Baş Sahypa / GÜNÜŇ WAKALARY

GÜNÜŇ WAKALARY

Türkmenistanyň Gündelik we Günlük Wakalary Habar Saýtymyzda

TÜRKMENISTANYŇ KANUNY

TÜRKMENISTANYŇ KANUNY

TÜRKMENISTANYŇ KANUNY  Medeni ösümlikleriň genetiki gorlaryny ýygnamak, gorap saklamak we rejeli peýdalanmak hakynda. Şu Kanun oba hojalygyny we azyk öndürmegi alyp barmak, ylmy-barlag we seleksiýa işlerini amala aşyrmak üçin, şeýle hem häzirki we geljekki nesilleriň bähbitlerini nazara alyp, durmuş-medeni hem-de taryhy mirasyň goraglylygyny üpjün etmek üçin, olaryň ýabany kowumdaşlaryny goşmak …

Dowamy »

Bitaraplyk we Parahatçylyk Döredijilik Türkmen Diplomatiýasynyň Esasy Ugrudyr

Bitaraplyk we Parahatçylyk Döredijilik Türkmen Diplomatiýasynyň Esasy Ugrudyr

Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda “Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasaty: parahatçylygyň we ösüşiň hatyrasyna hyzmatdaşlyk” atly maslahat geçirildi. Ol şanly seneleriň ikisine—şu gün bellenilip geçilýän Diplomatik işgärleriniň gününe hem-de Döwlet baýdagynyň gününe bagyşlandy. Foruma gatnaşmak üçin ýurdumyzyň diplomatik korpusynyň, Mejlisiň, Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Demokratiýa we adam hukuklary baradaky Türkmen milli …

Dowamy »

Ministrler Kabinetiniň Giňişleýin Mejlisi

Ministrler Kabinetiniň Giňişleýin Mejlisi

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Mejlis ýakyn döwür üçin ýurdumyzyň daşary syýasat ugrunyň konsepsiýasyny, şeýle hem aýry-aýry meseleleri ara alyp maslahatlaşmaga bagyşlandy. Ministrler Kabinetiniň mejlisine ýurdumyzyň Mejlisiniň ýolbaşçylary, diplomatlary, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalary, ýokary okuw mekdepleriniň rektorlary, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ýolbaşçylary we beýlekiler çagyryldy. Döwlet …

Dowamy »

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmen Halkyna Döwlet Baýdagynyň Döredilmeginiň 25 Ýyllygy Mynasybetli Gutlag Bilen Ýüzlendi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmen Halkyna Döwlet Baýdagynyň Döredilmeginiň 25 Ýyllygy Mynasybetli Gutlag Bilen Ýüzlendi

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna Mähriban halkym! Eziz watandaşlar! Sizi Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýylynyň aýratyn möhüm ähmiýetli şanly wakasy – Döwlet baýdagymyzyň döredilmeginiň 25 ýyllyk baýramy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! Döwlet baýdagy ýurdumyzyň berkararlygyny, abraý-mertebesini, agzybir halkymyzyň bagtyýar durmuşyny, milletimiziň parahatçylyk hem-de dostluk ýörelgelerini alamatlandyrýan milli buýsanjymyzdyr. Şoňa görä-de, bu …

Dowamy »

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany

Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli dynç günilni geçirmek hakynda Ýurdumyzyň ilatynyň Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyn gününi dabaraly belläp geçmegi we oňat dynç almagy üçin oňaýly şertleri döretmek maksady bilen, şeýle hem Türkmenistanyň Zähmet kodeksiniň 81-nji maddasynyň 2-nji bölegine laýyklykda, karar edýärin: 1.2017-nji ýylyň 19-njy fewralyndaky dynç gününi 20-nji fewrala – duşenbe …

Dowamy »

