Baş Sahypa / BAŞ SAHYPA / Aşgabat 2017-Oýunlaryň Resmi Keşbi

Aşgabat 2017-Oýunlaryň Resmi Keşbi

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary boýunça ýerine ýetiriji komiteti Türkmenistanda geçiriljek iň uly çäreleriň biri boljak, ýerli jemgyýet üçin Aşgabat 2017 Oýunlarynyň resmi keşbine başlaýandygyna örän buýsanýar.

V Aziýa Oýunlaryna taýýarlyk görmek baradaky Ýerine ýetiriji komitetiniň başlygy Daýanç Gulgeldiýew Aşgabat 2017 Oýunlarynyň resmi keşbi barada şeýle belläp geçýär, şeýle belleýär: “ Resmi keşbi işläp taýýarlamaga uly üns berilýär. Oýunlaryň geçiriljek şäherinde köp taraplaýyn ähmiýete eýe boljak Aşgabat 2017 Oýunlary biziň esasy edýän tagallalarymyzdyr. Aşgabat şäheri Türkmenistanyň gadymy mirasyny we öňdebaryjy gurluşyny açyp görkezýär we biz resmi keşbiň muny doly öz içine aljakdygyna ynanýarys. Biz sentýabrda resmi keşbiň durmuşa geçirilmegine sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.”

Beýik Ýüpek ýolunyň bir bölegi hökmünde, Aşgabat şäheriniň töweregindäki sebitler 2000 ýyldan bäri Aziýadan myhmanlary garşy alýar we Aşgabat 2017 Oýunlaryň resmi keşbi bu baý we taryhy medeniýetini açyp görkezer. Şuňa laýyklykda, Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryny sagdynlyk , ruhubelentlik we dostluk bilen geçirmek üçin 2017-nji ýylyň sentýabrynda Aşgabat şäheri Aziýadan we Okeaniýadan saýlama türgenleri we tomaşaçylary garşy alar.

Oýunlaryň resmi keşbi boýunça şeýle diýdi: “Sportyň wekillýetleriniň we biziň ajaýyp ýurdumyzyň üsti bilen Aşgabat 2017 Oýunlarynyň resmi keşbi Oýunlaryň şygarynyň gymmatlyklaryny şeýle şekillendirýär: Sagdynlyk, ruhubelentlik, dostluk. Bu dostlugyň üsti bilen Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa Oýunlarynda Türkmenistana geljek daşary ýurt myhmanlary garşy almaklygy we baý mirasymyz arkaly adamlaryň ruhyny galdyrmaklygy gazanmagy maksat edinýäris.”

Aşgabat 2017 Oýunlaryň resmi keşbi asyrlaryň dowamynda Türkmenistanyň çäginden geçen beýik Ýüpek ýolynyň kerweni hakyndaky hekaýa eýerýär. Bu syýahatçylyk türkmen medeniýetini, milli mirasyny häzirki zaman tehnikalaryň üsti bilen açyp görkezmek maksady bilen öňdebaryjy we häzirki zaman Aşgabat şäherini tanyşdyrar.

Sungat ýazuw işinde Türkmenistanyň tebigy gözelliklerini, mirasyny açyp görkezýän bezeg şekillerini, milli nagyş bezeglerini ulanmak girizildi.

Aşgabat 2017 Oýunlary Türkmenistanyň çäginde geçiriljek ilkinji iň uly köp ugurly sport çäresi bolup, taryhda öçmejek yz galdyrar. Bu oýunlardan soň, halkara derejesinde geçiriljek geljekki uly sport çäreleri Aşgabat şäherine geçirmeklige itergi berler.

Oýunlaryň resmi keşbi Beýik Ýüpek ýolyna syýahat etmäge alyp barmak bilen bilelikde, halkyň däp-dessuryny we häzirki zaman maddy medeniýetiň esaslaryny we binalaryny görkezmek arkaly Türkmenistanda sportyň nähili derejede wajypdygyny dünýä aýan eder.

Meňzeş Täzelikler

Paýtagtymyzda Ýol-Ulag Mümkinçilikleri Ýokarlanýar

Paýtagtymyzda Ýol-Ulag Mümkinçilikleri Ýokarlanýar

Paýtagtymyzyň demirgazyk künjeginde täzeden gurlan Hoja Ahmet Ýasawy köçesiniň açylyşy mynasybetli ýaýbaňlandyrylan köpçülikleýin çäreleri bilen …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir