Baş Sahypa / SPORT

SPORT

Türkmenistanyň syýasatynda sportuň ösmegi ileri tutulýan ugurlaryň biridir.

“Dragon Oil” Kompaniýasy V Aziýa Oýunlarynyň Resmi Hyzmatdaşy Boldy

“Dragon Oil” Kompaniýasy V Aziýa Oýunlarynyň Resmi Hyzmatdaşy Boldy

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň Ýerine Ýetiriji komiteti “Dragon Oil” (Türkmenistan) Ltd kompaniýasynyň “Aşgabat—2017” oýunlaryna resmi hyzmatdaşy hökmünde goşulýandygyny mälim etdi. Şunda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň aýratyn aladasy netijesinde öňde boljak yklym derejeli ýaryşlara hemmetaraplaýyn taýýarlygyň ýokary derejesi üpjün edildi. Türkmenistan bedenterbiýäniň we sportuň ösdürilmegine gönükdirilen …

Dowamy »

Ilkinji Ýyldyz – Musa Bilen Tanşalyň!

Ilkinji Ýyldyz - Musa Bilen Tanşalyň!

Ak şäherimiz Aşgabatda ýerleşýän Aşgabat Olimpiýa şäherjiginde Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa Oýunlary geçirilende, Musa Çaryýew arman-ýadaman işlejek meýletinçileriň biri bolar. Musa “Ilkinji ýyldyz” bolandygyna buýsanýar we ýurdumyzda geçiriljek bu sport çäresinde hiç hili doping düzgün bozulmalaryna ýol bermezligini isleýär. Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň iňlis dili …

Dowamy »

Awstraliýa Aşgabat 2017-ä Gatnaşjak 18 Türgenini Saýlady

Awstraliýa Aşgabat 2017-ä Gatnaşjak 18 Türgenini Saýlady

Sentýabr aýynda geçiriljek Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna Awstraliýanyň wekili hökmünde ilkinji gezek gatnaşjak 18 türgenden ybarat bolan topar düzüldi. Awstraliýaly topar türkmen paýtagtyndaky Oýunlarda çykyş etjek ýurtlaryň biri hökmünde sportuň üç görnüşi boýunça ýaryşa gatnaşarlar: agyr atletika, sport göreşi we taekwondo. Awstraliýanyň wekilýetiniň ýolbaşçysy we …

Dowamy »

Hindi Pälwanlary Ýokary Derejede Geçiriljek Aşgabat 2017-niň Oýunlaryna Sabyrsyzlyk Bilen Garaşýarlar

Hindi Pälwanlary Ýokary Derejede Geçiriljek Aşgabat 2017-niň Oýunlaryna Sabyrsyzlyk Bilen Garaşýarlar

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça Aziýa oýunlarynda hindiler özleriniň güýçlerini görkezdiler. 2005-nji ýylda Ýapyk binalarda geçirilýän Aziýa oýunlarynyň düýbi tutulandan bäri, Hindistan 25 sany altyn, 28 sany kümüş we 66 sany bürünç medallary eýelemegi başardy we ýeňijileriň sanawynda dokuzynjy orunda durýar. Sentýabrda geçiriljek Aşgabat 2017 Oýunlaryna güýçli depginde taýýarlyk …

Dowamy »

Daşoguzly Ussatlar Taý Boksy Boýunça Esasy Sport Ýaryşyna Taýýarlanýarlar

Daşoguzly Ussatlar Taý Boksy Boýunça Esasy Sport Ýaryşyna Taýýarlanýarlar

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça VAziýa oýunlarynda milli ýygynda dalaşgärleriň arasynda demirgazyk sebitiň türgenleri-de bar, olar dürli derejedäki ýaryşlarda ýokary netijeler gazanýarlar. Daşoguzyň binýatlaýyn sport mekdebiniň wekili Aýymjan Soltanowa Aziada-2017-niň maksatnamasyna goşulan taý boksy boýunça bäsleşiklere gatnaşmaga dalaşgärleriň biridir. Tanymal tälimçi Halyda Abdirymowanyň 18 ýaşly şägirdi sebit we döwlet …

Dowamy »

Türkmen Gimnastikaçysy Dominika Reýmeriň “Singapore Open” Ýaryşynda Gazanan Bäş Medaly

Türkmen Gimnastikaçysy Dominika Reýmeriň “Singapore Open” Ýaryşynda Gazanan Bäş Medaly

Türkmen türgeni Dominika Reýmer çeper gimnastika boýunça 10 ýaşa çenli çagalaryň toparynda “Singapor Open” 14-nji halkara ýaryşynyň barşynda üç altyn we iki kümüş medaly eýelemegi başardy. Bu ýaryşa dünýäniň 20-den gowrak ýurdundan 100-e golaý türgen gatnaşdy. Biziň ildeşimiz ýüpli bökmekde, köp görnüşli ýaryşlarda we esbapsyz çykyş etmekde hormat münberiniň iň …

Dowamy »

Dünýäniň Absolýut Çempiony Konstantin Szýu Boks Boýunça Türkmenistanyň Çempionatynyň Hormatly Myhmany

Dünýäniň Absolýut Çempiony Konstantin Szýu Boks Boýunça Türkmenistanyň Çempionatynyň Hormatly Myhmany

Aşgabatda boks boýunça Türkmenistanyň çempionaty dowam edýär, oňa ýurdumyzyň ähli welaýatlaryndan 120-ä golaý türgen gatnaşýar. Şu gezekki ýaryşlar aýratyn ähmiýetlileriň hataryna girer, sebäbi hormatly myhmanlaryň arasynda belli türgen, dünýäniň absolýut çempiony Konstantin Szýu. Dünýä belli ussat boksçy ýurdumyza Milli boks federasiýasynyň çagyrmagy boýunça geldi, ol sportuň bu görnüşi bilen meşgullanýan …

Dowamy »

Ýakyn Wagtda V Aziýa Oýunlary Ýaryşlarynyň Petekleri Ýerlenip Başlanar

Ýakyn Wagtda V Aziýa Oýunlary Ýaryşlarynyň Petekleri Ýerlenip Başlanar

Aşgabatda, Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryň Ýerine ýetiriji komitetiniň maslahatlar zalynda Türkmenistanda işleýän diplomatik wekilhanalaryň, halkara guramalaryň wekilleriniň hem-de ýurdumyzyň käbir ministrlikleriniň we edaralarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda diplomatik duşuşyk geçirildi. Duşuşygy Daşary işler ministrligi bilen Aziada-2017-niň Ýerine ýetiriji komiteti guradylar. Oýunlara taýýarlyk görmek meseleleri – gatnaşyjylary we …

Dowamy »

Türkmen Pälwany-Aziýanyň Çempionatynyň Ýeňijisi

Türkmen Pälwany-Aziýanyň Çempionatynyň Ýeňijisi

Hytaýyň Taýpeýinde ýaşlaryň arasynda sport göreşi boýunça Aziýanyň çempionaty badalga aldy. Ýaryşlaryň birinji gününde türkmen türgenleriniň düzüminde Seýdylla Täzäýew tapawutlanyp, 60 kilograma çenli agramlyk derejede grek-rim görnüşi boýunça altyn medala mynasyp boldy. Munuň özi biziň ildeşimiziň halkara sport giňişliginde gazanan üstünliginiň ilkinjisi däldir. Geçen ýyl Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi Rozy …

Dowamy »

Bakla Özüniň Medal Ugrunda Ýaryşyny Aşgabatda Dowam Edermi?

Bakla Özüniň Medal Ugrunda Ýaryşyny Aşgabatda Dowam Edermi?

18 ýaşly Hader Bakla öz watany bolan Iordaniýada meşhurlyk gazandy. Geçen tomus, bu zehinli ýüzüji, Iordaniýada erkekleriň arasynda 200 metr aralykda erkin ýüzmek boýunça rekord goýdy. Şeýle hem, Rio şäherinde geçirilen Olimpiýa oýunlarynda şu ýüzmek görnüşi boýunça ýeňiş bilen dolanyp geldi. Türgeniň gazanan netijeleri ýarym finalda onuň üçin ýer kepillendirip …

Dowamy »