Baş Sahypa / SYÝASAT

SYÝASAT

Türkmenistanyň daşary syýasatynyň esasy wezipeleri

Türkmenistanyň Prezidenti Bilen Russiýa Federasiýasynyň Prezidentiniň Arasynda Telefon Arkaly Söhbetdeşlik

Türkmenistanyň Prezidenti Bilen Russiýa Federasiýasynyň Prezidentiniň Arasynda Telefon Arkaly Söhbetdeşlik

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Söhbetdeşler biri-biri bilen mähirli salamlaşyp, özara hormat, netijeli we strategik hyzmatdaşlyk esasynda guralýan türkmen-russiýa gatnaşyklarynyň üýtgewsiz dostlukly häsiýetini kanagatlanma bilen bellediler. Döwlet Baştutanymyz pursatdan peýdalanyp, russiýaly kärdeşini düýn bellän doglan güni bilen gutlady hem-de berk …

Dowamy »

Aşgabatda BMG-niň Global Kontrterroristik Strategiýasyny Amala Aşyrmak Boýunça Ýokary Derejeli Mejlisi Geçirildi

Aşgabatda BMG-niň Global Kontrterroristik Strategiýasyny Amala Aşyrmak Boýunça Ýokary Derejeli Mejlisi Geçirildi

AŞGABATDA BMG-NIŇ GLOBAL KONTRTERRORISTIK STRATEGIÝASYNY AMALA AŞYRMAK BOÝUNÇA ÝOKARY DEREJELI MEJLISI GEÇIRILDI 2018-nji ýylyň 30-njy aprelinde Aşgabatda «Merkezi Aziýada BMG-niň Global Kontrterroristik strategiýasynyň toplumlaýyn durmuşa geçirilmegine tarap» atly Merkezi Aziýa döwletleriniň bilelikdäki iş meýilnamasynyň amala aşyrylşy boýunça ýokary derejeli mejlisi, şeýle hem Merkezi Aziýa üçin Bilelikdäki hereketleriň meýilnamasyny goldamakda bilelikdäki …

Dowamy »

TÜRKMENISTANYŇ TÜRKIÝE RESPUBLIKASYNDAKY RAÝATLARYNYŇ DYKGATYNA!!!

TÜRKMENISTANYŇ TÜRKIÝE RESPUBLIKASYNDAKY RAÝATLARYNYŇ DYKGATYNA!!!

Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Baş Konsullygy (Stambul ş.) 2018-nji ýylyň 25-nji martynda sagat 07:00-19:00 aralygynda Türkmenistanyň Stambul şäherindäki Baş Konsullygynyň (adresi: Gazi Evrenos Cad. Baharistan Sok. №13, Yeşilköy/İSTANBUL) we Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Ilçihanasynyň (adresi: Koza Sokak No.28 Gaziosmanpaşa Çankaya/ANKARA) binalarynda Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň saýlawlarynyň geçirilýändigi barada habar berýär. Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky …

Dowamy »

Türkmenistanyň Prezidenti Bilen Özbegistan Respublikasynyň Prezidentiniň Telefon Arkaly Söhbetdeşligi

Türkmenistanyň Prezidenti bilen Özbegistan Respublikasynyň Prezidentiniň Telefon Arkaly Söhbetdeşligi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Özbegistan Respublikasynyň Prehzidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Mähirli salamlaşyp, iki döwletiň Baştutanlary täze, 2018-nji ýyl mynasybetli baýramçylyk gutlaglaryny alyşdylar we birek-birege berk jan saglyk, eýeleýän jogapkärli wezipelerinde we ähli başlangyçlarynda, türkmen hem-de özbek halklarynyň abadançylygynyň bähbidine alnyp barylýan bilelikdäki işlerde uly üstünlik …

Dowamy »

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Mejlisinde 2017-nji Ýylyň Ähmiýetli Wakalarynyň Üstünde Durlup Geçildi

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Mejlisinde 2017-nji Ýylyň Ähmiýetli Wakalarynyň Üstünde Durlup Geçildi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň şu ýyldaky iň soňky, Täze ýyl baýramçylygynyň öňýanyndaky mejlisini geçirdi. Mejlisiň barşynda hormatly Prezidentimiz şu ýyl ýerine ýetirilen işleriň jemlerini jemledi. Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, häzirki döwürde dünýä ykdysadyýetinde çylşyrymly ýagdaýlar dowam edýär. Halkara pul gaznasynyň 2017-nji we 2018-nji ýyllar üçin dünýä boýunça jemi …

Dowamy »

Hormatly Prezidentimiz Watandaşlarymyzy Halkara Bitaraplyk Güni Bilen Gutlady

Hormatly Prezidentimiz Watandaşlarymyzy Halkara Bitaraplyk Güni Bilen Gutlady

Sizi dünýä bileleşigi bilen bilelikde Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ilkinji gezek giňden bellenýän Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaýaryn! Bitaraplyk türkmen halkynyň, dünýä bileleşiginiň ynsanperwer maksatlaryny rowaçlandyrýar. Döwletleriň we halklaryň arasynda parahatçylygy, dostlugy hem-de hoşniýetli gatnaşyklary pugtalandyrýar. Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndan iki gezek ykrar edilen hemişelik Bitaraplyk …

Dowamy »

“Rönesans Holding” Kompaniýasynyň Ýolbaşçysy Geljegi Uly Türkmen Bazarynda Tutýan Ornuny Pugtalandyrmaga Uly Gyzyklanma Bildirýär

“Rönesans Holding” Kompaniýasynyň Ýolbaşçysy Geljegi Uly Türkmen Bazarynda Tutýan Ornuny Pugtalandyrmaga Uly Gyzyklanma Bildirýär

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “Rönesans Holding” kompaniýasynyň müdiriýetiniň başlygy Erman Ylyjagy kabul etdi. Myhman duşuşmaga döredilen mümkinçilik üçin hoşallyk bildirip, pursatdan peýdalanyp, milli Liderimizi hem-de Türkmenistanyň ähli halkyny Halkara Bitaraplyk güni bilen mähirli we tüýs ýürekden gutlady hem-de iň oňat arzuwlaryny aýtdy. Döwlet Baştutanymyz hoşniýetli arzuwlar üçin minnetdarlyk bidlirip, ýakyn …

Dowamy »

“Hyundai Engineering Co., Ltd” Kompaniýasynyň Ýolbaşçysy Milli Liderimize Galkynyş Känindäki Işleriň Barşy Barada Habar Berdi

“Hyundai Engineering Co., Ltd” Kompaniýasynyň Ýolbaşçysy Milli Liderimize Galkynyş Känindäki Işleriň Barşy Barada Habar Berdi

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Koreýa Respublkasynyň “Hyundai Engineering Co., Ltd” kompaniýasynyň ýolbaşçysy we baş ýerine ýetiriji direktory Sung Sang-Roky kabul etdi. Işewür özara bähbitli hyzmatdaşlygyň meselelerini ara alyp maslahatlaşmaga döredilen mümkinçilik üçin hoşallyk bildirip, döwlet Baştutnymyzy dünýä bileleşigi tarapyndan şu günler giňden bellenilýän Halkara Bitaraplyk güni bilen gutlady. Şeýle hem …

Dowamy »

Ahmet Çalyk Türkmenbaşydaky Halkara Deňiz Menziliniň Gurluşygynyň Barşy Barada Hormatly Prezidentimize Habar Berdi

Ahmet Çalyk Türkmenbaşydaky Halkara Deňiz Menziliniň Gurluşygynyň Barşy Barada Hormatly Prezidentimize Habar Berdi

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “Çalyk Holding” kompaniýalar toparynyň müdiriýetiniň başlygy Ahmet Çalygy kabul etdi. Myhman döwlet Baştutanymyz bilen mähirli görşüp hem-de duşuşmaga wagt tapandygy üçin hoşallyk bildirip, milli Liderimizi ajaýyp senäniň – BMG-niň Baş Assambleýasy tarapyndan yglan edilen Halkara Bitaraplyk güni bilen tüýs ýürekden gutlady. Türk holdinginiň baştutany hormatly Prezidentimize …

Dowamy »

Türkiýe Respublikasynyň Stambul Şäherinde Halkara Bitaraplyk Gününe Bagyşlanan Maslahat Geçirildi

Türkiýe Respublikasynyň Stambul Şäherinde Halkara Bitaraplyk Gününe Bagyşlanan Maslahat Geçirildi

2017-nji ýylyň 06-njy dekabrynda Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Baş konsullygy (Stambul ş.) tarapyndan Stambul şäher häkimliginiň Medeniýet öýünde Halkara Bitaraplyk gününe bagyşlanan maslahat geçirildi. Maslahata Türkmenistan-Türkiýe raýdaşlyk we hyzmatdaşlyk jemgyýetiniň agzalary, ýokary okuw mekdepleriniň professor-mugallymlary we bilermenleri, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri şol sanda Atawatan Türkmenistan žurnalynyň wekilleri gatnaşdylar. Çärä gatnaşyjylara …

Dowamy »