Baş Sahypa / SPORT

SPORT

Türkmenistanyň syýasatynda sportuň ösmegi ileri tutulýan ugurlaryň biridir.

Iýunyň Baýramçylyk Senenamasynda-Aziada-2017-ä 100 Gün Galmagyna Bagyşlanan Dabaralar

Iýunyň Baýramçylyk Senenamasynda-Aziada-2017-ä 100 Gün Galmagyna Bagyşlanan Dabaralar

Tomus paslynyň birinji aýy Paýtagtymyzda we ýurdumyzyň welaýatlarynda iýun aýynda bellenilýän Çagalary goramagyň halkara güni, Dokma senagaty işgärleriniň güni, Daşky gurşawy goramagyň bütindünýä güni, Ylymlar güni hem-de Medeniýet we sungat işgärleriniň güni mynasybetli döredijilik we beýleki çärelere beslener. Halkara çäreleriniň çäklerinde Türkmenistan bilen Italiýa Respublikasynyň hem-de Russiýa Federasiýasynyň arasynda diplomatik …

Dowamy »

Türkmenistanyň Topary Ýene Bir Bürünç Medaly Gazandy

Türkmenistanyň Topary Ýene Bir Bürünç Medaly Gazandy

Azerbaýjanyň paýtagtynda dowam edýän IV Yslam raýdaşlyk oýunlarynda şu gün Türkmenistanyň topary ýene bir bürünç medala eýe boldy. 56 kilograma çenli agram derejesinde çykyş edýän Annageldi Agamyradow uşu boýunça bäsleşikde şeýle üstünlik gazandy. Biziň ildeşimiz öz çykyşyny çärýek finalda iordaniýaly türgen Hamza Ýahýa bilen duşuşykdan başlady, şonda A.Agamyradow çekeleşikli bäsleşikde …

Dowamy »

Tatarystanyň Paýtagtynda Aziada-2017-niň Tanyşdyrylyşy Geçirildi

Tatarystanyň Paýtagtynda Aziada-2017-niň Tanyşdyrylyşy Geçirildi

Türkmenistanyň Mejlisiniň Kada-kanunçylyk baradaky komitetiniň başlygy Serdar Berdimuhamedow tarapyndan ýolbaşçylyk edilýän türkmen wekiliýeti “Russiýa – yslam dünýäsi: “Kazansummit-2017” atly IX Halkara ykdysady sammitiň umumy mejlisine gatnaşdy. Sammitiň maksady Russiýanyň we Yslam hyzmatdaşlyk guramasy ýurtlarynyň söwda-ykdysady, ylmy-tehniki, durmuş we medeni gatnaşyklaryny pugtalandyrmakdan ybaratdyr. Sammite gatnaşyjylaryň hatarynda dünýäniň 50 ýurdundan ýokary derejeli …

Dowamy »

Türkmen Türgeniniň Bürünç Medaly

Türkmen Türgeniniň Bürünç Medaly

Azerbaýjanyň paýtagtynda dowam edýän IV Yslam raýdaşlyk oýunlarynda türkmen türgenleri bürünç medaly gazandylar. Şu gün hormat münberiniň üçünji basgançagyna 97 kilograma çenli agram derejesinde erkin göreş boýunça ýaryşlarda çykyş eden Ýusup Melejaýew çykdy. Biziň watandaşymyz Siriýanyň toparynyň wekili Abdalh Karem bilen duşuşdy. Ol türkmenistanly türgeniň ezber tärlerinden asgyn geldi. Duşuşyk …

Dowamy »

Türkmen Türgenleri Ýene Dört Medala Eýe Boldular

Türkmen Türgenleri Ýene Dört Medala Eýe Boldular

Azerbaýjanyň paýtagtynda geçirilýän we 57 ýurtdan 3 müňden gowrak türgen gatnaşýan IV Yslam raýdaşlyk oýunlarynyň ýedinji gününde türkmen türgenleriniň ikisi gatnaşýan boks boýunça final tutluşyklar esasy sport wakalarynyň biri boldy. Ýaryşlaryň barşynda ýurdumyzyň toparynyň gazanan sylaglarynyň üsti bir altyn we bir kümüş medal, şeýle hem düýnki ýaryşlarda mynasyp bolnan bir …

Dowamy »

Türkmen Türgeni Bürünç Medala Eýe Boldy

Türkmen Türgeni Bürünç Medala Eýe Boldy

Azerbaýjanyň paýtagtynda dowam edýän, IV Yslam raýdaşlyk oýunlarynda türkmen türgenleri şu gün grek-rim göreşi boýunça bäsleşiklere girişdiler, olar bäsleşikleriň birinji güni bir bürünç medal aldylar. Boksçylaryň bäsleşiklerinde türgenlerimiz finala çykdy. Göreş boýunça bäsleşiklerde hem-de 59 kilograma çenli agram derejede Seýdulla Tazaýew üçünji orny eýeledi. Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi we ýurdumyzyň …

Dowamy »

Bakuda geçirilýän Yslam Raýdaşlyk Oýunlarynda Türkmen Agyr Atletikaçyary Altyn we Kümüş Medala Eýe Boldular

Bakuda geçirilýän Yslam Raýdaşlyk Oýunlarynda Türkmen Agyr Atletikaçyary Altyn we Kümüş Medala Eýe Boldular

Azerbaýjanyň paýtagtynda dowam edýän, dünýäniň 57 ýurdundan türgenleriň 3 müňe golaýyny ýygnan IV Yslam raýdaşlyk oýunlarynyň barşynda türkmen türgenleri agyr atletika boýunça ýaryşlarda altyn we kümüş medallara eýe boldular. Oýunlaryň çäklerinde Baku şäheriniň “Mariot” myhmanhanasynda Aziada-2017-niň tanyşdyryş dabarasy guraldy. 63 kilograma çenli agram derejesinde çykyş eden Polina Gurýewa hormat münberiniň …

Dowamy »

Kikboksing Boýunça Aziýa Konfederasiýasynyň Prezidenti Aziýa Çempionatynda Türkmen Türgenleriniň Üstünlikli Çykyş Edendikleri Bilen Gutlady

Kikboksing Boýunça Aziýa Konfederasiýasynyň Prezidenti Aziýa Çempionatynda Türkmen Türgenleriniň Üstünlikli Çykyş Edendikleri Bilen Gutlady

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti, V Aziýa oýunlarynyň Guramaçylyk komitetiniň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa Kikboksing boýunça Aziýa konfederasiýasynyň prezidenti Nasser Nassiriniň hatynda şeýle diýilýär: Sizi hem-de Türkmenistanyň tutuş halkyny Aşgabat şäherindäki Olimpiýa şäherjiginde geçirilen kikboksing boýunça Aziýa çempionatynda türkmen türgenleriniň üstünlikli çykyşlary we umumytoparlaýyn medal bäsleşiklerinde türkmen toparynyň gazanan ýeňşi bilen …

Dowamy »

V Aziýa Oýunlarynyň Petekleri Hakynda Ýygy-Ýygydan Soralýan Soraglar

V Aziýa Oýunlarynyň Petekleri Hakynda Ýygy-Ýygydan Soralýan Soraglar

Petekler Hakynda Ýygy-Ýygydan Soralýan Soraglar Näçe sany petek satuwa degişli bolar? Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa Oýunlarynda 160-dan gowrak ýaryş üçin takmynan 600,000 petek satuwa çykarylar. Ähli petekler halk köpçüligine ýetirlermi? Beýleki köpugurly sport oýunlarynda bolşy ýaly, käbir orunlar Oýunlara iş wezipeleri boýunça gatnaşýanlar üçin niýetlener. Olaryň …

Dowamy »