Baş Sahypa / BAŞ SAHYPA / Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany

Türkmenistanyň kazyyetleriniň kazylaryny wezipä bellemek we wezipeden boşatmak hem-de olara hünär derejelerini bermek hakynda

«Kazyýet hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň 25-nji, 54-nji, 56-njy, 72-nji we 83-nji maddalaryna layyklykda, karar edyarin:
Güýçmyrat Amanmyradowiç Saryýewi Balkan welaýat kazyýetiniň baslygy wezipesine belläp, şol kazyýetiň Prezidiumynyň düzümine girizmeli we ony Lebap welaýat kazyýetiniň başlygynyň orunbasary wezipesinden boşatmaly;

Annamuhammet Nurýagdyýewiç Nuryýewi Mary welaýat kazyýetiniň başlygy wezipesine belläp, şol kazyýetiň Prezidiumynyň düzümine girizmeli we ony Balkan welaýat kazyýetiniň başlygy wezipesinden boşatmaly;

Serdar Çaryberdiýewiç Annaberdiýewi Lebap welaýat kazyýetiniň başlygy wezipesine belläp, şol kazyýetiň
Prezidiumynyň düziimine girizmeli we ony Mary welaýat kazyýetiniň başlygy wezipesinden bosatmaly;

Arazgylyç Nazarowy Daşoguz welaýat kazyýetiniň basşlgy wezipesine belläp, şol kazyýetiň Prezidiumynyň düzümine girizmeli we ony Lebap welaýat kazyýetiniň başlygy wezipesinden boşatmaly;

ToÝguly Allagulyyewiç Allagulyýewi Aşgabat şäher kazyýetiniň başlygynyň orunbasary wezipesine belläp, şol kazyýetiň Prezidiumynyň düzümine girizmeli we ony Aşgabat şäher kazyýetiniň kazysy wezipesinden boşatmaly;

UraÝm Myratgeldiýewiç Rejepowy Ahal welaýat kazyýetiniň başlygynyň orunbasary wezipesine belläp, şol kazyýetiň Prezidiumynyň düzümine girizmeli we ony Ahal welaýat kazyýetiniň kazysy wezipesinden boşatmaly;

Taganmuhammet Mammedowy Balkan welaýat kazyýetiniň başlygynyň orunbasary wezipesine täze möhlete belläp, şol kazyýetiň Prezidiumynyň düzümine girizmeli;

Aman Leýliyewiç Gökjäýewi Lebap welaýat kazyýetiniň başlygynyň orunbasary wezipesine belläp, şol kazyýetiň Prezidiumynyň düzümine girizmeli we ony Lebap welaýatynyň Seýdi şaher kazyýetiniň baslygy wezipesinden boşatmaly;

Täçmuhammet Kulyýewi Lebap welaýat kazyýetiniň başlygynyň orunbasary wezipesine belläp, şol kazyýetiň Prezidiumynyň düzümine girizmeli we ony Mary welaýatynyň Mary şäher kazyýetiniň başlygynyň orunbasary wezipesinden boşatmaly;

Goýunly Agöýliýewi Daşoguz welaýat kazyýetiniň başlygynyň orunbasary wezipesine täze möhlete belläp, şol kazyyetiň Prezidiumynyň düzümine girizmeli;

Toýly Orazgulyyewiç Annagulyýewi Daşoguz welaýat kazyýetiniň başlygynyň orunbasary wezipesine belläp, şol kazyýetiň Prezidiumynyň düzümine girizmeli we ony Aşgabat şaheriniň Berkararlyk etrap kazyýetiniň başlygynyň orunbasary wezipesinden boşatmaly;

Tuwakmämmet Gurbanseýidowiç Gurbanseýidowy Lebap welaýatynyň Türkmenabat şaher kazyýetiniň başlygy wezipesine belläp, ony Lebap welaýatynyň Farap etrap kazyýetiniň kazysy wezipesinden boşatmaly;

Döwlet Atamyradowiç Babaýewi Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäher kazyýetiniň başlygynyň orunbasary wezipesine belläp, ony Balkan welaýatynyň Balkanabat şaher kazyýetiniň kazysy wezipesinden boşatmaly;

Serdar Aşyrowiç Kerimowy Mary welaýatynyň Mary şäher kazyýetiniň başlygynyň orunbasary wezipesine belläp, ony Mary welaýatynyň Tagtabazar etrap kazyýetiniň kazysy wezipesinden boşatmaly;

Daýanç Jumageldiýewiç Owwadowy Aşgabat şaheriniň Berkararlyk etrap kazyýetiniň başlygynyň orunbasary wezipesine belläp, ony Aşgabat şäheriniň Köpetdag etrap kazyýetiniň kazysy wezipesinden boşatmaly;

Babamergen Akmyradowiç Babaýewi Aşgabat şäher kazyýetiniň kazysy wezipesine belläp, şol kazyýetiň Prezidiumynyň düzümine girizmeli we ony Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäher kazyýetiniň başlygy wezipesinden boşatmaly;

Serdar Sapardurdyýewiç Garaýewi Mary welaýat kazyýetiniň kazysy wezipesine belläp, ony Mary welaýatynyň Wekilbazar etrap kazyýetiniň kazysy wezipesinden boşatmaly;

Gülşirin Suhanberdiýewany Lebap welaýat kazyýetiniň kazysy wezipesine belläp, ony Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäher kazyýetiniň kazysy wezipesinden boşatmaly;

Wepa Bazarbaýewiç Amanowy Daşoguz welaýat kazyýetiniň kazysy wezipesine belläp, şol kazyýetiň Prezidiumynyň düzümine girizmeli we ony Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrap kazyýetiniň kazysy wezipesinden boşatmaly;

Akmyrat Hojakowiç Akmyradowy Daşoguz welaýatynyň Köneürgeng etrap, şäher kazyýetiniň başlygy wezipesine belläp, ony Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäher kazyýetiniň kazysy wezipesinden boşatmaly;

Gülşirin Meredamanowna Ilamanowany Mary welaýatynyň Ýolöten etrap kazyýetiniň kazysy wezipesine belläp, ony Mary welaýatynyň Mary etrap kazyýetiniň kazysy wezipesinden boşatmaly;

Nursahet Emetowiç Ýusupowy Mary welaýatynyň Wekilbazar etrap kazyýetiniň kazysy wezipesine belläp, ony Mary welaýatynyň Serhetabat etrap kazyýetiniň kazysy wezipesinden boşatmaly;

Tagan Hangeldiýewi Lebap welaýatynyň Farap etrap kazyýetiniň kazysy wezipesine belläp, ony Lebap welaýatynyň Birata etrap kazyýetiniň başlygy wezipesinden boşatmaly;

Atamyrat Deňlimyradowiç Atamyradowy Mary welaýatynyň Mary şäher kazyýetiniň kazysy wezipesine bellemeli we oňa 5-nji hünär derejesini bermeli;

Italmaz Akbotaýewiç Baýhanowy Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäher kazyýetiniň kazysy wezipesine täze möhlete bellemeli;
Muhammet Astanagulyýewiç Gurbankulowy Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrap kazyýetiniň kazysy wezipesine bellemeli we oňa 5-nji hünar derejesini bermeli;

Myrat Nuryýewiç Esenowy Aşgabat şäherinin Bagtyýarlyk etrap kazyýetiniň kazysy wezipesine bellemeli we oňa 5-nji hünär derejesini bermeli;

Aganepes Nurgeldiyewiç Omarowy Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrap kazyýetiniň kazysy wezipesine bellemeli we oňa 5-nji hünär derejesini bermeli;

Nurgeldi Bekmyradowiç Baýryýewi Aşgabat şäheriniň Arçabil etrap kazyýetiniň administratiw we ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça kazysy wezipesine bellemeli we oňa 5-nji hünär derejesini bermeli;

Garrybaý Baýmyradowiç Aşyrowy Ahal welaýatynyň Ak bugday etrap kazyýetiniň administratiw we ýerine ýetiriş önümciligi boýunça kazysy wezipesine bellemeli we oňa 5-nji hünär derejesini bermeli;

Polat Bekdurdyýewiç Baýramowy, ygtyýarlyklarynyň möhletiniň tamamlanandygy sebäpli, Daşoguz welaýat kazyýetiniň baslygy wezipesinden boşatmaly;

Enejan Gylyçberdiýewna Mämmetnazarowany, ygtyýarlyklarynyň möhletiniň tamamlanandygy sebäpli, Aşgabat şäheriniň Köpetdag etrap kazyýetiniň kazysy wezipesinden boşatmaly.

Türkmenistanyň
Prezidenti, Türkmenistanyň
Ýaragly Güýçleriniň
Belent Serkerdebaşysy

Gurbanguly
Berdimuhamedow

Aşgşadat şäheri, 2017-nji ýylyň 9-njy ýanwary

Meňzeş Täzelikler

Awazada Ulag we Logistika Boýunça Halkara Maslahaty Geçirler

Awazada Ulag we Logistika Boýunça Halkara Maslahaty Geçirler

“Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda ulag we logistika boýunça halkara maslahaty geçirler. Ýurdumyzda ulag ulgamynyň ösüşi …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir