Baş Sahypa / Iň Täze Habarlar (Sahypa 30)

Iň Täze Habarlar

Türkmenistanyň Iň Täze Habarlary Türkmen Habar Gullugynda

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Türkmenistanyň gurluşyk we binagärlik ministriniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirmek gurluşyk we binagärlik ministriniň orunbasary Çaryýar Durdymyradowiç Ahmedowyň üstüne ýüklenildi.   *** Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Muhammetguly Atamuhammedowiç Muhammedow Türkmenistanyň Hökümetinden Ýewropa Bileleşiginiň halkara tehniki kömek baradaky milli utgaşdyryjysy we Bütindünýä bankynyň Türkmenistandan dolandyryjysy wezipelerinden boşadyldy. *** …

Dowamy »

Türkmen Hünärmenleri Deňiz Ggiňişligini Meýilnamalaşdyrmagy Öwrenýärler

Türkmen Hünärmenleri Deňiz Ggiňişligini Meýilnamalaşdyrmagy Öwrenýärler

Aşgabatda “Deňiz giňişligini meýilnamalaşdyrmak” atly okuw tapgyry dowam edýär, ol milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Daşary işler ministrligi hem-de Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Hazar deňziniň meseleleri boýunça Döwlet kärhanasy tarapyndan Halkara umman instituty (HUI) bilen hyzmatdaşlykda guraldy. Okuwy HUI-niň Germaniýadan, Fransiýadan, Maltadan tejribeli mugallymlar alyp barýarlar. 2013-2017-nji ýyllarda Halkara umman …

Dowamy »

Türkmenistan – ÝHHG: Köpçülikleýin Habar Beriş Serişdeleri Ulgamyndaky Hyzmatdaşlyk

Türkmenistan - ÝHHG: Köpçülikleýin Habar Beriş Serişdeleri Ulgamyndaky Hyzmatdaşlyk

Paýtagtymyzdaky “Ýyldyz” myhmanhanasynda žurnalistleriň hukuklary we borçlary boýunça iki günlük okuw maslahaty öz işine başlady. Ony ÝHHG-niň Türkmenistandaky Merkezi ýurdumyzyň Daşary işler ministrliginiň goldaw bermeginde gurady. Maslahatda “2016—2020-nji ýyllarda Türkmenistanda adam hukuklary baradaky hereketleriň milli meýilnamasyna” laýyklykda žurnalistler üçin ýörite okuwlary taýýarlamak we olary geçirmek meseleleriniň çäklerinde köpçülikleýin habar beriş …

Dowamy »

Paýtagtymyzda Ýol-Ulag Mümkinçilikleri Ýokarlanýar

Paýtagtymyzda Ýol-Ulag Mümkinçilikleri Ýokarlanýar

Paýtagtymyzyň demirgazyk künjeginde täzeden gurlan Hoja Ahmet Ýasawy köçesiniň açylyşy mynasybetli ýaýbaňlandyrylan köpçülikleýin çäreleri bilen utgaşdy. Şäheriň ýol-ulag düzüminiň işiniň kämilleşdirilmeginde möhüm orun eýeleýän täze köçe açyldy. Onuň gurluşygynda häzirki zaman gurluşyk serişdeleri işjeň peýdalanyldy. Umumy uzynlygy 4 müň metrden gowrak bolan bu ýoluň gurluşygy häzirki zaman talaplaryna we halkara …

Dowamy »

2018-nji Ýylyň 1-nji Ýanwaryndan Aýlyk Zähmet Haklarynyň,Pensiýalaryň we Döwlet Kömek Pullarynyň, Talyp Haklarynyň Möçberleri Ýokarlandyrylar

2018-nji Ýylyň 1-nji Ýanwaryndan Aýlyk Zähmet Haklarynyň,Pensiýalaryň we Döwlet Kömek Pullarynyň, Talyp Haklarynyň Möçberleri Ýokarlandyrylar

Döwlet Baştutanymyzyň Permanyna laýyklykda, 2018-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan býujetden maliýeleşdirilýän edara-kärhanalaryň, hojalyk hasaplaşygyndaky kärhanalaryň we jemgyýetçilik guramalarynyň işgärleriniň zähmet haklaryny, pensiýalaryň we döwlet kömek pullarynyň, talyp we diňleýji haklarynyň möçberi ýokarlandyrylar. Beýik Watançylyk urşuna gatnaşyjylaryň pensiýalarynyň aýda iň pes möçberi 1169 manat möçberde; Beýik Watançylyk urşuna gatnaşyjylaryň ýanýoldaşlarynyň we tylda …

Dowamy »

„Daşoguzsyýahat“ Tanymal Bagşylaryň Ady Bilen Baglanşykly Ýerlere Syýahat Guraýar

„Daşoguzsyýahat“ Tanymal Bagşylaryň Ady Bilen Baglanşykly Ýerlere Syýahat Guraýar

„Daşoguzsyýahat“ döwlet syýahatçylyk kärhanasynyň hünärmenleri bagşyçylyk sungaty bilen baglanşykly gezelenç ugurlaryny işläp taýýarladylar. Sebitiň myhmanlaryna Daşoguz şäherinde ýerleşýän ýurdumyzda ýeke-täk bagşylar muzeýine baryp görmegi, dana alym Aşyk Aýdyň piriň Ruhubelent etrabynda ýerleşýän aramgähine zyýarat etmek ýa-da Gurbansoltan eje adyndaky etrapda ýerleşýän Türkmenistanyň halk bagşysy Magtymguly Garlyýewiň öý-muzeýine gezelenç teklip edýärler. …

Dowamy »

Döwlet Muzeýinde Ekerançylyk Däplerine Bagyşlanan Sergi Öz Işine Başlady

Döwlet Muzeýinde Ekerançylyk Däplerine Bagyşlanan Sergi Öz Işine Başlady

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň döwlet muzeýinde ýurdumyzyň Medeniýet ministrliginiň garamagynda “Ak bugdaýyň mekany” atly sergi guraldy. Sergä gatnaşyjylara asylly däbe görä, duz-çörek bilen garşylandy we olar saçak başyna çagyryldy. Myhmanlaryň türkmen çöregi, pişme, külçe ýaly milli tagamlar hödürlenildi. Sergä gatnaşyjylar muzeýiň işgärleriniň adamzat taryhynda ilkinji bolup, türkmen topragynda bugdaýyň we …

Dowamy »

2017-nji Ýylyň Giriş Möwsümi: Täze Mümkinçilikler, Ýakyn Perspektiwalar

2017-nji Ýylyň Giriş Möwsümi Täze Mümkinçilikler, Ýakyn Perspektiwalar

Ýurdumyzyň ýokary we orta hünärment okuw mekdeplerine okuwa girmäge dalaşgärlerden resminamalar kabul edilýär. Däp bolşy ýaly, 2017-2018-nji okuw ýylynda hem täze ýokary okuw mekdebi açyldy. Paýtagtymyzyň Abadan etrabynda Jemagat hojalygy instituty ilkinj talyplaryna gapysyny giňden açar, ol bu pudaga gerekli hünärmenleri taýýarlar. Häzirki wagtda ýokary okuw mekdebini abadanlaşdyrmak, okuw we …

Dowamy »

Türkmenistanda Ýaşlary Ýokary Okuw Mekdeplere Kabul Etmegiň Möçberi Artdyryldy

Türkmenistanda Ýaşlary Ýokary Okuw Mekdeplere Kabul Etmegiň Möçberi Artdyryldy

Ýurdumyzda ýokary hem-de orta hünär mekdeplerine resminamalary kabul etmek çäreleri başlandy. Bu çäräniň ilkinji güni işjeň häsiýete eýe boldy. Munuň özi türkmen ýaşlarynyň täze bilimleri, hünär ussatlygyny ele almaga, ýurdumyzyň intellektual we ykdysady kuwwatynyň artdyrylmagyna, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan öňde goýlan ägirt uly wezipeleriň çözülmegine goşantlaryny goşmagy arzuw edýändikleriniň …

Dowamy »

“Dragon Oil” Kompaniýasy V Aziýa Oýunlarynyň Resmi Hyzmatdaşy Boldy

“Dragon Oil” Kompaniýasy V Aziýa Oýunlarynyň Resmi Hyzmatdaşy Boldy

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň Ýerine Ýetiriji komiteti “Dragon Oil” (Türkmenistan) Ltd kompaniýasynyň “Aşgabat—2017” oýunlaryna resmi hyzmatdaşy hökmünde goşulýandygyny mälim etdi. Şunda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň aýratyn aladasy netijesinde öňde boljak yklym derejeli ýaryşlara hemmetaraplaýyn taýýarlygyň ýokary derejesi üpjün edildi. Türkmenistan bedenterbiýäniň we sportuň ösdürilmegine gönükdirilen …

Dowamy »