Baş Sahypa / GÜNÜŇ WAKALARY

GÜNÜŇ WAKALARY

Türkmenistanyň Gündelik we Günlük Wakalary Habar Saýtymyzda

Türkmen Paýtagtynda Täze Binalaryň Açylyş Dabaralary

Türkmen Paýtagtynda Täze Binalaryň Açylyş Dabaralary

Ak mermerli paýtagtymyzda täze binalaryň nobatdaky açylyş dabaralary geçirildi. Çoganly ýaşaýyş toplumynda kottej görnüşli ýaşaýyş jaýlarynyň 316-sy ulanmaga berildi. Olara 330-dan gowrak maşgala göçüp bardy. Şeýle hem “Altyn zaman” söwda we hyzmatlar merkezi açyldy, ol A.Nowaýy köçesiniň Görogly şaýoly bilen kesişýän ýeriniň golaýynda ýerleşýär. Ir bilen täze ýaşaýyş jaýlarynyň töwereginde …

Dowamy »

Aziada-2017 Döwründe Syýahatçylar Üçin Dikuçarda Tanyşlyk Gezelençleri Guralar we Awiapetekleriň Bahasy Peseldiler

Aziada-2017 Döwründe Syýahatçylar Üçin Dikuçarda Tanyşlyk Gezelençleri Guralar we Awiapetekleriň Bahasy Peseldiler

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň geçirilýän döwründe Aşgabada geljek syýahatçylar üçin dikuçarda tanyşlyk gezelençleri guralar hem-de ýerli howa gatnawlarynyň awiapetekleriniň bahasy peseldiler. Bu baradaky teklibi anna güni, 23-nji iýunda Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy. Döwlet Baştutanymyz myhmanlara paýtagtymyzy we onuň töwereklerini, Olimpiýa şäherjigini …

Dowamy »

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Türkmenistanyň gurluşyk we binagärlik ministriniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirmek gurluşyk we binagärlik ministriniň orunbasary Çaryýar Durdymyradowiç Ahmedowyň üstüne ýüklenildi.   *** Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Muhammetguly Atamuhammedowiç Muhammedow Türkmenistanyň Hökümetinden Ýewropa Bileleşiginiň halkara tehniki kömek baradaky milli utgaşdyryjysy we Bütindünýä bankynyň Türkmenistandan dolandyryjysy wezipelerinden boşadyldy. *** …

Dowamy »

Türkmenistan – ÝHHG: Köpçülikleýin Habar Beriş Serişdeleri Ulgamyndaky Hyzmatdaşlyk

Türkmenistan - ÝHHG: Köpçülikleýin Habar Beriş Serişdeleri Ulgamyndaky Hyzmatdaşlyk

Paýtagtymyzdaky “Ýyldyz” myhmanhanasynda žurnalistleriň hukuklary we borçlary boýunça iki günlük okuw maslahaty öz işine başlady. Ony ÝHHG-niň Türkmenistandaky Merkezi ýurdumyzyň Daşary işler ministrliginiň goldaw bermeginde gurady. Maslahatda “2016—2020-nji ýyllarda Türkmenistanda adam hukuklary baradaky hereketleriň milli meýilnamasyna” laýyklykda žurnalistler üçin ýörite okuwlary taýýarlamak we olary geçirmek meseleleriniň çäklerinde köpçülikleýin habar beriş …

Dowamy »

“Eni Turkmenistan Limited” Kompaniýasy Bäsleşik Yglan Edýär

"Eni Turkmenistan Limited" Kompaniýasy Bäsleşik Yglan Edýär

“Eni Turkmenistan Limited” kompaniýasy № – 10061356 2017 ýylyň buraw we dikeltme işleriň meýilnamasy boýunça gazy daşyna çykarýan we ýygnaýan liniýalar (geçirjiler) üçin ulanylýan turbalary satyn almak barada bäsleşigi yglan edyar. Bäsleşigiň möhleti 2017-nji ýylyň 14/07/2017, sagat 17:00 (ýerli wagty). Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar basleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin …

Dowamy »

LGI we Coca-Cola Turkmenistan V Aziýa Oýunlarynyň Resmi Hemaýatkäri

LGI we Coca-Cola Turkmenistan V Aziýa Oýunlarynyň Resmi Hemaýatkäri

Ýerine ýetiriji komiteti “LG International Corp. (LGI)” we “Coca-Cola Turkmenistan” kompaniýalarynyň Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň resmi hemaýatkäri diýip yglan etdi. Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň Ýerine ýetiriji komiteti “LGI” we “Coca-Cola Turkmenistan” kompaniýalaryny Aşgabat 2017-niň resmi hemaýatkäri diýip, buýsanç bilen yglan …

Dowamy »

Türkmenistanyň Prezidenti Bank Ulgamy Boýunça Wideoşekilli Iş Maslahatyny Geçirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Bank Ulgamy Boýunça Wideoşekilli Iş Maslahatyny Geçirdi

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow göni aragatnaşyk arkaly wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi. Onda döwlet pul-karz syýasatynyň möhüm meselelerine hem-de bu ulgamda ýakyn geljek üçin gaýragoýulmasyz wezipelere garaldy. Döwlet Baştutanymyz maslahaty açyp, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Hojamämmedowy, maliýe ministri M.Muhammedowy, döwlet we paýdarlar-täjirçilik banklarynyň ýolbaşçylaryny göni aragatnaşyga çagyrdy. Milli Liderimiz şu gün …

Dowamy »

Köpugurly Sergide Türkmen Bazarynyň Geljegi Görkezildi

Köpugurly Sergide Türkmen Bazarynyň Geljegi Görkezildi

Paýtagtymyzda Söwda-senagat edarasynyň guramagynda “Halkara ykdysady hyzmatdaşlygy-2017” atly köpugurly sergi açyldy. Sergi türkmen bazarynyň geljeginiň uludygyny doly derejede görkezýär. Sergide 80-den gowrak kompaniýalar, döwlet we hususy kärhanalar, şol sanda 20 döwletden daşary ýurt kompaniýalarynyň 56-sy öz önümlerini hödürleýär. Köpsanly bölümler milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklaryny, şol sanda isleg bildirilişi, hili hem-de …

Dowamy »

Ýakyn Wagtda V Aziýa Oýunlary Ýaryşlarynyň Petekleri Ýerlenip Başlanar

Ýakyn Wagtda V Aziýa Oýunlary Ýaryşlarynyň Petekleri Ýerlenip Başlanar

Aşgabatda, Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryň Ýerine ýetiriji komitetiniň maslahatlar zalynda Türkmenistanda işleýän diplomatik wekilhanalaryň, halkara guramalaryň wekilleriniň hem-de ýurdumyzyň käbir ministrlikleriniň we edaralarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda diplomatik duşuşyk geçirildi. Duşuşygy Daşary işler ministrligi bilen Aziada-2017-niň Ýerine ýetiriji komiteti guradylar. Oýunlara taýýarlyk görmek meseleleri – gatnaşyjylary we …

Dowamy »

Aşgabatda Araly Halas Etmegiň Halkara Gaznasynyň Ýerine Ýetiriji Komiteti Öz Işine Başlady

Aşgabatda Araly Halas Etmegiň Halkara Gaznasynyň Ýerine Ýetiriji Komiteti Öz Işine Başlady

Oba hojalyk toplumynda “Araly halas etmegiň Halkara gaznasynyň Merkezi Aziýa sebitinde hyzmatdaşlygy ösdürmekde ähmiýeti” ady bilen Halkara maslahat geçirildi. Bu çäre ýurdumyzyň 2017-2019-njy ýyllarda AHHG başlyklyk etmeginiň çäklerinde guraldy. Maslahata Ýewrorada Howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň, BMG-niň Ösüş maksatnamasynyň, BMG-niň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça Sebit merkeziniň, Merkezi Aziýa …

Dowamy »