Baş Sahypa / Iň Täze Habarlar (Sahypa 10)

Iň Täze Habarlar

Türkmenistanyň Iň Täze Habarlary Türkmen Habar Gullugynda

Dünýä Köpçülikleýin Habar Beriş Serişdeleri: V Aziýa Oýunlarynyň Açylyş Dabarasy Keşbi Täzelenen Aşgabatdan Pes Täsir Galdyrmady

Dünýä Köpçülikleýin Habar Beriş Serişdeleri: V Aziýa Oýunlarynyň Açylyş Dabarasy Keşbi Täzelenen Aşgabatdan Pes Täsir Galdyrmady

“Aşgabatda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň dabaraly açylyşy boldy”. Şanly waka baradaky bu habary dürli ýurtlaryň, ozaly bilen bolsa Aziýa sebitiniň köpsanly täzelikler hem-de sport elektron neşirleri, habarlar agentlikleri, tele we radio ýaýlymlary ýyldyrym çaltlygynda bütin dünýä ýaýratdylar. Şu ýerde bu mowzukdaky köpsanly makalalaryň, owadan fotosuratlaryň, …

Dowamy »

Türkmenistanda Kerwensaraýlar Yslam Dini Ýaýramazdan Has Öň Peýda Bolupdyr

Türkmenistanda Kerwensaraýlar Yslam Dini Ýaýramazdan Has Öň Peýda Bolupdyr

Orta asyrlarda Ortaýer deňzinden tä Hytaýa çenli Beýik Ýüpek ýolunyň ugrunda söwda kerwenleriniň dem-dynç almagy we olary goramak üçin her 30-4- kilometrden tutuşlugyna ýapyk diwarly hem-de gorag berkitmeli ýörüte gonalgalar gurlupdyr. Olar kerwen irden bir gonalgadan ugrap agşama beýlekisine barar ýaly hasap bilen gurlupdyr. Olara köplenç kerwensaraý diýlipdir. Şäherlerdäki kerwensaraýlara …

Dowamy »

Mejlisde Azerbaýjan Mejlisiniň Başlygy Bilen Duşuşyk Geçirildi

Mejlisde Azerbaýjan Mejlisiniň Başlygy Bilen Duşuşyk Geçirildi

Mejlisde Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň açylyş dabarasyna gatnaşmak üçin türkmen paýtagtyna gelen Azerbaýjan Respublikasynyň Milli ýygnagynyň (Milli Mejlisiniň) başlygy Oktaý Asadowyň ýolbaşçylygyndaky azerbaýjan wekiliýetiniň agzalary bilen duşuşyk geçirildi. Dostlukly ýurduň parlamentiniň spikeri türkmen topragynda azerbaýjan wekiliýetine görkezilen myhmansöýerlik üçin hoşallyk bildirip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa, …

Dowamy »

Mämmetgulyýew Türkmen Tennisi Üçin Ykjam Taýýarlyk Görýär

Mämmetgulyýew Türkmen Tennisi Üçin Ykjam Taýýarlyk Görýär

Isa Mämmetgulyýew (Türkmenistan) hepdäniň ýekşenbe güni Aşgabat 2017-de ilkinji bäsleşen oýnunda öz duýgularynyň hötdesinden gelip ýeňiş gazanmagy başardy. Ykjam ýerleşdirilen 4000 adamlyk janköýeri bolan Baş meýdançada özüniň iň gowy tennis ýaryşyny görkezen Mämmetgulyýew kiribatili bäsdeşi Tebatibunga Bira – Ýuwaş umman adasynyň ýaşaýjysyna garaňda has ökdedigini subut edip, 6-2, 6-0 tapawut …

Dowamy »

Milli Ýygyndymyzyň Hasabynda 62 Medal Bar: 29 – Altyn, 21 – Kümüş we 12 – Bürünç

Milli Ýygyndymyzyň Hasabynda 62 Medal Bar: 29 – Altyn, 21 – Kümüş we 12 – Bürünç

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň sport ýaryşlary barha ýaýbaňlanýar. 18-nji sentýabr güni sportuň dürli görnüşleri boýunça ýaryşlaryň baýrakly orunlaryna baý boldy. Ol sportda gazanylanlaryň üstüni ýetiren Türkmenistanyň ýygyndy topary üçin hem üstünlige beslendi. Şunda dürdi derejeli baýlaklaryň 25-si, şol sanda 13 altyn, 7 kümüş we 5 …

Dowamy »

Mejlisde Ýapon-Türkmen Dostlugy Parlament Assosiasiýasynyň Ýolbaşçysy Endo Toşiaki Bilen Duşuşyk Geçirildi

Mejlisde Ýapon-Türkmen Dostlugy Parlament Assosiasiýasynyň Ýolbaşçysy Endo Toşiaki Bilen Duşuşyk Geçirildi

Şu gün Mejlisde Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň açylyş dabarasyna gatnaşmak üçin türkmen paýtagtyna gelen Tokiodaky Olimpiýa, Paralimpiýa oýunlarynyň guramaçylyk komitetiniň ygtyýarly wekili, ýapon-türkmen dostlugy parlament assosiasiýasynyň ýolbaşçysy Endo Toşiakiniň ýolbaşçylygyndaky Ýaponiýanyň wekilçilikli topary bilen duşuşyk geçirildi. Myhman mähirli kabul edilendigi üçin hoşallyk bildirip, “Aşgabat-2017” oýunlarynyň …

Dowamy »

“Parahatçylygy we Adam Hukuklaryny Berkitmekde Bosgunlaryň Olimpiýa Toparlarynyň Goşýan Uly Goşandyny Höweslendirmek Hakynda” Jarnama Biragyzdan Kabul Edildi

“Parahatçylygy we Adam Hukuklaryny Berkitmekde Bosgunlaryň Olimpiýa Toparlarynyň Goşýan Uly Goşandyny Höweslendirmek Hakynda” Jarnama Biragyzdan Kabul Edildi

Dünýä bileleşigi Şweýsariýadan gelip gowşan hoş habara ýokary baha berýär, bu ýurduň Ženewa şäherinde şu günler Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça 36-njy maslahaty geçirilýär. Onda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň öňe süren başlangyjy boýunça Türkmenistanyň “Parahatçylygy we adam hukuklaryny berkitmekde Bosgunlaryň olimpiýa toparlarynyň goşýan uly goşandyny höweslendirmek hakynda” Jarnama biragyzdan …

Dowamy »

Ýeňil Atletika Boýunça Ilkinji Altyn Medaly Hindistan Gazandy, Emma Gazagystan Hemmeden Öňde Barýar!

Ýeňil Atletika Boýunça Ilkinji Altyn Medaly Hindistan Gazandy, Emma Gazagystan Hemmeden Öňde Barýar!

Zenanlaryň arasynda pentatlon ýaryşynda ýeňiş gazanmak bilen, Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň çäginde geçirilýän ýeňil atletika boýunça ýaryşlarda ilkinji altyn medaly Hindistan aldy. Pentatlon sporty boýunça ilkinji sapar ýaryşandygyna garamazdan, Purnima Hembram duşenbe güni ýapyk bina ýeňil atletika toplumynda geçirilen ýaryşda 4062 utuk gazanmak arkaly altyn …

Dowamy »

Gazagystan Welosport Boýunça Altyn Medaly Eýrana Utdurdy

Gazagystan Welosport Boýunça Altyn Medaly Eýrana Utdurdy

Aşgabat 2017-niň çäginde geçirilen hem-de Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça Aziýa oýunlarynyň taryhynda ilkinji welosport ýaryşynda Eýran Yslam Respublikasy hepdäniň duşenbe güni gazagystanly türgenlerden üstün çykmak arkaly, erkekleriň toparlaýyn sprintinde ilkinji altyn medalyň eýesi bolmagy başardy. Tailand bolsa bürünç medalyň eýesi boldy. Eýranly Ehsan Kademi, Ali Ali Askari hem-de …

Dowamy »