YLYM

Türkmenistanyň Prezidentiniň ýolbaşçylygynda milli ylymda düýpgöter özgertmeler durmuşa geçirilýär.

Türkmen Talyplarynyň Belarusda Geçirilen Ders Bäsleşiginde Gazanan Üstünligi

Türkmen Talyplarynyň Belarusda Geçirilen Ders Bäsleşiginde Gazanan Üstünligi

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň talyplarynyň geçen hepdede Belarus Respublikasynda nazary mehanika boýunça 13-nji halkara ders bäsleşiginde medallara mynasyp bolmagy hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň bilim ulgamynda alyp barýan syýasatynyň üstünliklere beslenýändigini nobatdaky subutnamasydyr. Belarus döwlet ulag uniwersitetinde geçirilen bäsleşiklere Belarusdan, Russiýa Federasiýasyndan, Hytaý Halk Respublikasyndan, Ukrainadan we beýleki ýurtlardan ýokary …

Dowamy »

Aşgabatly Okuwçylar Hytaý we Ýapon Dillerini Gowy Bilýändiklerini Görkezdiler

Aşgabatly Okuwçylar Hytaý we Ýapon Dillerini Gowy Bilýändiklerini Görkezdiler

Hytaý we ýapon dillerini gowy bilýänleriň ilkinji mekdebara bäsleşigine bu diller ikinji daşary ýurt dilleri hökmünde öwrenilýän Aşgabadyň ýörüteleşdirilen orta mekdepleriniň okuwçylary gatnaşdylar. Şäher Baş bilim müdirligi şeýle bäsleşik geçirmek başlangyjy bilen çykyş etdi, bu edaranyň işi çagalaryň sazlaşykly, paýhas we döredijiklik taýdan, şahsyýet hökmünde ösmegine gönükdirilendir. 89-njy mekdepde gurnalan …

Dowamy »

Paýtagtymyzyň Mekdepleriniň Mugallymlary we Ýokary Synp Okuwçylary Meýletinleriň Hataryna Goşulýarlar

Paýtagtymyzyň Mekdepleriniň Mugallymlary we Ýokary Synp Okuwçylary Meýletinleriň Hataryna Goşulýarlar

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna taýýarlygyň çäklerinde esasan ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň hasabyna meýletinler toparlary kemala geldi. Umumy orta bilim berýän we ýörüteleşdirilen mekdepleriň wekilleri-de Oýunlara işjeň taýýarlanyp, Meýletinleriň sebit merkezlerini döretdiler. Golaýda V Aziadanyň Ýerine ýetiriji komitetiniň guran bäsleşiginiň esasynda paýtagtymyzyň mekdepleriniň okuwçylarynyň we mugallymlarynyň …

Dowamy »

V Aziada Bagyşlanyp Talyplaryň Arasynda Lingwistika Bäsleşigi Geçirildi

V Aziada Bagyşlanyp Talyplaryň Arasynda Lingwistika Bäsleşigi Geçirildi

D.Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynda geçirilen talyplar bäsleşigine ýurdymyzyň ýokary okuw mekdepleriniň aglabasyndan daşary yurt dillerini suwara bilýänler gatnaşdylar. Şu ýyl bäsleşigiň maksatnamasyna täzelik girizildi. Talyplar ozal iňlis we rus dilleri boýunça güýç synanşan bolsalar, indi olar köp dillilik bilim konsepsiýasyna laýyklykda umumy orta bilim berýän we ýokary …

Dowamy »

Daşoguz Welaýatynyň Suwly-Batgalyk Ýerlerinde Guşlaryň Höwürtgeleme Möwsümi Başlandy

Daşoguz Welaýatynyň Suwly-Batgalyk Ýerlerinde Guşlaryň Höwürtgeleme Möwsümi Başlandy

Gaplaňgyr döwlet goraghanasynyň işgärleri guşlaryň suwda ýüzýän we beýleki görnüşlerine, olaryň göçüş ýollaryna, ýaşaýan ýerlerine gözegçilik edýärler. Sarygamyş, Aýböwür, Zeňňibaba we beýleki kölleriň ösümlik hem-de balyk baýlyklary suwda ýüzýän guşlaryň ençeme çörnüşiniň bu ýerlere hemişelik we wagtlaýyn uçup gelmegine sebäp bolýar, olaryň arasynda tüňňele, ördek, çuluk, jübtün we guw ýaly …

Dowamy »

Daşary Ýurtlarda Okaýan Talyplarymyz Üçin Peýdaly Maglumat

Daşary Ýurtlarda Okaýan Talyplarymyz Üçin Peýdaly Maglumat

1. Okamak maksady bilen daşary ýurtlara gidýän Türkmenistanyň raýatlary okaýan ýeriniň (ýurdunyň) Türkmenistandaky ilçihanasyndan talyp wizalaryny resmileşdirip, Türkmenistandan gitmäge we Türkmenistana gelmäge hukuk berýän hem-de Türkmenistanyň raýatynyň şahsyýetine güwä geçýän resminamalar boýunça ýurdumyzyň Döwlet serhediniň migrasiýa gözegçilik postunyň üsti bilen daşary ýurtlara gidýärler. 2. “Migrasiýa hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda Türkmenistanyň kämillik ýaşyna …

Dowamy »

Agrar Ýokary Okuw Mekdebiniň Talyplary German Oba Hojalyk Tehnikalarynyň Öndürilişiniň Tehnologiýasy Bilen Tanyşdylar

Agrar Ýokary Okuw Mekdebiniň Talyplary German Oba Hojalyk Tehnikalarynyň Öndürilişiniň Tehnologiýasy Bilen Tanyşdylar

Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň mehanizasiýa fakultetiniň mugallymlarynyň we talyplarynyň bir topary «Umax Trade» kompaniýasynyň çakylygy bilen Germaniýanyň zawodlaryna we okuw merkezlerine baryp gördi, olar iň täze traktorlaryň we oba hojalyk tehnikalarynyň öndüriliş tehnologiýasy we gurluş aýratynlyklary bilen tanyşdylar. Okuw-tanyşdyrylyş sapary «CLAAS» kompaniýasynyň merkezi we onuň düzümindäki «CLAAS Academy» bölüminiň ýerleşýän …

Dowamy »

“Doýce Bankyň” Hünärmenleri Ykdysadyýet we Dolandyryş Institutynyň Talyplary Bilen Sapak Geçdiler

“Doýce Bankyň” Hünärmenleri Ykdysadyýet we Dolandyryş Institutynyň Talyplary Bilen Sapak Geçdiler

Halkara hyzmatdaşlygy ýokary bilim ulgamyny döwrebaplaşdyrmagyň möhüm ugrydyr. Ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleri milli ykdysadyýetiň dürli pudaklary üçin kärine ussat hünärmenleri taýýarlamak üçin ýakyn we daş ýurtlaryň esasy ylym-bilim merkezleri, pudaklaýyn iri kompaniýalary bilenözara hereket edýär. Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynda Türkmenistanyň Merkezi bankynyň goldamagynda “Doýçe Bankyň” hünärmenleri bilen duşuşyk …

Dowamy »

Ýaşlaryň Innowasion Ylmy Taslamalarynyň Bäsleşiginiň Jemi Jemlenildi

Ýaşlaryň Innowasion Ylmy Taslamalarynyň Bäsleşiginiň Jemi Jemlenildi

Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynda ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň we Türkmenabat şäheriniň umumy orta bilim berýän mekdepleriniň okuwçylarynyň arasynda ylmy taslamalaryň bäsleşigi geçirildi. Ylmy iş alyp barýan ýaşlaryň bäsleşigine ýer eýelerinden başga-da Magtymguly adyndaky TDU-nyň, Oba hojalyk uniwersitetiniň, Energetika, Binagärlik we gurluşyk, Maliýe institutlarynyň wekilleri gatnaşdylar. Lebap welaýat …

Dowamy »

Türkmen Alymlary Ösümlikleriň Geobotanika Kartasynyň Üstüni Doldurmak Babatda Iş Alyp Barýarlar

Türkmen Alymlary Ösümlikleriň Geobotanika Kartasynyň Üstüni Doldurmak Babatda Iş Alyp Barýarlar

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Biologiýa we dermanlyk ösümlikler institutynyň geobotanika laboratorýiasynyň we Gerbariý milli gaznasynyň işgärleri geljekki ylmy sapara taýýarlyk görýärler. Botanikler ösümlikleriň ösüp-gögerýän birki aýynda Hazar etek düzlükleriniň birnäçe ýerine, „Altyn asyr“ kölüne we Köýtendaga gidip, otlaryň ösýän we guraýan döwrüne syn edip, çöllük örüleriň ösümlik dünýäsine seljerme geçerler. Alymlar …

Dowamy »