Baş Sahypa / GÜNÜŇ WAKALARY

GÜNÜŇ WAKALARY

Türkmenistanyň Gündelik we Günlük Wakalary Habar Saýtymyzda

Uhanda Türkmenistan we Hytaý Hyzmatdaşlygyna Bagyşlanan Forum Geçirildi

Uhanda Türkmenistan we Hytaý Hyzmatdaşlygyna Bagyşlanan Forum Geçirildi

Uhanda Hytaý Halk Respublikasynyň Kubeý welaýatynyň dolandyryş merkezinde iki döwletiň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 25 ýyllygyna bagyşlanylan çäreleriň jemleýji gününiň maksatnamasyna laýyklykda “Türkmenistan-Hytaý: Täze Ýüpek ýolunda hyzmatdaşlyk” atly forum geçirildi. Duşuşyga welaýatyň hökümetiniň we şäher meriýasynyň wekilleri, Uhan şäheriniň Hytaý geologiýa uniwersitetiniň ýolbaşçylary, professor-mugallymlar düzümi, Hytaýyň birnäçe sebitleriniň barlag …

Dowamy »

Mejlisiň Deputatlarynyň Möhletinden Öň Çykyp Giden, Şeýle Hem Halk Maslahatlarynyň we Geňeş Agzalarynyň Dalaşgärlerine Şahadatnamalar Gowşuryldy

Mejlisiň Deputatlarynyň Möhletinden Öň Çykyp Giden, Şeýle Hem Halk Maslahatlarynyň we Geňeş Agzalarynyň Dalaşgärlerine Şahadatnamalar Gowşuryldy

Möhletinden öň çykyp gidenleriň aýry-aýry saýlaw okruglarynda we welaýatlaryň dolandyryş-çäk gurluşynyň üýtgemegi bilen baglylykda, Mejlisiň deputatlarynyň, halk maslahatlarynyň, Geňeş agzalarynyň ýerine geçiriljek saýlawlara taýýarlyk görmek işleriniň çäklerinde degişli saýlaw toparlarynda bellige alnan dalaşgärlere dabaraly ýagdaýda bellenilen nusgada şahadatnamalar gowşuryldy. Demokratik partiýadan we raýatlaryň teklipçiler toparyndan Aşgabat şäherinde 7-nji “Güneş” saýlaw …

Dowamy »

Paýtagtymyzyň Arçabil Etrabynda Gülleri we Bezeg Ösümliklerini Ýetişdirmäge Ýörüteleşdirilen Iri Ýyladyş Hojalygy Döredildi

Paýtagtymyzyň Arçabil Etrabynda Gülleri we Bezeg Ösümliklerini Ýetişdirmäge Ýörüteleşdirilen Iri Ýyladyş Hojalygy Döredildi

Toplumyň hünärmenleri her ýyl türkmen paýtagtyny abadanlaşdyrmagyň toplumlaýyn maksatnamasynyň ekologiýa bölegi babatda Aşgabatda bag ekmeklige we ösümlikler bezegine niýetlenen dürli bezeglik ösümlikleriň onlarça müň düýbüni, möwsümleýin gülleriň şitillerini ýetirşdirerler. Täze gülçülik hojalygy Arçabil etrap häkimliginiň we Türkmenistanyň Jemagat hojalygy ministrliginiň tabşyrygy bilen guruldy. 50 gektardan gowrak ýerde Türkmenistanyň Jemagat hojalygy …

Dowamy »

Türkmenistan-Hytaý: Beýik Ýüpek Ýolunyň Däpleri Dowam Etdirilýär

Türkmenistan-Hytaý: Beýik Ýüpek Ýolunyň Däpleri Dowam Etdirilýär

Hytaýyň iň iri welaýatlarynyň biri bolan Hubeý welaýatynyň merkezinde Türkmenistanyň HHR-däki ilçihanasy bilen Uhan atçylyk kluby tarapyndan biziň ýurtlarymyzyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 25 ýyllygyna gabatlanyp guralan Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň tanyşdyrylyşy we at çapyşyklary geçirildi. Giň mahabat — wagyz çäreleriniň çäginde geçirilen bu …

Dowamy »

Türkiýede Aziada-2017-ä we Sagdynlygyň we Ruhybelentligiň Ýylyna Bagyşlanan Çäre Geçirildi

Türkiýede Aziada-2017-ä we Sagdynlygyň we Ruhybelentligiň Ýylyna Bagyşlanan Çäre Geçirildi

Türkiýäniň paýtagty Ankara şäherinde ýerleşýän Hajettepe uniwersitedinde Aşgabatda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň başlamagyna 150 gün galmagyna we Sagdynlygyň we ruhybelentligiň ýylyna bagyşlanan sport çäreleri geçirildi Türkiýede Aziada-2017-ä we Sagdynlygyň we ruhybelentligiň ýylyna bagyşlanan çäre geçirildi. Hajettepe uniwersitedindäki dabaraly çärä Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Adatdan daşary we …

Dowamy »

Moskwada “Türkmenistan-Russiýa Diplomatik Gatnaşyklaryň 25 Ýyllygy” Atly Tegelek Stol Geçirildi

Moskwada “Türkmenistan-Russiýa Diplomatik Gatnaşyklaryň 25 Ýyllygy” Atly Tegelek Stol Geçirildi

Moskwada Türkmenistan bilen Russiýanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 25 ýyllygyna bagyşlanan tegelek stolyň mejlisi geçirildi. Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky Ilçihanasy we Moskwanyň döwlet halkara ganaşyklary instituty (Uniwersiteti) bilen bilelikde gurnalan çärä türkmen we rus daşary işler ministrlikleriniň wekilleri, Moskwada akkreditirlenen daşary ýurt diplomatik korpusynyň wekilleri, tanymal gündogary öwreniji alymlar, Moskwanyň …

Dowamy »

Aşgabatda Türkmenistan Bilen Ýewropa Bileleşiginiň Arasyndaky Gatnaşyklar Boýunça Maslahat Geçirildi

Aşgabatda Türkmenistan Bilen Ýewropa Bileleşiginiň Arasyndaky Gatnaşyklar Boýunça Maslahat Geçirildi

Aşgabatda Türkmenistan bilen Ýewropa Bileleşiginiň arasyndaky gatnaşyklar boýunça maslahat geçirildi. Maslahat Ýewropa Bileleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça ýörite wekili Ilçi Peter Burian tarapyndan, Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistandaky Utgaşdyryjy edarasy we Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi tarapyndan gurnalypdyr. Maslahatyň işine Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlary, ýurdumyzyň Daşary işler, Maliýe, Ykdysadyýet we ösüş, Adalat ministrlikleriniň wekilleri, Türkmenistanyň …

Dowamy »

“Awaza” Milli Syýahatçylyk Zolagy Türkmen Işewürleriniň Güýçleri Bilen Ösdüriler

“Awaza” Milli Syýahatçylyk Zolagy Türkmen Işewürleriniň Güýçleri Bilen Ösdüriler

Ministrler Kabinetiniň mejlisinde habar berilişi ýaly, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary tarapyndan jemi 66 sany iki gatly kottej görnüşli öýleri, suwa düşülýän howuzlary, sport hem-de çagalaryň oýun meýdançalary, jemgyýetçilik iýmiti desgasy bolan bäş sany dynç alyş toplumlaryny gurmak teklip edilýär. Mejlisde hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň durmuş-ykdysady taýdan ösüşi üçin oňaýly bähbitlere …

Dowamy »

Türkmenistan Ulag we Logistika Boýunça Halkara Maslahatyna Taýýarlanýar

Türkmenistan Ulag we Logistika Boýunça Halkara Maslahatyna Taýýarlanýar

Türkmenistan 4-5-nji maýda “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda ulag we logistika boýunça halkara maslahatyny geçirmäge taýýarlyk görýär. Daşary ýurtlaryň dürli ulag-logistika kompaniýalarynyň, halkara guramalaryň, döwlet düzümleriniň wekilleri, maýadarlar maslahata gatnaşmaga isleg bildirdiler. Maslahatyň gün tertibine girizilen wajyp meseleleriň hatarynda milli ykdysadyýetde ulag ulgamynyň we logistikanyň orny, logistika ulgamynyň geljegi, aragatnaşyk düzümleriniň, …

Dowamy »

Türkmenistanyň Prezidentini Permana Gol Çekdi

Türkmenistanyň Prezidentini Permana Gol Çekdi

Ýeňiş güni mynasybetli uruş weteranlaryna pul we gymmat bahaly sowgatlar gowşurlar. 1941-1945-nji ýyllaryň urşunda gazanylan Ýeňşiň 72 ýyllygy mynasybetli uruş weteranlaryna hem-de uruşda wepat bolan esgerleriň ýanýoldaşlaryna pul we gymmat bahaly sowgatlar gowşurlar. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bu baradaky degişli Permana gol çekdi. Resminama laýyklykda, welaýatlaryň, şäherleriň we etraplaryň häkimlikleri, …

Dowamy »