Baş Sahypa / BAŞ SAHYPA / Halkymyzyň Beýik Ruhy Ýörelgelerine Eýerip
Halkymyzyň Beýik Ruhy Ýörelgelerine Eýerip
Halkymyzyň Beýik Ruhy Ýörelgelerine Eýerip

Halkymyzyň Beýik Ruhy Ýörelgelerine Eýerip

Paýtagtymyzdaky “Garaşsyzlygyň 10 ýyllygy” seýilgähinde jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleriniň, hormatly ýaşulularyň, ýaşlaryň we paýtagtymyzyň köpsanly ilatynyň gatnaşmagynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça paýtagtymyzyň merkezinde oturdylan S.A.Nyýazowyň ýadygärligine gül goýmak we Türkmenistanyň ilkinji Prezidentini hatyralamak çäresi geçirildi.

Bu ýadygärlik binasy halkymyzyň ýurdumyzyň garaşsyzlygynyň kemala gelmegine goşant goşan Türkmenistanyň ilkinji Prezidentiniň döwlet işlerine hoşallygynyň we sarpasynyň nyşany, ata-babalarymyzyň wesýet eden ruhy ýörelgelerine eýermek bilen biziň aramyzdan gidenleri ýagşylykda ýatlamagyň alamaty bolup durýar.

Ilkinji Prezidentiň başlan ýoly häzirki wagtda döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ruhuna laýyklykda, ägirt uly maksatlara we iri möçberli wezipeleriň çözülmegine gönükdirilendir. Watanymyzyň durmuş-ykdysady taýdan mundan beýläk-de ösdürilmegine, ilatyň abadançylygynyň ýokarlandyrylmagyna gönükdirilen düýpli özgertmeler netijesinde döwletimiz örän baý medeni mirasa, belent ruhy kämillige eýe bolup, nesilleriň hakydasynda dowamatlylyk esasynda dünýäniň okgunly ösýän ýurtlarynyň arasynda mynasyp orun eýeleýär.

Biraz wagtdan ýadygärligiň ýanyndaky ýerler ajaýyp gül çemenlerine bürendi. Köp öwüşginli halyny ýatladýan bu görnüşler Türkmenistanyň ilkinji Prezidentine bolan sarpanyň çuňňur beýanyna öwrüldi.

Meňzeş Täzelikler

Türkmenistanyň Energetika Hartiýasynyň Konferensiýasyna 2017-nji Ýylda Başlyklyk Etmegine Bagyşlanan Brifing

Türkmenistanyň Energetika Hartiýasynyň Konferensiýasyna 2017-nji Ýylda Başlyklyk Etmegine Bagyşlanan Brifing

2017-nji ýylyň 29-njy martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň Energetika Hartiýasynyň Konferensiýasyna 2017-nji ýylda başlyklyk …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir