Baş Sahypa / GÜNÜŇ WAKALARY / Türkmenistanyň Prezidenti Karara Gol Çekdi
Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Batyr Gurbanmyradowiç Niýazliýew başga işe geçmegi sebäpli, Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary wezipesinden boşadyldy.

Türkmenistanyň Prezidenti Karara Gol Çekdi

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Batyr Gurbanmyradowiç Niýazliýew başga işe geçmegi sebäpli, Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary wezipesinden boşadyldy.

*** 

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ilatymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini has-da ýokarlandyrmak, maýyplygy bolan raýatlaryň zähmet çekmäge hukuklarynyň amala aşyrylmagy üçin mümkinçilikleri we şertleri döretmek, olaryň iş bilen üpjünçiliginiň derejesini ýokarlandyrmak maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, maýyplygy bolan adamlaryň zähmet we iş üpjünçilik çygryndaky hukuklarynyň Türkmenistanda doly durmuşa geçirilmegini üpjün etmek üçin 2017-2020-nji ýyllarda amala aşyrylmaly çäreleriň Meýilnamasy tassyklanyldy. 

Ministrliklere, pudak edaralaryna, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimliklerine Meýilnamada göz öňünde tutulan çäreleriň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek tabşyryldy. 

Meňzeş Täzelikler

(TENDER) Petronas Çarigali (Turkmenistan) Kompaniýasy Bäsleşik Yglan Edýär

(TENDER) Petronas Çarigali (Turkmenistan) Kompaniýasy Bäsleşik Yglan Edýär

Bäsleşik 2017-nji ýylyň 29-njy Martyna (29.03.2017) çenli dowam eder. «Petronas Çarigali (Turkmenistan) Sdn Bhd (PÇ(T)SB)» …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir