Baş Sahypa / YKDYSADYÝET

YKDYSADYÝET

Paýtagtymyzyň Arçabil Etrabynda Gülleri we Bezeg Ösümliklerini Ýetişdirmäge Ýörüteleşdirilen Iri Ýyladyş Hojalygy Döredildi

Paýtagtymyzyň Arçabil Etrabynda Gülleri we Bezeg Ösümliklerini Ýetişdirmäge Ýörüteleşdirilen Iri Ýyladyş Hojalygy Döredildi

Toplumyň hünärmenleri her ýyl türkmen paýtagtyny abadanlaşdyrmagyň toplumlaýyn maksatnamasynyň ekologiýa bölegi babatda Aşgabatda bag ekmeklige we ösümlikler bezegine niýetlenen dürli bezeglik ösümlikleriň onlarça müň düýbüni, möwsümleýin gülleriň şitillerini ýetirşdirerler. Täze gülçülik hojalygy Arçabil etrap häkimliginiň we Türkmenistanyň Jemagat hojalygy ministrliginiň tabşyrygy bilen guruldy. 50 gektardan gowrak ýerde Türkmenistanyň Jemagat hojalygy …

Dowamy »

“Awaza” Milli Syýahatçylyk Zolagy Türkmen Işewürleriniň Güýçleri Bilen Ösdüriler

“Awaza” Milli Syýahatçylyk Zolagy Türkmen Işewürleriniň Güýçleri Bilen Ösdüriler

Ministrler Kabinetiniň mejlisinde habar berilişi ýaly, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary tarapyndan jemi 66 sany iki gatly kottej görnüşli öýleri, suwa düşülýän howuzlary, sport hem-de çagalaryň oýun meýdançalary, jemgyýetçilik iýmiti desgasy bolan bäş sany dynç alyş toplumlaryny gurmak teklip edilýär. Mejlisde hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň durmuş-ykdysady taýdan ösüşi üçin oňaýly bähbitlere …

Dowamy »

2017-nji Ýylda Açylyp Ulanylmaga Berilmege Degişli Gurluşyk Desgalarynyň Sanawy Tassyklanyldy

2017-nji Ýylda Açylyp Ulanylmaga Berilmege Degişli Gurluşyk Desgalarynyň Sanawy Tassyklanyldy

2017-nji ýylda açylyp ulanylmaga berilmegi meýilleşdirilýän iri önümçilik we medeni-durmuş maksatly binalaryň hem-de desgalaryň sanawyny tassyklandy. Degişli Buýruga hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow gol çekdi. Sanawa Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimlikleri, degişli ministrlikler hem-de pudak edaralary, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi tarapyndan döwlet Baştutanymyzyň ozal kabul eden kararlaryna laýyklykda, gurulýan, umumy bahasy …

Dowamy »

Birža Täzelikleri

Birža Täzelikleri

TDHÇMB-da hepdede umumy bahasy 83,4 dollardan gowrak bolan eksport geleşikleri baglaşyldy. Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 53-si hasaba alyndy. Daşary ýurt walýutasyna Russiýadan, ABŞ-dan, Beýik Britaniýadan, Şweýsariýadan, Birleşen Arap Emirliklerinden, Türkiýeden, Owganystandan, Panamadan we Täjigistandan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen uçar we …

Dowamy »

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Mejlisi

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Mejlisi

Ministrler Kabinetiniň mejlisinde halkara hyzmatdaşlyk, ykdysady, ekologiýa we medeniýet meselelerine garaldy. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda möhüm resminamalaryň birnäçesiniň taslamalaryna garaldy hem-de ýurdumyzyň durmuşyna degişli derwaýys meseleleriň birnäçesi ara alnyp maslahatlaşyldy. Hormatly Prezidentimiz mejlisiň gün tertibine geçip, ilki bilen Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler …

Dowamy »

Koreýanyň Kompaniýalary Ýokary Tehnologiýalar Ulgamynda Gazananlaryny Türkmenistana Hödürleýär

Koreýanyň Kompaniýalary Ýokary Tehnologiýalar Ulgamynda Gazananlaryny Türkmenistana Hödürleýär

Aşgabatda türkmen-koreý ykdysady hyzmatdaşlygy boýunça 2-nji maslahaty geçirildi. Oňa gatnaşmak üçin Koreýa Respublikasynyň wekiliýeti Türkmenistana geldi. Türkmen tarapyndan forumyň işine birnäçe ministrlikleriň we pudak edaralarynyň ýolbaşçylary hem-de esasy hünärmenleri gatnaşdylar. Duşuşygyň gün tertibine käbir ugurlar boýunça, hususan-da, ýangyç-energetika, ulag-aragatnaşyk, senagat ulgamlarynda we beýleki ugurlarda uzakmöhletleýin esasda özara gatnaşyklary giňeltmegiň meseleleri …

Dowamy »

Türkmen – Gazak Gatnaşyklary Strategiki Hyzmatdaşlyk Hakyndaky Şertnama Bilen Berkidildi

Türkmen – Gazak Gatnaşyklary Strategiki Hyzmatdaşlyk Hakyndaky Şertnama Bilen Berkidildi

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Gazagystan Respublikasyna döwlet saparyna ugrady. Aşgabadyň Halkara howa menzilinde milli Liderimizi resmi adamlar ugratdylar. Türkmenistanyň Baştutanynyň Gazagystana bu nobatdaky sapary döwletara gatnaşyklaryň taryhyna täze möhüm sahypany ýazar. Mizemez dostluk hem-de doganlyk gatnaşyklary, iki goňşy ýurduň halklaryny birleşdirýän köpasyrlyk ruhy we medeni umumylyk şol gatnaşyklaryň esasyny düzýär. …

Dowamy »

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmen we Gazak Işewürliginiň Arasyndaky Gatnaşyklarynyň Ösdürilmegini Goldaýar

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmen we Gazak Işewürliginiň Arasyndaky Gatnaşyklarynyň Ösdürilmegini Goldaýar

Türkmenistanyň we Gazagystanyň işewür bileleşigi ikitaraplaýyn gatnaşyklary ösdürmekde ägirt uly mümkinçiliklere eýedir. Gazagystanda döwlet saparynda bolýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bu abarada Astanada geçirilen gepleşiklerde aýtdy. Prezident Nursultan Nazarbaýew bilen bolan gepleşikleriň dowamynda milli Liderimiz häzirki döwürde Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň ýurdumyzda iri taslamalary amala aşyrýandygyny we Gazagystanyň kompaniýalarynyň …

Dowamy »

Energetika Ulgamy Türkmenistan Bilen Gazagystanyň Arasyndaky Hyzmatdaşlygyň Strategik Ugry Bolup Durýar

Energetika Ulgamy Türkmenistan Bilen Gazagystanyň Arasyndaky Hyzmatdaşlygyň Strategik Ugry Bolup DurýarEnergetika Ulgamy Türkmenistan Bilen Gazagystanyň Arasyndaky Hyzmatdaşlygyň Strategik Ugry Bolup Durýar

Energetika Türkmenistan bilen Gazagystanyň arasyndaky gatnaşyklaryň möhüm ugry bolup durýar diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Astanada geçirilen türkmen-gazak gepldeşikleriniň dowamynda aýtdy. Milli Liderimiz 2009-njy ýylda gurlan Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini mysal hökmünde görkezdi. Bu giň möçberli taslamanyň durmuşa geçirilmegi Ýewraziýa giňişligindäki energetika hyzmatdaşlygyny ösdürmekde has-da ähmiýetlidir. Hususan-da, ol Gazagystan üçin gazak …

Dowamy »

18-nji Aprelde Türkmenistanyň Prezidentiniň Gazagystan Respublikasyna Döwlet Sapary Başlanýar

18-nji Aprelde Türkmenistanyň Prezidentiniň Gazagystan Respublikasyna Döwlet Sapary Başlanýar

18-nji aprelde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Gazagystan Respublikasyna iki günlük döwlet sapary başlanýar, sapar türkmen Lideri tarapyndan özüniň gazagystanly kärdeşi Nursultan Nazarbaýewiň çagyrmagy boýunça amala aşyrylýar. Milli Liderimiz Astana boljak ýokary derejeli duşuşygyň ähmiýetini belläp, onuň köptaraply hyzmatdaşlygyň mümkinçilikleriniň durmuşa geçirilmegine uly itergi berjekdigine, ikitaraplaýyn bähbitlere, şeýle hem ählumumy abadançylygyň …

Dowamy »