Baş Sahypa / DÜNÝÄ

DÜNÝÄ

Türkmen Habar Gullugy – Türkmenistan Habarlary we Dünýä Habarlary

Köpçülikleýin Habar Beriş Serişdeleri Üçin Maglumat

Köpçülikleýin Habar Beriş Serişdeleri Üçin Maglumat

2017-nji ýylyň 9-njy noýabrynda Wengriýanyň DIM-nde Türkmenistanyň we Wengriýanyň Daşary işler ministrleriniň orunbasarlarynyň derejesinde duşuşyk geçirildi. Duşuşygyň dowamynda taraplar ikitaraplaýyn gatnaşyklarynyň ösüşi, halkara guramalarynyň, ylaýta-da BMG, ÝHHG we ÝB ýaly guramalaryň çäklerinde hyzmatdaşlygy giňeltmek meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar we dürli halkara guramalaryň çarçuwasynda birek-biregiň halkara başlangyçlaryny goldaýandygyny kanagatlama bilen bellediler. …

Dowamy »

Er-Riýadda Türkmen-Saud Hökümetara Toparynyň Nobatdaky Mejlisi Boldy

Er-Riýadda Türkmen-Saud Hökümetara Toparynyň Nobatdaky Mejlisi Boldy

2017-nji ýylyň 7-10-njy noýabrynda Türkmenistanyň wekiliýeti iş sapary bilen Saud Arabystan Patyşalygynda boldy. Senagat we energetika pudaklarynyň, şeýle hem Saud Arabystanynyň iri kompaniýalarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda geçirilen Söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-saud hökümetara toparynyň Er-Riýadda geçirilen nobatdaky bäşinji mejlisinde söwda-ykdysady, maýa goýum gatnaşyklarynyň, şol sanda ýangyç-energetika toplumynda alnyp barylýan hyzmatdaşlygyň meseleleri ara …

Dowamy »

Dünýäniň Habarlar Giňişliginde – “Aşgabat 2017” Oýunlary

Dünýäniň Habarlar Giňişliginde - “Aşgabat 2017” Oýunlary

Türkmenistanyň paýtagtynda daşary ýurt žurnalistleriniň 500-den gowragy işläp, Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň barşyny dessin beýan edýärler. Halkara metbugatynyň sahypalarynda Aşgabat sport döwletiniň paýtagty — giň gerimli sport baýramçylygyny bellemek üçin dünýäniň ähli künjeklerinden gelýän myhmanlaryň müňlerçesini mähirli kabul eden paýtagt hökmünde beýan edilýär. Türkmen paýtagtynyň …

Dowamy »

Türkmenistanda Kerwensaraýlar Yslam Dini Ýaýramazdan Has Öň Peýda Bolupdyr

Türkmenistanda Kerwensaraýlar Yslam Dini Ýaýramazdan Has Öň Peýda Bolupdyr

Orta asyrlarda Ortaýer deňzinden tä Hytaýa çenli Beýik Ýüpek ýolunyň ugrunda söwda kerwenleriniň dem-dynç almagy we olary goramak üçin her 30-4- kilometrden tutuşlugyna ýapyk diwarly hem-de gorag berkitmeli ýörüte gonalgalar gurlupdyr. Olar kerwen irden bir gonalgadan ugrap agşama beýlekisine barar ýaly hasap bilen gurlupdyr. Olara köplenç kerwensaraý diýlipdir. Şäherlerdäki kerwensaraýlara …

Dowamy »

Türkmenistan we BMG Strategiki Hyzmatdaşlygy Ösdürmegiň Täze Tapgyryna Çykýar

Türkmenistan we BMG Strategiki Hyzmatdaşlygy Ösdürmegiň Täze Tapgyryna Çykýar

Birleşen Milletler Guramasynyň Nýu-Ýorkdaky ştab-kwartirasynda (ABŞ) BMG-niň Baş Assambleýasynyň 72-nji maslahaty öz işine başlady. Onda ýurdumyzyň wekiliýeti hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Türkmenistanyň BMG-niň we beýleki abraýly halkara guramalaryň çäklerindäki özara gatnaşyklaryň möhüm ugurlaryna degişli ileri tutulýan garaýyşlaryny hem-de täze başlangyçlaryny beýan eder. Halkara gün tertibiniň ählumumy parahatçylygy hem-de …

Dowamy »

Köpçülikleýin Habar Beriş Serişdeleri Üçin Maglumat

Köpçülikleýin Habar Beriş Serişdeleri Üçin Maglumat

2017-nji ýylyň 15-nji sentýabrynda Şweýsariýanyň Ženewa şäherinde BMG-niň adam hukuklary boýunça geňeşiniň geçýän döwründe Türkmenistanyň başlangyjy bilen kabul edilen bilelikdäki Türkmenistanyň we Braziliýanyň “Bosgunlaryň olimpik ýygyndysynyň parahatçylygy we adam hukuklaryny berkitmek boýunça gymmatly goşandyny höweslendirmek boýunça” ýüzlenmesi, dünýäniň köp sanly adam hukuklary çygryndaky daşary ýurt hökümet we halkara bilermenleri tarapyndan …

Dowamy »

Metbugat

Metbugat

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary üçin zerur bolan siziň ähli iş hereketleriňiz şu ýerde amala aşyrylar. Sentýabr aýynda Aşgabat şäherine geljek ýaýlyma beriş we köpçülikleýin habar beriş serişdeleri üçin gerek bolan ähli maglumatlar şu sahypamyzda ýerleşdiriler we täzeliker yzygiderli girizilip durlar. Akkreditasiýa Ýaýlyma beriş serişdeleri üçin …

Dowamy »

Aşgabat Aziada-2017 Oýunlaryna Wiza Almak Hakynda

Aşgabat Aziada-2017 Oýunlaryna Wiza Almak Hakynda

Türkmenistana gelmek we Aşgabat 2017 Oýunlaryna barmak üçin wiza gerekmi? Hawa, Türkmenistana syýahat edýän ähli daşary ýurtlylar üçin wiza gerek. Muňa Aşgabat 2017 Oýunlaryna baglylykda, syýahat edýänler hem degişli. Wiza – bu daşary ýurtlylaryň we raýatlygy bolmadyk adamlaryň kanuny gelip çykan ýurduny görkezýän resminamadyr: i. Ýurda girmek üçin; i. Wizalarynda …

Dowamy »

Türkmenistana Gelmek Üçin Wiza Almak we Beýleki Syýahatçylyk Hyzmatlaryny Hödürleýän Syýahatçylyk Kärhanalaryň Sanawy

Türkmenistana Gelmek Üçin Wiza Almak we Beýleki Syýahatçylyk Hyzmatlaryny Hödürleýän Syýahatçylyk Kärhanalaryň Sanawy

Türkmenistana Gelmek Üçin Wiza Almak we Beýleki Syýahatçylyk Hyzmatlaryny Hödürleýän Syýahatçylyk Kärhanalaryň Sanawy  (Travel Agencies of Turkmenistan for Visa Support)   Kärhana  (Company) Web Saýty  (Website) Telefon (Phone) Ahalsyýahat State Travel Agency www.ahalsiyakhat.com +993 12 95 75 03 Ak Atlyn Hotel Tourism Department www.akaltyn.com +993 12 36 35 11 Atlaz …

Dowamy »

Ýaşlar Maglumatlar-Bilim Merkezi Ýetginjekleriň Arasynda Işjeň Iş Alyp Barýar

Ýaşlar Maglumatlar-Bilim Merkezi Ýetginjekleriň Arasynda Işjeň Iş Alyp Barýar

Şu ýyl 12-nji awgustda bellenilen Halkara ýaşlar güni „Ýaşlar parahatçylyk döredýär“ şygary bilen geçirildi, ol sazlaşykly durmuş gurşawyny we durnukly parahatçylygy kemala getirmekde ýaş nesliň alyp barýan işleriniň möhümligini görkezýär. Şol gün adatdakysy ýaly maslahatlar, sergiler, konsertler, okuwlar we ş.m çäreler geçirilýär. Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň we BMG-nyň Ilat gaznasynyň bilelikdäki …

Dowamy »