Baş Sahypa / BAŞ SAHYPA / Türkmenistanyň Prezidenti “Altkom” Kompaniýasyna Amyderýanyň Üstünden Köprüleri Gurandygy Üçin Minnetdarlyk Bildirdi
Türkmenistanyň Prezidenti “Altkom” Kompaniýasyna Amyderýanyň Üstünden Köprüleri Gurandygy Üçin Minnetdarlyk Bildirdi
Türkmenistanyň Prezidenti “Altkom” Kompaniýasyna Amyderýanyň Üstünden Köprüleri Gurandygy Üçin Minnetdarlyk Bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti “Altkom” Kompaniýasyna Amyderýanyň Üstünden Köprüleri Gurandygy Üçin Minnetdarlyk Bildirdi

Türkmenabat şäherinde iş saparynyň barşynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “Altkom” maliýe-senagat topary” jogapkärçiligi çäkli jemgyýetiň direktorlar geňeşiniň başlygy Aleksandr Tislenkony kabul etdi.

Döwlet Baştutanymyz ulag düzüminiň möhüm desgalarynyň — Amyderýanyň üstünden çekilen Türkmenabat-Farap demir ýol we awtomobil köprüleriniň gurluşygy ynanylan ukrain kompaniýasynyň ýolbaşçysyny mübärekläp, Türkmenistanyň degişli tejribä, innowasion işläp taýýarlamalara, önümçilik kuwwatyna eýe bolan esasy daşary ýurt kompaniýalary bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy ösdürmek ugrunda çykyş edýändigini nygtady. Şunda gurluşyk işleriniň ýokary hilini üpjün etmek we möhletlerini berk berjaý etmek babatda bildirilýän talaplary birkemsiz ýerine ýetirýän kompaniýalara artykmaçlyk berilýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow amala aşyrylan taslamalaryň aýratyn ähmiýetini belläp, ulag pudagynyň häzirki zaman ösen düzüminiň döredilmeginiň ýurdumyzyň tutuş halk hojalyk toplumynyň üstünlikli ösdürilmeginiň, amala aşyrylýan halkara gatnawlarynyň möçberlerini giňeltmegiň, sebitiň ýurtlary, ilkinji nobatda, iň ýakyn goňşular bilen ysnyşykly söwda-ykdysady gatnaşyklary ýola goýmagyň möhüm şerti bolup durýandygyny belledi. Amyderýanyň sag we çep kenarlarynyň arasynda ygtybarly awtomobil hem-de demir ýol gatnawlaryny üpjün etmek şol düzümiň möhüm bölegi bolup durýar.

Işewür bildirilen ýokary ynam we işde berlen goldaw üçin hoşallyk bildirip, özüniň ýolbaşçylyk edýän iri ukrain gurluşyk konserniniň geljegi uly türkmen bazarynda eýeleýän ornuny has-da pugtalandyrmaga hem-de Türkmenistanyň okgunly ösýän ykdysadyýetiniň kuwwatyny has-da artdyrmak üçin möhüm ähmiýete eýe bolan iri möçberli taslamalara we maksatnamalara işjeň gatnaşmaga hemmetaraplaýyn gyzyklanma bildirýändigini aýratyn nygtady.

Duşuşygyň barşynda bilelikde işlemegiň ägirt uly tejribesini hem-de milli Liderimiziň ulag ulgamyny ösdürmek boýunça başyny başlan giň möçberli özgertmeler maksatnamalaryny nazara almak bilen, geljekki hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy.

Duşuşyga Ukrainanyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi jenap W.Şewalýow gatnaşdy.

Meňzeş Täzelikler

Türkmenistanyň Prezidenti Sloweniýanyň Daşary Işler Ministrini Kabul Etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Sloweniýanyň Daşary Işler Ministrini Kabul Etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-slowen Hökümetara toparynyň nobatdaky mejlisine gatnaşmak üçin öz …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir