Baş Sahypa / YKDYSADYÝET

YKDYSADYÝET

Brent Kysymly Nebitiň Bahalarynyň Aşaklamagy Haýallady

Brent Kysymly Nebitiň Bahalarynyň Aşaklamagy Haýallady

ABŞ-da «gara altynyň» ätiýaçlyklarynyň artmagy barada Amerikanyň nebit institutynyň (API) berýän maglumatlary netijesinde geçen ýylyň 30-njy noýabryndan bäri iň aşak derejä düşen Brent kysymly nebitiň bahalary pese düşmegini az-kem haýallatdy, diýip Ria Nowosti 22-nji martyň söwda geleşiklerine salgylanyp habar berýär. 15:54 wagta çenli ýagdaýda Brent kysymly demirgazykdeňiz nebit garyndysynyň maýdaky …

Dowamy »

Bagtly Maşgala Karzy

Bagtly Maşgala Karzy

Türkmenistanyň Hormatly Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýaş maşgalalaryň ýaşaýyş-durmuş şertlerini has-da gowulandyrmak syýasatyny durmuşa geçirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky “Bagtly maşgala” atly ýeňillikli karzyny berýär. Mundan beýläk ýaş maşgalalar öz öýlerini bezemek, ýaşaýyş şertlerini gowulandyrmak üçin örän amatly şertlerde Bagtly maşgala karzyny alyp bilerler. Bagtly maşgala karzyny …

Dowamy »

MasterCard we Visa Kartlary – Talyplar Üçin

MasterCard we Visa Kartlary – Talyplar Üçin

Siziň oglyňyz ýa-da gyzyňyz daşary ýurtda okaýarmy? Siz olar barada binjalyk bolýarsyňyzmy? Siz olara pul serişdelerini iberýärsiňizmi? Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynda, siz olar üçin halkara MasterCard we VISA kartlaryny açyň. MasterCard we VISA kartlarynyň amatlyklary: Pul serişdeleriniň howpsyzlygy Islendik wagtda Bankomatda nagt pul serişdeleri alyp bolmaklygy Söwda nokatlarda …

Dowamy »

Haryt-Çig Mal Biržalary we Birža Söwdasy Hakynda Türkmenistanyň Kanuny

Haryt-Çig Mal Biržalary we Birža Söwdasy Hakynda Türkmenistanyň Kanuny

 TÜRKMENISTANYŇ KANUNY Haryt-çig mal biržalary we birža söwdasy hakynda (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2014 ý., № 1, 38-nji madda) Şu Kanun haryt-çig mal biržalarynyň işlemeginiň, birža söwdalarynyň guralmagynyň we geçirilmeginiň hukuk, guramaçylyk we ykdysady esaslaryny kesgitleýär hem-de Türkmenistanda harytlaryň lomaý bazarynyň ösdürilmegine gönükdirilendir. 1-nji BAP. UMUMY DÜZGÜNLER 1-nji madda. Esasy düşünjeler. …

Dowamy »

Birža Täzelikleri

Birža Täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 28-si hasaba alyndy. Daşary ýurt walýutasyna Owganystandan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen dizel ýangyjyny, ABŞ-dan gelen täjirler bolsa tehniki uglerody (“Türkmenhimiýa” DK) satyn aldylar. Bulardan başga-da daşary ýurt walýutasyna dürli görnüşli tekizreňklenen we žakkard tüýjümek önümler, nah …

Dowamy »

Türkmenistanda Gowaça Ekişi Başlandy

Türkmenistanda Gowaça Ekişi Başlandy

Şu gün ýurdumyzda gowaça ekişi başlandy. Ahal, Lebap we Mary welaýatlarynyň pagtaçylary gowaça ekişine girişdiler. Biraz soňra, 29-njy martda olara Daşoguz welaýatynyň ekerançylary hem goşular. Şu ýyl Türkmenistanda 545 müň gektara gowaça ekiler. “Ak altynyň” 1 million 50 müň tonnasyny, şol sanda Ahal welaýatynda 207 müň tonnasyny, Daşoguz welaýatynda 230 …

Dowamy »

Türkmenistan Astanada «EKSPO-2017» Halkara Sergisinde Üstünliklerini Görkezmäge Taýýarlyk Görýär

Türkmenistan Astanada «EKSPO-2017» Halkara Sergisinde Üstünliklerini Görkezmäge Taýýarlyk Görýär

Türkmenistan Gazagystan Respublikasynyň paýtagty Astana şäherinde geçiriljek «EKSPO-2017» halkara ýöriteleşdirilen sergisinde üstünliklerini görkezmäge taýýarlyk görýär. Sergide ýurdumyzyň ýeten sepgitleri, ykdysady pudaklaryň gazanýan üstünlikleri, tebigy baýlyklar, daşky gurşawy goramak boýunça, ekologiýa ulgamynda alnyp barylýan işler görkeziler. Türkmenistanyň energetika serişdeleriniň rejeli peýdalanylmagy babatynda halkara derejesinde amala aşyrylýan taslamalara goşýan goşandy baradaky maglumatlara …

Dowamy »

2017-nji Ýylda Türkmenistanda 81 Müň Tonnadan Gowrak Şaly Öndürmek Maksat Edinilýär

2017-nji Ýylda Türkmenistanda 81 Müň Tonnadan Gowrak Şaly Öndürmek Maksat Edinilýär

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow «Türkmenistanda 2017-nji ýylda şaly öndürmek hakyndaky» karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, şu ýyl Daşoguz we Lebap welaýatlarynda jemi 18 müň 300 gektar meýdanda şaly ekip, 81 müň 600 tonna şaly hasylyny öndürmek meýilleşdirilýär. Oba we suw hojalyk ministrligine, Daşoguz we Lebap welaýatlarynyň häkimliklerine Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat …

Dowamy »

Awazada Ulag we Logistika Boýunça Halkara Maslahaty Geçirler

Awazada Ulag we Logistika Boýunça Halkara Maslahaty Geçirler

“Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda ulag we logistika boýunça halkara maslahaty geçirler. Ýurdumyzda ulag ulgamynyň ösüşi bilen dünýä jemgyýetçiligini tanyşdyrmak, daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen özara hereketleri has-da ösdürmek, ylmyň gazananlaryny we innowasion tilsimatlary önümçilige giňden ornaşdyrmak, bu pudaga maýa goýumlaryny çekmek Halkara maslahatynyň esasy meseleleridir.

Dowamy »

Barmasy Çylşyrymly Ýerlerde Gün Batareýalary Sanly Telefon Stansiýalaryny Energiýa Bilen Üpjün Ederler

Barmasy Çylşyrymly Ýerlerde Gün Batareýalary Sanly Telefon Stansiýalaryny Energiýa Bilen Üpjün Ederler

Ýurdumyzyň telearagatnaşyk ulgamynyň maýa goýum görkezijisi ýyl-ýyldan ýokarlanýar we şonuň netijesinde-de geçirijili, ykjam aragatnaşygynyň we internetiň müşderileriniň sany köpelýär, şeýle hem ýokary tehnologiýaly süýümli-optika ugurlary arkaly guralan aragatnaşyk ýaýlymlarynyň sany artýar. Şu ýyl welaýatlaryň barylmagy kyn we alysdaky ýerlerinde ýaşaýan ilaty maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalary bilen enjamlaşdyrmagyň derejesi görnetin ýokarlanar. Aragatnaşyk ministrligi …

Dowamy »