Baş Sahypa / YKDYSADYÝET

YKDYSADYÝET

Türkmen-Belarus Işewürler Forumy

Türkmen-Belarus Işewürler Forumy

“Mizan” işewürler merkezinde Türkmen-belarus işewürler forumy geçirildi. Oňa gatnaşmak üçin dostlukly ýurduň işewür toparlarynyň uly wekiliýeti türkmen paýtagtyna geldi. Türkmenistanyň we Belarus Respublikasynyň Söwda-senagat edaralary tarapyndan yzygiderli guralýan forum ikitaraplaýyn gatnaşyklary işjeňleşdirmek üçin möhüm ähmiýetli gepleşikler meýdançasy hökmünde özüni görkezdi. Belarus wekiliýetiniň düzüminde iri kärhanalaryň we kompaniýalaryň 20-ä golaýynyň wekilleri …

Dowamy »

Türkmenistanyň Dokma Senagatynyň Işgärleri Öz Hünär Gününi Pudak Boýunça Serginiň Açylmagy Bilen Belläp Geçerler

Türkmenistanyň Dokma Senagatynyň Işgärleri Öz Hünär Gününi Pudak Boýunça Serginiň Açylmagy Bilen Belläp Geçerler

Türkmenistanyň dokma senagatynyň işgärleri öz hünär baýramyny – dokma senagaty işgärleriniň gününi iýun aýynyň birinji ýekşenbesinde bellärler. “Türkmen dokmasy–2017” atly dokma önümleriniň halkara sergisi baýramçylyk maksatnamasynyň esasy çäresi bolar, onda milli dokma senagatynyň gazananlaryny görkezerler. Her ýyl geçirilýän pudaklaýyn serginiň çäklerinde işewürlik duşuşyklar geçiriler, olaryň barşynda dokma önümçiliginde özara bähbiti …

Dowamy »

Türkmenistanyň Prezidenti Karara Gol Çekdi

Türkmenistanyň Prezidenti Karara Gol Çekdi

Ykdysadyýetiň pudaklarynda dolandyryş we düzümleýin özgertmeleri geçirmek boýunça teklipleri seljermek maksady bilen pudagara topary döredildi. Ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň pudaklarynda dolandyryş we düzümleýin özgertmeleri geçirmek hem-de olaryň işini has-da kämilleşdirmek baradaky teklipleri seljermek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, ykdysadyýetiň pudaklarynda dolandyryş we düzümleýin özgertmeleri geçirmek baradaky teklipleri seljermek …

Dowamy »

Satyn Almalar Barada Ýörite Habarnama

Satyn Almalar Barada Ýörite Habarnama

Türkmenistan-Owganystan- Pakistan-Hindistan gaz geçirijisiniň taslamasynyň enjamlary we materiallary satyn almak, TOPH gaz geçirijisiniň türkmen böleginde kompressor stansiýalaryny gurmak şertlerine laýyk gelmek boýunça deslapky bahalandyrma gatnaşmaga çagyrýar. TUR-0022 & TUR0023 Bu çakylyk Asharq Al Awsat gazetinde 03.02.2017-de №15, şeýle hem «Нейтральный Туркменистан» gazetinde neşir edilen, onlaýn görnüşde www.oilgas.gov.tm, www.isdb.org saýtlarda neşir …

Dowamy »

Birža Täzelikleri

Birža Täzelikleri

Daşary ýurt puluna Türkiýeden we Yrakdan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen awtobenzini satyn aldylar. Beýik Britaniýadan gelen işewürler Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda öndürilen dizel ýangyjyna, eýranly işewürler toparynyň wekilleri bolsa tehniki kükürde (“Türkmenhimiýa” DK) isleg bildirdiler. Bulardan başga-da, daşary ýurt puluna Russiýadan we BAE-den, Türkiýeden …

Dowamy »

Türkmenistanyň Jemi Içerki Önüminiň Ösüş Depgini Şu Ýylyň Dört Aýynda 6 Göterimden Geçdi

Türkmenistanyň Jemi Içerki Önüminiň Ösüş Depgini Şu Ýylyň Dört Aýynda 6 Göterimden Geçdi

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde 2017-nji ýylyň dört aýynda ýurduň jemi içerki önüminiň ösüş depgini 6,2 göterime, şol sanda senagat pudagynda 2,1 göterime, gurluşykda 4,3 göterime, ulag we aragatnaşyk pudagynda 10,8 göterime, söwdada 10 göterime, oba hojalygynda 3,5 göterime, hyzmatlar ulgamynda 10,7 göterime barabar boldy. Şu ýylyň dört aýynda daşyndan …

Dowamy »

Senagat Ministrligi Kelete Sement Zawodynyň Kuwwatyny Artdyrmagy Göz Öňünde Tutýar

Senagat Ministrligi Kelete Sement Zawodynyň Kuwwatyny Artdyrmagy Göz Öňünde Tutýar

Türkmenistanyň Senagat ministrligi Kelete sement zawodynyň binýadynda ýyllyk kuwwaty 300-600 müň tonna semende barabar bolan önümçilik ulgamynyň gurluşygy boýunça halkara maýa goýum bäsleşigini ylgan etdi. Kelete sement zawody 2000-nji ýylda ulanmaga berildi. Onuň kuwwaty ýylda 686, 3 müň tonna semende barabardyr. Kelete kärhanasyndan başga-da, pudagyň düzümine Baharly, Balkan we Lebap …

Dowamy »

Daşoguz Welaýatynda Eýýäm Şaly Ekmek Üçin Niýetlenen Meýdanyň Dörden Bir Böleginden Gowragynda Ekiş Geçirildi

Daşoguz Welaýatynda Eýýäm Şaly Ekmek Üçin Niýetlenen Meýdanyň Dörden Bir Böleginden Gowragynda Ekiş Geçirildi

Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň ýöriteleşdirilen hojalyklarynda şaly ekmek üçin bölünip berlen sekiz müň gektaryň dörden bir böleginden gowragynda ekiş geçirildi. Daşoguz welaýaty Lebap welaýaty bilen birlikde ýurdumyzyň azyk bazarlaryny şaly bilen esasy üpjün ediji sebit bolup durýar. Şu ýyl bu ýerde 34 müň tonnadan gowrak hasyl ýygnamak bellenildi. Ýurdumyzyň …

Dowamy »

Ýurdumyzda Öýler we Senagat Binalary Üçin LED-lampalaryň Iki Milliona Golaýy Öndürildi

Ýurdumyzda Öýler we Senagat Binalary Üçin LED-lampalaryň Iki Milliona Golaýy Öndürildi

„Aýdyň gijeler“ hojalyk jemgyýetiniň hünärmenleri Senagat ministrliginiň we Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň ýardam bermeginde olaryň öndürlrişini özleşdirdiler. „Aýdyň gijeler“ hojalyk jemgyýeti bäsleşige ukyply, ýokary tilsimatlar bilen üpjün edilen,ekologiýa taýdan arassa elektron we eletrotehnika senagatyny kemala getirmäge, içerki we daşarky bazara niýetlenen önümleri öndürmäge gönükdirilen Döwlet maksatnamasynyň çäklerinde döredilen ilkinji kärhanalaryň …

Dowamy »

Birža Täzelikleri

Birža Täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 16 million 934 müň dollaryndan gowrak boldy. Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 34-si hasaba alyndy. Daşary ýurt walýutasyna Russiýadan, Birleşen Arap Emirliklerinden, GonkongdanOwganystandanwe beýleki ýurtlardan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen …

Dowamy »