Baş Sahypa / SAGLYK

SAGLYK

Türkmenistan milli saglygy goraýyş ulgamyny özgertdi we ösdürdi hem-de oňa ilatyň durmuş taýdan goraglylygy boýunça köpmaksatly ulgam derejesini berdi

“Saglyk-2017” Halkara Sergisine Ýewropadan, Amerikadan, Aziýadan Kompaniýalaryň 245-si Gatnaşýar

“Saglyk-2017” Halkara Sergisine Ýewropadan, Amerikadan, Aziýadan Kompaniýalaryň 245-si Gatnaşýar

Aşgabatda, Söwda-senagat edarasynyň sergi merkezinde “Saglyk-2017” atly halkara sergi geçirildi, onuň çäklerinde saglygy goraýyş ulgamyny ösdürmek meseleleri boýunça ylmy maslahat guraldy. Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň gününe gabatlanylyp her ýyl geçirilýän foruma dünýäniň 40-dan gowrak ýurdundan wekiller, şeýle hem 12 döwletden meşhur alymlar, professorlar we lukmanlar gatnaşdylar. Ýurdumyzyň saglygy …

Dowamy »

Paýtagtymyzdaky Parahat-7 Ýaşaýyş Toplumynda Täze Saglyk Öýi Açyldy

Paýtagtymyzdaky Parahat-7 Ýaşaýyş Toplumynda Täze Saglyk Öýi Açyldy

Aşgabadyň gür ilatly ýerinde ulanmaga berlen Saglyk öýi maşgala lukmanlary hem-de beýleki hünärmenler we zerur bolan işgärler bilen üpjün edildi. Ol keseli anyklaýyş enjamlary bilen enjamlaşdyryldy. Saglyk öýi maşgala lukmançylygy, enjamlar arkaly anyklaýyş, aýallara maslahat beriş, hirurgiýa, stomatologiýa, fiziobejeriş, bejeriş-bedenterbiýe, barlaghana we gündizki hassahana bölümlerinden ybaratdyr. “Siemens”, “Storz”, “Olimpus”, “Human”, …

Dowamy »

Talyplar Bedenterbiýe-Sagaldyş Çäreleriniň Bir Aýlygyna Işjeň Gatnaşýarlar

Talyplar Bedenterbiýe-Sagaldyş Çäreleriniň Bir Aýlygyna Işjeň Gatnaşýarlar

Türkmen döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň sport toplumynda uly möçberli sport çäresi geçirildi, oňa mugallymlar, talyplar we ylmy-kliniki merkezleriň ýaş hünärmenleri gatnaşdylar. Çäräni bu ýokary okuw mekdebiniň ilkinji jemgyýetçilik guramalary- ýaşlar, zenanlar, kärdeşler arkalaşygy we partiýa guramlary guradylar. Çärä bir müňden gowrak adam gatnaşdy, olaryň aglaba bölegi uniwersitetiň Meýletinler merkeziniň agzalarydyr. Bedenterbiýe-sagaldyş …

Dowamy »

WADA Bilen Toplumlaýyn Hyzmatdaşlyk Türkmen Sportunyň Arassalygyny Saklamaga Ýardam Eder

WADA Bilen Toplumlaýyn Hyzmatdaşlyk Türkmen Sportunyň Arassalygyny Saklamaga Ýardam Eder

Türkmen sportunyň arassalygyny saklamak hem-de sportda dopingiň ulanylmagyna garşy göreşi utgaşdyrmak üçin Türkmenstanda Bütindünýä doping agentligi bilen yzygiderli hyzmatdaşlygy ýola goýmak işlerine girişildi. Bu barada şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Awazada halkara sport kongresinde beýan etdi. 2017-nji ýylda Türkmenistanda Milli dopinge garşy agentlik döredildi. Türkmen hünärmenlerine häzirki zaman tehnologiýalarynda …

Dowamy »

Türkmenistanyň Prezidenti Watandaşlarymyzy Bütindünýä Saglyk Güni Bilen Gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Watandaşlarymyzy Bütindünýä Saglyk Güni Bilen Gutlady

Bütindünýä saglyk güni adamzadyň parahatçylyk, hoşniýetlilik, ynsanperwerlik ýörelgelerini dabaralandyrýan, halklary agzybirlige alyp barýan, mähriban halkymyzyň dost-doganlyga bolan synmaz söýgüsini rowaçlandyrýan halkara baýramydyr. Uly sport baýramyna — Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna ynamly gadamlar bilen barylýan Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýylynda «Sagdynlyk we bagtyýarlyk» şygary astynda döwlet derejesindäki …

Dowamy »

Türkmen Lukmanlary Bilen Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň Bilermenleri

Türkmen Lukmanlary Bilen Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň Bilermenleri

Türkmen lukmanlary bilen Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň bilermenleri Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň okuw merkezini halkara derejesinde ykrar etmegiň ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar. Tematiki «tegelek stoluň» mejlisine Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň, Türkmen Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň, Aşgabadyň I. Gandi adyndaky lukmançylyk ýörüte orta hünär mekdebiniň, Maşgala …

Dowamy »

Göz Keselleri Ylmy-Kliniki Merkezinde Ilkinji Operasiýalar Şowly Geçdi

Göz Keselleri Ylmy-Kliniki Merkezinde Ilkinji Operasiýalar Şowly Geçdi

Geçen şenbe güni Türkmenistanyň Lukmançylyk döwlet uniwersitetiniň döwrebaplaşdyrylan we täzeden enjamlaşdyrylan Göz keselleri ylmy-kliniki merkeziniň açylyş dabarasy boldy.Täzelenen bina bir günde göçüp baran uniwersitet hassahanasynyň hünärmenleri näsaglary kabul edip başladylar. Merkeziň işläp başlan ilkinji gününde operasiýalaryň dördüsi-meýilnamalaşdyrlanlardan üçüsi we bir gyssagly operasiýa geçirildi. Olaryň ikisi fakoemulsifikasiýa usuly bilen ýorkany aýyrmak, …

Dowamy »

V Aziada Taýýarlygyň Çäklerinde Haýwanlaryň Saglygyny Goramak Boýunça Bütindünýä Guramasynyň Bilermenleri Türkmenistana Geldiler

V Aziada Taýýarlygyň Çäklerinde Haýwanlaryň Saglygyny Goramak Boýunça Bütindünýä Guramasynyň Bilermenleri Türkmenistana Geldiler

Olar Döwlet weterinar gullugynyň we „Türkmen atlary“ Döwlet birleşiginiň hünärmenleri bilen bilelikde haýwanlarda keseleriň käbirlerini ýüze çykarmak boýunça barlaglar geçirdiler. Munuň özi konkuryň Aziada-2017-iň maksatnamasyna girizilendigi sebäpli wajypdyr. Häzirki wagtda atlaryň uýan ganynyň barlagynyň esasynda wirusly we gan parazitar keselleriniň barlagy, meýilnamalaşdyrylan sanjymlar, bedewleri pasportlaşdyrmak we olaryň hereketine gözegçilik, beýleki …

Dowamy »

Uly Bilermenleriň Gullugynyň Çäklerindäki Bilelikdäki Taslama Türkmen-German Hyzmatdaşlygynyň Ugurlarynyň Biridir

Uly Bilermenleriň Gullugynyň Çäklerindäki Bilelikdäki Taslama Türkmen-German Hyzmatdaşlygynyň Ugurlarynyň Biridir

Şu günler paýtagtymyzyň esasy hassahanalarynyň ikisinde germaniýaly hünärmenler tejribe alyşmak maksatnamalaryna gatnaşýarlar. Onkologiýa ylmy-kliniki merkezinde Týubingen şäheriniň uniwersitet klinakasynyň we onuň içki agzalaryň hirurgiýasy bölüminiň ýolbaşçysy professor Bertold Ştaýnke türkmen kärdeşleri bilen himioterapiýasy babatda tejribesini paýlaşdy. Geljegi uly hyzmatdaşlygyň ugurlarynyň biri-de—molekulýar-biologik kesel anyklaýyşydyr. Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkezinde …

Dowamy »

Aşgabatda Geçirilen Maslahatda “Simens A.G.” Kompaniýasynyň Lukmançylyk Enjamlary Bilen Işlemegiň Tejribesine Garaldy

Aşgabatda Geçirilen Maslahatda “Simens A.G.” Kompaniýasynyň Lukmançylyk Enjamlary Bilen Işlemegiň Tejribesine Garaldy

Aşgabadyň Halkara newrologiýa merkezinde Germaniýa Federatiw Respublikasynyň “Simens A.G.” kompaniýasynyň öndürýän lukmançylyk enjamlaryny keselleri anyklamakda we bejermekde netijeli ulanmagyň aýratynlyklaryna bagyşlanan ylmy-usulyýet maslahaty öz işine başlady. Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň guramagynda geçirilýän bu maslahat iki gün dowam eder. Paýtagtymyzda guralan maslahat öz işini degişli bölümçelerde, has takygy …

Dowamy »