Baş Sahypa / EKONOMİÝA

EKONOMİÝA

Energetika Pudagynyň Kuwwaty Eksporta Ugardylyşyny Artdyrmaga Mümkinçilik Berýär

Energetika Pudagynyň Kuwwaty Eksporta Ugardylyşyny Artdyrmaga Mümkinçilik Berýär

2016-njy ýyl ýurdumyzyň parahatçylyk, döredijilik we ösüş ýoly bilen ynamly öňe barýandygyna şaýatlyk edýän möhüm ähmiýetli wakalara baý boldy. Eziz Watanymyzyň şanly toýuna gabatlanyp açylan köpsanly täze desgalar hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň döwletimiziň ykdysady kuwwatyny artdyrmaga, mähriban halkymyzyň hal-ýagdaýyny has gowulandyrmaga gönükdirilen ykdysady strategiýasynyň aýdyň netijesidir. Mälim bolşy ýaly, milli …

Dowamy »

2016-njy Ýylda Nebitiň Iň Pes Bahalary Boldy, 2017-nji Ýylda Ol Ýokarlanar

2016-njy Ýylda Nebitiň Iň Pes Bahalary Boldy, 2017-nji Ýylda Ol Ýokarlanar

Geçen 2016-njy ýyl nebitiň bahalarynyň iň pes bolan ýyly boldy, diýip global energetika bazarlarynda we ýöriteleşen we Londonda, Nýu-Ýorkda we Singapurda edaralary bolan Energy Aspects garaşsyz barlag konsalting kompaniýasynyň nebit bazary boýunça analitigi Ridoý Raşid hasaplaýar, diýip Trend azerbaýjan habarlar agentligi belleýär. Onuň sözlerine görä, OPEC-e girýän we girmeýän iri …

Dowamy »

31-nji Ýanwarda Döwlet Eýeçiligindäki Desgalary Hususylaşdyrmak Boýunça Satuw Geçiriler

31-nji Ýanwarda Döwlet Eýeçiligindäki Desgalary Hususylaşdyrmak Boýunça Satuw Geçiriler

Türkmenistanyň Ykdysadyýet we ösüş ministrligi tarapyndan yglan edilen satuwda ýurdumyzyň dürli sebitlerindäki desgalaryň jemi 34-sini hususy eýeçilige satmak meýilleşdirildi. Şolaryň hatarynda Dokma senagaty ministrliginiň, Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň desgalary, Türkmenistanyň Azyk senagaty döwlet birleşiginiň dolanyşygynda bolan kärhanalaryň paýnamalarynyň döwlet bukjalary, “Türkmengaz” we “Türkmennebitgazgurluşyk” döwlet konsernleriniň garamagyndaky hem-de birnäçe …

Dowamy »

Türkmenistanyň Prezidenti Gyýanlydaky Gazhimiýa Toplumynyň Gurluşyk Meýdançasyna Bardy

Türkmenistanyň Prezidenti Gyýanlydaky Gazhimiýa Toplumynyň Gurluşyk Meýdançasyna Bardy

Hormatly Prezidentimiz Gyýanly şäherçesinde tebigy gazy gaýtadan işleýji we polietilen we polipropilen öndüriji gazhimiýa toplumynyň gurluşygynyň barşy bilen tanyşdy. Toplumyň hünärmenleri döwlet Baştutanymyza 2018-nji ýylyň sentýabrynda ulanmaga bermek maksat edinilýän kärhananyň tehnologik häsiýetnamalary hem-de mümkinçilikleri bilen tanyşdyryp, gurnama işleriniň barşy barada hasabat berdiler. Döwlet Baştutanymyz toplumyň birnäçe onümçilik desgalaryny we …

Dowamy »

Türkmenistanyň Prezidenti Türkmenbaşy Şäheriniň Halkara Howa Menzilinde Iş Maslahatyny Geçirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Türkmenbaşy Şäheriniň Halkara Howa Menzilinde Iş Maslahatyny Geçirdi

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenbaşy şäheriniň Halkara howa menzilinde Ministrler Kabinetiniň ulag we aragatnaşyk ulgamyna, senagat pudagyna, nebitgaz toplumyna gözegçilik edýän orunbasarlarynyň, şeýle hem harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylarynyň we Balkan welaýatynyň häkiminiň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi. Balkan welaýatynyň iri gurluşyk meýdançalaryndaky işleriň ýagdaýyna, sebiti ykdysady taýdan ösdürmegiň ugurlaryna, …

Dowamy »

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Garabogazdaky Karbamid Zawodynyň Gurluşygynyň Barşy Bilen Tanyşdy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Garabogazdaky Karbamid Zawodynyň Gurluşygynyň Barşy Bilen Tanyşdy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenbaşy etrabynyň garabogaz şäherinde gurulýan karbamid önümçiligi boýunça zawodyň gurluşygynyň barşy bilen tanyşdy. Döwlet Baştutanymyz gurulýan kärhananyň esasy bölümlerini gözden geçirdi, taslamanyň buýrujysynyň we potratçysynyň wekilleri bilen duşuşdy, desganyň maliýeleşdirilişi, enjamlary getirmegiň hem-de gurluşyk işleriniň möhletleriniň berjaý edilişi, geljekde karbamid dökünlerini eksporta ibermek meseleleri bilen gyzyklandy. …

Dowamy »

Ýurdumyzyň Dokma Toplumy Aziada-2017 Nyşanly Önümleriň Görnüşini Artdyrýar

Ýurdumyzyň Dokma Toplumy Aziada-2017 Nyşanly Önümleriň Görnüşini Artdyrýar

Türkmenistan ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryny geçirmäge taýýarlyk görýär. Merkezi Aziýada deňi-taýy bolmadyk Olimpiýa şäherçesiniň gurluşygy tamamlanyp barýar. Dünýä ýurtlarynyň 62-sinden, şol sanda Okeaniýadan 5 müň türgeniň gatnaşjak sport forumy ilkinji gezek Merkezi Aziýa sebitinde geçiriler. Munuň özi ylalaşdyryjy döwlet, sportda ýokary netijeler gazanýan we köpçülikleýin …

Dowamy »

Birža Täzelikleri

Birža Täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 20-si hasaba alyndy. Daşary ýurt walýutasyna Beýik Britaniýadan we Şweýsariýadan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen awiokerosini, awtobenzini we gidroarassalanan dizel ýangyjyny satyn aldylar. Bulardan başga-da Russiýadan, Hytaýdan, Türkiýeden, Owganystandan gelen işewürlere daşary ýurt walýutasyna azyklyk bugdaý, nah …

Dowamy »

Nebitiň Bahasy Arzanlamadan Soň Gymmatlap Başlady

Nebitiň Bahasy Arzanlamadan Soň Gymmatlap Başlady

Sişenbe güni aşaklamadan soňra nebitiň bahalary çarşenbede ýene öňki durkuna geldi. Maýadarlar nebit çykarylyşyny çäklendirmek boýunça ylalaşyklaryň ýerine ýetirilişine gözegçilik edýärler, diýip Interfaks agentligi habar berýär. Brent kysymly nebitiň martdaky fýuçersleri Londonyň ICE Futures biržasynda 15:35-de 0,17 dollar (0,31 göterim) ýokarlanyp – bir barrel üçin 56,64 dollara deň boldy. WTI …

Dowamy »

2016-njy Ýylda Senagat Önümleriniň Ýarysyndan Gowragyny Hususy Ulgamyň Kärhanalary Öndürdiler

2016-njy Ýylda Senagat Önümleriniň Ýarysyndan Gowragyny Hususy Ulgamyň Kärhanalary Öndürdiler

2016-njy ýylda, umuman, senagat pudagynda jemi öndürilen önümiň möçberi 59,4 milliard manada ýetip, onuň ýarysyndan gowragy ykdysadyýetiň döwlete dahylsyz bölegi tarapyndan öndürildi. Ähli pudaklarda diýen ýaly öndürilen önümleriň möçberiniň ýokary ösüşi üpjün edildi. 2016-njy ýylyň jemleri boýunça elektrik energiýanyň önümçiligi 5 göterim, nebit bitumynyň öndürilişi 5,8 göterim, örme matalaryň önümçiligi …

Dowamy »