Baş Sahypa / Iň Täze Habarlar (Sahypa 30)

Iň Täze Habarlar

Türkmenistanyň Iň Täze Habarlary Türkmen Habar Gullugynda

2018-nji Ýylyň 1-nji Ýanwaryndan Aýlyk Zähmet Haklarynyň,Pensiýalaryň we Döwlet Kömek Pullarynyň, Talyp Haklarynyň Möçberleri Ýokarlandyrylar

2018-nji Ýylyň 1-nji Ýanwaryndan Aýlyk Zähmet Haklarynyň,Pensiýalaryň we Döwlet Kömek Pullarynyň, Talyp Haklarynyň Möçberleri Ýokarlandyrylar

Döwlet Baştutanymyzyň Permanyna laýyklykda, 2018-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan býujetden maliýeleşdirilýän edara-kärhanalaryň, hojalyk hasaplaşygyndaky kärhanalaryň we jemgyýetçilik guramalarynyň işgärleriniň zähmet haklaryny, pensiýalaryň we döwlet kömek pullarynyň, talyp we diňleýji haklarynyň möçberi ýokarlandyrylar. Beýik Watançylyk urşuna gatnaşyjylaryň pensiýalarynyň aýda iň pes möçberi 1169 manat möçberde; Beýik Watançylyk urşuna gatnaşyjylaryň ýanýoldaşlarynyň we tylda …

Dowamy »

„Daşoguzsyýahat“ Tanymal Bagşylaryň Ady Bilen Baglanşykly Ýerlere Syýahat Guraýar

„Daşoguzsyýahat“ Tanymal Bagşylaryň Ady Bilen Baglanşykly Ýerlere Syýahat Guraýar

„Daşoguzsyýahat“ döwlet syýahatçylyk kärhanasynyň hünärmenleri bagşyçylyk sungaty bilen baglanşykly gezelenç ugurlaryny işläp taýýarladylar. Sebitiň myhmanlaryna Daşoguz şäherinde ýerleşýän ýurdumyzda ýeke-täk bagşylar muzeýine baryp görmegi, dana alym Aşyk Aýdyň piriň Ruhubelent etrabynda ýerleşýän aramgähine zyýarat etmek ýa-da Gurbansoltan eje adyndaky etrapda ýerleşýän Türkmenistanyň halk bagşysy Magtymguly Garlyýewiň öý-muzeýine gezelenç teklip edýärler. …

Dowamy »

Döwlet Muzeýinde Ekerançylyk Däplerine Bagyşlanan Sergi Öz Işine Başlady

Döwlet Muzeýinde Ekerançylyk Däplerine Bagyşlanan Sergi Öz Işine Başlady

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň döwlet muzeýinde ýurdumyzyň Medeniýet ministrliginiň garamagynda “Ak bugdaýyň mekany” atly sergi guraldy. Sergä gatnaşyjylara asylly däbe görä, duz-çörek bilen garşylandy we olar saçak başyna çagyryldy. Myhmanlaryň türkmen çöregi, pişme, külçe ýaly milli tagamlar hödürlenildi. Sergä gatnaşyjylar muzeýiň işgärleriniň adamzat taryhynda ilkinji bolup, türkmen topragynda bugdaýyň we …

Dowamy »

2017-nji Ýylyň Giriş Möwsümi: Täze Mümkinçilikler, Ýakyn Perspektiwalar

2017-nji Ýylyň Giriş Möwsümi Täze Mümkinçilikler, Ýakyn Perspektiwalar

Ýurdumyzyň ýokary we orta hünärment okuw mekdeplerine okuwa girmäge dalaşgärlerden resminamalar kabul edilýär. Däp bolşy ýaly, 2017-2018-nji okuw ýylynda hem täze ýokary okuw mekdebi açyldy. Paýtagtymyzyň Abadan etrabynda Jemagat hojalygy instituty ilkinj talyplaryna gapysyny giňden açar, ol bu pudaga gerekli hünärmenleri taýýarlar. Häzirki wagtda ýokary okuw mekdebini abadanlaşdyrmak, okuw we …

Dowamy »

Türkmenistanda Ýaşlary Ýokary Okuw Mekdeplere Kabul Etmegiň Möçberi Artdyryldy

Türkmenistanda Ýaşlary Ýokary Okuw Mekdeplere Kabul Etmegiň Möçberi Artdyryldy

Ýurdumyzda ýokary hem-de orta hünär mekdeplerine resminamalary kabul etmek çäreleri başlandy. Bu çäräniň ilkinji güni işjeň häsiýete eýe boldy. Munuň özi türkmen ýaşlarynyň täze bilimleri, hünär ussatlygyny ele almaga, ýurdumyzyň intellektual we ykdysady kuwwatynyň artdyrylmagyna, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan öňde goýlan ägirt uly wezipeleriň çözülmegine goşantlaryny goşmagy arzuw edýändikleriniň …

