YLYM

Türkmenistanyň Prezidentiniň ýolbaşçylygynda milli ylymda düýpgöter özgertmeler durmuşa geçirilýär.

Daşoguzyň Beki Seýtäkow Adyndaky Mugallymçylyk Mekdebiniň Döredilenine 90 Ýyl Doldy

Daşoguzyň Beki Seýtäkow Adyndaky Mugallymçylyk Mekdebiniň Döredilenine 90 Ýyl Doldy

Ýurdumyzda iň baýry okuw jaýlarynyň biri 1927-nji ýylda mugallymçylyk tehnikumy diýlip döredilipdi. Üç ýyldan soň başlangyç synp mugallymy diýip diplom alanlaryň ýüzüsi onuň ilkinji uçurymlary bolupdy. Mekdep işlän döwründe umumy bilim berýän mekdepler üçin başlangyç synp mugallymlarynyň we mekdebe çenli çagalar edaralry üçin terbiýeçileriň ýigrimi müň bäş ýüzden gowragyny taýýarlady. …

Dowamy »

Stambul Şäherinde Türkmenistanyň Prezidentiniň “Türkmenistan – Beýik Ýüpek Ýolunyň Ýüregi” Atly Kitabynyň Tanyşdyrylyş Dabarasy Geçirildi

Stambul Şäherinde Türkmenistanyň Prezidentiniň “Türkmenistan - Beýik Ýüpek Ýolunyň Ýüregi" Atly Kitabynyň Tanyşdyrylyş Dabarasy Geçirildi

2017-nji ýylyň 27-nji noýabrynda Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Baş konsullygy (Stambul ş.) tarapyndan Stambul şäherinde ýerleşen abraýly uniwersitetleriñ biri bolan Bahçeşehir uniwersitetinde, Hormatly Prezidentimiziň jöwher paýhasyndan syzylyp çykan “Türkmenistan – Beýik ýüpek ýolunyň ýüregi” atly kitabynyñ tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Dabaraly çärä Bahçeşehir uniwersitetiniň rektory Professor Doktor Şenaý Ýalçyn, Stambul uniwersitetiniň mugallymy …

Dowamy »

Aşgabatda Bilim we Sport Ulgamynda Gazanylan Dünýä Üstünlikleri Bilen Tanyşdyryldy

Aşgabatda Bilim we Sport Ulgamynda Gazanylan Dünýä Üstünlikleri Bilen Tanyşdyryldy

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň sergiler merkezinde Bilim ministligi, Sport baradaky döwlet komiteti hem-de Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi tarapyndan guralan “Bilim we sport Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe» atly halkara sergisi açyldy. Her ýyl geçirilýän serginiň esasy maksady döwlet durmuş syýasatynyň möhüm ugurlary bolan bilim, bedenterbiýe we sport ulgamlaryny ösdürmäge ýardam etmekden, …

Dowamy »

Energetika institutynyň Talyplary Metallary Işläp Taýýarlamagyň Täze Tehnologiýalaryny Öwrenýärler

Energetika institutynyň Talyplary Metallary Işläp Taýýarlamagyň Täze Tehnologiýalaryny Öwrenýärler

Mary şäherindäki Türkmen döwlet energetika institutynyň gurluşynda metallary işläp taýýarlamak boýunça tehnologik okuw merkezi peýda boldy. Senagat-tehnologiýasy fakultetiniň mugallymy Gözel Saparlyýewanyň aýtmagyna görä, onuň binýadynda „metallary işläp taýýarlamak maşynlary we tehnologiýalary“ hünäriniň talyplary bilim alarlar. Merkez aýry okuw-önümçilik binasynda ýerleşýär. Ýagtydan giň okuw otaglary dünýäniň öňdebaryjy firmalarynyň öndürýän tokarçylyk enjamlary, …

Dowamy »

Göçegçi Çal Durnalar Amyderýanyň, Tejeniň Jülgelerinde we Köpetdagyň Eteginde Mekan Tutdylar

Göçegçi Çal Durnalar Amyderýanyň, Tejeniň Jülgelerinde we Köpetdagyň Eteginde Mekan Tutdylar

Baharyň ýa-da güýzüň gelmegi bilen gykywlaşyp durnalar uçup gidýär. Türkmenistanda ýazda we güýzde esasy ornitologik ýerlerde guşlaryň göçüşine, şol sanda halkara ähmiýetli „Durnaly“ diýen ýerde, şeýle hem Köpetdag döwlet goraghanasynyň Mäne-Çäçe çäkli goraghanasynyň golaýynda gözegçilik edilýär. Şol ýerlerden şol bir göçüp gidýän we gonalga saýlaýan çal durnalar köpçülikleýin geçip gidýärler. …

Dowamy »

Türkmenistanyň Prezidenti Karara Gol Çekdi (Sanly Bilim Ulgamyny Ösdürmegiň Konsepsiýasy Hakynda)

Türkmenistanyň Prezidenti Karara Gol Çekdi (Sanly Bilim Ulgamyny Ösdürmegiň Konsepsiýasy Hakynda)

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň Konsepsiýasy, şeýle hem şu Konsepsiýany durmuşa geçirmegiň meýilnamasy tassyklanyldy. Bu resminama bilim edaralarynyň işini has-da kämilleşdirmek, bilim bermegiň ähli basgançaklaryny ýokary hilli elektron bilim maglumatlary bilen üpjün etmek, sanly serişdeleri giňden peýdalanyp, bilim edaralarynda berilýän bilimiň …

Dowamy »

Pissäniň Tejribe Nusgalary Botanika Bagynyň Alymlaryny Ýokary Hasyllylygy Bilen Begendirdi

Pissäniň Tejribe Nusgalary Botanika Bagynyň Alymlaryny Ýokary Hasyllylygy Bilen Begendirdi

Merkezi Aziýadaky häzirki tebigy sähraýy pisse tokaýlary gadym döwürlerde giň ýaýran jeňňeliklerinden galanlarydyr.Türkmenistanda olaryň iki görnüşi—hakyky we Badhyz pissesi gabat gelýär, Ortaýer deňzinde we Aziýada olaryň seýrek ösýän ýerlerinde 20-ä golaý görnüşi bar. Alymlar ýabany pissäniň tebigy şertlerde ösýän ýerlerini öwrenýärler, onuň medeniýetleşdirilen görnüşlerini köpeltmek üçin onuň iýmitlik, dermanlyk we …

Dowamy »

Türkmen Ýaşlarynyň Wekilleri Iňlis Dili Boýunça Bäsleşdiler

Türkmen Ýaşlarynyň Wekilleri Iňlis Dili Boýunça Bäsleşdiler

Täze okuw ýylynyň öňýanynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşi ýetginjekleriň we gyzlaryň arasynda iňlis dili boýunça bäsleşik gurady. Oňa sebitleriň ählisiniň we paýtagtymyzyň wekilleri gatnaşdylar. Olaryň arasynda mekdep okuwçylary, mekdepleriň we ýokary okuw mekdepleriniň ucurymlary, ýaş hünärmenler bar. Ýerlerde bäsleşigi guramaga iňliz dili mugallymlary kömek etdiler. Umumymilli bäsleşigiň …

Dowamy »

Türkmenistanyň Halkara Gatnaşyklary Institutynda Durnukly Ösüş Maksatlary Boýunça Ylmy-Usulyýet Merkezi Açyldy

Türkmenistanyň Halkara Gatnaşyklary Institutynda Durnukly Ösüş Maksatlary Boýunça Ylmy-Usulyýet Merkezi Açyldy

Türkmenistanyň Halkara gatnaşyklary institutynda Durnukly Ösüş Maksatlary boýunça ylmy-usulyýet merkezi açyldy. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Merkezi açmak we Institutyň gurluşyny tassyklamak hakynda Karara gol çekdi. Karara laýyklykda, bu çäre Durnukly ösüşiň 2030-njy ýyla çenli gün tertibini durmuşa ornaşdyrmagy üpjün etmek hem-de degişli ylmy-usulyýet işlerini geçirmek maksady bilen kabul edildi.

Dowamy »

Internet Ulgamyndaky Şahyrana Ýaryşyň Netijeleri Yglan Edildi

Internet Ulgamyndaky Şahyrana Ýaryşyň Netijeleri Yglan Edildi

Merkezi serkerdeler öýünde “Juwanlygyň joşguny” şahyrana bäsleşigiň ýeňijilerini sylaglamak dabarasy boldy. Bäsleşigi Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň “Milli goşun” žurnaly gurady. Şeýle resmi bäsleşik Internet ulgamynyň çäklerinde ilkinji gezek geçirildi, onuň ýeňijileri bolsa onlaýn ses bermek arkaly kesgitlenildi. Bäsleşige 50 eser hödürlenildi, olaryň awtorlary Türkmenistanyň dürli künjeklerinden bolup, goşgular “Milli goşun” žurnalynyň …

Dowamy »