Baş Sahypa / SPORT

SPORT

Türkmenistanyň syýasatynda sportuň ösmegi ileri tutulýan ugurlaryň biridir.

Türkmenistanyň Ýygyndy Topary-Tailandda Jiu-Jiutsu Boýunça Iri Ýaryşlaryň Ikisiniň Netijeleri Boýunça Umumytoparlaýyn Ikinji Orunda

Türkmenistanyň Ýygyndy Topary-Tailandda Jiu-Jiutsu Boýunça Iri Ýaryşlaryň Ikisiniň Netijeleri Boýunça Umumytoparlaýyn Ikinji Orunda

Şu gün Tailandyň paýtagtynda sportuň jiu-jitsu görnüşi boýunça “Grand Slam” halkara ýaryşy hem-de ýetginjekleriň we ulularyň arasyndaky dünýä Kubogyny almak ugrundaky ýaryşy tamamlandy. Biziň watandaşlarymyzyň görkezen çykyşlary üstünlikli boldy: ýurdumyzyň sportda gazananlarynyň üsti medallaryň 44-si bilen ýetirilip, olaryň 11-si altyn, 18-si kümüş we 15-si bürünç medallardan ybarat boldy. Bu görkeziji …

Dowamy »

Hokkeý Boýunça Milli Ýygyndy Topary Sapporodaky VIII Gyşky Aziýadada Ynamly Ýeňiş Bilen Başlady

Hokkeý Boýunça Milli Ýygyndy Topary Sapporodaky VIII Gyşky Aziýadada Ynamly Ýeňiş Bilen Başlady

Bu ýerde gyşky oýunlar boýunça VIII Aziýa oýunlary badalga aldy, oňa ilkinji gezek hokkeý boýunça Türkmenistanyň ýygyndy topary hem gatnaşýar. Biziň türgenlerimiz Malaýziýanyň toparyndan 9:2 hasabynda üstün çykyp, ýaryşy şowly başladylar. Duşuşygyň ikinji minutynda türkmenistanlylaryň kapitany Ahmet Gurbanow Aleksandr Wahowskä hokkeý topuny geçirdi, ol bolsa ony bäsdeşleriň derwezesine dogry gönükdirmegi …

Dowamy »

Tailandda Jiu-Jitsu Boýunça Ussatlarymyz 29 Medal Gazandylar

Tailandda Jiu-Jitsu Boýunça Ussatlarymyz 29 Medal Gazandylar

Tailandyň paýtagtynda sportuň jiu-jitsu görnüşi boýunça “Grand Slam” halkara ýaryşyna we ýetginjekleriň arasyndaky dünýä Kubogyny almak ugrundaky ýaryşa badalga berildi. Biziň watandaşlarymyzyň ýaryşyň birinji güni görkezen çykyşlary üstünlikli boldy: Türkmenistanyň sportda gazananlarynyň üsti medallaryň 29-sy bilen ýetirilip, olaryň 6-sy altyn, 9-sy kümüş we 14-si bürünç medallardan ybarat boldy. Ýaryşlar sportuň …

Dowamy »

Türkmenistanyň Döwlet Baýdagy we Aziada-2017-niň Nyşany Ýurdumyzyň Iň Belent Nokadynda!

Türkmenistanyň Döwlet Baýdagy we Aziada-2017-niň Nyşany Ýurdumyzyň Iň Belent Nokadynda!

Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi hem-de V Aziýa oýunlaryna taýýarlyk görmek baradaky Ýerine ýetiriji komiteti tarapyndan guralan “Dagyň depesine çykmak” taslamasy özüniň maksadyna ýetdi: eziz Watanymyzyň baýdagy hem-de Aziada-2017-niň nyşany ýurdumyzyň iň belent nokadyna – Aýrybaba gerişine galdyryldy. Sport –watançylyk çäresine gatnaşyjylar üçin bu pursat örän tolgundyryjy boldy. Deňiz derejesinden 3139 …

Dowamy »

Dagyň Depesine Çykmak Saparynyň Taslamasy Deňiz Derejesinden Ýokarda 2500 Metr Belentlige Ýetdi

Dagyň Depesine Çykmak Saparynyň Taslamasy Deňiz Derejesinden Ýokarda 2500 Metr Belentlige Ýetdi

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentliginiň (TDH) we V Aziýa oýunlaryna taýýarlyk görmek baradaky ýerine ýetiriji komitetiň bilelikdäki taslamasynyň çäklerinde ekspedisiýa dowam edýär. Sport – watançylyk çäresi Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň gününiň hormatyna guraldy hem-de Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýylyna bagyşlanýar: milli Tugumyz we Aziada-2017-niň nyşany ýurdumyzyň iň belent nokadyna – Aýrybaba gerşine ýetiriler. …

Dowamy »

Türkmenistanyň Iň Beýik Nokady Bolan Aýrybaba Dag Depesine Alpinistler Aziada-2017-niň Nyşanyny Çykarar

Türkmenistanyň Iň Beýik Nokady Bolan Aýrybaba Dag Depesine Alpinistler Aziada-2017-niň Nyşanyny Çykarar

Ýurdumyzyň gündogarynda, Lebap welaýatynda, Köýtendag dag toplumynyň arasynda Türkmenistanyň iň beýik nokady bolan Aýrybaba dag depesi ýerleşýär. Onuň deňiz derejesinden beýikligi 3139 metre barabardyr. Her ýylyň fewral aýynda türkmen alpinistleri ajaýyp däbe eýerip, Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli bu dag depesiniň çür başyna Garaşsyz hem Bitarap Watanymyzyň baýdagyny dikýärler. Hormatly Prezidentimiz …

Dowamy »

Türkmen Türgenleri Buhara Oblastynyň Kuraş Boýunça Açyk Çempionatynda 14 Medala Mynasyp Boldular

Türkmen Türgenleri Buhara Oblastynyň Kuraş Boýunça Açyk Çempionatynda 14 Medala Mynasyp Boldular

Biziň toparymyzda ýaryşyň iň ýokary baýragyna Milli sport we syýahatçylyk institutynyň talyplary Muhammet Temirow (81 kg çenli), Hudaýberdi Jumaýew (100 kg çenli), Aýnur Amanowa (52 kg çenli) mynasyp boldular. Şeýle hem Lebap welaýatynyň Galkynyş etrabynyň birinji sport mekdebiniň tälimçisi Mariýa Lohowa (78 kg çenli) we Türkmenistanyň kuraş federasiýasynyň türgeni Gülşat …

Dowamy »

6 Altyn Medal we Umumy Toparlaýyn Üçünji Orun

6 Altyn Medal we Umumy Toparlaýyn Üçünji Orun

Şu gün Sport köşgünde Prezident Aleksandr Lukaşenkonyň baýraklary ugrunda “A” derejeli “Sport we söweşjeň sambo boýunça Belarus Respublikasynyň açyk çempionaty” diýen ХХI halkara ýaryşy tamamlandy. Ýaryşyň ikinji güni Türkmenistanyň ýygyndy topary jemi bäş medala – iki altyn, iki kümüş we bir bürünç medala mynasyp boldy. Ozal habar berlişi ýaly, Minskde …

Dowamy »

Aşgabat-2017 Meýletinçiler Maksatnamasy Badalga Aldy

Aşgabat-2017 Meýletinçiler Maksatnamasy Badalga Aldy

Paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherjiginiň “Sport” myhmanhanasynda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça Aşgabatda geçiriljek V Aziýa oýunlarynyň meýletin ýardamçylarynyň işiniň başlanmagy mynasybetli çäre geçirildi. Maksatnama laýyklykda 9-njy fewraldan 10-njy marta çenli aralykda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň meýletinçilerini bellige almak çäresi geçiriler. Ähli okuw mekdepleriniň talyplary öňde …

Dowamy »