Baş Sahypa / SYÝASAT

SYÝASAT

Türkmenistanyň daşary syýasatynyň esasy wezipeleri

Birleşen Arap Emirlikleriniň Prezidenti we Kuweýt Döwletiniň Emiri Türkmenistanyň Prezidentini Oraza Aýynyň Gelmegi Bilen Gutlady

Birleşen Arap Emirlikleriniň Prezidenti we Kuweýt Döwletiniň Emiri Türkmenistanyň Prezidentini Oraza Aýynyň Gelmegi Bilen Gutlady

Birleşen Arap Emirlikleriniň Prezidenti Türkmenistanyň Prezidentini Oraza aýynyň gelmegi bilen gutlady Birleşen Arap Emirlikleriniň Prezidenti Halifa bin Zaýed Al-Nahaýan Mukaddes Oraza aýynyň gelmegi bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowy gutlady. Beýik Biribardan Size berk jan saglyk we bagt, Türkmenistanyň doganlyk halkyna hoşniýetlilik we abadançylyk, tutuş musulman ymmatyna bolsa gülläp ösüş we …

Dowamy »

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Nobatdaky Mejlisini Geçirdi

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Nobatdaky Mejlisini Geçirdi

Onda döwlet durmuşyna degişi möhüm meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy we birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy. Hormatly Prezidentimiz mejlisiň gün tertibine geçip, ilki bilen Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Hojamämmedowa söz berdi. Wise-premýer gözegçilik edýän düzümlerinde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, ýurdumyzyň ykdysady toplumynyň işini kämilleşdirmek boýunça milli Liderimiziň ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi …

Dowamy »

«Gözellik Nusgasy-Türkmen Halysy» Atly Halkara Sergä we Türkmen Halyşynaslarynyň Bütindünýä Jemgyýetiniň XVII Mejlisine Gatnaşyjylara

«Gözellik Nusgasy-Türkmen Halysy» Atly Halkara Sergä we Türkmen Halyşynaslarynyň Bütindünýä Jemgyýetiniň XVII Mejlisine Gatnaşyjylara

Hormatly myhmanlar! Çeper elli mähriban halyçylar! Sizi milli buýsanjymyz bolan Türkmen halysynyň baýramy hem-de bu baýram mynasybetli geçirilýän «Gözellik nusgasy — türkmen halysy» atly halkara serginiň we Türkmen halyşynaslarynyň bütindünýä jemgyýetiniň XVII mejlisiniň öz işine başlamagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Türkmen halysy merdana halkymyzyň gadymyýetden gözbaş alýan, umumadamzat medeniýetiniň genji-hazynasyna …

Dowamy »

Türkmenistanyň Mejlisinde Hytaý Halk Respublikasynyň Wekiliýetiniň Agzalary Bilen Duşuşyk Geçirildi

Türkmenistanyň Mejlisinde Hytaý Halk Respublikasynyň Wekiliýetiniň Agzalary Bilen Duşuşyk Geçirildi

Türkmenistanyň Mejlisinde Hytaý Halk Respublikasynyň türkmen paýtagtyna iş sapary bilen gelen wekiliýetiniň agzalary bilen duşuşyk geçirildi. Wekiliýete Halk wekilleriniň ählihytaý ýygnagynyň başlygynyň orunbasary, onuň Hemişelik komitetiniň baş sekretary jenap Wan Çen ýolbaşçylyk edýär. Söhbetdeşligiň barşynda türkmen-hytaý hyzmatdaşlygynyň okgunly ösdürilmegine ýardam berýän parlamentara gatnaşyklaryny işjeňleşdirmegiň möhümdigi nygtaldy. Bu hyzmatdaşlyk hormatly Prezidentimiz …

Dowamy »

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Saýlawlara Gatnaşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Saýlawlara Gatnaşdy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ozal çykyp gidenleriň ornuna Mejlisiň deputatlygyna geçirilen saýlawlara gatnaşdy. Aşgabat şäheriniň Köpetdag etrabynyň çägindäki Annanyýaz Artyk adyndaky 68-nji orta mekdepde ýerleşýän 48-nji saýlaw uçastogynda bolup, döwlet Baştutanymyz özüniň raýatlyk borjuny ýerine ýetirmek üçin, ilkinjileriň hatarynda ses bermek çäresine gatnaşdy. Mälim bolşy ýaly, saýlaw möwsümi Berkarar döwletimiziň …

Dowamy »

Türkmenistanyň Prezidenti Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidentini Gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidentini Gutlady

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle hem hut öz adyndan jenap Hasan Ruhanini Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti wezipesine gaýtadan saýlanmagy bilen tüýs ýürekden gutlady. Döwlet Baştutanymyz gutlagynda däp bolan dostluk, hoşniýetli goňşuçylyk hem-de Türkmenistan bilen Eýran Yslam Respublikasynyň arasynda özara bähbitli hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň iki goňşy halkyň …

Dowamy »

Türkmenistanda Mejlisiň Deputatlarynyň, Halk Maslahatlarynyň Hem-de Geňeşleriň Çykyp Giden Agzalarynyň Ýerine Saýlawlar Geçirildi

Türkmenistanda Mejlisiň Deputatlarynyň, Halk Maslahatlarynyň Hem-de Geňeşleriň Çykyp Giden Agzalarynyň Ýerine Saýlawlar Geçirildi

Ýurdumyzda Mejlisiň çykyp giden deputatlarynyň ýerine aýry-aýry saýlaw okruglary boýunça, şeýle hem halk maslahatlarynyň agzalarynyň, welaýatlaryň dolandyryş-çäk gurluşynyň üýtgemegi bilen baglylykda Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary geçirildi. Şu gün ir sagat 7-de açylan bu örän möhüm jemgyýetçilik-syýasy çärä doly taýýar edilen Türkmenistanyň ähli saýlaw uçastoklarynda Döwlet senasynyň owazy astynda dabaraly ruhubelentlik ýagdaýy …

Dowamy »

Tatarystanyň Paýtagtynda Aziada-2017-niň Tanyşdyrylyşy Geçirildi

Tatarystanyň Paýtagtynda Aziada-2017-niň Tanyşdyrylyşy Geçirildi

Türkmenistanyň Mejlisiniň Kada-kanunçylyk baradaky komitetiniň başlygy Serdar Berdimuhamedow tarapyndan ýolbaşçylyk edilýän türkmen wekiliýeti “Russiýa – yslam dünýäsi: “Kazansummit-2017” atly IX Halkara ykdysady sammitiň umumy mejlisine gatnaşdy. Sammitiň maksady Russiýanyň we Yslam hyzmatdaşlyk guramasy ýurtlarynyň söwda-ykdysady, ylmy-tehniki, durmuş we medeni gatnaşyklaryny pugtalandyrmakdan ybaratdyr. Sammite gatnaşyjylaryň hatarynda dünýäniň 50 ýurdundan ýokary derejeli …

Dowamy »

Kazanda Türkmenistanyň Wekilýetiniň Agzalarynyň Tatarystanyň Baştutany Rustam Minnihanow Bilen Duşuşygy Boldy

Kazanda Türkmenistanyň Wekilýetiniň Agzalarynyň Tatarystanyň Baştutany Rustam Minnihanow Bilen Duşuşygy Boldy

Türkmenistanyň Mejlisiniň Kanunçylyk we kanunçylyk kadalalary komitetiniň Başlygy Serdar Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda «Russiýa –yslam dünýäsi: «Kazansummit-2017» atly ýokary derejedäki IX Halkara ykdysady geňeşiniň umumy mejlisine gatnaşmak üçin Kazana gelen wekilýeti Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanow bilen duşuşyk geçirdi. Tatarystanyň baştutany ýygnaga gatnaşýandyklary üçin wekilýetiň agzalaryna we Tatarystan bilen ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmegiň …

Dowamy »

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Awaza Boýunça Welosipedli Gezelenç Etdi

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Awaza Boýunça Welosipedli Gezelenç Etdi

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow iş sapary bilen Balkan welaýatyna ugrady. Türkmenbaşy şäheriniň halkara howa menzilinde döwlet Baştutanymyzy resmi adamlar garşyladylar. Milli Liderimiz bu ýerden “Awaza” milli syýahatçylyk zolagyna ugrady. Bu ýerde, döwrebap sport toplumynda döwlet Baştutanymyz dürli sport enjamlarynda maşklary ýerine ýetirdi we bedenterbiýe bilen meşgul boldy. Şunda milli Liderimiz …

Dowamy »