Baş Sahypa / BAŞ SAHYPA / Türkmen we Amerikan Sazandalarynyň Bilelikdäki Baýramçylyk Konserti
Türkmen we Amerikan Sazandalarynyň Bilelikdäki Baýramçylyk Konserti
Türkmen we Amerikan Sazandalarynyň Bilelikdäki Baýramçylyk Konserti

Türkmen we Amerikan Sazandalarynyň Bilelikdäki Baýramçylyk Konserti

Magtymguly adyndaky sazly-drama teatrynda Türkmen milli konserwatoriýasynyň talyplarynyň we mugallymlarynyň belli amerikan sazandalary bilen bilelikdäki konserti geçirildi. Täze ýyl baýramçylyklarynyň öň ýanyndaky bu döredijilik çäresi Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň hem-de ABŞ-nyň ýurdumyzdaky Ilçihanasynyň ýardam bermeginde guraldy.

Türkmen-amerikan konsertini Roždestwo baýramçylygynyň şatlygyny paýlaşmaga gelen dostlar bilen ajaýyp duşuşyk boldy. Teatryň zalyna bu agşam Türkmenistanda işleýän diplomatik wekilhanalaryň işgärleri, paýtagtymyzyň saz ugurly okuw mekldepleriniň mugallymlary we okuwçylary, aýdym-sazyň köpsanly muşdaklary ýygnandylar.

Roždestwo günlerinde dostlara sowgat paýlamak däbe öwrüldi. Bu däbe görä, amerikan dirižorlarynyň üçüsi Derek Bekwold, Eýweri Ueýt we Petr Toresen, şeýle hem meşhur wiolonçelçi we skripkaçy Kim Maý Nian aşgabatlylara hem-de paýtagtymyzyň myhmanlaryna saz sowgadyny bagyşladylar. Olar tarapyndan amerikan nusgawy sazlaryna öwrülen häzirki zaman kompozitorlarynyň eserlerinden konsert maksatnamasy düzüldi. Olarda Täze ýyl we Roždestwo baýramçylyklary öz beýanyny tapdy. Türkmen milli konserwatoriýasynyň mugallymlary we sazandalary ýerine ýetirijiler bolup çykyş etdiler. Hususan-da, konserte gatnaşmaga hor, skripkaçylaryň hem-de wiolonçelçileriň topary, şeýle hem Türkmen milli konserwatoriýasynyň simfoniki orkestri çagyryldy.

Sahnada Leroý Anderseniň, Aaron Koplendiň, Mark O,Konnoryň, Daren Mitçeliň we beýleki kompozitorlaryň eserleri ýaňlandy. Owazlar maşgala bagtyýarlygynyň hem-de geljegimizi hemişe baglanyşdyrýan Täze ýylymyza röwşen umytlaryň ýyly mähri bolup doldy.

Türkmen-amerikan konserti, hakykatdan-da, diňleýjiler, ýerine ýetirijiler we hatda, Amerikadan gelen myhmanlaryň özi üçin hem sowgat boldy. Bilelikdäki taslama gatnaşmaklary ýaş türkmen sazandalaryna özleriniň ýerine ýetirijilik tejribelerini baýlaşdyrmaga mümkinçilik berdi.

Meňzeş Täzelikler

Awazada Ulag we Logistika Boýunça Halkara Maslahaty Geçirler

Awazada Ulag we Logistika Boýunça Halkara Maslahaty Geçirler

“Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda ulag we logistika boýunça halkara maslahaty geçirler. Ýurdumyzda ulag ulgamynyň ösüşi …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir