Baş Sahypa / SPORT

SPORT

Türkmenistanyň syýasatynda sportuň ösmegi ileri tutulýan ugurlaryň biridir.

Aşgabadyň Küşt-Şaşka Mekdebiniň Okuwçysy – Abraýly Halkara Ýaryşyň Kümüş Medalynyň Eýesi

Aşgabadyň Küşt-Şaşka Mekdebiniň Okuwçysy – Abraýly Halkara Ýaryşyň Kümüş Medalynyň Eýesi

Moskwada geçirilen Küşt federasiýasy asossasiýasynyň kubogy Mihail Botwinnik adyndaky ýaryşda GDA ýurtlarynyň 14 ýaşa çenli ýaşlarynyň arasynda geçirilen güýçli küştçüleriň bäsleşiginde ildeşimiz Azat Nurmämmedow kümüş baýragyna mynasyp boldy, ol ilkinjiligi eýelän moldowiýaly Iwan Skiskodan bary-ýogry ýarym bal yzda galdy. FIDE-niň küşt ussady, Aşgabadyň küşt-şaşka mekdebiniň okuwçysy Azat Nurmämmedow – Aziýa-2016-da …

Dowamy »

Okeaniýanyň Wekiliýeti Uly Üstünligiň Şaýady Bolandygyny Nygtady

Okeaniýanyň Wekiliýeti Uly Üstünligiň Şaýady Bolandygyny Nygtady

Okeaniýa ýurtlaryndan gelen türgenler hem-de toparlaryň resmi wekilleri Ýapyk binalarda we söweş sugnaty boýunça V Aziýa oýunlaryna gatnaşmagyň şowly hem-de sebitleýin sporty ýaýbaňlandyrmakda taryhy döwrüň bolandygyny nygtap, gatnaşyjylara uly tejribe gazandyran Aşgabat 2017 oýunlarynyň peýdasynyň geljekki ýyllarda hem görüljekdigini belläp geçdiler. Okeaniýanyň jemi 19 sany Milli Olimpiýa komitetleri (bilelikde ONOC) …

Dowamy »

Aşgabat 2017-niň Şowhunly Ýapylyş Dabarasy

Aşgabat 2017-niň Şowhunly Ýapylyş Dabarasy

Çarşenbe güni Aşgabat 2017-niň ähli medallary öz ussatlygyny görkezen mynasyp türgenlere gowşuryldy, emma şu wagta çenli geçirilen iň gowy Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça Aziýa oýunlarynyň tamamlanmagyna ýene-de bir ädim galdy. Oýunlaryň ahyrky tapgyry bolan ýapylyş dabarasy Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň çarşenbe güni agşam Aşgabat 2017-ni ýapyk diýip …

Dowamy »

Olimpiýa Şäherjiginde V Aziýa Oýunlarynyň Jemleýji Ýaryşlary Geçirildi

Olimpiýa Şäherjiginde V Aziýa Oýunlarynyň Jemleýji Ýaryşlary Geçirildi

Şu gün “Aşgabat 2017” oýunlarynyň iň soňky medallar toplumlary ugrunda bäsleşikler geçirildi. Tutuşlygyna Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň jemleri boýunça Türkmenistanyň ýygyndy topary öz bäsdeşlerinden has uly tapawut bilen umumy hasapda öňdeligi eýeledi. Türgenlerimiz jemi 245 medal, şol sanda 89 altyn, 70 kümüş, 86 bürünç medal …

Dowamy »

Sambo Boýunça Türkmen Topary 8 Altyn Medal Bilen Öňde

Sambo Boýunça Türkmen Topary 8 Altyn Medal Bilen Öňde

Türkmenistan, Gyrgyzystan we Gazagystan Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň sambo görnüşi boýunça ýaryşyny her biri iki medal bilen tamamlady. 25-nji sentýabr duşenbe güni medal baýraklaryny gazanandan soň, türkmen topary öz ýeňşini esasy garşydaşlary bilen paýlaşan-da bolsa, sekiz altyn, jemi 23 medaly almagy başardy. “Biz hakykatdan hem …

Dowamy »

Taýlandyň Ýygyndy Topary Dördünji Çempionlygyny Gazanmak Isleýän Ýaponiýanyň Futzal Ýygyndysynyň Öňünde Iň Uly Güýç Bolup Dur

Taýlandyň Ýygyndy Topary Dördünji Çempionlygyny Gazanmak Isleýän Ýaponiýanyň Futzal Ýygyndysynyň Öňünde Iň Uly Güýç Bolup Dur

Eýranly garşydaşlaryny ýeňmek bilen öňden bar bolan ahmyryny çykaran Ýaponiýanyň ýygyndy topary Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynda zenanlaryň arasynda geçirilýän futzal oýnunda altyn medaly eýeläp, Aziýa oýunlarynda 4-nji gezek çempion bolmagy maksat edinýärler. Ýaponiýanyň ýygyndysy ýarym finalda özleriniň köne garşydaşlary Eýran Yslam Respublikasynyň toparyny 2-0 hasap …

Dowamy »

Filippinli Garyşyk Söweş Sungatynyň Türgeni Guşakly Göreş Boýunça Kämilleşmek Isleýär

Filippinli Garyşyk Söweş Sungatynyň Türgeni Guşakly Göreş Boýunça Kämilleşmek Isleýär

Durmuş her kim üçin bir ýerden başlanýar, emma Kristof Hofman üçin ähli zat telewizoryň başynda başlady. Filippinli türgen Kristof Hofman Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynda geçirilýän guşakly göreşe gatnaşýar, emma ol öz dogduk mekanynda garyşyk söweş sungatynyň göreşçisi hasaplanýar. Kristof 2 aý mundan ozal guşakly göreş …

Dowamy »

Gündelik Hasabat: 21-nji Sentýabr, Hepdäniň Penşenbe Güni

Gündelik Hasabat: 21-nji Sentýabr, Hepdäniň Penşenbe Güni

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary döwründe iň gyzgalaňly hem-de oýunlaryň tertipnamasyna laýyklykda iň köp ýaryşlaryň geçiriljek güni hepdäniň penşenbe güni, ýagny 21-nji sentýabrdyr. Penşenbe güni 13 sany sport ugry boýunça ýaryşlar bolup, olaryň üçüsi – atly sport (konkur), bowling hem-de küşt boýunça ýaryşlar Aşgabat 2017 oýunlarynyň …

Dowamy »