Baş Sahypa / DURMUŞ

DURMUŞ

Türkmenistan medeniýetiniň gadymy taryhy bar.

Türkmen Hünärmenleri Deňiz Ggiňişligini Meýilnamalaşdyrmagy Öwrenýärler

Türkmen Hünärmenleri Deňiz Ggiňişligini Meýilnamalaşdyrmagy Öwrenýärler

Aşgabatda “Deňiz giňişligini meýilnamalaşdyrmak” atly okuw tapgyry dowam edýär, ol milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Daşary işler ministrligi hem-de Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Hazar deňziniň meseleleri boýunça Döwlet kärhanasy tarapyndan Halkara umman instituty (HUI) bilen hyzmatdaşlykda guraldy. Okuwy HUI-niň Germaniýadan, Fransiýadan, Maltadan tejribeli mugallymlar alyp barýarlar. 2013-2017-nji ýyllarda Halkara umman …

Dowamy »

Paýtagtymyzda Ýol-Ulag Mümkinçilikleri Ýokarlanýar

Paýtagtymyzda Ýol-Ulag Mümkinçilikleri Ýokarlanýar

Paýtagtymyzyň demirgazyk künjeginde täzeden gurlan Hoja Ahmet Ýasawy köçesiniň açylyşy mynasybetli ýaýbaňlandyrylan köpçülikleýin çäreleri bilen utgaşdy. Şäheriň ýol-ulag düzüminiň işiniň kämilleşdirilmeginde möhüm orun eýeleýän täze köçe açyldy. Onuň gurluşygynda häzirki zaman gurluşyk serişdeleri işjeň peýdalanyldy. Umumy uzynlygy 4 müň metrden gowrak bolan bu ýoluň gurluşygy häzirki zaman talaplaryna we halkara …

Dowamy »

2018-nji Ýylyň 1-nji Ýanwaryndan Aýlyk Zähmet Haklarynyň,Pensiýalaryň we Döwlet Kömek Pullarynyň, Talyp Haklarynyň Möçberleri Ýokarlandyrylar

2018-nji Ýylyň 1-nji Ýanwaryndan Aýlyk Zähmet Haklarynyň,Pensiýalaryň we Döwlet Kömek Pullarynyň, Talyp Haklarynyň Möçberleri Ýokarlandyrylar

Döwlet Baştutanymyzyň Permanyna laýyklykda, 2018-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan býujetden maliýeleşdirilýän edara-kärhanalaryň, hojalyk hasaplaşygyndaky kärhanalaryň we jemgyýetçilik guramalarynyň işgärleriniň zähmet haklaryny, pensiýalaryň we döwlet kömek pullarynyň, talyp we diňleýji haklarynyň möçberi ýokarlandyrylar. Beýik Watançylyk urşuna gatnaşyjylaryň pensiýalarynyň aýda iň pes möçberi 1169 manat möçberde; Beýik Watançylyk urşuna gatnaşyjylaryň ýanýoldaşlarynyň we tylda …

Dowamy »

„Daşoguzsyýahat“ Tanymal Bagşylaryň Ady Bilen Baglanşykly Ýerlere Syýahat Guraýar

„Daşoguzsyýahat“ Tanymal Bagşylaryň Ady Bilen Baglanşykly Ýerlere Syýahat Guraýar

„Daşoguzsyýahat“ döwlet syýahatçylyk kärhanasynyň hünärmenleri bagşyçylyk sungaty bilen baglanşykly gezelenç ugurlaryny işläp taýýarladylar. Sebitiň myhmanlaryna Daşoguz şäherinde ýerleşýän ýurdumyzda ýeke-täk bagşylar muzeýine baryp görmegi, dana alym Aşyk Aýdyň piriň Ruhubelent etrabynda ýerleşýän aramgähine zyýarat etmek ýa-da Gurbansoltan eje adyndaky etrapda ýerleşýän Türkmenistanyň halk bagşysy Magtymguly Garlyýewiň öý-muzeýine gezelenç teklip edýärler. …

Dowamy »

Döwlet Muzeýinde Ekerançylyk Däplerine Bagyşlanan Sergi Öz Işine Başlady

Döwlet Muzeýinde Ekerançylyk Däplerine Bagyşlanan Sergi Öz Işine Başlady

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň döwlet muzeýinde ýurdumyzyň Medeniýet ministrliginiň garamagynda “Ak bugdaýyň mekany” atly sergi guraldy. Sergä gatnaşyjylara asylly däbe görä, duz-çörek bilen garşylandy we olar saçak başyna çagyryldy. Myhmanlaryň türkmen çöregi, pişme, külçe ýaly milli tagamlar hödürlenildi. Sergä gatnaşyjylar muzeýiň işgärleriniň adamzat taryhynda ilkinji bolup, türkmen topragynda bugdaýyň we …

Dowamy »

Türkmenistanyň Raýat Awiasiýasynyň Uçarlarynyň Üsti Täze “Boingler” Bilen Artýar

Türkmenistanyň Raýat Awiasiýasynyň Uçarlarynyň Üsti Täze “Boingler” Bilen Artýar

Paýtagtymyzyň Halkara howa menziline “Boeing — 737 — 800” kysymly täze ýolagçy howa ulagy gelip gondy. Ol şu tapgyrdaky howa gämileriniň üçünjisidir. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Kararyna laýyklykda, olaryň satyn alynmagy üçin 2014-nji ýylyň aprelinde Amerikanyň ägirt uly awiagurluşyk kompaniýasy bilen şertnama baglaşyldy. ABŞ-nyň Sietl şäherinden köp sagatlyk uçuş “Türkmenhowaýollary” …

Dowamy »

Paýtagtymyzyň Taksi Ulaglary Aziada-2017-niň Nyşanlaryna Beslendi

Paýtagtymyzyň Taksi Ulaglary Aziada-2017-niň Nyşanlaryna Beslendi

Uly sport baýramynyň –Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň – Aziada-2017-niň nyşanlary Aşgabadyň köçelerinde hereket edýän Koreýa Respublikasynda öndürilen, dünýä belli “Hyundai” kysymly ýeňil awtoulagy bolan taksileriň daşky keşbini bezedi. Türkmen paýtagtynyň ýollarynda özüni oňat taýdan görkezýän bu kysymly awtoulaglarda Aziadanyň nyşanlary – ahalteke bedewiniň şekili, aýdyň …

Dowamy »

Ahal Welaýatynyň Baharly Etrabynda Demir Ýol Wokzalynyň Täze Binasy Guruldy

Ahal Welaýatynyň Baharly Etrabynda Demir Ýol Wokzalynyň Täze Binasy Guruldy

Onuň açylyş dabarasyna etrap we welaýat häkimlikleriniň ýolbaşçylary, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, Demir ýol ulaglary ministrliginiň dürli bölümleriniň işgärleri, etrap merkeziniň ilaty gatnaşdylar. Dabarada Aşgabat-Türkmenbaşy ýolunyň ugrunda demir ýol infrastrukturasyny kämilleşdirmek jähtinden täze binanyň ähmiýetiniň uludygy bellenildi. Tapawutlanan gurluşykçylara Türkmenistanyň Prezidentiniň adyndan gymmaly sowgatlar gowşuryldy. Umumy meýdany 344 inedördül metr bolan …

Dowamy »

Aşgabatly Maşgalalaryň 230-dan Gowragy „Parahat-7/4′ Jaşaýyş Jaý Toplumynda Täze Öýlere Göçüp Bardylar

Aşgabatly Maşgalalaryň 230-dan Gowragy „Parahat-7/4' Jaşaýyş Jaý Toplumynda Täze Öýlere Göçüp Bardylar

Paýtagtymyzyň günorta-gündogarynda çalt depginlerde kemala gelýän ýaşaýyş jaý toplumynda otaglarynyň ýerleşişi gowulandyrylan dokuz gat jaýlaryň altysy ulanmaga berildi.“Parahat-7“ etrapçasy döwlet baştutanynyň ýolbaşçylygynda işlenilip taýarlanylan Aşgabady ösdürmegiň we ony dünýäniň iň owadan hem-de ýaşaýyş üçin amatly şäherleriniň birine öwürmäge niýetlenen konsepsiýasynyň üstünlikli durmuşa geçirilmeginiň mysaly boldy. Paýtagtymyzyň iri ýaşaýyş jaý toplumy …

Dowamy »

Aşgabatda Geçirilýän Medeniýet Hepdeliginiň Ikinji Gününde Sergiler Guraldy, Sahna Eserleri Görkezildi

Aşgabatda Geçirilýän Medeniýet Hepdeliginiň Ikinji Gününde Sergiler Guraldy, Sahna Eserleri Görkezildi

Aşgabatda geçirilýän Medeniýet hepdeliginiň ikinji gününde sergiler guraldy, sahna eserleri, kinofilmler görkezildi hem-de konsertler guraldy. Şekillendiriş sungaty muzeýinde şekillendiriş we amaly-haşam sungatynyň eserleriniň sergisi açyldy. Bu waka mynasybetli geçirilen dabarada şu gezekki gözden geçirilişiniň milli sungatymyzy giňden wagyz etmek, ýaş türkmenistanlylary watançylyk ruhunda terbiýelemek babatda ähmiýeti nygtaldy. Diwarlyklarda suratkeşleriň eserleri, …

Dowamy »