Baş Sahypa / GÜNÜŇ WAKALARY

GÜNÜŇ WAKALARY

Türkmenistanyň Gündelik we Günlük Wakalary Habar Saýtymyzda

Dünýä Köpçülikleýin Habar Beriş Serişdeleri: V Aziýa Oýunlarynyň Açylyş Dabarasy Keşbi Täzelenen Aşgabatdan Pes Täsir Galdyrmady

Dünýä Köpçülikleýin Habar Beriş Serişdeleri: V Aziýa Oýunlarynyň Açylyş Dabarasy Keşbi Täzelenen Aşgabatdan Pes Täsir Galdyrmady

“Aşgabatda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň dabaraly açylyşy boldy”. Şanly waka baradaky bu habary dürli ýurtlaryň, ozaly bilen bolsa Aziýa sebitiniň köpsanly täzelikler hem-de sport elektron neşirleri, habarlar agentlikleri, tele we radio ýaýlymlary ýyldyrym çaltlygynda bütin dünýä ýaýratdylar. Şu ýerde bu mowzukdaky köpsanly makalalaryň, owadan fotosuratlaryň, …

Dowamy »

Mejlisde Azerbaýjan Mejlisiniň Başlygy Bilen Duşuşyk Geçirildi

Mejlisde Azerbaýjan Mejlisiniň Başlygy Bilen Duşuşyk Geçirildi

Mejlisde Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň açylyş dabarasyna gatnaşmak üçin türkmen paýtagtyna gelen Azerbaýjan Respublikasynyň Milli ýygnagynyň (Milli Mejlisiniň) başlygy Oktaý Asadowyň ýolbaşçylygyndaky azerbaýjan wekiliýetiniň agzalary bilen duşuşyk geçirildi. Dostlukly ýurduň parlamentiniň spikeri türkmen topragynda azerbaýjan wekiliýetine görkezilen myhmansöýerlik üçin hoşallyk bildirip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa, …

Dowamy »

Mejlisde Ýapon-Türkmen Dostlugy Parlament Assosiasiýasynyň Ýolbaşçysy Endo Toşiaki Bilen Duşuşyk Geçirildi

Mejlisde Ýapon-Türkmen Dostlugy Parlament Assosiasiýasynyň Ýolbaşçysy Endo Toşiaki Bilen Duşuşyk Geçirildi

Şu gün Mejlisde Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň açylyş dabarasyna gatnaşmak üçin türkmen paýtagtyna gelen Tokiodaky Olimpiýa, Paralimpiýa oýunlarynyň guramaçylyk komitetiniň ygtyýarly wekili, ýapon-türkmen dostlugy parlament assosiasiýasynyň ýolbaşçysy Endo Toşiakiniň ýolbaşçylygyndaky Ýaponiýanyň wekilçilikli topary bilen duşuşyk geçirildi. Myhman mähirli kabul edilendigi üçin hoşallyk bildirip, “Aşgabat-2017” oýunlarynyň …

Dowamy »

“Parahatçylygy we Adam Hukuklaryny Berkitmekde Bosgunlaryň Olimpiýa Toparlarynyň Goşýan Uly Goşandyny Höweslendirmek Hakynda” Jarnama Biragyzdan Kabul Edildi

“Parahatçylygy we Adam Hukuklaryny Berkitmekde Bosgunlaryň Olimpiýa Toparlarynyň Goşýan Uly Goşandyny Höweslendirmek Hakynda” Jarnama Biragyzdan Kabul Edildi

Dünýä bileleşigi Şweýsariýadan gelip gowşan hoş habara ýokary baha berýär, bu ýurduň Ženewa şäherinde şu günler Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça 36-njy maslahaty geçirilýär. Onda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň öňe süren başlangyjy boýunça Türkmenistanyň “Parahatçylygy we adam hukuklaryny berkitmekde Bosgunlaryň olimpiýa toparlarynyň goşýan uly goşandyny höweslendirmek hakynda” Jarnama biragyzdan …

Dowamy »

Walentina Matwiýenkonyň Ýolbaşçylygyndaky Rus Wekiliýeti Mejlisde Kabul Edildi

Walentina Matwiýenkonyň Ýolbaşçylygyndaky Rus Wekiliýeti Mejlisde Kabul Edildi

Mejlisde Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň açylyş dabarasyna gatnaşmak üçin Aşgabada gelen Russiýanyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň başlygy Walentina Matwiýenkonyň ýolbaşçylygyndaky wekilçilikli topary bilen duşuşyk geçirildi. Myhmanlar mähirli kabul edilendigi üçin hoşallyk bildirip, türkmen parlamentarilerini Aziada 2017-niň başlanmagy bilen tüýs ýürekden gutladylar hem-de bu ajaýyp sport …

Dowamy »

Gurbanguly Berdimuhamedow: V Aziýa Oýunlary Oňa Gatnaşyjylaryň Düzümi Boýunça-da, Sport Görnüşleriniň Sany Boýunça-da Aýratyn Häsiýete Eýedir

Gurbanguly Berdimuhamedow: V Aziýa Oýunlary Oňa Gatnaşyjylaryň Düzümi Boýunça-da, Sport Görnüşleriniň Sany Boýunça-da Aýratyn Häsiýete Eýedir

Türkmenistanyň Prezidenti Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň açylyş dabarasynda çykyş etdi. “Şu gün biz Aşgabatda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna badalga berýäris. Bu şanly waka bilen mähriban watandaşlarymyzy, gadyrly myhmanlarymyzy, halkara sport jemgyýetçiligini tüýs ýürekden gutlaýaryn” diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy. Mundan 7 …

Dowamy »

Aşgabat 2017: 18-nji Sentýabrda Bolup Geçjek Wakalar Barada Gysgaça Maglumat

Aşgabat 2017: 18-nji Sentýabrda Bolup Geçjek Wakalar Barada Gysgaça Maglumat

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň üçünji gününiň dowamynda şowhun has-da artar. Sebäbi sportuň 6 görnüşi, ýagny ýeňil atletika, jiu-jitsu, taekwondo, welosport (trek), türkmen milli göreşi we agyr atletika boýunça ýaryşlaryň netijesi jemlenip, tapawutlanan türgenlere medallar gowşurylar. Aşgabat 2017-niň ýeňil atletika boýunça ýaryşynyň ilkinji gününde türgenler erkekleriň …

Dowamy »

«Aşgabat 2017» Oýunlarynyň Alawyny Alyp Gelýän Atlylaryň 17-si Olimpiýa Stadionyna Geldiler

«Aşgabat 2017» Oýunlarynyň Alawyny Alyp Gelýän Atlylaryň 17-si Olimpiýa Stadionyna Geldiler

2016-njy ýylyň 5-nji maýynda Nusaý döwlet taryhy-medeni goraghanasynda badalga berlen 500 günlük atly ýörişi dabaraly tamamlandy. Şonda bu ägirt uly ýörişiň başlanmagy mynasybetli geçirilen baýramçylyk dabarasyna diňe watandaşlarymyzyň müňlerçesi däl-de, eýsem Aziýanyň Olimpiýa Geňeşiniň wekilleri, şeýle hem daşary ýurtlaryň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň köp sanly işgärleri gatnaşdylar. Ine, bu gün …

Dowamy »

Oýunlaryň Ikinji Gününde Futzal, Tennis we Taýboks Boýunça Ýaryşlar Geçirildi

Oýunlaryň Ikinji Gününde Futzal, Tennis we Taýboks Boýunça Ýaryşlar Geçirildi

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň ikinji gününde futzal boýunça oýunlar dowam etdi, uly tennis hem-de taýboksy boýunça ýaryşlar başlandy. Türkmen tennisçisi Isa Mämmetgulyýew Olimpiýa şäherjiginiň merkezi tennis meýdançasynda iki döwde 6:2; 6:0 hasaby bilen Kiribatiden gelen türgen Bira Tebatibungdan üstün çykdy. Milli tennis mekdebimiz öz derejesini …

Dowamy »

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Tatarystanyň «Duslyk» Ordeni Bilen Sylaglandy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Tatarystanyň «Duslyk» Ordeni Bilen Sylaglandy

Ruhyýet köşgünde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň ýokary sylagyny – “Duslyk” ordenini gowşurmak dabarasy boldy. Sylagy türkmen Liderine Tatarystanyň Prezidenti Rustam Minnihanow gowşurdy. Dabaraly çärä Mejlisiň ýolbaşçylary, ýurdumyzyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, Tatarystan Respublikasynyň hökümet wekiliýetiniň agzalary, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar. Belent mertebely myhman dabarany …

Dowamy »