Türkmenistanyň Prezidenti Karara Gol Çekdi

Türkmenistanyň Prezidenti Karara Gol Çekdi

Türkmenistanyň daşary syýasat işiniň ileri tutulýan ugurlaryny kesgitlemek, onuň syýasy-hukuk esaslaryny mundan beýläk-de kämilleşdirmek, halkara syýasaty ulgamynda döwletiň öňünde durýan wezipeleriň netijeli ýerine ýetirilmegini üpjün etmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti “Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasat ugrunyň 2017-2023-nji ýyllar üçin Konsepsiýasyny tassyklamak” hakynda Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň Daşary işler ministrligine …

Dowamy »

TÜRKMENISTANYŇ KANUNY Howply Önümçilik Desgalarynyň Senagat Howpsuzlygy Hakynda

TÜRKMENISTANYŇ KANUNY Howply Önümçilik Desgalarynyň Senagat Howpsuzlygy Hakynda

Şu Kanun howply önümçilik desgalarynyň howpsuz ulanylmagyny üpjün etmegiň hukuk, ykdysady we durmuş esaslaryny kesgitleýär hem-de howply önümçilik desgalarynda heläkçilikleriň öňüni almaga we howply önümçilik desgalaryny ulanýan ýuridik we fiziki şahslaryň (mundan beýläk — howply önümçilik desgalaryny ulanýan guramalar) heläkçilikleri çäklendirmäge we olaryň netijelerini ýok etmäge taýýarlygyny üpjün etmäge gönükdirilendir. …

Dowamy »

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Täze Saýlanan Prezidentiniň Resmi Taýdan Işe Girişmek Dabarasy Mynasybetli Dabaraly Harby Ýörüş Kabul Etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Täze Saýlanan Prezidentiniň Resmi Taýdan Işe Girişmek Dabarasy Mynasybetli Dabaraly Harby Ýörüş Kabul Etdi

Ruhyýet Köşgünde Türkmenistanyň täze saýlanan Prezidentiniň resmi taýdan işe girişmek dabarasy tamamlanandan soň Türkmenistanyň Prezidentiniň awtoulag kerweni motosikletçileriň hormat eskortynyň ugratmagynda „Oguzhan“ Prezident Köşkler toplumyna tarap ugrady, olary ýolda atly esgerler topary çalyşýar. Atly esgerleriň ellerinde-Türkmenistanyň Döwlet baýdagy we Türkmenistanyň Prezidentiniň Ştandarty bar. Esasy girelgede Hormat garawulynyň esgerleri Türkmenistanyň täze …

Dowamy »

Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň Ykdysady Kuwwatyny Durmuşa Geçirmegiň Esasy Ugurlaryny Kesgitledi

Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň Ykdysady Kuwwatyny Durmuşa Geçirmegiň Esasy Ugurlaryny Kesgitledi

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ruhyýet Köşgünde geçirilýä wezipä girişmek dabarasynda çykyş edip, milli ykdysadyýetiň esasy wezipelerini belledi hem-de ýurdumyzy öňdebaryjy, senagat taýdan ösen döwlete öwürmek boýunça çäreleri kesgitledi. Ýurdumyzyň tebigy baýlyklary raýatlarymyzyň abadan durmuşynyň üpjün edilmegine gönükdiriler diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy. Häzirki zaman tehnologiýalarynyň esasynda uglewodorod serişdeleri çuňňur gaýtadan işleniler …

Dowamy »

Türkmenistanyň Saýlanylan Prezidenti Öz Işine Girişdi

Türkmenistanyň Saýlanylan Prezidenti Öz Işine Girişdi

Ruhyýet köşgünde resmi taýdan işe girişmek dabarasynyň barşynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Watanymyza we halkymyza wepaly gulluk etmek hakynda kasam etdi. “Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine girişmek bilen, öz üstüme ýüklenen wezipeleri ak ýürekden we mynasyp derejede yzygiderli ýerine ýetirmäge; Türkmenistanyň döwlet garaşsyzlygyny hem-de bitaraplyk derejesini goramaga; adamyň we raýatyň hukuklaryny we …

Dowamy »