Baş Sahypa / SPORT

SPORT

Türkmenistanyň syýasatynda sportuň ösmegi ileri tutulýan ugurlaryň biridir.

V Aziýa Oýunlarynyň Senasynyň Iň Gowy Görnüşini Seçip Almak Boýunça Bäsleşik Yglan Ediler

V Aziýa Oýunlarynyň Senasynyň Iň Gowy Görnüşini Seçip Almak Boýunça Bäsleşik Yglan Ediler

Şu gün geçirlen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hormatly Prezidentimiz V Aziýa oýunlarynyň senasyny taýýarlamak boýunça döredijilik işgärleriniň arasynda degişli bäsleşigi yglan etmek barada tabşyryklary berdi hem-de aprel aýynda “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda geçiriljek köpçülikleýin medeni çärelerde Aziadanyň senasynyň görnüşleriniň ýerine ýetirilip başlanmagynyň maksadalaýyk boljakdygyny belledi. Şol ýerde «Aziada-2017: Parahatçylygyň we ösüşiň …

Dowamy »

7-nji Aprelde Awazada «Aziada-2017 Parahatçylygyň we Ösüşiň Ugrunda Halkara Sport Hyzmatdaşlygy» Atly Halkara Sport Kongresi Geçirler

7-nji Aprelde Awazada «Aziada-2017 Parahatçylygyň we Ösüşiň Ugrunda Halkara Sport Hyzmatdaşlygy» Atly Halkara Sport Kongresi Geçirler

7-nji aprelde Awazada «Aziada-2017: Parahatçylygyň we ösüşiň ugrunda halkara sport hyzmatdaşlygy»atly halkara sport kongresi geçirler. Garaşylyşy ýaly, oňa Aziýanyň Olimpiýa Geňeşiniň, Halkara sport federasiýalarynyň, iri halkara guramalaryň, dürli ýurtlaryň Milli Olimpiýa komitetleriniň ýolbaşçylary hem-de wekilleri gatnaşar. Şunuň bilen birlikde, daşary ýurtly myhmanlarymyz üçin Aziada – 2017, paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherjigi bilen …

Dowamy »

V Aziýa Oýunlaryna Doly Möçberli Taýýarlyk Işleri Alnyp Barylýar

V Aziýa Oýunlaryna Doly Möçberli Taýýarlyk Işleri Alnyp Barylýar

Türkmenistanyň ýokary okuw mekdeplerinde Bilim ministrliginiň we Ýapyk binalardaky we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň Ýerine ýetiriji komitetiniň howandarlygynda talyplar Meýletinler merkezleriniň çäklerinde doly möçberli taýýarlyk işleri alnyp barylýar. Meýletinler hataryna girmek üçin esasy şert-daşary ýurt dillerini ýokary derejede bilmekdir. Bu babatda Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň talyplarynyň …

Dowamy »

Tbiliside Ýapyk Binalarda we Söweş Sungaty Boýunça V Aziýa Oýunlarynyň Tanyşdyrylyş Dabarasy Geçirildi

Tbiliside Ýapyk Binalarda we Söweş Sungaty Boýunça V Aziýa Oýunlarynyň Tanyşdyrylyş Dabarasy Geçirildi

Gruziýanyň Sport we ýaşlaryň işi boýunça ministrliginiň mejlisler zalynda şu ýyl “Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýyly” diýip yglan edilmegi hem-de ýurdumyzda geçirilýän Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna bagyşlanan tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Agzalan maslahat Türkmenistanyň Gruziýadaky Ilçihanasy tarapyndan we Gruziýanyň Daşary işler, sport we ýaşlaryň işi boýunça ministrliginiň …

Dowamy »

Türkmen Gyzlary Jiu-Jitsu Boýunça Afinyda Geçen Dünýä Çempionatynyň Baýrak Eýeleri Boldular

Türkmen Gyzlary Jiu-Jitsu Boýunça Afinyda Geçen Dünýä Çempionatynyň Baýrak Eýeleri Boldular

Şu gün Gresiýanyň paýtagtynda ýetginjekleriň arasynda jiu-jitsu boýunça dünýä çempionaty tamamlandy. Şonda türkmen türgenleri oňat netije görkezip, dört medal—altyn, kümüş we iki bürünç medal gazandylar. Olar bu üstünliklere “ne-waza” görnüşinde (ýapon söweş sungatynyň göreş görnüşi) mynasyp boldy. Ýaryşa 40-dan gowrak ýurtdan 800-e golaý türgen gatnaşdy. Biziň ýygyndymyzyň düzüminde gyzlar tapawutlandy. …

Dowamy »

Oýunlar Akademiýasy

Oýunlar Akademiýasy

2010-njy ýylda Aşgabat şäheri Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryny geçirmek üçin hukuk gazandy. Oýunlar 2017-nji ýylyň sentýabr aýynyň 17- 27 –si aralygynda geçiriler. Türkmenistanda geçiriljek ilkinji köp ugurly sport oýunlaryna taýýarlyk görmek üçin Ýerine ýetiriji komitetiň işgärleri we işe täze geljek işgärler üçin Oýunlaryň Akademiýasy öz …

Dowamy »

Dagyň Depesine Çykmak Taslamasy Ýylyň Esasy Sport Wakasyna Çenli Ýarym Ýylyň Galandygyny Belledi

Dagyň Depesine Çykmak Taslamasy Ýylyň Esasy Sport Wakasyna Çenli Ýarym Ýylyň Galandygyny Belledi

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi hem-de Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna taýýarlyk görmek baradaky Ýerine ýetiriji komitet tarapyndan bilelikde guralan “Dagyň depesine çykmak” taslamasynyň çäklerinde ýurdumyzyň Döwlet tugy Türkmenistanyň dag gerişlerine çykarylýar. Sport we watançylyk çäresi hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen Türkmenistanda Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýyly …

Dowamy »

Aziada-2017-ä Taýýarlyk Görmegiň Çäkerinde Türkmenistanyň Ýygyndy Topary Belarusda Sport Tanslary Boýunça Türgenleşikleri Geçdi

Aziada-2017-ä Taýýarlyk Görmegiň Çäkerinde Türkmenistanyň Ýygyndy Topary Belarusda Sport Tanslary Boýunça Türgenleşikleri Geçdi

Aziada-2017-ä taýýarlyk görmegiň çäkerinde Türkmenistanyň ýygyndy topary Belarusda sport tanslary boýunça türgenleşikleri geçdi. Belarus Respublikasynda Mogilýew şäherinde okuw-türgenleşik ýygnanyşyklaryny tamamlaýarlar. Bu ýerde 26-njy fewralda sport tanslary boýunça geçirilen ýaryşlarda ildeşlerimiz Aleksandr Sisekin bilen Waleriýa Nepomnýaşaýa kümüş medala mynasyp boldular. Belarussiýanyň tans boýunça belli tälimçileriniň biri, halkara derejeli sport ussady I.Kuleşowyň …

Dowamy »

Türkmen Küştçüleriniň Nobatdaky Üstünligi

Türkmen Küştçüleriniň Nobatdaky Üstünligi

Küşt boýunça Türkmenistanyň erkekler we zenanlar ýygyndylary halkara derejedäki iri ýaryşlarda üstünlikli çykyş etmeklerini dowam edýärler. Bu gezek olar Lýuberes (Çehiýa) we Moskwa (Russiýa) şäherlerinde geçirilen ýaryşlarda tapawutlandylar. Olar bu ýaryşlarda dört medala – bir altyn, iki kümüş we bir bürünç medallara mynasyp boldular. Medallaryň üçüsi (iki “kümüş” we bir …

Dowamy »

Küşt Boýunça Halkara Ýaryşda Gazanylan Kümüş Medal

Küşt Boýunça Halkara Ýaryşda Gazanylan Kümüş Medal

Çehiýanyň bu şäherinde on ýurduň türgenleriniň, şol sanda Türkmenistanyň toparynyň gatnaşmagynda halkara ýaryşa badalga berildi. “rapid” (çalt küşt oýnamak) görnüşinde zenanlar toparynda ildeşimiz FIDE-niň ussady Jemal Öwezdurdyýewa tapawutlandy. Ol kümüş medala mynasyp boldy. Ýaryş şweýsar usuly boýunça ýedi tapgyrda geçirildi. J.Öwezdurdyýewa mümkin bolan ýedi utukdan alty utuk toplamagy başardy. Bu …

Dowamy »