Dowamy »

“Dragon Oil” Kompaniýasy V Aziýa Oýunlarynyň Resmi Hyzmatdaşy Boldy

“Dragon Oil” Kompaniýasy V Aziýa Oýunlarynyň Resmi Hyzmatdaşy Boldy

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň Ýerine Ýetiriji komiteti “Dragon Oil” (Türkmenistan) Ltd kompaniýasynyň “Aşgabat—2017” oýunlaryna resmi hyzmatdaşy hökmünde goşulýandygyny mälim etdi. Şunda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň aýratyn aladasy netijesinde öňde boljak yklym derejeli ýaryşlara hemmetaraplaýyn taýýarlygyň ýokary derejesi üpjün edildi. Türkmenistan bedenterbiýäniň we sportuň ösdürilmegine gönükdirilen …

Dowamy »

Ilkinji Ýyldyz – Musa Bilen Tanşalyň!

Ilkinji Ýyldyz - Musa Bilen Tanşalyň!

Ak şäherimiz Aşgabatda ýerleşýän Aşgabat Olimpiýa şäherjiginde Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa Oýunlary geçirilende, Musa Çaryýew arman-ýadaman işlejek meýletinçileriň biri bolar. Musa “Ilkinji ýyldyz” bolandygyna buýsanýar we ýurdumyzda geçiriljek bu sport çäresinde hiç hili doping düzgün bozulmalaryna ýol bermezligini isleýär. Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň iňlis dili …

Dowamy »

Ýokary Tehnologiýalar Agrosenagat Toplumynyň Maldarçylyk Ulgamynyň Netijelilignini Üpjün Edýär

Ýokary Tehnologiýalar Agrosenagat Toplumynyň Maldarçylyk Ulgamynyň Netijelilignini Üpjün Edýär

Daşoguz welaýatynyň S.A. Nyýazow adyndaky etrabynda ýerleýän iri maldarçylyk toplumy gara mallaryň 500-sini saklamaga we her ýyl 2000 tonna süýt we 120 tonna et gaýtadan işlemäge niýetlenendir. Netijeli ykdysady strategiýa we Şweýsariýa, Germaniýa, Türkiýe ýaly ýurtlaryň ady belli kompaniýalarynyň ýokary tehnologiýaly enjamlary önümçilik tabşyryklaryny üstünlikli berjaý etmage ýardam edýär. Toplumyň …

Dowamy »

Obasenagat Toplumynyň Maddy-Enjamlaýyn Binýady Pugtalandyrylýar

Obasenagat Toplumynyň Maddy-Enjamlaýyn Binýady Pugtalandyrylýar

Türkmenistanyň Oba we suw hojalyk ministrliginiň ygtyýaryna döwrebap oba hojalyk tehnikalarynyň gelmegi dowam edýär. Ine, täze ekiş möwsüminiň öňüsyrasynda ýurdumyza “John Deere 8245R” sürüm traktorlarynyň, şeýle hem bütin dünýä meşhur “CLAAS” maşyngurluşyk kompaniýasynyň (Germaniýa Federatiw Respublikasy) “AXOS 340 CX” köpugurly traktorlarynyň birinji tapgyry gelip gowuşdy. Täze oba hojalyk maşynlaryny garşylamak …

Dowamy »

Paýtagtymyzdaky Parahat-7 Ýaşaýyş Toplumynda Täze Saglyk Öýi Açyldy

Paýtagtymyzdaky Parahat-7 Ýaşaýyş Toplumynda Täze Saglyk Öýi Açyldy

Aşgabadyň gür ilatly ýerinde ulanmaga berlen Saglyk öýi maşgala lukmanlary hem-de beýleki hünärmenler we zerur bolan işgärler bilen üpjün edildi. Ol keseli anyklaýyş enjamlary bilen enjamlaşdyryldy. Saglyk öýi maşgala lukmançylygy, enjamlar arkaly anyklaýyş, aýallara maslahat beriş, hirurgiýa, stomatologiýa, fiziobejeriş, bejeriş-bedenterbiýe, barlaghana we gündizki hassahana bölümlerinden ybaratdyr. “Siemens”, “Storz”, “Olimpus”, “Human”, …

Dowamy »