Baş Sahypa / BAŞ SAHYPA

BAŞ SAHYPA

Türkmen Habar Gullugy – Türkmenistan Habarlary we Dünýä Habarlary

Hormatly Prezidentimiz Watandaşlarymyzy Halkara Bitaraplyk Güni Bilen Gutlady

Hormatly Prezidentimiz Watandaşlarymyzy Halkara Bitaraplyk Güni Bilen Gutlady

Sizi dünýä bileleşigi bilen bilelikde Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ilkinji gezek giňden bellenýän Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaýaryn! Bitaraplyk türkmen halkynyň, dünýä bileleşiginiň ynsanperwer maksatlaryny rowaçlandyrýar. Döwletleriň we halklaryň arasynda parahatçylygy, dostlugy hem-de hoşniýetli gatnaşyklary pugtalandyrýar. Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndan iki gezek ykrar edilen hemişelik Bitaraplyk …

Dowamy »

“Rönesans Holding” Kompaniýasynyň Ýolbaşçysy Geljegi Uly Türkmen Bazarynda Tutýan Ornuny Pugtalandyrmaga Uly Gyzyklanma Bildirýär

“Rönesans Holding” Kompaniýasynyň Ýolbaşçysy Geljegi Uly Türkmen Bazarynda Tutýan Ornuny Pugtalandyrmaga Uly Gyzyklanma Bildirýär

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “Rönesans Holding” kompaniýasynyň müdiriýetiniň başlygy Erman Ylyjagy kabul etdi. Myhman duşuşmaga döredilen mümkinçilik üçin hoşallyk bildirip, pursatdan peýdalanyp, milli Liderimizi hem-de Türkmenistanyň ähli halkyny Halkara Bitaraplyk güni bilen mähirli we tüýs ýürekden gutlady hem-de iň oňat arzuwlaryny aýtdy. Döwlet Baştutanymyz hoşniýetli arzuwlar üçin minnetdarlyk bidlirip, ýakyn …

Dowamy »

“Hyundai Engineering Co., Ltd” Kompaniýasynyň Ýolbaşçysy Milli Liderimize Galkynyş Känindäki Işleriň Barşy Barada Habar Berdi

“Hyundai Engineering Co., Ltd” Kompaniýasynyň Ýolbaşçysy Milli Liderimize Galkynyş Känindäki Işleriň Barşy Barada Habar Berdi

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Koreýa Respublkasynyň “Hyundai Engineering Co., Ltd” kompaniýasynyň ýolbaşçysy we baş ýerine ýetiriji direktory Sung Sang-Roky kabul etdi. Işewür özara bähbitli hyzmatdaşlygyň meselelerini ara alyp maslahatlaşmaga döredilen mümkinçilik üçin hoşallyk bildirip, döwlet Baştutnymyzy dünýä bileleşigi tarapyndan şu günler giňden bellenilýän Halkara Bitaraplyk güni bilen gutlady. Şeýle hem …

Dowamy »

Ahmet Çalyk Türkmenbaşydaky Halkara Deňiz Menziliniň Gurluşygynyň Barşy Barada Hormatly Prezidentimize Habar Berdi

Ahmet Çalyk Türkmenbaşydaky Halkara Deňiz Menziliniň Gurluşygynyň Barşy Barada Hormatly Prezidentimize Habar Berdi

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “Çalyk Holding” kompaniýalar toparynyň müdiriýetiniň başlygy Ahmet Çalygy kabul etdi. Myhman döwlet Baştutanymyz bilen mähirli görşüp hem-de duşuşmaga wagt tapandygy üçin hoşallyk bildirip, milli Liderimizi ajaýyp senäniň – BMG-niň Baş Assambleýasy tarapyndan yglan edilen Halkara Bitaraplyk güni bilen tüýs ýürekden gutlady. Türk holdinginiň baştutany hormatly Prezidentimize …

Dowamy »

Türkmenistanyň Raýatlygyna Kabul Edilenlere Pasportlar Gowşuryldy

Türkmenistanyň Raýatlygyna Kabul Edilenlere Pasportlar Gowşuryldy

Ýurdumyzyň Döwlet migrasiýa gullugynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Permanyna laýyklykda, Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edilenlere pasportlary gowşurmak dabarasy boldy. Munuň özi ýurdumyzyň halkara-hukuk kadalaryna üýtgewsiz ygrarlydygyny äşgär etmek bilen, migrasiýa syýasatynyň meseleleriniň netijeli çözülýändiginiň nobatdaky subutnamasyna öwrüldi. Dabarada çykyş eden Türkmenistanyň raýatlylygyna kabul edilen adamlar raýatlygy bolmadyk adamlaryň meseleleriniň çözülmegine yzygiderli …

Dowamy »

Türkiýe Respublikasynyň Stambul Şäherinde Halkara Bitaraplyk Gününe Bagyşlanan Maslahat Geçirildi

Türkiýe Respublikasynyň Stambul Şäherinde Halkara Bitaraplyk Gününe Bagyşlanan Maslahat Geçirildi

2017-nji ýylyň 06-njy dekabrynda Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Baş konsullygy (Stambul ş.) tarapyndan Stambul şäher häkimliginiň Medeniýet öýünde Halkara Bitaraplyk gününe bagyşlanan maslahat geçirildi. Maslahata Türkmenistan-Türkiýe raýdaşlyk we hyzmatdaşlyk jemgyýetiniň agzalary, ýokary okuw mekdepleriniň professor-mugallymlary we bilermenleri, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri şol sanda Atawatan Türkmenistan žurnalynyň wekilleri gatnaşdylar. Çärä gatnaşyjylara …

Dowamy »

Türkmenistanyň Wekiliýetiniň Owganystana Sapary

Türkmenistanyň Wekiliýetiniň Owganystana Sapary

2017-nji ýylyň 9-njy dekabrynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Daşary işler ministri R.Meredowyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet Owganystan Yslam Respublikasyna iş saparyny amala aşyrdy. Günüň birinji ýarymynda Türkmenistanyň wekiliýeti Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Mohammad Aşraf Gani tarapyndan kabul edildi. Türkmenistanyň Daşary işler ministri Owganystanyň Prezidentine we halkyna Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň hormatyny …

Dowamy »

Türkmenistanyň DIM-niň HGI-nda «Halkara Gatnaşyklarynda Bitaraplyk Syýasaty we Öňüni Alyş Diplomatiýasy: Türkmenistanyň Tejribesi we Onuň Ähmiýeti» Atly Halkara Maslahaty Geçirildi

Türkmenistanyň DIM-niň HGI-nda «Halkara Gatnaşyklarynda Bitaraplyk Syýasaty we Öňüni Alyş Diplomatiýasy: Türkmenistanyň Tejribesi we Onuň Ähmiýeti» Atly Halkara Maslahaty Geçirildi

2017-nji ýylyň 11-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň binasynda «Halkara gatnaşyklarynda Bitaraplyk syýasaty we öňüni alyş diplomatiýasy: Türkmenistanyň tejribesi we onuň ähmiýeti» atly halkara maslahaty we Halkara Bitaraplyk gününe bagyşlanan sergisi geçirildi. Maslahatyň işine Mejlisiň deputatlary, ýurduň degişli ministrlikleriň we pudak edaralarynyň ýolbaşçylary, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň …

Dowamy »

“Merkezi Aziýa Üçin Öňüni Alyş Diplomatiýasy Boýunça Sebit Merkezi: Sebitde Parahatçylyk we Gülläp Ösüş Maksatlarynda Merkezi Aziýa Bilen 10 Ýyl Hyzmatdaşlyk” Atly Halkara Maslahaty

“Merkezi Aziýa Üçin Öňüni Alyş Diplomatiýasy Boýunça Sebit Merkezi: Sebitde Parahatçylyk we Gülläp Ösüş Maksatlarynda Merkezi Aziýa Bilen 10 Ýyl Hyzmatdaşlyk” Atly Halkara Maslahaty

2017-nji ýylyň 11-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda Öňüni alyş diplomatiýasy boýunça Sebit Merkeziň açylmagynyň 10 ýyllygyna bagyşlanyp “Merkezi Aziýa üçin Öňüni alyş diplomatiýasy boýunça Sebit merkezi: sebitde parahatçylyk we gülläp ösüş maksatlarynda Merkezi Aziýa bilen 10 ýyl hyzmatdaşlyk” atly halkara maslahaty geçirildi. Maslahatyň işine gatnaşmak üçin daşary ýurtlaryň …

Dowamy »

Aşgabatda Türkiýe Respublikasynyň Daşary Işler Ministrliginiň Wekili Bilen Duşuşyk Geçirildi

Aşgabatda Türkiýe Respublikasynyň Daşary Işler Ministrliginiň Wekili Bilen Duşuşyk Geçirildi

2017-nji ýylyň 11-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Halkara bitaraplyk gününe we BMG-niň Merkezi Aziýa üçin Öňüni alyş diplomatiýasy boýunça Sebit merkeziniň döredilmeginiň 10 ýyllygyna bagyşlanan çärelere gatnaşmak üçin türkmen paýtagtyna gelen Türkiýe Respublikasynyň Daşary işler ministrliginiň ikitaraplaýyn syýasy gatnaşyklar boýunça direktory Şefik Wural Altaý bilen duşuşyk geçirildi. Açyk, işewür …

Dowamy »