YLYM

Türkmenistanyň Prezidentiniň ýolbaşçylygynda milli ylymda düýpgöter özgertmeler durmuşa geçirilýär.

Ulag we Aragatnaşyk Institutynyň Talyplary Halkara Bäsleşigiň „Robot Tehnikasy Babatda Iň Gowy Iş we Ösüş Üçin“ Diýen Baýragyny Eýelediler

Ulag we Aragatnaşyk Institutynyň Talyplary Halkara Bäsleşigiň „Robot Tehnikasy Babatda Iň Gowy Iş we Ösüş Üçin“ Diýen Baýragyny Eýelediler

Türkiýäniň Konýa şäherinde geçirilen robot tehnikasy boýunça ХI Halkara talyplar bäsleşigine Makedoniýanyň, Panamanyň, Saud Arabystanynyň, Rumyniýanyň, Tunisiň, Gresiýanyň, Kipriň, Azerbaýjanyň we beýleki döwletleriň–jemi 13 ýurduň ýokary okuw mekdepleriniňdir kollejleriniň 400-e golaýyndan talyplaryň hem-de mugallymlaryň 3200 –si gatnaşdy. Emin agzalary 12 ugurdan 2800-den gowrak işe baha berdiler. Türkiýäniň Bilim ministrliginiň gurnamagynda …

Dowamy »

Türkmenistanyň Prezidenti Ýaponiýanyň Sukuba Uniwersitetiniň Rektoryny Kabul Etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Ýaponiýanyň Sukuba Uniwersitetiniň Rektoryny Kabul Etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Sukuba uniwersitetiniň (Ýaponiýa) rektory jenap Nagata Kýosukeni kabul etdi. Myhman wagt tapyp kabul edendigi üçin hoşallyk bildirip, türkmen Lideri bilen nobatdaky gezek duşuşýandygyna örän şatdygyny aýtdy. Döwlet Baştutanymyzyň netijeli döredijilikli başlangyçlary bütin dünýäde, şol sanda Ýaponiýanyň Imperatory Akihito we Premýer-ministri Sindzo Abe tarapyndan goldanylýar. Munuň özi …

Dowamy »

Stambul Uniwersitetinde Magtymguly Pyragynyň Şygryýet Gününe Bagyşlanan Ylmy-Amaly Maslahat Geçirildi

Stambul Uniwersitetinde Magtymguly Pyragynyň Şygryýet Gününe Bagyşlanan Ylmy-Amaly Maslahat Geçirildi

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň parasatly ýolbaşçylygynda “Sagdynlygyň we Ruhubelentligiň ýyly” diýlip yglan edilen 2017-nji ýylyň 18-nji maýynda, Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Baş konsullygynyň (Stambul ş.) hem-de Stambul uniwersitetiniň rektorlygynyň bilelikde gurnamagynda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň güni we Türkmen halkynyň beýik şahyry Magtymguly Pyragynyň şygryýet gününe bagyşlanyp, “Magtymguly Pyragy – …

Dowamy »

Türkmenistanyň Guşlarynyň Dünýasiniň Täze Görnüşler Bilen Baýlaşdyrylmagy Ekologiýa Abadançylygyň Görkezijisi Bolup Durýar

Türkmenistanyň Guşlarynyň Dünýasiniň Täze Görnüşler Bilen Baýlaşdyrylmagy Ekologiýa Abadançylygyň Görkezijisi Bolup Durýar

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başyny başlan Türkmenistanyň ekologiki strategiýasy jemgyýeti daşky gurşaw bilen sazlaşykda ösdürmäge, onuň tebigy baýlyklaryny goramaga, olary aýawly we rejeli peýdalanmaga gönükdirilendir. Bu ugur döwlet maksatnamalarynyň, şol sanda “Türkmenistany ykdysady taýdan ösdürmegiň 2011-2030-njy ýyllar üçin milli maksatnamasynyň” esasyny düzdi. Bu resminamalarda ýurdumyzyň milli hem-de tebigy-howa aýratynlyklary, ýakyn …

Dowamy »

Daşary Ýurtlaryň Esasy Ýokary Okuw Mekdeplerinde Okamaga Dalaşgärler Saýlanylýar

Daşary Ýurtlaryň Esasy Ýokary Okuw Mekdeplerinde Okamaga Dalaşgärler Saýlanylýar

Halkara ynnsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetinde hünärmenleri maksatlaýyn taýýarlamak maksatnamasyna gatnaşmaga dalaşgärlerden resminamalar kabul edilip başlandy. Döwlet tarapyndan talyp haklary tölenjek talyplara dünýäniň iň gowy uniwersitetlerinde okamaga hukuk berler. Türkmen ýaşlaryna himiýaçy-inžener, programmaçy – inžener, gurluşyk, ulag ulgamyny dolandyryş, logistika, kompýuter tehnologiýalary, azyk senagaty himiýasy, lukmançylyk, farmasewtika tehnologiýasy, bank işi …

Dowamy »

Türkmenistanly Mekdep Okuwçylary «I-SWEEEP» Taslamalarynyň Halkara Bäsleşiginde Medallaryň Dördüsini Eýelediler

Türkmenistanly Mekdep Okuwçylary «I-SWEEEP» Taslamalarynyň Halkara Bäsleşiginde Medallaryň Dördüsini Eýelediler

Ýaş oýlap tapyjylaryň International – Sustainable World Engineering Energy Environment Project bäsleşigi ABŞ-nyň Tehas ştatynyň Hýuston şäherinde geçirildi. Hatarynda ýaş oýlap tapyjylaryň altysy bolan türkmen toparyna paýtagtymyzdaky ýörüteleşdirilen 97-nji mekdebiň himiýa mugallymy Atamyrat Şahanow ýolbaşçylyk etdi. Innnowasion täzelikleriň bäş günlük gözden geçirilşine dünýä ýurtlarynyň 65-sinden dört ýüze golaý okuwçy gatnaşdy. …

Dowamy »

Türkmen Wekilýeti CADAP Maksatnamasynyň Sebit Okuwyna Gatnaşdy

Türkmen Wekilýeti CADAP Maksatnamasynyň Sebit Okuwyna Gatnaşdy

Yssykkölde Merkezi Aziýada neşe serişdeleriniň ýaýramagynyň öňüni almak boýunça Maksatnamanyň çäklerinde öňüni alyş çärelerine bagyşlanan sebit okuwy geçirildi. DuşuşYga žurnaistler we Merkezi Aziýa döwletleriniň –Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Täjigistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň metbugat gulluklarynyň wekilleri gatnaşdylar. Türkmen wekilýetiniň hatarynda Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň, Ýaşlar guramasynyň habarlar gulluklarynyň işgärleri, «Нейтральный Туркменистан» …

Dowamy »

Türkmen Mekdep Okuwçylary Makedoniýada Geçirilen Matematika Olimpiadasynda Bäş Medala Eýe Boldular

Türkmen Mekdep Okuwçylary Makedoniýada Geçirilen Matematika Olimpiadasynda Bäş Medala Eýe Boldular

Ders bäsleşigine 19 döwletden 20 topar – jemi 116 zehinli mekdep okuwçylary gatnaşdy. Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky aýratyn zehinli çagalaryň döwlet mekdep – internatynyň 10-njy synp okuwçylary Jepbar Asgarow we Akmyrat Tirkeşow bürünç medallara, Aşgabadyň iňlis dili çuňlaşdyrylyp öwrenilýän 57-nji orta mekdebiniň 10-njy synp okuwçylary Resul Mämiýew, Rahman Agamyradow we Agamyrat …

Dowamy »

Ýokary Okuw Mekdeplerinde «Açyk Gapylar» Güni Geçirilýär

Ýokary Okuw Mekdeplerinde «Açyk Gapylar» Güni Geçirilýär

Türkmenistanyň Halkara nebit we gaz uniwersitetinde hem-de onuň Balkanabatdaky bölümçesinde, şeýle hem Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynda 6-njy we 20-nji maýda sagat 15:00-da «Açyk gapylar» güni geçirilýär. Şu günler 2017-2018- nji okuw ýylynda şu ÝOM-lara okuwa girmäge isleg bildirýänleriň her biri bu ýere gelip, fakultetler we hünärler bilen tanşyp bilerler, giriş …

Dowamy »

Türkmen Döwlet Ulag we Aragatnaşyk Institutynda Belarus Respublikasynyň „Bilimler Ýarmarkasy“ Geçirildi

Türkmen Döwlet Ulag we Aragatnaşyk Institutynda Belarus Respublikasynyň „Bilimler Ýarmarkasy“ Geçirildi

Belarus wekilýetine Bilim ministriniň orunbasary S.W. Rudyý ýolbaşçylyk edýär, ol habarçymyz bilen söhbetdeşlikde döwletara ylalaşyklary esasynda Belarusda dokuz müňe golaý türkmen ýaşlarynyň okaýandygyny belledi. Şeýle ýarmarka eýýäm üçünji gezek geçirilýär. Oňa ýokary okuw mekdepleriniň 25-si we orta hünärment mekdepleriň ikisi gatnaşýar. Ýarmarka gatnaşýan ýokary okuw mekdepleriniň düzüminde otuza golaý kollejler …

Dowamy »