Baş Sahypa / DÜNÝÄ

DÜNÝÄ

Türkmen Habar Gullugy – Türkmenistan Habarlary we Dünýä Habarlary

Türkmenistanyň Prezidenti: AHHG Merkezi Aziýada Hyzmatdaşlyk Üçin Ygtybarly Meýdança Bolar

Türkmenistanyň Prezidenti: AHHG Merkezi Aziýada Hyzmatdaşlyk Üçin Ygtybarly Meýdança Bolar

Aşgabatda “Araly halas etmegiň Halkara gaznasynyň Merkezi Aziýa sebitinde hyzmatdaşlygy ösdürmekde ähmiýeti” ady bilen Halkara maslahat geçirilýär. Ýurdumyzyň AHHG başlyklyk etmeginiň çäklerinde guralan bu maslahatyň açylyş dabarasynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň oňa gatnaşyjylara iberen Gutlagy okaldy. “Ýurdumyzda alnyp barylýan döwlet ekologiýa syýasaty jemgyýetiň ösüşini tebigy gurşawyň ösüşi bilen sazlaşdyrmaga we …

Dowamy »

AHHG: Aral Heläkçiliginiň Netijelerini Aradan Aýyrmak Boýunça Bilelikdäki Iş Üçin Köpugurly Binýatdyr

AHHG: Aral Heläkçiliginiň Netijelerini Aradan Aýyrmak Boýunça Bilelikdäki Iş Üçin Köpugurly Binýatdyr

AHHG-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň esasy wezipeleri esaslandyryjy döwletleriň Baştutanlarynyň Geňeşiniň, AHHG-nyň Prezidentiniň we Müdiriýetiniň Aral deňziniň sebitiniň meseleleri boýunça çözgütleriniň iş ýüzünde durmuşa geçirilmegini üpjün etmek; Aral deňzi sebitiniň ekologiýa ýagdaýynyň gowulandyrylmagyna gönükdirilen maksatnamalary we taslamalary işläp taýýarlamak, durmuşa geçirmek, bilermenleriň seljermesini geçirmek bolup durýar. Komitet özüniň şahamçalarynyň, ýörite agentlikleriniň …

Dowamy »

(TENDER) «Mitro International Limited» Kompaniýasy Bäsleşik Yglan Edýär

(TENDER) «Mitro International Limited» Kompaniýasy Bäsleşik Yglan Edýär

Bäsleşik 2017-nji ýylyň 06-njy iýulyna (06.07.2017) çenli dowam eder. «Hazar» Konsorsiumynyň Tender komissiýasy «Türkmennebit» Döwlet konserninden hem-de «Mitro International Limited» Kompaniýalaryndan ybarat bolan, öz işini önümleri paýlaşmak şertnamasynyň esasynda «Hazar» çäklerinde (Gündogar Çeleken ýatagy) amala aşyrýan «Hazar» Konsorsiumynyň adyndan Gündogar Çeleken ýatagyndaky Ylalaşylan «Hazar» territoriýasynda dolulygyna gidrawliki göteriji maşynlar bilen …

Dowamy »

EKSPO-2017-de Milli Sergi Bolümimiziň Düýp Özeni-Energetika Pudagynda Innowasion Taslamalar

EKSPO-2017-de Milli Sergi Bolümimiziň Düýp Özeni-Energetika Pudagynda Innowasion Taslamalar

Türkmen sergisi EKSPO-2017-de meýdany boýunça iň ulularynyň biridir. Onuň çeperçilik bezegi türkmen medeni mirasynyň keşbine öwrülen tanalýan gölleri bilen milli nyşanlar astynda gurnalypdyr. Häzirki zamanyň sanly tehnologiýalarynyň hem-de multimediýa enjamlarynyň, sensor panelleri bolan ýörite maglumat tagtalarynyň peýdalanmagynyň netijesinde bu ýere gelýänler Türkmenistan barada, köptaraply ykdysady we medeni kuwwatlyklar, ýurdumyzy ösdürmegiň …

Dowamy »

Bişkekde ÝB-Merkezi Aziýa Ýokary Derejeli Dialogy Geçirildi

Bişkekde ÝB-Merkezi Aziýa Ýokary Derejeli Dialogy Geçirildi

2017-nji ýylyň 8-nji iýunynda Bişkek şäherinde syýasat we howpsuzlyk meseleleri boýunça Ýewropa Bileleşigi-Merkezi Aziýa ýokary derejeli dialogy geçirildi. ÝB-niň wekiliýetine Ýewropa Bileleşiginiň Daşary aragatnaşyklar boýunça gullugynyň Baş sekretarynyň orunbasary Ž.K.Bellýar ýolbaşçylyk etdi. Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Owganystanyň wekiliýetlerine daşary işler ministrleriniň orunbasarlary baştutanlyk etdiler. Mejlisiň gün tertibine terrorçylyk, radikalizm, ekstremizm …

Dowamy »

EIA 2017-nji Ýylda Brent Nebitiniň Ortaça Bahasynyň 52,69 Dollara Çenli Ýetjekdigini Çaklaýar

EIA 2017-nji Ýylda Brent Nebitiniň Ortaça Bahasynyň 52,69 Dollara Çenli Ýetjekdigini Çaklaýar

Demirgazyk deňiz nebiti bolan Brentiň ortaça bahasy 2017-nji ýylda barrel üçin 52,69 dollara barabar bolar. Rus nebitgaz habarlar agentliginiň berýän maglumatlaryna görä, bu barada ABŞ-nyň Energetika ministrliginiň (EIA) energetika maglumatlaryny dolandyrmak müdirliginiň her aýdaky gysgaça çaklamasynda aýdylýar. Şeýlelikde, bu çaklama edaranyň maýdaky barrel üçin 52,60 dollara çaklamasy bilen deňeşdirilende ýokarydyr. …

Dowamy »

Nebit Gymmatlaýar

Nebit Gymmatlaýar

Nebitiň dünýä boýunça bahalary penşenbe güni irden ýokary galyp başlady. Çünki maýadarlar Amerikanyň nebit institutynyň (API) ABŞ-da ätiýaçlyklaryň düýpli azalýandygy baradaky maglumatlaryndan peýdalanýardylar. Muňa söwda geleşikleriniň netijeleri şaýatlyk edýär. 08:04 wagta çenli ýagdaý boýunça Brent kysymly demirgazykdeňiz nebit garyndysynyň awgustdaky fýuçersleriniň bahasy 0,89 göterim ýokarlanyp – barrel üçin 51,21 dollara …

Dowamy »

Ýewropa Komissiýasynyň Wise-Prezidenti Maroş Şefçowiç: Hazar Gazyny Ýewropa Bazaryna Çekmek Anyk Häsiýete Eýe Bolýar

Ýewropa Komissiýasynyň Wise-Prezidenti Maroş Şefçowiç: Hazar Gazyny Ýewropa Bazaryna Çekmek Anyk Häsiýete Eýe Bolýar

Paýtagtymyzda öz işine başlan “Energiýa serişdelerini üstaşyr geçirmek boýunça köptaraplaýyn Çarçuwaly ylalaşyga tarap ýol” atly Halkara Energetika Hartiýasynyň forumyna gatnaşyjylary Ýewropa Komissiýasynyň wise-prezidenti Maroş Çefçowiç wideoşekil arkaly mübärekledi. ÝK-nyň wise-prezidenti ýakyn ýyllarda Hazar sebitiniň, Merkezi Aziýanyň we Ýewropa Bileleşiginiň giň ugurlar, şol sanda energetika boýunça özara hyzmatdaşlygy ösdürjekdigine pugta ynam …

Dowamy »

Türkmenistan Anyk Ýörelgeler Esasynda Dünýä Energetika Giňişligindäki Ýygjam Gatnaşyklara Taýýar

Türkmenistan Anyk Ýörelgeler Esasynda Dünýä Energetika Giňişligindäki Ýygjam Gatnaşyklara Taýýar

Aşgabatda “Energiýa serişdelerini üstaşyr geçirmek boýunça köptaraplaýyn Çarçuwaly ylalaşyga tarap ýol” atly Halkara energetika hartiýasynyň Forumynyň geçirilmegi energiýa serişdelerini öndürijileriň, üstaşyr geçirijileriň we sarp edijileriň bähbitlerini nazarlaýan energetika ulgamyndaky ählumumy gatnaşyklaryň esasynyň döredilmegini şertlendirýän resminamanyň düzülmeginiň ýolundaky möhüm ädime öwrüldi. Energetika Hartiýasy dünýäniň energetika giňişligindäki özara gatnaşyklaryň netijeli we deňeçer …

Dowamy »