Baş Sahypa / GÜNÜŇ WAKALARY

GÜNÜŇ WAKALARY

Türkmenistanyň Gündelik we Günlük Wakalary Habar Saýtymyzda

Aşgabatda Türkmen-Gyrgyz Syýasy Geňeşmeleri Geçirildi

Aşgabatda Türkmen-Gyrgyz Syýasy Geňeşmeleri Geçirildi

Aşgabat şäherinde iki ýurduň daşary işler ministrleriniň orunbasarlarynyň derejesinde Türkmenistanyň we Gyrgyz Republikasynyň daşary işler ministrlikleriniň arasynda syýasy geňeşmeleriň nobatdaky tapgyry geçirildi. Geňeşmeleriň dowamynda ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýyna we syýasy, söwda-ykdysady, medeni-gumanitar çygyrlaryndaky mümkinçiliklerine seljerme berildi. Taraplar özara bähbtli hyzmatdaşlygyň netijeli ösüşini kanagatlanma bilen bellediler we yzygiderli geçirilýän syýasy geňeşmeleriň …

Dowamy »

Palestina Döwletiniň Ilçisi Ynanç Hatlarynyň Nusgasyny Gowşurdy

Palestina Döwletiniň Ilçisi Ynanç Hatlarynyň Nusgasyny Gowşurdy

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Palestina Döwletiniň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi jenap Hossein Ali Mustafa Gannam bilen duşuşdy. Duşuşygyň başynda Ilçi özüniň ynanç hatlarynyň nusgasyny gowşurdy. Gepleşikleriň dowamynda taraplar Türkmenistan bilen Palestinanyň arasyndaky gatnaşyklara uly itergi beren ýokary derejedäki saparlaryň ähmiýetini bellediler. Türkmenistan bilen Palestina Döwletiniň arasyndaky syýasy, …

Dowamy »

ÝHHG-niň Parlament Assambleýasynyň Wekilleri Bilen Duşuşyk

ÝHHG-niň Parlament Assambleýasynyň Wekilleri Bilen Duşuşyk

Türkmenistanyň DIM-niň binasynda türkmen paýtagtyna iş sapary bilen gelen, Daniýa Patyşalygynyň Parlamentiniň deputaty, ÝHHG-niň Parlament Assambleýasynyň ýanyndaky Daniýanyň wekiliýetiniň ýolbaşçysy Peter Ýýuela Ýenseniň ýolbaşçylygyndaky ÝHHG-niň Parlament Assambleýasynyň wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi. Duşuşygyň dowamynda Türkmenistanyň ÝHHG we ÝHHG-niň Parlament Assambleýasy bilen hyzmnatdaşlygyň häzirki ýagdaýy we bar bolan mümkinçilikleri seljerildi. Ýurduň ÝHHG-niň …

Dowamy »

Türkmenistanyň Prezidenti Palestina Döwletiniň Adatdan Daşary we Doly Ygtyýarly Ilçisinden Ynanç Hatyny Kabul Etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Palestina Döwletiniň Adatdan Daşary we Doly Ygtyýarly Ilçisinden Ynanç Hatyny Kabul Etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Palestina Döwletiniň Türkmenistanda täze bellenilen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Hossein Ali Mostafa Gannamy kabul etdi. Ol döwlet Baştutanymyza ynanç hatyny gowşurdy. Diplomat milli Liderimize wagt tapyp kabul edendigi üçin hoşallyk bildirip, Palestinanyň Prezidenti Mahmud Abbasyň mähirli salamyny hem-de Palestina sapar bilen gelmek baradaky çakylygyny …

Dowamy »

Türkmenistanyň Prezidenti Beýik Britaniýanyň Ýolbaşçylaryna Gynanç Bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Beýik Britaniýanyň Ýolbaşçylaryna Gynanç Bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň Şazenany Ýelizaweta II we Premýer-ministri hanym Tereza Meýe London şäherinde bolup geçen, adam pidalaryna we şikes ýetmelerine getiren terrorçylyk zerarly gynanç hatyny iberdi. “Türkmenistan terrorçylygyň we ekstremizmiň islendik ýüze çykmalaryny juda aýgytly ýagdaýda ýazgarmak bilen, bu apata garşy göreşmek …

