YLYM

Türkmenistanyň Prezidentiniň ýolbaşçylygynda milli ylymda düýpgöter özgertmeler durmuşa geçirilýär.

Türkmen Alymlary Gowaçanyň Şor Topraga Durnuklylygyny Ýokarlandyrmak Boýunça Ylmy Barlaglar Geçirýärler

Türkmen Alymlary Gowaçanyň Şor Topraga Durnuklylygyny Ýokarlandyrmak Boýunça Ylmy Barlaglar Geçirýärler

Şor ýerler, gyzgyn we sowuk howa, guraklyk we ygal ýetmezligi oba hojalyk ekinleriniň hasyllylygynyň peselmeginiň esasy sebäpleridir. Ekinleriň hasyllylygy daşky gurşawyň dürli şertlerine durnuklylygyna bagly bolýar. Ösümlikleriň fiziologiýasynyň meseleleri ýiti kontinental howaly sebitlerde aýratyn möhümdir, biziň ýurdumyz hem oňa degişlidir. Häzirki wagtda Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Biologiýa we dermanlyk ösümlikler institutynyň …

Dowamy »

V Aziýa Oýunlaryna Doly Möçberli Taýýarlyk Işleri Alnyp Barylýar

V Aziýa Oýunlaryna Doly Möçberli Taýýarlyk Işleri Alnyp Barylýar

Türkmenistanyň ýokary okuw mekdeplerinde Bilim ministrliginiň we Ýapyk binalardaky we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň Ýerine ýetiriji komitetiniň howandarlygynda talyplar Meýletinler merkezleriniň çäklerinde doly möçberli taýýarlyk işleri alnyp barylýar. Meýletinler hataryna girmek üçin esasy şert-daşary ýurt dillerini ýokary derejede bilmekdir. Bu babatda Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň talyplarynyň …

Dowamy »

Belarus Döwlet Uniwersitetiniň Halkara Gatnaşyklary Fakultetiniň Esasy Hünärmenleri Türkmen Talyplaryna Sapak Berdiler

Belarus Döwlet Uniwersitetiniň Halkara Gatnaşyklary Fakultetiniň Esasy Hünärmenleri Türkmen Talyplaryna Sapak Berdiler

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda ÝeHweHG-nyň „Türkmenistanyň bilim ulgamyndaky özgertmelerini goldamak“ taslamasynyň çäklerinde „Diplomatiýa dersleri“ mowzugyndan okuw-maslahatlary gurnaldy. Diplomatiýa ýokary okuw mekdebiniň mugallymlarydr talyplary bilen birlikde oňa Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň wekilleri-de gatnaşdylar. Okuw-türgenleşiklerini halkara bilermenler-ençeme ylmy makalalaryň we okuw-usulýet goldanmalarynyň awtorlary- Belarus döwlet uniwersitetiniň halkara …

Dowamy »

Hazarýaka Ýurtlaryň Wekilleri Sebitiň Serişdelerini Oýlanyşykly Peýdalanmagyň Ugurlaryna Garadylar

Hazarýaka Ýurtlaryň Wekilleri Sebitiň Serişdelerini Oýlanyşykly Peýdalanmagyň Ugurlaryna Garadylar

“Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda “Hazar deňzi—durnukly ösüş we dolandyryş” atly halkara okuw maslahaty tamamlandy. Ol ýurdumyzyň Daşary işler ministrligi hem-de Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Hazar deňziniň meseleleri baradaky döwlet kärhanasy tarapyndan Halkara ummanlar instituty (IOI) bilen bilelikde guraldy. Ozal habar berlişi ýaly, on günlük okuw maslahatyna Azerbaýjanyň, Eýranyň, Gazagystanyň, Hytaýyň, Russiýanyň …

Dowamy »

Türkmenistanyň Daşary Işler Ministrliginiň Halkara Gatnaşyklary Instituty Bilen Rumyniýanyň Diplomatik Institutynyň Arasynda Gatnaşyklary Ösdürmek Boýunça Gepleşikler Geçirildi

Türkmenistanyň Daşary Işler Ministrliginiň Halkara Gatnaşyklary Instituty Bilen Rumyniýanyň Diplomatik Institutynyň Arasynda Gatnaşyklary Ösdürmek Boýunça Gepleşikler Geçirildi

