Baş Sahypa / BAŞ SAHYPA / (TENDER) CNPC International (Turkmenistan) Bäsleşik Yglan Edýär
(TENDER) CNPC International (Turkmenistan) Bäsleşik Yglan Edýär
(TENDER) CNPC International (Turkmenistan) Bäsleşik Yglan Edýär

(TENDER) CNPC International (Turkmenistan) Bäsleşik Yglan Edýär

Bäsleşik 2016-nji ýylyň 23-njy dekabyryndan (23.12.2017) – 2017-nji ýylyň 3-nji ýanwaryna (03.01.2017) çenli dowam eder.

International Turkmenistan Hytaý Milli Nebitgaz Korporasiýasy Türkmenistandaky Lebap welaýatynyň «Bagtyýarlyk» şertnamalaýyn çäginde Potratçynyň enjamlaryny 2018-2020-nji ýyllarda ulanmak arkaly guýularyň perforasiýasy we barlagy boýunça esasy we goşmaça hyzmatlary ýerine ýetirmek boýunça №. CIT-16116-SR belgili tender boýunça deslapky kwalifikasiýa yglan edýär

Bu bäsleşik işiň aşakdaky görnüşlerini öz içine alýar:

Guýynyň perforasiýasy, degişli enjam we ýokary hünär taýýarlykly işgärler;

Guýynyň ýüsti barlagy, degişli enjam we ýokary hünär taýýarlykly işgärler;
Guýynyň zaboý barlagy, degişli enjam we ýokary hünär taýýarlykly işgärler;
Slick-line tanap tehnikasy, degişli enjam we ýokary hünär taýýarlykly işgärler;
Barlag operasiýalary boýunça maglumatlary beýan etmek we hasabat atýýarlamak;
Beýleki operasiýalar bilen aragatnaşyk etmek.

Bellik: Işler ýokary derejede H2S, CO2 we AWPD saklanýan gaz känlerinde ýerine ýetiriler.

Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýän kompaniýalar aşakda görkezilen maglumatlary we resminamalary tabşyrmalydyrlar:

Bäsleşige gatnaşmak üçin arza.
Kompaniýa barada gysgaça maglumat, şol sanda kompaniýanyň hasaba alnandygy barada maglumat.
Soňky 3 ýylda kompaniýanyň şuňa meňzeş şertlerdäki desgalarda alyp baran iş tejribesi barada maglumat.
Soňky 3 ýylda kompaniýanyň maliýe ýagdaýy barada maglumat;
Ýerli kompaniýalar üçin Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşigine girýändigini tassyklaýan şahadatnamanyň göçürmesini görkezmeklik hökmanydyr.

Bäsleşige gatnaşmak üçin arzalar şu habar neşir edilen gününden soňky 10 günüň içinde kabul ediljekdir.

Salgymyz: Türkmenistan, Aşgabat ş., Bitarap Türkmenistan şaýoly 553/3

Habarlaşylmaly tarap: Narine Simonýan; elektron poçta salgysy: Narine.Simonyan@cnpcag.com

Tel.:+993-12-445434 Faks:+993-12-445044

Arzalar ýörite adamlaryň üsti bilen, elektron poçta ýa-da faks arkaly iberilip bilner.

CNPC INTERNATIONAL TURKMENISTAN

Meňzeş Täzelikler

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Saýlawlara Gatnaşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Saýlawlara Gatnaşdy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ozal çykyp gidenleriň ornuna Mejlisiň deputatlygyna geçirilen saýlawlara gatnaşdy. Aşgabat şäheriniň …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir