Baş Sahypa / WİDEO

WİDEO

Türkmenistanda bolup geçen wakalaryň wideosy habar saýtymyzda

Sportuň Taryhynda Ilkinji Gezek Aşgabat 2017-de Elektron Sporty Boýunça Ýaryşlar Geçirilýär

Sportuň Taryhynda Ilkinji Gezek Aşgabat 2017-de Elektron Sporty Boýunça Ýaryşlar Geçirilýär

Bu Oýunlarda elektron sporty ilkinji gezek görkezme ýaryş hökmünde tanyşdyrylar. Şeýlelikde, Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň sport taryhynda ýene bir täze sahypa açylar. Adamlaryň köpüsi kompýuter we wideo oýunlaryny dünýäde iň tiz ösýän we iň ýokary basgançakda duran sport oýunlaryň biri hasaplaýarlar. Kompýuter oýunlarynda özleriniň ussatlygyny …

Dowamy »

Aşgabat Şäheriniň Laçyny Wideo

Aşgabat Şäheriniň Laçyny Wideo

Ajaýyp Aşgabat halkara howa menzili Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna gelýän myhmanlaryň ilkinji duralgasy bolar. Terminalyň haýran galdyryjy keşbi hemmede öz täsirini galdyrýar. Halkara rekordlar akademiýasy, bir sagatda 1 600 ýolagçyny kabul edip bilýän bu ajaýyp howa menzilini “Iň uly guş şekilli bina” diýip atlandyrdy. Gelýän …

Dowamy »

Aşgabat Şäheriniň Ruhubelentlik Gurşawy Wideo

Aşgabat Şäheriniň Ruhubelentlik Gurşawy

Türkmenistanyň taryhyna girjek Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň badalga almagy üçin ähli zat taýýar: sazlanan ulgamlar we meýletinçiler öz orunlarynda işini başlamaga taýyn. Haýran galdyryjy Olimpiýa şäherjiginiň dünýä ülňülerine laýyk gelýän we soňky tehnologiýa enjamlary bilen üpjün edilen ajaýyp desgalary we infrastrukturasy ýatdan çykmajak sport çäresiniň …

Dowamy »

Küşt Ussatlarynyň Ýaryşy

Küşt Ussatlarynyň Ýaryşy

Küştde ulanylýan bu söz pars dilinde “Şa öldürildi” diýen manyny aňladýan “Şah Mat” jümlesinden gelip çykýar. Aşgabat şäheriniň Olimpiýa şäherjiginiň Küşt arenasynda küşt ýaryşlary 21-27-nji sentýabr aralygynda geçiriler. Oýunçylar strategiki oýunlary alyp barmakda ýaryşarlar. Zenanlaryň hem-de erkekleriň arasynda aýratynlykda geçiriljek 7 günlük ýaryşyň netijesinde 10 gezek medal gowşurylyş dabarasy bolar. …

Dowamy »

Söweş Sportunyň Janköýerleri Üçin Kikboksing Çykyşlary

Söweş Sportunyň Janköýerleri Üçin Kikboksing Çykyşlary

Söweş sportunyň janköýerleri üçin täsirli tomaşa boljak kikboksing boýunça ýaryşlar 23-26-njy sentýabr aralygynda Taýboks we kikboksing arenasynda geçiriler. Kikboksing başa-baş söweş sungatyna degişli sport görnüşi bolup, onda türgenler ýörite elliklerini geýip, ýalaňaç aýaklary bilen depmek usullaryny ulanýarlar. Dört günläp dowam etjek ýaryşyň netijesinde 15 sany altyn medal gowşurylar. Ýaryş kikboksingiň …

Dowamy »

Sporta Bolan Söýgi Durmuşa Bolan Söýgüdir

Sporta Bolan Söýgi Durmuşa Bolan Söýgüdir

Bellikler: Ýeňil Atletika, 3×3 basketbol, Guşakly göreş, Bowling, Welosport, Küşt, Tans sporty, Atly sport, Futzal, Jiu-Jitsu, Kikboksing, Kuraş, Taýboksy, Sambo, Gysga aralyga ýüzmek, Tennis, Taekwondo, Türkmen milli göreşi, Agyr atletika, Sport göreşi Sporta bolan söýgi durmuşa bolan söýgüdir. Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynda bu pelsepe durmuşa …

Dowamy »

Ýeňil Atletika Başlamaga Taýýar Duruň!

Ýeňil Atletika Başlamaga Taýýar Duruň!

Ýapyk bina ýeňil atletika toplumy ýaryş geçiriljek üç günüň dowamynda dabaraly şowhuna beslener. 5 000 orunlyk desgada ýaýlyma bermek hem-de ýaryşy gurnamak üçin ähli şertler döredilendir. Bu ajaýyp bina gowşuryljak 26 sany altyn medala mynasyp bolmak üçin türgenlerde bar güýji bilen, ýokary derejede çykyş etmäge höwes döreder. Türgenler ýeňil atletikanyň …

Dowamy »

Taýboksçylar Medal Üçin Göreşer Wideo

Taýboksçylar Medal Üçin Göreşer Wideo

Ýumruk, tirsek, dyz hem-de injik bogunlarynyň kömegi bilen amala aşyrylýan urgulara has uly üns berilýänligi üçin ilki-ilkiler “Bedeniň sekiz bognunyň sungaty” ady bilen belli bolan taýboksy ýokary tizlikde hem-de agyr urguly hereketleri bilen soňky ýyllar has hem uly meşhurlyga eýe boldy. Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň …

Dowamy »

Aşgabat 2017 Boýunça Sanly Maglumatlar Wideo

Aşgabat 2017 Boýunça Sanly Maglumatlar Wideo

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary 16-njy sentýabrda badalga alar. Ýaryşyň birinji gününde Oýunlaryň medal gowşurylyş dabaralarynyň ilkinjileri (türkmen milli göreşi we jiu-jitsu boýunça) we ertesi güni, ýagny 17-nji sentýabrda Oýunlaryň açylyş dabarasy geçiriler. Yklymda geçirilýän iň uly sport çäreleriň biri bolan Aşgabat 2017 barada maglumat taýýarlananda, …

Dowamy »