Baş Sahypa / SAGLYK

SAGLYK

Türkmenistan milli saglygy goraýyş ulgamyny özgertdi we ösdürdi hem-de oňa ilatyň durmuş taýdan goraglylygy boýunça köpmaksatly ulgam derejesini berdi

Göz Keselleri Ylmy-Kliniki Merkezinde Ilkinji Operasiýalar Şowly Geçdi

Göz Keselleri Ylmy-Kliniki Merkezinde Ilkinji Operasiýalar Şowly Geçdi

Geçen şenbe güni Türkmenistanyň Lukmançylyk döwlet uniwersitetiniň döwrebaplaşdyrylan we täzeden enjamlaşdyrylan Göz keselleri ylmy-kliniki merkeziniň açylyş dabarasy boldy.Täzelenen bina bir günde göçüp baran uniwersitet hassahanasynyň hünärmenleri näsaglary kabul edip başladylar. Merkeziň işläp başlan ilkinji gününde operasiýalaryň dördüsi-meýilnamalaşdyrlanlardan üçüsi we bir gyssagly operasiýa geçirildi. Olaryň ikisi fakoemulsifikasiýa usuly bilen ýorkany aýyrmak, …

Dowamy »

V Aziada Taýýarlygyň Çäklerinde Haýwanlaryň Saglygyny Goramak Boýunça Bütindünýä Guramasynyň Bilermenleri Türkmenistana Geldiler

V Aziada Taýýarlygyň Çäklerinde Haýwanlaryň Saglygyny Goramak Boýunça Bütindünýä Guramasynyň Bilermenleri Türkmenistana Geldiler

Olar Döwlet weterinar gullugynyň we „Türkmen atlary“ Döwlet birleşiginiň hünärmenleri bilen bilelikde haýwanlarda keseleriň käbirlerini ýüze çykarmak boýunça barlaglar geçirdiler. Munuň özi konkuryň Aziada-2017-iň maksatnamasyna girizilendigi sebäpli wajypdyr. Häzirki wagtda atlaryň uýan ganynyň barlagynyň esasynda wirusly we gan parazitar keselleriniň barlagy, meýilnamalaşdyrylan sanjymlar, bedewleri pasportlaşdyrmak we olaryň hereketine gözegçilik, beýleki …

Dowamy »

Uly Bilermenleriň Gullugynyň Çäklerindäki Bilelikdäki Taslama Türkmen-German Hyzmatdaşlygynyň Ugurlarynyň Biridir

Uly Bilermenleriň Gullugynyň Çäklerindäki Bilelikdäki Taslama Türkmen-German Hyzmatdaşlygynyň Ugurlarynyň Biridir

Şu günler paýtagtymyzyň esasy hassahanalarynyň ikisinde germaniýaly hünärmenler tejribe alyşmak maksatnamalaryna gatnaşýarlar. Onkologiýa ylmy-kliniki merkezinde Týubingen şäheriniň uniwersitet klinakasynyň we onuň içki agzalaryň hirurgiýasy bölüminiň ýolbaşçysy professor Bertold Ştaýnke türkmen kärdeşleri bilen himioterapiýasy babatda tejribesini paýlaşdy. Geljegi uly hyzmatdaşlygyň ugurlarynyň biri-de—molekulýar-biologik kesel anyklaýyşydyr. Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkezinde …

Dowamy »

Aşgabatda Geçirilen Maslahatda “Simens A.G.” Kompaniýasynyň Lukmançylyk Enjamlary Bilen Işlemegiň Tejribesine Garaldy

Aşgabatda Geçirilen Maslahatda “Simens A.G.” Kompaniýasynyň Lukmançylyk Enjamlary Bilen Işlemegiň Tejribesine Garaldy

Aşgabadyň Halkara newrologiýa merkezinde Germaniýa Federatiw Respublikasynyň “Simens A.G.” kompaniýasynyň öndürýän lukmançylyk enjamlaryny keselleri anyklamakda we bejermekde netijeli ulanmagyň aýratynlyklaryna bagyşlanan ylmy-usulyýet maslahaty öz işine başlady. Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň guramagynda geçirilýän bu maslahat iki gün dowam eder. Paýtagtymyzda guralan maslahat öz işini degişli bölümçelerde, has takygy …

Dowamy »

Türkmenistanyň Daşary Işler Ministrliginde Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasy Bilen Duşuşyk Geçirildi

Türkmenistanyň Daşary Işler Ministrliginde Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasy Bilen Duşuşyk Geçirildi

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň BMG-na agzalyga saýlanmagynyň 25 ýyllygy mynasybetli geçirilen maslahata gatnaşmak üçin gelen Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň Ýewropa sebiti boýunça edarasynyň ýokanç däl keselleriň gözegçiligi we saglygy berkitmek bölüminiň müdiri jenap Gauden Galea hem-de temmäki serişdeleriniň gözegçiligi we olara garşy göreş boýunça maksatnamasynyň dolandyryjysy hanym Kristina Mauer-Stender …

Dowamy »

Saglygy Goraýyş, Sport, Syýahatçylyk

Saglygy Goraýyş, Sport, Syýahatçylyk

Saglyk we raýatlaryň sagdyn durmuş ýörelgeleri hakyndaky alada diňe bir döwlet maksatnamalarynda, Türkmenistanyň Kanunlarynda, lukmançylyk edaralarynyň, sport desgalarynyň giň möçberli gurluşygynda we şypahana, dynç alyş ulgamynyň ösdürilmeginde däl, eýsem, jemgyýetçilik durmuşynda, adamlaryň ruhy we medeni derejesiniň ýokarlanmagynda, milli ykdysadyýetimiziň ekologiýa taýdan ösüşinde öz beýanyny tapýar. Hut şu ýörelgeler we gymmatlyklar …

Dowamy »

Demirgazyk Sebitiň Tarp Ýerlerinde Döredilen Oba Ilaty Ýokary Hilli Agyz Suwy Bilen Üpjün Edilýär

Demirgazyk Sebitiň Tarp Ýerlerinde Döredilen Oba Ilaty Ýokary Hilli Agyz Suwy Bilen Üpjün Edilýär

Daşoguz welaýatynyň Ruhubelent etrabynda Oguzboý obasynyň ýaşaýjylary täze suw geçirijisine eýe bolar. Onuň gurluşygy ilaty ýokary hilli agyz suwy bilen üpjün etmek baradaky maksatnamanyň çäklerinde alnyp barylýar. Toplumlaýyn çäreleriň amala aşyrylmagy hatardan çykan enjamlaryň hem-de arassalamagyň köne usullarynyň çalşylmagyny, suw akymyny batlandyryjy desgalaryň gurulmagyny, arassaçylyk, ekologiýa talaplarynyň berjaý edilişine gözegçilik …

Dowamy »

2017-nji Ýylyň Ilkinji Körpesi

2017-nji Ýylyň Ilkinji Körpesi

Täze, 2017-nji ýylyň ilkinji minutlarynda Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkezinde ýene-de bir körpeje türkmenistanly dünýä indi. Ol Türkmenistanda ýetip gelen ýylda doglan ilkinji çaga boldy. Elbetde, her gün ýurdumyzyň dürli künjeklerinde köp çaga dogulýar. Ýöne Täze ýyl gijesi dogulmak çaga hem-de onuň maşgalasy üçin aýratyn mana eýedir. Çünki …

Dowamy »

10 Ýaş Biziň Geljegimiz Atly Fotosuratlar Bäsleşiginiň Jemi Jemlenildi

10 Ýaş Biziň Geljegimiz Atly Fotosuratlar Bäsleşiginiň Jemi Jemlenildi

ÝuNFPA-nyň Nutugy bilen tanyşdyrylyşyň çäklerinde guralan “10 ýaş: biziň geljegimiz gyzjagazlaryň şu ýaşynda kesgitlenilýär” atly fotosuratlar bäsleşiginiň jemi jemlenildi. Türkmenistanyň Çeperçilik sungaty milli muzeýinde “2016-njy ýylda dünýäniň ilaty” atly Ählumumy nutuk bilen tanyşdyrylyş we gyzjagazlaryň sazlaşykly ösüşin bagyşlanan fotosuratlar sergisi guraldy. Çärä Mejlisiň deputatlary, jemgyýetçilik guramalarynyň we köpçülikleýin habar beriş …

Dowamy »

Türkmenabatda Köpugurly Welaýat Hassahanasynyň Işgärleri Üçin Ýaşaýyş Jaý Toplumly Lukmançylyk Şäherjigi Gurulýar

Türkmenabatda Köpugurly Welaýat Hassahanasynyň Işgärleri Üçin Ýaşaýyş Jaý Toplumly Lukmançylyk Şäherjigi Gurulýar

Täze lukmançylyk şäherjigi – 836 orunlyk köpugurly welaýat hassahanasy Türkmenabat şäheriniň günorta böleginde bina edilýär. Bu ýerde gurluşyk-gurnama işleri esasan tamamlandy hem-de içki we daşky timarlaýyş işlerine girişildi. Döwlet Baştutanymyzyň Kararyna laýyklykda, gurulýan lukmançylyk toplumyny “Nahal” hojalyk jemgyýeti bina edýär, onuň düzümine köpsanly lukmançylyk desgalary, inženerçilik ulgamlary we kommunikasiýalar, özbaşdak …

Dowamy »