Baş Sahypa / Iň Täze Habarlar

Iň Täze Habarlar

Türkmenistanyň Iň Täze Habarlary Türkmen Habar Gullugynda

Amyderýanyň Üstünden Gurlan Ponton Köprüsi Halaç we Hojambaz Etraplaryny Birleşdirdi

Amyderýanyň Üstünden Gurlan Ponton Köprüsi Halaç we Hojambaz Etraplaryny Birleşdirdi

Lebap welaýatynda, Jeýhun derýasynyň kenarynda ýerleşen Halaç etrabynyň “Pelwert” daýhan birleşiginde we Hojambaz etrabynyň “Mekan” daýhan birleşiginde baýramçylyga mahsus ýagdaý emele geldi. Bu ýerde täze ulag geçelgesi guruldy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça, bu waka mynasybetli dabaralara hökümet agzalary, we Mejlisiň deputatlary gatnaşdylar. Döwlet Baştutanymyzyň adyndan Lebap welaýatynyň häkimi …

Dowamy »

Türkmen-Belarus Işewürler Forumy

Türkmen-Belarus Işewürler Forumy

“Mizan” işewürler merkezinde Türkmen-belarus işewürler forumy geçirildi. Oňa gatnaşmak üçin dostlukly ýurduň işewür toparlarynyň uly wekiliýeti türkmen paýtagtyna geldi. Türkmenistanyň we Belarus Respublikasynyň Söwda-senagat edaralary tarapyndan yzygiderli guralýan forum ikitaraplaýyn gatnaşyklary işjeňleşdirmek üçin möhüm ähmiýetli gepleşikler meýdançasy hökmünde özüni görkezdi. Belarus wekiliýetiniň düzüminde iri kärhanalaryň we kompaniýalaryň 20-ä golaýynyň wekilleri …

Dowamy »

Paýtagtymyzda “Ak Şäherim Aşgabat” Atly Halkara Sergi Öz Işini Tamamlady

Paýtagtymyzda “Ak Şäherim Aşgabat” Atly Halkara Sergi Öz Işini Tamamlady

Söwda-senagat edarasynyň sergi merkezinde “Ak şäherim Aşgabat” atly XVI köpugurly halkara sergi öz işini tamamlady. Bu sergi paýtagtymyzyň şähergurluşyk ulgamynda gazanan üstünliklerine hem-de ony mundan beýläk-de ösdürmegiň mümkinçiliklerine bagyşlandy. Her ýyl geçirilýän bu forumyň abraýy, ýurdumyzyň işewür toparlarynyň we daşary ýurtlaryň esasy kompaniýalarynyň gyzyklanmasy günsaýyn artýar. Işewürler Aşgabady ösdürmekde bu …

Dowamy »

Goňşy Özbegistanyň Çagalary Awazany Dostluk Mekany Diýip Atlandyrdylar

Goňşy Özbegistanyň Çagalary Awazany Dostluk Mekany Diýip Atlandyrdylar

“Awaza” milli syýahatçylyk zolagyndaky “Daýanç” çagalar sagaldyş-dynç alyş merkezinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň çakylygy boýunça 15-nji maýda Özbegistanyň dürli sebitlerinden Hazaryň ekologik taýdan arassa türkmen kenaryndaky dünýä derejeli şypahana merjenine dynç almaga gelen çagalaryň uly toparyny ugratmak dabarasy boldy. Deňziň kenarynda 10 günläp dynç almagyň barşynda dürli çäreler geçirildi. Cärelere …

Dowamy »

Türkmenistanyň Mekdeplerinde «Soňky Jaň» Kakyldy

Türkmenistanyň Mekdeplerinde «Soňky Jaň» Kakyldy

Ýurdumyzyň umumybilim berýän orta mekdeplerinde okuw ýylynyň tamamlanmagy mynasybetli dabaralar geçirildi. Bu gün Sagdynlyk we ruhubelentlik ýylynda özbaşdak durmuşa gadam basýan 85 müňden gowrak uçurym üçin aýratyn dabaraly we tolgundyryjy gün boldy. Bu ýyl özygtyýarly Watanymyzyň parahatçylygyň we döredijiligiň ýoly bilen üstünlikli öňe gitmegini aňladýan uly wakalara beslendi. Ynha, eýýäm …

Dowamy »

Türkmenistanda Korrupsiýa we Paraholrluga Garşy Göreşmegiň Döwlet Maksatnamasy Işlenip Taýýarlanylýar

Türkmenistanda Korrupsiýa we Paraholrluga Garşy Göreşmegiň Döwlet Maksatnamasy Işlenip Taýýarlanylýar

Döwlet Baştutanymyzyň maslahatlaryna laýyklykda korrupsiýa hem-de parahorluga garşy göreşmek baradaky ýörite döwlet maksatnamasy işläp taýýarlanylýar. Bu barada Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Türkmenistanyň milli parlamentiniň başlygy A.Nurberdiýewa habar berdi. Parlamentiň ýolbaşçysynyň aýtmagyna görä, bu maksatnamasynyň esasy wezipesi jemgyýetde korrupsiýanyň döremegine getirýän sebäpleriň we şertleriň öňüni almak bolup durýar. Şeýle hem häzirki wagtda …

Dowamy »

Iýunyň Baýramçylyk Senenamasynda-Aziada-2017-ä 100 Gün Galmagyna Bagyşlanan Dabaralar

Iýunyň Baýramçylyk Senenamasynda-Aziada-2017-ä 100 Gün Galmagyna Bagyşlanan Dabaralar

Tomus paslynyň birinji aýy Paýtagtymyzda we ýurdumyzyň welaýatlarynda iýun aýynda bellenilýän Çagalary goramagyň halkara güni, Dokma senagaty işgärleriniň güni, Daşky gurşawy goramagyň bütindünýä güni, Ylymlar güni hem-de Medeniýet we sungat işgärleriniň güni mynasybetli döredijilik we beýleki çärelere beslener. Halkara çäreleriniň çäklerinde Türkmenistan bilen Italiýa Respublikasynyň hem-de Russiýa Federasiýasynyň arasynda diplomatik …

Dowamy »

Hytaý Halk Respublikasynyň Siýan Şäherinde “Türkmenistan” Merkezi Açyldy

Hytaý Halk Respublikasynyň Siýan Şäherinde “Türkmenistan” Merkezi Açyldy

Hytaý Halk Respublikasynyň Siýan şäherindäki Nebitçilik uniwersitetiniň binýadynda “Türkmenistan” Merkeziniň açylyş dabarasy boldy. Oňa Şensi welaýatynyň hökümetiniň we Siýan şäheriniň wekilleri, Türkmenistanyň Hytaý Halk Respublikasyndaky ilçihanasynyň işgärleri, şeýle hem bu ýerde bilim alýan türkmen talyplary gatnaşdylar. Ýurdumyzyň ilçihanasynyň goldaw bermeginde “Türkmenistan” Merkezi ähli zerur maglumat serişdeleri, audio we wideo maglumatlary …

Dowamy »

Birleşen Arap Emirlikleriniň Prezidenti we Kuweýt Döwletiniň Emiri Türkmenistanyň Prezidentini Oraza Aýynyň Gelmegi Bilen Gutlady

Birleşen Arap Emirlikleriniň Prezidenti we Kuweýt Döwletiniň Emiri Türkmenistanyň Prezidentini Oraza Aýynyň Gelmegi Bilen Gutlady

Birleşen Arap Emirlikleriniň Prezidenti Türkmenistanyň Prezidentini Oraza aýynyň gelmegi bilen gutlady Birleşen Arap Emirlikleriniň Prezidenti Halifa bin Zaýed Al-Nahaýan Mukaddes Oraza aýynyň gelmegi bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowy gutlady. Beýik Biribardan Size berk jan saglyk we bagt, Türkmenistanyň doganlyk halkyna hoşniýetlilik we abadançylyk, tutuş musulman ymmatyna bolsa gülläp ösüş we …

Dowamy »

Kyrklareli Uniwersitetinde Duşuşyk Geçirildi

Kyrklareli Uniwersitetinde Duşuşyk Geçirildi

Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Baş konsullygy (Stambul ş.) tarapyndan, 2017-nji ýylyň 22-nji maýynda, Kyrklareli welaýatynda ýerleşýän Kyrklareli uniwersitetinde bilim alýan Türkmenistanly talyplar we uniwersitetiň ýolbaşçylary bilen duşuşyklar geçirildi. Ilki bilen, Kyrklareli uniwersitiniň rektory Bülent Şengörür hem-de uniwersitetiň Edebiýat fakultetiniň Türki dilleriň döwrebap şiweleri we edebiýatlary bölüminiň wekilleri bilen duşuşyklar geçirildi. Uniwersitetiň …

Dowamy »