistanda Korrupsiýa we Paraholrluga Garşy Göreşmegiň Döwlet Maksatnamasy Işlenip Taýýarlanylýar

Döwlet Baştutanymyzyň maslahatlaryna laýyklykda korrupsiýa hem-de parahorluga garşy göreşmek baradaky ýörite döwlet maksatnamasy işläp taýýarlanylýar. Bu barada Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Türkmenistanyň milli parlamentiniň başlygy A.Nurberdiýewa habar berdi. Parlamentiň ýolbaşçysynyň aýtmagyna görä, bu maksatnamasynyň esasy wezipesi jemgyýetde korrupsiýanyň döremegine getirýän sebäpleriň we şertleriň öňüni almak bolup durýar. Şeýle hem häzirki wagtda …

Dowamy »

Iýunyň Baýramçylyk Senenamasynda-Aziada-2017-ä 100 Gün Galmagyna Bagyşlanan Dabaralar

Iýunyň Baýramçylyk Senenamasynda-Aziada-2017-ä 100 Gün Galmagyna Bagyşlanan Dabaralar

Tomus paslynyň birinji aýy Paýtagtymyzda we ýurdumyzyň welaýatlarynda iýun aýynda bellenilýän Çagalary goramagyň halkara güni, Dokma senagaty işgärleriniň güni, Daşky gurşawy goramagyň bütindünýä güni, Ylymlar güni hem-de Medeniýet we sungat işgärleriniň güni mynasybetli döredijilik we beýleki çärelere beslener. Halkara çäreleriniň çäklerinde Türkmenistan bilen Italiýa Respublikasynyň hem-de Russiýa Federasiýasynyň arasynda diplomatik …

Dowamy »

Hytaý Halk Respublikasynyň Siýan Şäherinde “Türkmenistan” Merkezi Açyldy

Hytaý Halk Respublikasynyň Siýan Şäherinde “Türkmenistan” Merkezi Açyldy

Hytaý Halk Respublikasynyň Siýan şäherindäki Nebitçilik uniwersitetiniň binýadynda “Türkmenistan” Merkeziniň açylyş dabarasy boldy. Oňa Şensi welaýatynyň hökümetiniň we Siýan şäheriniň wekilleri, Türkmenistanyň Hytaý Halk Respublikasyndaky ilçihanasynyň işgärleri, şeýle hem bu ýerde bilim alýan türkmen talyplary gatnaşdylar. Ýurdumyzyň ilçihanasynyň goldaw bermeginde “Türkmenistan” Merkezi ähli zerur maglumat serişdeleri, audio we wideo maglumatlary …

Dowamy »

Birleşen Arap Emirlikleriniň Prezidenti we Kuweýt Döwletiniň Emiri Türkmenistanyň Prezidentini Oraza Aýynyň Gelmegi Bilen Gutlady

Birleşen Arap Emirlikleriniň Prezidenti we Kuweýt Döwletiniň Emiri Türkmenistanyň Prezidentini Oraza Aýynyň Gelmegi Bilen Gutlady

Birleşen Arap Emirlikleriniň Prezidenti Türkmenistanyň Prezidentini Oraza aýynyň gelmegi bilen gutlady Birleşen Arap Emirlikleriniň Prezidenti Halifa bin Zaýed Al-Nahaýan Mukaddes Oraza aýynyň gelmegi bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowy gutlady. Beýik Biribardan Size berk jan saglyk we bagt, Türkmenistanyň doganlyk halkyna hoşniýetlilik we abadançylyk, tutuş musulman ymmatyna bolsa gülläp ösüş we …

Dowamy »

Türkmenistanyň Prezidenti Karara Gol Çekdi

Türkmenistanyň Prezidenti Karara Gol Çekdi

Ykdysadyýetiň pudaklarynda dolandyryş we düzümleýin özgertmeleri geçirmek boýunça teklipleri seljermek maksady bilen pudagara topary döredildi. Ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň pudaklarynda dolandyryş we düzümleýin özgertmeleri geçirmek hem-de olaryň işini has-da kämilleşdirmek baradaky teklipleri seljermek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, ykdysadyýetiň pudaklarynda dolandyryş we düzümleýin özgertmeleri geçirmek baradaky teklipleri seljermek …

Dowamy »

Daşky Gurşawy Goramagyň Bütindünýä Gününe Gabatlanyp Aşgabatda Halkara Ekologik Forumy Geçiriler

Daşky Gurşawy Goramagyň Bütindünýä Gününe Gabatlanyp Aşgabatda Halkara Ekologik Forumy Geçiriler

Daşky gurşawy goramagyň bütindünýä gününe gabatlanyp, Aşgabatda sebit we halkara guramalarynyň, Merkezi Aziýa döwletleriniň dürli ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň ýolbaşçylarynyň, daşky gurşawy goramak, suw hojalygy ulgamynyň hünärmenleriniň gatnaşmagynda çäreler toplumy geçiriler. Olaryň hatarynda Halkara ekologik forumy, Araly halas etmegiň halkara gaznasynyň Durnukly ösüş boýunça toparynyň mejlisini, Merkezi Aziýanyň sebitleýin ekologiki …

Dowamy »