Baş Sahypa / DURMUŞ

DURMUŞ

Türkmenistan medeniýetiniň gadymy taryhy bar.

“Aşgabat 2017” Oýunlarynyň Açylyş Dabarasynda Janlandyrylan Türkmen Taryhy

“Aşgabat 2017” Oýunlarynyň Açylyş Dabarasynda Janlandyrylan Türkmen Taryhy

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň Olimpiýa stadionynda geçirilen açylyş dabarasynyň dowamynda Beýik Parfiýa döwletiniň we onuň ajaýyp paýtagty Nusaýyň taryhy, Dehistanyň orta asyrlarda döredilen binagärlik ajaýyplyklary, tutuş gündogarda ussalary we alymlary bilen belli bolan Köneürgenjiň şöhraty, şeýle hem ýurdumyzyň gündogar sebitiniň geçmiş taryhy öz beýanyny tapdy. …

Dowamy »

Gurbanguly Berdimuhamedow: V Aziýa Oýunlary Oňa Gatnaşyjylaryň Düzümi Boýunça-da, Sport Görnüşleriniň Sany Boýunça-da Aýratyn Häsiýete Eýedir

Gurbanguly Berdimuhamedow: V Aziýa Oýunlary Oňa Gatnaşyjylaryň Düzümi Boýunça-da, Sport Görnüşleriniň Sany Boýunça-da Aýratyn Häsiýete Eýedir

Türkmenistanyň Prezidenti Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň açylyş dabarasynda çykyş etdi. “Şu gün biz Aşgabatda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna badalga berýäris. Bu şanly waka bilen mähriban watandaşlarymyzy, gadyrly myhmanlarymyzy, halkara sport jemgyýetçiligini tüýs ýürekden gutlaýaryn” diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy. Mundan 7 …

Dowamy »

Olimpiýa Stadionynda V Aziýa Oýunlarynyň Açylyş Dabarasy Boldy

Olimpiýa Stadionynda V Aziýa Oýunlarynyň Açylyş Dabarasy Boldy

Paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň, birnäçe ýurtlaryň döwlet we hökümet Baştutanlarynyň, daşary ýurtlaryň belli hünärmenleriniň, halkara guramalarynyň ýolbaşçylarynyň hem-de beýleki hormatly myhmanlaryň gatnaşmagynda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň resmi açylyş dabarasy geçýär. Günüň ikinji ýarymynda döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň Söwda-senagat edarasynyň binasynyň ýanyna geldi. Bu ýerde hormatly …

Dowamy »

Köpçülikleýin Habar Beriş Serişdeleri Üçin Maglumat

Köpçülikleýin Habar Beriş Serişdeleri Üçin Maglumat

2017-nji ýylyň 15-nji sentýabrynda Şweýsariýanyň Ženewa şäherinde BMG-niň adam hukuklary boýunça geňeşiniň geçýän döwründe Türkmenistanyň başlangyjy bilen kabul edilen bilelikdäki Türkmenistanyň we Braziliýanyň “Bosgunlaryň olimpik ýygyndysynyň parahatçylygy we adam hukuklaryny berkitmek boýunça gymmatly goşandyny höweslendirmek boýunça” ýüzlenmesi, dünýäniň köp sanly adam hukuklary çygryndaky daşary ýurt hökümet we halkara bilermenleri tarapyndan …

Dowamy »

“Türkmentelekom” Aşgabat Aziýadasynyň Aragatnaşyk Ulgamlarynyň Üznüksiz Işlemegini Üpjün Eder

“Türkmentelekom” Aşgabat Aziýadasynyň Aragatnaşyk Ulgamlarynyň Üznüksiz Işlemegini Üpjün Eder

Ýakyn günlerde Aşgabatda badalga aljak Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna taýýarlyk görmegiň we ony geçirmegiň möhüm düzüm bölegi aragatnaşyk we telekommunikasiýa ulgamynyň üznüksiz işlemegini üpjün etmekden ybaratdyr. “Türkmentelekom” döwlet elektroaragatnaşyk kompaniýasy “Aşgabat 2017” oýunlarynyň resmi hyzmatdaşy bolmak bilen, ähli tapgyrlarda olary guramaga gönüden-göni we işjeň gatnaşýar. …

Dowamy »

Türkmenistanyň Prezidenti Permana Gol Çekdi

Türkmenistanyň Prezidenti Permana Gol Çekdi

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Yaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Çagyryş boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylary Türkmenistanyň Yaragly Güýçlerinden, beýleki goşunlaryndan we harby edaralaryndan harby gullukdan boşatmak we Türkmenistanyň raýatlarynyň harby gulluga nobatdaky çagyrylyşy hakynda Permana gol çekdi. Permana laýyklykda, çagyryş boýunça harby gullugy geçýän, kanunda bellenen möhletleri gulluk eden harby gullukçylary …

Dowamy »

Zyýaratçylarymyz Mukaddes Yslamyň Haj Parzyny Berjaý Edip, Watanymyza Gaýdyp Geldiler

Zyýaratçylarymyz Mukaddes Yslamyň HajPparzyny Berjaý Edip, Watanymyza Gaýdyp Geldiler

Gurban baýramy günlerinde asylly dessury ýerine ýetirmek maksady bilen, Mekgä hem-de Medinä gidip, haj parzyny berjaý eden ildeşlerimiz Watanymyza sag-aman dolanyp geldiler. Gurban baýramynyň öňüsyrasynda ýurdumyzyň welaýatlaryndan hem-de Aşgabat şäherinden ildeşlerimiziň 160 sanysy Saud Arabystany Patyşalygynda dünýäniň ähli künjeklerinden keramatly Käbä sežde etmäge gelen millionlarça zyýaratçylaryň hataryna goşuldylar. Milli Liderimiz …

Dowamy »

Türkmenistanda Ýol Tölegini Tölemegiň Awtomatlaşdyrylan Ulgamy Giriziler

Türkmenistanda Ýol Tölegini Tölemegiň Awtomatlaşdyrylan Ulgamy Giriziler

Häzirki wagtda ýol tölegini tölemegiň awtomatlaşdyrylan ulgamyny tapgyrlaýyn gurnamak boýunça işler alnyp barylýar, ol jemgyýetçilik ulagynyň ýolagçylaryny hyzmatlaryň köp görnüşi bilen üpjün etmäge mümkinçilik berer. Tölegi elektron töleg petekleri, şeýle hem galtaşksyz smart-kartaly hasaplaşyp bolar. Munuň üçin jemgyýetçilik ulaglarynda tölegi barlamak üçin enjam– walidator oturdylar. Kartdaky hasabyň üstüni ýörüte satuw …

Dowamy »

V Aziýa Oýunlarynyň Ody 7-nji Sentýabrda «Galkynyş» Gaz Käninde Ýakylar

V Aziýa Oýunlarynyň Ody 7-nji Sentýabrda «Galkynyş» Gaz Käninde Ýakylar

Türkmenistanda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň başlanmagyna 10 gün galmagy mynasybetli baýramçylyk çäreleri geçiriler. Bu baradaky meselä hökümetiň mejlisinde garaldy. Mejlisde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň aýdyşy ýaly, 7-nji sentýabrda, ýagny V Aziýa oýunlarynyň başlanmagyna 10 gün galanda bu möhüm waka bagyşlanan ýene-de ençeme çäreleri geçirmelidigini belledi. …

Dowamy »

Türkmenistanyň Halkara Gatnaşyklary Institutynda Durnukly Ösüş Maksatlary Boýunça Ylmy-Usulyýet Merkezi Açyldy

Türkmenistanyň Halkara Gatnaşyklary Institutynda Durnukly Ösüş Maksatlary Boýunça Ylmy-Usulyýet Merkezi Açyldy

Türkmenistanyň Halkara gatnaşyklary institutynda Durnukly Ösüş Maksatlary boýunça ylmy-usulyýet merkezi açyldy. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Merkezi açmak we Institutyň gurluşyny tassyklamak hakynda Karara gol çekdi. Karara laýyklykda, bu çäre Durnukly ösüşiň 2030-njy ýyla çenli gün tertibini durmuşa ornaşdyrmagy üpjün etmek hem-de degişli ylmy-usulyýet işlerini geçirmek maksady bilen kabul edildi.

Dowamy »