Baş Sahypa / SYÝASAT

SYÝASAT

Türkmenistanyň daşary syýasatynyň esasy wezipeleri

Türkmenistanyň Prezidenti Wideoşekilli Iş Maslahatyny Geçirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Wideoşekilli Iş Maslahatyny Geçirdi

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň, käbir ministrlikleriň ýolbaşçylarynyň, ýurdumyzyň welaýatlarynyň we Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagynda göni aragatnaşyk arkaly nobatdaky wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi. Onuň gün tertibine ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň esasy ugurlary, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy, şeýle hem giňden bellenilýän şanly senelere, …

Dowamy »

Aşgabatda Türkmen-Gyrgyz Syýasy Geňeşmeleri Geçirildi

Aşgabatda Türkmen-Gyrgyz Syýasy Geňeşmeleri Geçirildi

Aşgabat şäherinde iki ýurduň daşary işler ministrleriniň orunbasarlarynyň derejesinde Türkmenistanyň we Gyrgyz Republikasynyň daşary işler ministrlikleriniň arasynda syýasy geňeşmeleriň nobatdaky tapgyry geçirildi. Geňeşmeleriň dowamynda ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýyna we syýasy, söwda-ykdysady, medeni-gumanitar çygyrlaryndaky mümkinçiliklerine seljerme berildi. Taraplar özara bähbtli hyzmatdaşlygyň netijeli ösüşini kanagatlanma bilen bellediler we yzygiderli geçirilýän syýasy geňeşmeleriň …

Dowamy »

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Mejlisi

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Mejlisi

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy we resminamalaryň birnäçesiniň taslamalaryna garaldy. Mejlise harby we hukuk goraýjy edaralaryň, käbir ministrlikleriň we pudak edaralarynyň ýolbaşçylary, welaýatlaryň käbiriniň we Aşgabat şäheriniň häkimleri gatnaşdylar. Döwlet Baştutanymyz mejlisiň gün tertibine geçip, ilki bilen Ministrler …

Dowamy »

29-31-nji Martda Belarus Respublikasynyň Prezidentiniň Türkmenistana Resmi Sapary Bolar

29-31-nji Martda Belarus Respublikasynyň Prezidentiniň Türkmenistana Resmi Sapary Bolar

29-31-nji martda Belarus Respublikasynyň Prezidentiniň Türkmenistana resmi sapary meýilleşdirildi. Ikitaraplaýyn hem-de köptaraplaýyn esasda, abraýly halkara guramalaryň çäklerinde işjeň ösdürilýän türkmen-belarus gatnaşyklarynyň ýokary derejesi bellenildi. Yzygiderli amala aşyrylýan özara saparlar hem-de ýokary derejedäki duşuşyklar şol gatnaşyklaryň ösdürilmegine ýardam edýär. Şunda netijeli gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek üçin uly kuwwat bar. Belarus Respublikasynyň …

Dowamy »

Türkmenistanyň Mejlisinde Duşuşyk

Türkmenistanyň Mejlisinde Duşuşyk

Türkmenistanyň Mejlisinde Daniýa Patyşalygynyň Parlamentiniň deputaty, Daniýanyň ÝHHG-daky Parlament Assambleýasynyň wekiliýetiniň başlygy jenap Peter Ýuel Ýenseniň ýolbaşçylygynda paýtagtymyza gelen wekilçilikli topar bilen duşuşyk boldy. Duşuşygyň dowamynda myhmanlar hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda Bitarap Türkmenistanyň amala aşyrýan hem-de ählumumy parahatçylygyň, durnukly ösüşiň bähbidine ýola goýulýan giň halkara hyzmatdaşlyk ugruna eýerýän içeri …

Dowamy »

Türkmenistanyň Prezidenti Palestina Döwletiniň Adatdan Daşary we Doly Ygtyýarly Ilçisinden Ynanç Hatyny Kabul Etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Palestina Döwletiniň Adatdan Daşary we Doly Ygtyýarly Ilçisinden Ynanç Hatyny Kabul Etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Palestina Döwletiniň Türkmenistanda täze bellenilen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Hossein Ali Mostafa Gannamy kabul etdi. Ol döwlet Baştutanymyza ynanç hatyny gowşurdy. Diplomat milli Liderimize wagt tapyp kabul edendigi üçin hoşallyk bildirip, Palestinanyň Prezidenti Mahmud Abbasyň mähirli salamyny hem-de Palestina sapar bilen gelmek baradaky çakylygyny …

Dowamy »

Türkmenistanyň Prezidenti Beýik Britaniýanyň Ýolbaşçylaryna Gynanç Bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Beýik Britaniýanyň Ýolbaşçylaryna Gynanç Bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň Şazenany Ýelizaweta II we Premýer-ministri hanym Tereza Meýe London şäherinde bolup geçen, adam pidalaryna we şikes ýetmelerine getiren terrorçylyk zerarly gynanç hatyny iberdi. “Türkmenistan terrorçylygyň we ekstremizmiň islendik ýüze çykmalaryny juda aýgytly ýagdaýda ýazgarmak bilen, bu apata garşy göreşmek …

Dowamy »

ÝHHG-nyň Aşgabatdaky Merkezi Geljekki Diplomatlary Taýýarlamakda Ýardam Berýär

ÝHHG-nyň Aşgabatdaky Merkezi Geljekki Diplomatlary Taýýarlamakda Ýardam Berýär

Aşgabatda ÝHHG-nyň ýardam bermeginde gurnalan Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň we Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň mugallymlary we talyplary üçin niýetlenen diplomatiýa boýunça bäş günläp dowam eden okuw-maslahaty öz işini tamamlady. “Aşgabatdaky ÝHHG-nyň merkezi özüniň ygtyýarlyklarynyň çäklerinde Türkmenistanyň dürli ugurlardaky hünärmenlerine özleriniň hünär derejelerini kämilleşdirmekde ýardamlar bermäge …

Dowamy »

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Garaşsyz Bitarap Türkmenistanyň Halkyny Halkara Nowruz Güni Bilen Gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Garaşsyz Bitarap Türkmenistanyň Halkyny Halkara Nowruz Güni Bilen Gutlady

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna Mähriban halkym! Eziz watandaşlar! Sizi dünýä halklarynyň, şol sanda türkmen halkynyň hem özboluşly medeniýetiniň ruhy-ahlak gymmatlyklaryny, taryhy-medeni däplerini şöhlelendirýän Halkara Nowruz güni — Milli bahar baýramy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýylynda bu ajaýyp bahar baýramynyň Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzyň dünýä ýaň salýan …

Dowamy »

Türkmenistanyň Mejlisi Kanunçylyk Namalarynyň Birnäçesiniň Taslamalaryna Garady we Kabul Etdi

Türkmenistanyň Mejlisi Kanunçylyk Namalarynyň Birnäçesiniň Taslamalaryna Garady we Kabul Etdi

Aşgabatda Türkmenistanyň Mejlisiniň bäşinji çagyrylyşynyň on dokuzynjy maslahaty geçirildi. Onda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryna, ýurdumyzyň Konstitusiýasynyň rejelenen görnüşine hem-de döwletiň kanunçylyk-hukuk binýadyny döwrebaplaşdyrmak boýunça toplumlaýyn maksatnama laýyklykda işlenip taýýarlanan kanunlar we kadalaşdyryjy-hukuk namalary kabul edildi. Gün tertibine laýyklykda, deputatlaryň garamagyna «Şahsy durmuş barada maglumat …

Dowamy »