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň rektory B.Zahyrow Rumyniýada iş saparynda boldy. Saparyň dowamynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň rektory Rumyniýanyň Milli bilim ministrliginiň döwlet sekretary Gabriel Liwiu Ispaş, Rumyniýanyň Daşary işler ministrliginiň döwlet sekretary Dan Nikulaesku we Rumyniýanyň Diplomatik institutynyň Baş direktory Dan Petre dagylar bilen …

Dowamy »

Türkmenistanda Halkara Okuw Maslahaty Geçirilýär

Türkmenistanda Halkara Okuw Maslahaty Geçirilýär

“Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda “Hazar deňzi — durnukly ösüş we dolandyryş” atly halkara okuw maslahaty öz işini dowam edýär. Ol ýurdumyzyň Daşary işler ministrligi hem-de Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Hazar deňziniň meseleleri baradaky döwlet kärhanasy tarapyndan Halkara ummanlar instituty (IOI) bilen bilelikde guraldy. Ozal habar berlişi ýaly, on günlük okuw maslahatyna …

Dowamy »

Türkmenistanyň Ýokary Okuw Mekdepleriniň Talyplary Halkara Aň-Paýhas Bäsleşiklerinde Üstünlik Gazanýarlar

Türkmenistanyň Ýokary Okuw Mekdepleriniň Talyplary Halkara Aň-Paýhas Bäsleşiklerinde Üstünlik Gazanýarlar

Türkmen talyplary halkara derejesindäki ders olimpiýadalarynyň ikisinde dürli derejeli medallaryň on ikisini eýelediler, olaryň sekizis altyn medallardyr. Ýaryşlar uzak aralykda, onlaýn tertipde geçirildi. Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetinden Gulnyýaz Babanyýazow bilen Atajan Tagyýew, Türkmenistanyň Oguzhan adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetinden Eziz Atabaýew, Mergen Nunnakow, Aýgül Kössekowa we Taňryberdi Akmyradow dagy altyn …

Dowamy »

Aşgabatda Innowasiýa Tehnologiýaly Stomatologiýa we Oftalmologiýa Ylmy Merkezleri Açyldy

Aşgabatda Innowasiýa Tehnologiýaly Stomatologiýa we Oftalmologiýa Ylmy Merkezleri Açyldy

Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde iň häzirki zaman enjamlary bilen üpjün edilen Stomatologiýa okuw-önümçilik merkeziniň hem-de Göz keselleri ylmy-kliniki merkeziniň açylyş dabarasy boldy. Oňa ýurdumyzyň saglygy goraýyş ulgamynyň ýolbaşçylary, lukmançylyk jemgyýetçiliginiň wekilleri, Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň professor-mugallymlary, talyp ýaşlar we hormatly ýaşulular gatnaşdylar. Ýokary okuw mekdebine degişli bu düzümleriň ýurdumyzyň lukmançylyk ylmynda …

Dowamy »

Awazada Deňiz Serişdeleriniň Dolandyrylyşyna Bagyşlanan Halkara Okuw Maslahaty Badalga Aldy

Awazada Deňiz Serişdeleriniň Dolandyrylyşyna Bagyşlanan Halkara Okuw Maslahaty Badalga Aldy

“Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda “Hazar deňzi—durnukly ösüş we dolandyryş” atly halkara okuw maslahaty işläp başlady. Ol Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi hem-de Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Hazar deňziniň meseleleri baradaky döwlet kärhanasy tarapyndan Halkara ummanlar instituty bilen bilelikde guraldy. Okuw maslahatyna Azerbaýjanyň, Eýranyň, Gazagystanyň, Hytaýyň, Russiýanyň we ýurdumyzyň dürli ministrlikleriniň we pudak …

Dowamy »

Türkmen Talyplary Halkara Matematika Ders Bäsleşiginiň Bürünç Baýragynyň Eýeleri

Türkmen Talyplary Halkara Matematika Ders Bäsleşiginiň Bürünç Baýragynyň Eýeleri

Ýurdumyza wekilçilik edýän sekiz talyp 28-nji fewraldan 5-nji mart aralygynda Makedoniýa Respublikasynyň Ohrid şäherinde geçirilen talyplaryň 11-nji Günorta-GündogarÝewropa matematika ders bäsleşigine gatnaşdylar. Rumyniýanyň, Gresiýanyň, Bolgariýanyň, Argentinanyň hem-de ýer eýeleriniň Ýokary okuw mekdepleriniň 17-siniň talyplary olaryň garşydaşy boldular. Her ýyl geçirilýän intellektual bäsleşik zehinli ýaşlary ýüze çykarmaga, barlag işlerini höweslendirmäge hem-de …

Dowamy »