Baş Sahypa / BAŞ SAHYPA / TNGIZT-da Polipropilen Örtgülerini Öndürýän Desganyň Gurluşygy Tamamlanyp Barýar
TNGIZT-da Polipropilen Örtgülerini Öndürýän Desganyň Gurluşygy Tamamlanyp Barýar
TNGIZT-da Polipropilen Örtgülerini Öndürýän Desganyň Gurluşygy Tamamlanyp Barýar

TNGIZT-da Polipropilen Örtgülerini Öndürýän Desganyň Gurluşygy Tamamlanyp Barýar

Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda bios ýöriteleşen polipropilen örtgülerini (BÝPÖ) öndürýän desga oturdylan enjamlarda sazlaýyş işleri tamamlanyp gelýär. Taslama «P.T.Istana karang Laut» (Indoneziýa) kompaniýasynyň gatnaşmagynda durmuşa geçirilýär. Bu kompaniýa bilen iki görnüşli örtgi plýonkalaryny — aňyrsy görünýän bir gatly we soekstruzionlanan örtgüleri öndürýän desgany gurmak boýunça şertnama baglaşyldy.

BÝPÖ öndürýän täze desga TNGIZT-da polipropilenden öndürilýän önümleriň görnüşlerini artdyrmaga mümkinçilik berer. Ýerli çig mallardan dürli görnüşli we maksatly, şol sanda iýmit önümleri we senagat harytlary üçin niýetlenilen örtgüleriň ýylda 21 müň tonna çenlisi öndüriler.

Häzirki wagtda TNGIZT-da suwuklandyrylan gazy gaýtadan işlemek arkaly polipropilen öndürýän desga hereket edýär. Polipropilen örtgülerini öndürjek täze desga zawoddaky tehnologiki zynjyry tamamlar. Granulirlenen polipropilen dünýä bazarlarynda ýokary islegden peýdalanýar, ondan taýýarlanan önümler bolsa gymmat bahadan satylýar.

Täze desganyň gurulmagy halk hojalyk harytlaryny öndürýän ýerli kärhanalar üçin möhüm ähmiýete eýedir. Mundan başga-da, täze önümiň bir bölegini eksport etmek meýilleşdirilýär.

Meňzeş Täzelikler

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Saýlawlara Gatnaşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Saýlawlara Gatnaşdy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ozal çykyp gidenleriň ornuna Mejlisiň deputatlygyna geçirilen saýlawlara gatnaşdy. Aşgabat şäheriniň …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir