Baş Sahypa / SYÝASAT

SYÝASAT

Türkmenistanyň daşary syýasatynyň esasy wezipeleri

Uhanda Türkmenistan we Hytaý Hyzmatdaşlygyna Bagyşlanan Forum Geçirildi

Uhanda Türkmenistan we Hytaý Hyzmatdaşlygyna Bagyşlanan Forum Geçirildi

Uhanda Hytaý Halk Respublikasynyň Kubeý welaýatynyň dolandyryş merkezinde iki döwletiň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 25 ýyllygyna bagyşlanylan çäreleriň jemleýji gününiň maksatnamasyna laýyklykda “Türkmenistan-Hytaý: Täze Ýüpek ýolunda hyzmatdaşlyk” atly forum geçirildi. Duşuşyga welaýatyň hökümetiniň we şäher meriýasynyň wekilleri, Uhan şäheriniň Hytaý geologiýa uniwersitetiniň ýolbaşçylary, professor-mugallymlar düzümi, Hytaýyň birnäçe sebitleriniň barlag …

Dowamy »

Hazarýaka Döwletleriniň Ygtyýarly Wekilleriniň Duşuşygy

Hazarýaka Döwletleriniň Ygtyýarly Wekilleriniň Duşuşygy

Aşgabatda Hazarýaka döwletleriniň ygtyýarly wekilleriniň nobatdaky maslahaty öz işine başlady. Oňa Azerbaýjanyň, Eýranyň, Gazagystanyň, Russiýanyň we Türkmenistanyň ugurdaş ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň ýolbaşçylary, esasy hünärmenleri gatnaşýarlar. Türkmenistanyň Daşary işler, Ykdysadyýet we ösüş ministrlikleriniň, Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Hazar deňziniň meseleleri baradaky döwlet kärhanasynyň bilelikde guramagynda geçirilen duşuşygyň gün tertibine Hazarýaka döwletleriniň …

Dowamy »

Moskwada “Türkmenistan-Russiýa Diplomatik Gatnaşyklaryň 25 Ýyllygy” Atly Tegelek Stol Geçirildi

Moskwada “Türkmenistan-Russiýa Diplomatik Gatnaşyklaryň 25 Ýyllygy” Atly Tegelek Stol Geçirildi

Moskwada Türkmenistan bilen Russiýanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 25 ýyllygyna bagyşlanan tegelek stolyň mejlisi geçirildi. Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky Ilçihanasy we Moskwanyň döwlet halkara ganaşyklary instituty (Uniwersiteti) bilen bilelikde gurnalan çärä türkmen we rus daşary işler ministrlikleriniň wekilleri, Moskwada akkreditirlenen daşary ýurt diplomatik korpusynyň wekilleri, tanymal gündogary öwreniji alymlar, Moskwanyň …

Dowamy »

Aşgabatda Türkmenistan Bilen Ýewropa Bileleşiginiň Arasyndaky Gatnaşyklar Boýunça Maslahat Geçirildi

Aşgabatda Türkmenistan Bilen Ýewropa Bileleşiginiň Arasyndaky Gatnaşyklar Boýunça Maslahat Geçirildi

Aşgabatda Türkmenistan bilen Ýewropa Bileleşiginiň arasyndaky gatnaşyklar boýunça maslahat geçirildi. Maslahat Ýewropa Bileleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça ýörite wekili Ilçi Peter Burian tarapyndan, Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistandaky Utgaşdyryjy edarasy we Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi tarapyndan gurnalypdyr. Maslahatyň işine Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlary, ýurdumyzyň Daşary işler, Maliýe, Ykdysadyýet we ösüş, Adalat ministrlikleriniň wekilleri, Türkmenistanyň …

Dowamy »

Türkmenistan Ulag we Logistika Boýunça Halkara Maslahatyna Taýýarlanýar

Türkmenistan Ulag we Logistika Boýunça Halkara Maslahatyna Taýýarlanýar

Türkmenistan 4-5-nji maýda “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda ulag we logistika boýunça halkara maslahatyny geçirmäge taýýarlyk görýär. Daşary ýurtlaryň dürli ulag-logistika kompaniýalarynyň, halkara guramalaryň, döwlet düzümleriniň wekilleri, maýadarlar maslahata gatnaşmaga isleg bildirdiler. Maslahatyň gün tertibine girizilen wajyp meseleleriň hatarynda milli ykdysadyýetde ulag ulgamynyň we logistikanyň orny, logistika ulgamynyň geljegi, aragatnaşyk düzümleriniň, …

Dowamy »

Hindistan Respublikasynyň Premýer-Ministri Türkmenistanyň Prezidentini Diplomatik Gatnaşyklaryň Ýola Goýulmagynyň 25 Ýyllygy Bilen Gutlady

Hindistan Respublikasynyň Premýer-Ministri Türkmenistanyň Prezidentini Diplomatik Gatnaşyklaryň Ýola Goýulmagynyň 25 Ýyllygy Bilen Gutlady

Hindistan Respublikasynyň Premýer-ministri Narendra Modi Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowy ýurtlaryň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 25 ýyllygy bilen gutlady. Şu mynasybetli Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna iberilen hatda bellenilişi ýaly, diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagy köpasyrlyk medeni aragatnaşyklara esaslanan hindi-türkmen dostlugynda täze sahypany açdy. Geçen çärýek asyryň içinde biziň halklarymyzyň arasyndaky ikitaraplaýyn özara …

Dowamy »

Türkmenistan Çagalar Gaznasynyň Ýerine Ýetiriji Geňeşine Hem-de 2018-2022-nji Ýyllar Üçin Zenanlaryň Statusy Boýunça Komissiýasyna Saýlanyldy

Türkmenistan Çagalar Gaznasynyň Ýerine Ýetiriji Geňeşine Hem-de 2018-2022-nji Ýyllar Üçin Zenanlaryň Statusy Boýunça Komissiýasyna Saýlanyldy

BMG-niň Nýu-Ýorkda ýerleşýän Baş edarasynda Birleşen Milletler Guramasynyň Ykdysady we Durmuş geňeşiniň (EKOSOS) geçirilen mejlisinde Türkmenistan 2018-2020-njy ýyllar üçin BMG-niň Çagalar gaznasynyň (UNICEF) Ýerine ýetiriji geňeşine hem-de 2018-2022-nji ýyllar üçin Zenanlaryň statusy boýunça komissiýasyna saýlanyldy. Ministrler Kabinetiniň mejlisinde şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, munuň özi ýurdumyzyň alyp …

Dowamy »

Hormatly Prezidentimiz Paýtagtymyzda Alnyp Barylýan Işleriň Barşy Bilen Tanyşdy

Hormatly Prezidentimiz Paýtagtymyzda Alnyp Barylýan Işleriň Barşy Bilen Tanyşdy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow dikuçarda paýtagtymyz boýunça iş saparyny amala aşyryp, iri gurluşyk meýdançalarynyň birnäçesindäki işleriň ýagdaýy hem-de paýtagtymyzy mundan beýläk-de abadanlaşdyrmak boýunça alnyp barylýan işleriň barşy bilen tanyşdy. Döwlet Baştutanymyz paýtagtymyzyň demirgazyk künjeginde kemala gelen täze ýaşaýyş toplumlaryny synlap, şäher ilatynyň durmuş üpjünçiliginiň yzygiderli gowulandyrylmagy bilen baglanyşykly meseleleriň Aşgabatda …

Dowamy »

Türkmenistanyň Prezidenti Astanada Watan Goragçylarynyň Ýadygärligine Gül Dessesini Goýdy

Türkmenistanyň Prezidenti Astanada Watan Goragçylarynyň Ýadygärligine Gül Dessesini Goýdy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Gazagystan Respublikasyna döwlet saparynyň çäklerinde Watan goragçylarynyň ýadygärligine gül dessesini goýup, Gazagystanyň halk gahrymanlaryny hatyralady. Ýakynda Astanada, “Akorda” köşgünde ýokary derejedäki türkmen-gazak gepleşikleri geçirildi. Şol gepleşikler netijeli syýasy gatnaşyklary has-da ösdürmäge, döwletara söwda-ykdysady hem-de medeni-ynsanperwer aragatnaşyklary giňeltmäge itergi bermek üçin täze ugurlary kesgitledi. Duşuşykda bellenilişi ýaly, …

Dowamy »

Türkmenistanyň Prezidenti Gazagystanyň Milli Muzeýiniň Ekspozisiýasy Bilen Tanyşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Gazagystanyň Milli Muzeýiniň Ekspozisiýasy Bilen Tanyşdy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Gazagystan Respublikasyna döwlet saparynyň çäklerinde Astanada Gazagystanyň milli muzeýiniň ekspozisiýasy bilen tanyşdy. Gazagystanyň milli muzeýiniň toplumy 14 müň inedördül metrden gowrak umumy sergi meýdançasy bolan zallaryň 11-sini özünde jemleýär. Ekran görnüşde bolan Gazagystanyň ägirt uly 3D-kartasynyň ýüzünde görkezilen dürli ýagtylykly saz şüweleňi Türkmenistanyň Prezidentine görkezildi. Şol …

Dowamy »