Dowamy »

ÝHHG-nyň Aşgabatdaky Merkezi Geljekki Diplomatlary Taýýarlamakda Ýardam Berýär

ÝHHG-nyň Aşgabatdaky Merkezi Geljekki Diplomatlary Taýýarlamakda Ýardam Berýär

Aşgabatda ÝHHG-nyň ýardam bermeginde gurnalan Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň we Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň mugallymlary we talyplary üçin niýetlenen diplomatiýa boýunça bäş günläp dowam eden okuw-maslahaty öz işini tamamlady. “Aşgabatdaky ÝHHG-nyň merkezi özüniň ygtyýarlyklarynyň çäklerinde Türkmenistanyň dürli ugurlardaky hünärmenlerine özleriniň hünär derejelerini kämilleşdirmekde ýardamlar bermäge …

Dowamy »

(TENDER) Petronas Çarigali (Turkmenistan) Kompaniýasy Bäsleşik Yglan Edýär

(TENDER) Petronas Çarigali (Turkmenistan) Kompaniýasy Bäsleşik Yglan Edýär

Bäsleşik 2017-nji ýylyň 29-njy Martyna (29.03.2017) çenli dowam eder. «Petronas Çarigali (Turkmenistan) Sdn Bhd (PÇ(T)SB)» kompaniýasy şu aşakdaky tendere gatnaşmagy teklip edýär: PCT/TOD/2017/006 – «INDUSTRIAL RB211» gaz turbinalary üçin gazturbina enjamlaryna tehniki hyzmat bermek we düýpli abatlamak boýunça Ýokarda görkezilen tenderleriň islendigine gatnaşmaga isleg bildirýän kompaniýalar şu resminamalary tabşyrmalydyrlar: – …

Dowamy »

Döwlet Sylaglaryna we Hormatly Atlara Mynasyp Bolan Medeniýet Işgärlerini Sarpalamak Dabarasy Geçirildi

Döwlet Sylaglaryna we Hormatly Atlara Mynasyp Bolan Medeniýet Işgärlerini Sarpalamak Dabarasy Geçirildi

Mary welaýatynyň Ruhyýet köşgünde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça milli Liderimiziň Permanyna laýyklykda, döwlet sylaglaryna we hormatly atlara mynasyp bolan medeniýet, sungat, döredijilik işgärlerini we bilim ulgamynyň işgärlerini sarpalamak dabarasy geçirildi. Döwlet Baştutanymyzyň Kararyna laýyklykda, şeýle hem ýurdumyzyň raýatlarynyň bir topary Türkmenistanyň Prezidentiniň pul baýraklary bilen sylaglanyldy. Bu baýramçylyk …

Dowamy »

Halkara Nowruz Güni Mynasybetli Dabaralar

Halkara Nowruz Güni Mynasybetli Dabaralar

Türkmenistanlylar Milli bahar baýramyny hem-de Halkara Nowruz gününi köpöwüşginli dabaralar, şatlyk-şagalaň we ruhubelentlik, iň ýagşy umyt-arzuwlar bilen garşyladylar. Şu günüň esasy wakalary Mary şäherinde, köpçülikleýin medeni çäreleriň guralýan ýeri bolan “Türkmeniň ak öýi” binasynyň golaýyndaky meýdançada geçirildi. Nowruz baýramy mynasybetli guralan dabara gatnaşmak üçin bu ýere Mejlisiň Başlygy, hökümetiň agzalary, …

Dowamy »

Türkmenistanyň Prezidentine Mähirli Gutlaglar

Türkmenistanyň Prezidentine Mähirli Gutlaglar

Türkmenistanyň Prezidentine Özbegistan Respublikasynyň Prezidentinden. Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa Hormatly Gurbanguly Mälikgulyýewiç! Size hem-de doganlyk türkmen halkyna Nowruz bahar baýramy mynasybetli tüýs ýürekden çykýan gutlaglarymy we iň oňat arzuwlarymy ibermek mende uly kanagatlanma döredýär. Gadymy hem-de baky juwan Nowruz tebigatyň galkynmagyny we täzelenişi alamatlandyrýar, döwletlerimiziň we halklarymyzyň …

Dowamy »