Baş Sahypa / SPORT

SPORT

Türkmenistanyň syýasatynda sportuň ösmegi ileri tutulýan ugurlaryň biridir.

Ýapyk Binalarda we Söweş Sungaty Boýunça V Aziýa Oýunlaryna Taýýarlyk Görmek Baradaky Ýerine Ýetiriji Komitet Dabaralary Dünýä Derejesinde Geçirmek Boýunça Hyzmatdaşyny Yglan Etdi

Ýapyk Binalarda we Söweş Sungaty Boýunça V Aziýa Oýunlaryna Taýýarlyk Görmek Baradaky Ýerine Ýetiriji Komitet Dabaralary Dünýä Derejesinde Geçirmek Boýunça Hyzmatdaşyny Yglan Etdi

V Aziýa oýunlaryna taýýarlyk görmek baradaky ýerine ýetiriji komitet dünýä ýüzünde giňden tanalýan “Balich Worldwide Shows” kompaniýasynyň Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň Açylyş we Ýapylyş dabaralarynyň guramaçylygy bilen meşgullanjakdygyny mälim etdi. Aşgabat Olimpiýa toplumynynyň gurluşyk işlerini ýerine ýetiren Türkiýäniň belli gurluşyk kompaniýasy “Polimeks”, dabaralaryň geçirilmeginde jogapkär …

Dowamy »

Dubaýda Aşgabatda Aziýa Oýunlarynyň Başlamagyna 150 Gün Galmagyny Giňden Bellediler

Dubaýda Aşgabatda Aziýa Oýunlarynyň Başlamagyna 150 Gün Galmagyny Giňden Bellediler

2017-nji ýylyň 20-nji aprelinde Dubaý şäherinde Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň başlamagyna 150 güniň galandygyna bagyşlanan medeni çäre geçirildi. Çärä Birleşen Arap Emirliklerinde akkreditirlenen diplomatik korpusyň wekilleri, Birleşen Arap Emirlikleriniň sport federasiýalarynyň wekilleri, şol ýurtda ýaşaýan Türkmenistanyň raýatlary, Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň agzalary we Dubaý şäheriniň …

Dowamy »

Aziýanyň Iň Güýçli Agyr Atletikaçylary Türkmen Paýtagtyna Ýygnandy

Aziýanyň Iň Güýçli Agyr Atletikaçylary Türkmen Paýtagtyna Ýygnandy

Olimpiýa şäherjiginiň söweş sungatlary toplumynda agyr atletika boýunça Aziýanyň çempionaty badalga aldy. Oňa Ýaponiýadan, Hytaýdan, Koreýa Respublikasyndan, KHDR-den, Omandan, Kuweýtden, Iordaniýadan, Siriýadan, Yrakdan — jemi 30-dan gowrak ýurtdan agyr atletikaçylaryň 200-e golaýy gatnaşýar. Ýaryşlaryň ilkinji gününiň jemleri boýunça Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzasy Ýulduz Jumabaýewa iki bürünç medala mynasyp boldy. Biziň …

Dowamy »

Türkiýede Aziada-2017-ä we Sagdynlygyň we Ruhybelentligiň Ýylyna Bagyşlanan Çäre Geçirildi

Türkiýede Aziada-2017-ä we Sagdynlygyň we Ruhybelentligiň Ýylyna Bagyşlanan Çäre Geçirildi

Türkiýäniň paýtagty Ankara şäherinde ýerleşýän Hajettepe uniwersitedinde Aşgabatda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň başlamagyna 150 gün galmagyna we Sagdynlygyň we ruhybelentligiň ýylyna bagyşlanan sport çäreleri geçirildi Türkiýede Aziada-2017-ä we Sagdynlygyň we ruhybelentligiň ýylyna bagyşlanan çäre geçirildi. Hajettepe uniwersitedindäki dabaraly çärä Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Adatdan daşary we …

Dowamy »

Türkmenistanyň Döwlet Migrasiýa Gullugunyň Türgenleri Futzal Boýunça Ýeňiş Gazandylar

Türkmenistanyň Döwlet Migrasiýa Gullugunyň Türgenleri Futzal Boýunça Ýeňiş Gazandylar

Türkmenistanyň Sport baradaky döwlet komitetiniň 2017-nji ýylyň 11-16-njy aprel aralygynda  hukuk goraýjy we harby edaralaryň arasynda geçiren “Türkmenistan Ruhybelentligiň we sagdynlygyň ýurdy “ atly VIII sport ýaryşlarynda, sportyň fudzal  görnüşi boýunça Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa  gullugunyň türgenleri birinji ýeri eýelemegi başardylar. Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa  gullugunyň türgenleriniň bu ýaryşda üstünlikli çykyş etmegi …

Dowamy »

Aşgabatda Aziýanyň Agyr Atletika Federasiýasynyň Kongresi Geçirildi

Aşgabatda Aziýanyň Agyr Atletika Federasiýasynyň Kongresi Geçirildi

Şu gün “Aşgabat” myhmanhanasynyň mejlisler zalynda Aziýanyň Agyr atletika federasiýasynyň Kongresi geçirildi, onuň barşynda 23-29-njy aprel aralygynda paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherjiginde sportuň bu görnüşi boýunça geçiriljek Aziýa çempionatyny guramagyň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Türkmenistanda ilkinji gezek geçirilýän yklym derejeli ýaryşlara Ýaponiýadan, Hytaýdan, Günorta we Demirgazyk Koreýadan, Omandan, Kuweýtden, Iordaniýadan, Siriýadan, Yrakdan …

Dowamy »

Aziada-2017 Oýunlaryna 150 Gün Galmagy Mynasybetli Dabaraly Çäre Geçirildi

Aziada-2017 Oýunlaryna 150 Gün Galmagy Mynasybetli Dabaraly Çäre Geçirildi

2017-nji ýylyň 20-nji aprelinde, “Sagdynlygyň we Ruhubelentligiň ýyly” diýlip yglan edilen üstümizdäki ýylda Aşgabat şäherinde geçiriljek Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň başlanmagyna 150 gün galmagy mynasybetli Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Baş konsullygy (Stambul ş.) tarapyndan, “Ata Watan Türkmenistan” žurnalynyň gatnaşmagynda dabaraly medeni we sport çäresi geçirildi. Ýurdumyzda …

Dowamy »

Durdyýewleriň Maşgala Agzalary Iňlis-Amerikan Şaşkasy Boýunça Türkmenistanyň Çempionatynyň Öňdebaryjylary

Durdyýewleriň Maşgala Agzalary Iňlis-Amerikan Şaşkasy Boýunça Türkmenistanyň Çempionatynyň Öňdebaryjylary

Balkan welaýatynyň merkezindäki ýöriteleşdirilen şaşka sport mekdebinde iňlis-amerikan şaşkasy boýunça erkekleriň we zenanlaryň arasynda Türkmenistanyň çempionaty geçirildi. Ýurdumyzyň ähli welaýatlaryndan ýaryşa gelen şaşkaçylar diňe bir medallar ugrunda bäsleşmän, şu ýylyň iýun aýynda ABŞ-da geçjek dünýä çempionatynda çykyş etmeli milli ýygyndymyzyň esasy düzüminde agza bolmak üçin hem göreşdiler. Bu ýaryşda diňe …

Dowamy »

Russiýanyň At Gazanan Tälimçisi Aleksandr Lebzýak Türkmen Boksçylary Bilen Görkezme Türgenleşigini Geçirdi

Russiýanyň At Gazanan Tälimçisi Aleksandr Lebzýak Türkmen Boksçylary Bilen Görkezme Türgenleşigini Geçirdi

Olimpiýa şäherjiginiň Söweş sungatlary toplumynda boks boýunça görkezme türgenleşikleri boldy, ony belli türgen bolan—Awstraliýanyň Sidneý şäherinde geçirilen Olimpiada –2000-iň ýeňijisi, dünýä we Ýewropa çempiony, Russiýanyň at gazanan tälimçisi Aleksandr Lebzýak geçirdi. Ol ýakyn ýyllarda Ýaponiýanyň paýtagty Tokioda 2020-nji ýylda geçriljek XXXII Bütindünýä tomusky oýunlaryna taýýarlyk görmek boýunça türkmen boksçylaryny türgenleşdirer. …

Dowamy »

Ilkinji Ýyldyzlar Belent Üstünliklere Tarap Badalga Aldylar

Ilkinji Ýyldyzlar Belent Üstünliklere Tarap Badalga Aldylar

“Ilkinji ýyldyzlar” meýletinçiler maksatnamasyna fewral aýynda badalga berlenden soňra meýletinçileriň hasaba alynyşygy örän üstünlikli geçdi we mart aýynda tamamlandy. Maksatnamanyň çäklerinde 10 000-e çenli ýörite we umumy hünärli türkmenistanly meýletinçileri seçmek boýunça esasy wezipesi ýerine ýetirildi we 11 000-e golaý dalaşgär hasaba alyndy. 2017-nji ýylyň 2-nji martynda bir günüň dowamynda …

Dowamy »