Baş Sahypa / Iň Täze Habarlar (Sahypa 10)

Iň Täze Habarlar

Türkmenistanyň Iň Täze Habarlary Türkmen Habar Gullugynda

Çarşenbe: Ýeňil Atletika Boýunça Ýaryşyň Ahyrky, Kuraş Boýunça Ýaryşyň Ilkinji Güni

Çarşenbe: Ýeňil Atletika Boýunça Ýaryşyň Ahyrky, Kuraş Boýunça Ýaryşyň Ilkinji Güni

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň dördünji gününde sportuň 12 görnüşi boýunça ýaryşlar geçiriler. Guşakly göreşde, bilýard sportynda, ýeňil atletikada, kuraşda, taýboksda, taekwondoda we agyr atletikada ussatlyklary bilen tapawutlanyp, baýrakly orunlary eýelän türgenlere medallar gowşurylar. Çarşenbe güni kuraş göreşçileriniň ýaryş meýdançasyna çykjak ilkinji, ýeňil atletikaçylaryň bolsa Aşgabat …

Dowamy »

Jiu-Jitsu Boýunça Geçirilen Ýaryşlaryň Final Gününde Zenanlar Ýygyndy Topary Ähli Derejeli Medallara Mynasyp Boldular

Jiu-Jitsu Boýunça Geçirilen Ýaryşlaryň Final Gününde Zenanlar Ýygyndy Topary Ähli Derejeli Medallara Mynasyp Boldular

Jiu-jitsu boýunça geçirilen ýaryşlaryň jemleýji gününde biziň zenan türgenlerimiz V Aziadanyň ähli derejeli medallaryna mynasyp boldular. Şu gün “Ne-waza” görnüşi boýunça medallar ugrundaky ýaryşlar dowam etdi. 70 kilogramdan ýokary bolan agram derejede zenanlaryň arasynda geçirilen final bäsleşigi tutuşlygyna türkmen türgenlerine degişli boldy. Onuň dowamynda Aýsoltan Garçowowa Sabina Agajanowadan üstün çykyp, …

Dowamy »

Oýunlara Täzeden Gaýdyp Gelen Özbegistanly Dustow Garşydaşlaryna Ussat Oýunçydygyny Subut Edýär

Oýunlara Täzeden Gaýdyp Gelen Özbegistanly Dustow Garşydaşlaryna Ussat Oýunçydygyny Subut Edýär

Özbegistanly türgen Faruk Dustow howply garşydaşlaryň biri. Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynda geçirilýän erkekleriň arasyndaky tennis sportunyň ýekebara görnüşinde hiç kim onuň garşysyna oýnamak islemeýär. Onuň sebäbini hem ussat özbek türgeni sişenbe güni geçirilen oýunda görkezdi. 193 santimetr boýy bolan Dustow iki ýarym ýyl mundan ozal …

Dowamy »

Katarly Basketbolçylar Aşgabat 2017-de Diňe Altyn Medal Üçin Ýaryşarlar

Katarly Basketbolçylar Aşgabat 2017-de Diňe Altyn Medal Üçin Ýaryşarlar

Kataryň sportuň 3×3 basketbol görnüşi boýunça topary Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna yhlasly we uly ynamly geldi. Kataryň bu topary 20-nji sentýabrda çarşenbe güni Samoanyň toparyna garşy oýnar. Samoa Oýunlaryň dowamynda Kataryň toparyna garşy çykyş etjek esasy garşydaş bolup durýar. Olaryň ýyldyz oýunçysy Tanguý Ngombo Aşgabat …

Dowamy »

Dünýä Köpçülikleýin Habar Beriş Serişdeleri: V Aziýa Oýunlarynyň Açylyş Dabarasy Keşbi Täzelenen Aşgabatdan Pes Täsir Galdyrmady

Dünýä Köpçülikleýin Habar Beriş Serişdeleri: V Aziýa Oýunlarynyň Açylyş Dabarasy Keşbi Täzelenen Aşgabatdan Pes Täsir Galdyrmady

“Aşgabatda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň dabaraly açylyşy boldy”. Şanly waka baradaky bu habary dürli ýurtlaryň, ozaly bilen bolsa Aziýa sebitiniň köpsanly täzelikler hem-de sport elektron neşirleri, habarlar agentlikleri, tele we radio ýaýlymlary ýyldyrym çaltlygynda bütin dünýä ýaýratdylar. Şu ýerde bu mowzukdaky köpsanly makalalaryň, owadan fotosuratlaryň, …

Dowamy »

Türkmenistanda Kerwensaraýlar Yslam Dini Ýaýramazdan Has Öň Peýda Bolupdyr

Türkmenistanda Kerwensaraýlar Yslam Dini Ýaýramazdan Has Öň Peýda Bolupdyr

Orta asyrlarda Ortaýer deňzinden tä Hytaýa çenli Beýik Ýüpek ýolunyň ugrunda söwda kerwenleriniň dem-dynç almagy we olary goramak üçin her 30-4- kilometrden tutuşlugyna ýapyk diwarly hem-de gorag berkitmeli ýörüte gonalgalar gurlupdyr. Olar kerwen irden bir gonalgadan ugrap agşama beýlekisine barar ýaly hasap bilen gurlupdyr. Olara köplenç kerwensaraý diýlipdir. Şäherlerdäki kerwensaraýlara …

Dowamy »

Mejlisde Azerbaýjan Mejlisiniň Başlygy Bilen Duşuşyk Geçirildi

Mejlisde Azerbaýjan Mejlisiniň Başlygy Bilen Duşuşyk Geçirildi

Mejlisde Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň açylyş dabarasyna gatnaşmak üçin türkmen paýtagtyna gelen Azerbaýjan Respublikasynyň Milli ýygnagynyň (Milli Mejlisiniň) başlygy Oktaý Asadowyň ýolbaşçylygyndaky azerbaýjan wekiliýetiniň agzalary bilen duşuşyk geçirildi. Dostlukly ýurduň parlamentiniň spikeri türkmen topragynda azerbaýjan wekiliýetine görkezilen myhmansöýerlik üçin hoşallyk bildirip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa, …

Dowamy »

Mämmetgulyýew Türkmen Tennisi Üçin Ykjam Taýýarlyk Görýär

Mämmetgulyýew Türkmen Tennisi Üçin Ykjam Taýýarlyk Görýär

Isa Mämmetgulyýew (Türkmenistan) hepdäniň ýekşenbe güni Aşgabat 2017-de ilkinji bäsleşen oýnunda öz duýgularynyň hötdesinden gelip ýeňiş gazanmagy başardy. Ykjam ýerleşdirilen 4000 adamlyk janköýeri bolan Baş meýdançada özüniň iň gowy tennis ýaryşyny görkezen Mämmetgulyýew kiribatili bäsdeşi Tebatibunga Bira – Ýuwaş umman adasynyň ýaşaýjysyna garaňda has ökdedigini subut edip, 6-2, 6-0 tapawut …

Dowamy »

Milli Ýygyndymyzyň Hasabynda 62 Medal Bar: 29 – Altyn, 21 – Kümüş we 12 – Bürünç

Milli Ýygyndymyzyň Hasabynda 62 Medal Bar: 29 – Altyn, 21 – Kümüş we 12 – Bürünç

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň sport ýaryşlary barha ýaýbaňlanýar. 18-nji sentýabr güni sportuň dürli görnüşleri boýunça ýaryşlaryň baýrakly orunlaryna baý boldy. Ol sportda gazanylanlaryň üstüni ýetiren Türkmenistanyň ýygyndy topary üçin hem üstünlige beslendi. Şunda dürdi derejeli baýlaklaryň 25-si, şol sanda 13 altyn, 7 kümüş we 5 …

Dowamy »