Baş Sahypa / BAŞ SAHYPA / Türkmen Nebitgaz Gurluşyk Döwlet Konserni Bäsleşik Yglan Edýär
Türkmen Nebitgaz Gurluşyk Döwlet Konserni Bäsleşik Yglan Edýär
Türkmen Nebitgaz Gurluşyk Döwlet Konserni Bäsleşik Yglan Edýär

Türkmen Nebitgaz Gurluşyk Döwlet Konserni Bäsleşik Yglan Edýär

Bäsleşik 2017-nji ýylyň 3-nji fewralyna (03.02.2017) çenli dowam eder.

«Türkmennebitgazgurluşyk» Döwlet konserni material-tehniki serişdelerini satyn almak boýunça BÄSLEŞIK yglan edýär:

Lot № 4 – Awtoulag, traktor, ýöriteleşdirilen tehnikalar, düzümdäki we ätiýaçdaky şaýlary

Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýänler Aşgabat ş. 1939, Arçabil şaýoly 56, 11-nji gat, kabinet: 11.20a salgysy bilen ýüz tutup:

– bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýäniň doly ady, hukuk ýagdaýy, hasaba alnan ýurdy, bank rekwizitleri hakynda maglumatlary görkezip ýazmaça görnüşde arza tabşyrmaly;

– «Döwlet zerurlyklary üçin harytlar bilen üpjün etmek, işleri ýerine ýetirmek, hyzmatlary etmek boýunça bäsleşikler hakynda» Türkmenistanyň Kanuny, «Bäsleşikleri geçirmekligiň düzgünleri» we bäsleşige gatnaşmak üçin gerekli resminamalar bilen tanyş bolmaly;

– Lotuň häsiýetnamasyny, degişli tehniki talaplary we şertnamanyň esasy şertlerini almaly;

– Yzyna gaýtarmasyzlyk şerti bilen bäsleşige gatnaşmak üçin bir Lotuň bahasy 500 (bäş ýüz) ABŞ-nyň dollary möçberde ýa-da şu barabarlykda manat görnüşinde (GBS-i we bank harajatlaryny hasaba almazdan) töleg tölemek üçin hasap belgisini almaly.

Gerekli bolan ähli maglumatlary http://www.oilgas.gov.tm/ internet salgysyndan ýa-da ýokarda görkezilen salgy boýunça alyp bilersiňiz.

Elektron salgymyz: tngg@list.ru

Habarlaşmak üçin telefonlar: 40-35-57 (faks), 40-35-09, 40-37-83, 40-38-40, 40-35-58.

Bäsleşik boýunça teklipler 2017-nji ýylyň 3-nji fewralyna ýerli wagt bilen 12:00-a çenli kabul edilýär.

Meňzeş Täzelikler

Ýapyk Binalarda we Söweş Sungaty Boýunça V Aziýa Oýunlaryna Taýýarlyk Görmek Baradaky Ýerine Ýetiriji Komitet Dabaralary Dünýä Derejesinde Geçirmek Boýunça Hyzmatdaşyny Yglan Etdi

Ýapyk Binalarda we Söweş Sungaty Boýunça V Aziýa Oýunlaryna Taýýarlyk Görmek Baradaky Ýerine Ýetiriji Komitet Dabaralary Dünýä Derejesinde Geçirmek Boýunça Hyzmatdaşyny Yglan Etdi

V Aziýa oýunlaryna taýýarlyk görmek baradaky ýerine ýetiriji komitet dünýä ýüzünde giňden tanalýan “Balich Worldwide …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir