Baş Sahypa / BAŞ SAHYPA / Türkmenistanyň Prezidenti Karara Gol Çekdi (Türkmenistan Awiakompaniýasy Hakynda)
Türkmenistanyň Prezidenti Karara Gol Çekdi (Türkmenistan Awiakompaniýasy Hakynda)
Türkmenistanyň Prezidenti Karara Gol Çekdi (Türkmenistan Awiakompaniýasy Hakynda)

Türkmenistanyň Prezidenti Karara Gol Çekdi (Türkmenistan Awiakompaniýasy Hakynda)

“Türkmenistan” awiakompaniýasy” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti dörediler.

Milli ykdysadyýetimizi diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek, “Türkmenistanda döwlet eýeçiligindäki kärhanalary we desgalary hususylaşdyrmagyň 2013-2016-njy ýyllar üçin Döwlet maksatnamasynda” göz öňünde tutulan wezipeleri durmuşa geçirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň Ykdysadyýet we ösüş ministrligine, “Türkmenhowaýollary” döwlet milli gullugyna Gullugyň garamagyndaky “Türkmenistan” Howa ulaglary kärhanasynyň guramaçylyk-hukuk görnüşini üýtgedip, ony “Türkmenistan” awiakompaniýasy” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine bellenen tertipde öwürmek tabşyryldy.

“Türkmenistan” awiakompaniýasy” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine esaslandyryjylar hökmünde “Türkmenhowaýollary” döwlet milli gullugyna – esaslyk maýadaky paýy 70 göterim, Gullugyň Aşgabat şäheriniň Halkara aeroportuna – esaslyk maýadaky paýy 27 göterim we Howa gatnawlarynyň Baş gullugyna – esaslyk maýadaky paýy 3 göterim möçberde paýly gatnaşmaga ygtyýar berildi.

Meňzeş Täzelikler

Barmasy Çylşyrymly Ýerlerde Gün Batareýalary Sanly Telefon Stansiýalaryny Energiýa Bilen Üpjün Ederler

Barmasy Çylşyrymly Ýerlerde Gün Batareýalary Sanly Telefon Stansiýalaryny Energiýa Bilen Üpjün Ederler

Ýurdumyzyň telearagatnaşyk ulgamynyň maýa goýum görkezijisi ýyl-ýyldan ýokarlanýar we şonuň netijesinde-de geçirijili, ykjam aragatnaşygynyň we …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir