Baş Sahypa / BAŞ SAHYPA / Aşgabatda Geçirilýän Medeniýet Hepdeliginiň Ikinji Gününde Sergiler Guraldy, Sahna Eserleri Görkezildi
Aşgabatda Geçirilýän Medeniýet Hepdeliginiň Ikinji Gününde Sergiler Guraldy, Sahna Eserleri Görkezildi
Aşgabatda Geçirilýän Medeniýet Hepdeliginiň Ikinji Gününde Sergiler Guraldy, Sahna Eserleri Görkezildi

Aşgabatda Geçirilýän Medeniýet Hepdeliginiň Ikinji Gününde Sergiler Guraldy, Sahna Eserleri Görkezildi

Aşgabatda geçirilýän Medeniýet hepdeliginiň ikinji gününde sergiler guraldy, sahna eserleri, kinofilmler görkezildi hem-de konsertler guraldy.

Şekillendiriş sungaty muzeýinde şekillendiriş we amaly-haşam sungatynyň eserleriniň sergisi açyldy. Bu waka mynasybetli geçirilen dabarada şu gezekki gözden geçirilişiniň milli sungatymyzy giňden wagyz etmek, ýaş türkmenistanlylary watançylyk ruhunda terbiýelemek babatda ähmiýeti nygtaldy. Diwarlyklarda suratkeşleriň eserleri, zergärçilik önümleri, heýkeltaraşlyk we kulalçylyk eserleri, milli lybaslaryň nusgalary, halylar hem-de haly önümleri görkezilýär.

Türkmen döwlet gurjak teatrynda guralan çagalar baýramçylygy milli zehinleriň çäksiz çeşmesiniň aýdyň subutnamasy boldy. Teatryň sahnasynda “Nesilleriň joşguny” döredijilik topary öz maksatnamasyny görkezdi, joşgunly aýdym-sazly tanslar tomaşaçylarda uly täsir galdyrdy.

“Watan” kinokonsert merkezinde “Magtymguly” kinofilmini döredijiler bilen duşuşyk hem-de filmiň görkezilişi boldy.

Agşam sahna sungatyna sarpa goýýanlar Alp Arslan adyndaky Milli drama teatrynda goýlan “Görogly we Agaýunus” sahna oýnunyň görkezilişine çagyryldy.

Türkmen paýtagtynda ýaýbaňlandyrylan döredijilik çärelerinde agşamlaryna adamlaryň has-da köp ýygnanýan ajaýyp seýilgählerinde we seýilbaglarynda gurnalan açyk sahna meýdançalary işjeň peýdalanyldy.

Şu gün Abadan etrabynyň merkezi seýilgähinde Aşgabadyň ýaşaýjylary we myhmanlary aýdym-sazlaryň ajaýyp heňlerinden lezzet aldylar.

Medeniýet hepdeliginiň ikinji gününiň baýramçylyk çäreleri Balkan hem-de Daşoguz welaýatlarynyň aýdymçylarynyň we döredijilik toparlarynyň “Aşgabat” aýdym-saz merkezindäki konserti bilen tamamlandy.

Meňzeş Täzelikler

Ahmet Çalyk Türkmenbaşydaky Halkara Deňiz Menziliniň Gurluşygynyň Barşy Barada Hormatly Prezidentimize Habar Berdi

Ahmet Çalyk Türkmenbaşydaky Halkara Deňiz Menziliniň Gurluşygynyň Barşy Barada Hormatly Prezidentimize Habar Berdi

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “Çalyk Holding” kompaniýalar toparynyň müdiriýetiniň başlygy Ahmet Çalygy kabul etdi. Myhman …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir