Baş Sahypa / DURMUŞ

DURMUŞ

Türkmenistan medeniýetiniň gadymy taryhy bar.

Ýurdumyz Köpçülikleýin Welosipedli Ýörişe Taýýarlanýar

Ýurdumyz Köpçülikleýin Welosipedli Ýörişe Taýýarlanýar

Tutuş ýurdumyz boýunça—paýtagtymyzda we welaýatlarda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça “Aşgabat-2017” taslamasynyň çäklerinde 29-njy iýulda guralmagy göz öňünde tutulýan täze wagyz ediş çäresine – Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň başlanmagyna 50 günüň galmagy mynasybetli köpçülikleýin welosipedli ýörişe taýýarlyk görülýär. Aşgabat şäher häkimliginde TDH-a habar berilmegine …

Dowamy »

Türkmen Paýtagtynda Täze Binalaryň Açylyş Dabaralary

Türkmen Paýtagtynda Täze Binalaryň Açylyş Dabaralary

Ak mermerli paýtagtymyzda täze binalaryň nobatdaky açylyş dabaralary geçirildi. Çoganly ýaşaýyş toplumynda kottej görnüşli ýaşaýyş jaýlarynyň 316-sy ulanmaga berildi. Olara 330-dan gowrak maşgala göçüp bardy. Şeýle hem “Altyn zaman” söwda we hyzmatlar merkezi açyldy, ol A.Nowaýy köçesiniň Görogly şaýoly bilen kesişýän ýeriniň golaýynda ýerleşýär. Ir bilen täze ýaşaýyş jaýlarynyň töwereginde …

Dowamy »

Aşgabadyň Myhmanlary Üçin Gezelenç Ugurlary

Aşgabadyň Myhmanlary Üçin Gezelenç Ugurlary

Aşgabatda, Aziada-2017-niň myhmanlary üçin gezelenç ugurlary boýunça synag geçirildi. Oňaýly syýahatçylyk awtobusynda gyzykly gezelenç daşary ýurtly myhmanlara paýtagtymyzyň owadan we belent binalaryny, özboluşly gözelliklerini synlamaga mümkinçilik berer. Soňky ýyllarda düýpli özgeren şäheriň taryhy hem-de daşary ýurt dillerini bilmek nukdaýnazaryndan taýýarlanan ýolbeletlere daşary ýurtly türgenlere, syýahatçylara, şeýle hem oýunlary beýan etjek …

Dowamy »

Ýerine Ýetiriji Komiteti “Türkmenhowaýollary” Gullugynyň Aşgabat 2017 Oýunlarynda Hyzmatdaşdygyny Yglan Etdi

V Aziýa oýunlaryna taýýarlyk görmek baradaky ýerine ýetiriji komiteti “Türkmenhowaýollary” gullugynyň Aşgabat 2017 oýunlaryna resmi hyzmatdaş hökmünde goşulýandygyny yglan etdi.

V Aziýa oýunlaryna taýýarlyk görmek baradaky ýerine ýetiriji komiteti “Türkmenhowaýollary” gullugynyň Aşgabat 2017 oýunlaryna resmi hyzmatdaş hökmünde goşulýandygyny yglan etdi. “Türkmenhowaýollary” Türkmenistanyň awia gullugydyr we onuň baş edarasy Aşgabat şäherinde ýerleşýär. Bu gulluk ýerli we halkara ýolagçy hem-de ýük gatnawlaryny, esasan Aşgabat Halkara howa menzilinden amala aşyrýar. V Aziýa oýunlaryna …

Dowamy »

Gündogar Sebitiň Taryhy-Medeni Mirasy Alymlaryň Ünsüni Özüne Çekýär

Gündogar Sebitiň Taryhy-Medeni Mirasy Alymlaryň Ünsüni Özüne Çekýär

Türkmenistan Ylymlar akademiýasynyň Golýazmalar institutynyň ylmy işgäri Nabat Meläýewanyň ýolbaşçylygynda türkmen alymlarynyň topary Lebap welaýatyna etnografiki saparda boldylar. Galkynyş etrabynda gyzykly maglumatlar toplanyldy. Ozal bu ýere Dänew diýilýärdi, ýerli gojalar Ahmet Abdrahmanow bilen Hemra Pirliýew onuň toponimikasy we etimologiýasy barada gürrüň berdiler. Bu sebitde garrylyk ýaşyna ýeten aýallary mübärekleýän gadymdan …

Dowamy »

Türkmen Hünärmenleri Deňiz Ggiňişligini Meýilnamalaşdyrmagy Öwrenýärler

Türkmen Hünärmenleri Deňiz Ggiňişligini Meýilnamalaşdyrmagy Öwrenýärler

Aşgabatda “Deňiz giňişligini meýilnamalaşdyrmak” atly okuw tapgyry dowam edýär, ol milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Daşary işler ministrligi hem-de Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Hazar deňziniň meseleleri boýunça Döwlet kärhanasy tarapyndan Halkara umman instituty (HUI) bilen hyzmatdaşlykda guraldy. Okuwy HUI-niň Germaniýadan, Fransiýadan, Maltadan tejribeli mugallymlar alyp barýarlar. 2013-2017-nji ýyllarda Halkara umman …

Dowamy »

Paýtagtymyzda Ýol-Ulag Mümkinçilikleri Ýokarlanýar

Paýtagtymyzda Ýol-Ulag Mümkinçilikleri Ýokarlanýar

Paýtagtymyzyň demirgazyk künjeginde täzeden gurlan Hoja Ahmet Ýasawy köçesiniň açylyşy mynasybetli ýaýbaňlandyrylan köpçülikleýin çäreleri bilen utgaşdy. Şäheriň ýol-ulag düzüminiň işiniň kämilleşdirilmeginde möhüm orun eýeleýän täze köçe açyldy. Onuň gurluşygynda häzirki zaman gurluşyk serişdeleri işjeň peýdalanyldy. Umumy uzynlygy 4 müň metrden gowrak bolan bu ýoluň gurluşygy häzirki zaman talaplaryna we halkara …

Dowamy »

2018-nji Ýylyň 1-nji Ýanwaryndan Aýlyk Zähmet Haklarynyň,Pensiýalaryň we Döwlet Kömek Pullarynyň, Talyp Haklarynyň Möçberleri Ýokarlandyrylar

2018-nji Ýylyň 1-nji Ýanwaryndan Aýlyk Zähmet Haklarynyň,Pensiýalaryň we Döwlet Kömek Pullarynyň, Talyp Haklarynyň Möçberleri Ýokarlandyrylar

Döwlet Baştutanymyzyň Permanyna laýyklykda, 2018-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan býujetden maliýeleşdirilýän edara-kärhanalaryň, hojalyk hasaplaşygyndaky kärhanalaryň we jemgyýetçilik guramalarynyň işgärleriniň zähmet haklaryny, pensiýalaryň we döwlet kömek pullarynyň, talyp we diňleýji haklarynyň möçberi ýokarlandyrylar. Beýik Watançylyk urşuna gatnaşyjylaryň pensiýalarynyň aýda iň pes möçberi 1169 manat möçberde; Beýik Watançylyk urşuna gatnaşyjylaryň ýanýoldaşlarynyň we tylda …

Dowamy »

„Daşoguzsyýahat“ Tanymal Bagşylaryň Ady Bilen Baglanşykly Ýerlere Syýahat Guraýar

„Daşoguzsyýahat“ Tanymal Bagşylaryň Ady Bilen Baglanşykly Ýerlere Syýahat Guraýar

„Daşoguzsyýahat“ döwlet syýahatçylyk kärhanasynyň hünärmenleri bagşyçylyk sungaty bilen baglanşykly gezelenç ugurlaryny işläp taýýarladylar. Sebitiň myhmanlaryna Daşoguz şäherinde ýerleşýän ýurdumyzda ýeke-täk bagşylar muzeýine baryp görmegi, dana alym Aşyk Aýdyň piriň Ruhubelent etrabynda ýerleşýän aramgähine zyýarat etmek ýa-da Gurbansoltan eje adyndaky etrapda ýerleşýän Türkmenistanyň halk bagşysy Magtymguly Garlyýewiň öý-muzeýine gezelenç teklip edýärler. …

Dowamy »

Döwlet Muzeýinde Ekerançylyk Däplerine Bagyşlanan Sergi Öz Işine Başlady

Döwlet Muzeýinde Ekerançylyk Däplerine Bagyşlanan Sergi Öz Işine Başlady

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň döwlet muzeýinde ýurdumyzyň Medeniýet ministrliginiň garamagynda “Ak bugdaýyň mekany” atly sergi guraldy. Sergä gatnaşyjylara asylly däbe görä, duz-çörek bilen garşylandy we olar saçak başyna çagyryldy. Myhmanlaryň türkmen çöregi, pişme, külçe ýaly milli tagamlar hödürlenildi. Sergä gatnaşyjylar muzeýiň işgärleriniň adamzat taryhynda ilkinji bolup, türkmen topragynda bugdaýyň we …

Dowamy »