Baş Sahypa / SPORT

SPORT

Türkmenistanyň syýasatynda sportuň ösmegi ileri tutulýan ugurlaryň biridir.

Bildiriş

bildiriş

Türkmenistan Döwletimizde däp bolşy ýaly her ýylyñ 5-nji apreli  5-nji maýy aralygynda “Sagdynlyk we bagtyýarlyk” atly köpçülikleýin bedenterbiýe-sport we sagdyn-durmuş medeni çäreleriň bir aýlygy mynasybetli, Türkmenistanyň Stambul şäherindäki Baş konsullygy  tarapyndan Stambul şäherinde ýerleşen ýokary okuw mekdeplerinde bilim alýan talyp ýaşlarymyzyň arasynda sportyñ futbol görnüşi boýunça bäsleşik guralýandygyny habar berýäris. …

Dowamy »

Türkmen Taekwondoçylarynyň Üstünligi

Türkmen Taekwondoçylarynyň Üstünligi

Belarus Respublikasynyň paýtagty Minsk şäherinde söweş sungatlarynyň görnüşleriniň VII halkara oýunlary badalga aldy. Oýunlaryň çäklerinde başa-baş söweşleriň 15 görnüşi boýunça ýaryşlar geçirilýär. Bu däp bolan ýaryş başa-baş söweşleriň Olimpiýa oýunlaryna girmeýän görnüşlerini birleşdirip, ahyrky netijede olary Olimpiýa görnüşleriniň derejesine ýakynlaşdyrmak üçin halkara derejesinde öz mümkinçiliklerini barlamaga ýagdaý döredýär. Ýaryşlaryň ilkinji …

Dowamy »

Kristina Şermetowa – Agyr Atletika Boýunça Dünýä Çempionatynda Kümüş Medalyň Eýesi

Kristina Şermetowa - Agyr Atletika Boýunça Dünýä Çempionatynda Kümüş Medalyň Eýesi

Anahaýmda (ABŞ) geçýän agyr atletika boýunça dünýä çempionatynda Türkmenistanyň ýygyndy topary ilkinji medallaryny gazandy. Zenanlaryň arasynda 53 kilograma çenli agram derejesinde watandaş gyzymyz, Milli sport we syýahatçylyk institutynyň talyby Kristina Şermetowa üç medal – umumy agram boýunça kümüş medalyny hem-de ştangany çekip we itip galdyrmakda iki sany bürünç medalyny gazanmagy …

Dowamy »

Aşgabadyň Küşt-Şaşka Mekdebiniň Okuwçysy – Abraýly Halkara Ýaryşyň Kümüş Medalynyň Eýesi

Aşgabadyň Küşt-Şaşka Mekdebiniň Okuwçysy – Abraýly Halkara Ýaryşyň Kümüş Medalynyň Eýesi

Moskwada geçirilen Küşt federasiýasy asossasiýasynyň kubogy Mihail Botwinnik adyndaky ýaryşda GDA ýurtlarynyň 14 ýaşa çenli ýaşlarynyň arasynda geçirilen güýçli küştçüleriň bäsleşiginde ildeşimiz Azat Nurmämmedow kümüş baýragyna mynasyp boldy, ol ilkinjiligi eýelän moldowiýaly Iwan Skiskodan bary-ýogry ýarym bal yzda galdy. FIDE-niň küşt ussady, Aşgabadyň küşt-şaşka mekdebiniň okuwçysy Azat Nurmämmedow – Aziýa-2016-da …

Dowamy »

Okeaniýanyň Wekiliýeti Uly Üstünligiň Şaýady Bolandygyny Nygtady

Okeaniýanyň Wekiliýeti Uly Üstünligiň Şaýady Bolandygyny Nygtady

Okeaniýa ýurtlaryndan gelen türgenler hem-de toparlaryň resmi wekilleri Ýapyk binalarda we söweş sugnaty boýunça V Aziýa oýunlaryna gatnaşmagyň şowly hem-de sebitleýin sporty ýaýbaňlandyrmakda taryhy döwrüň bolandygyny nygtap, gatnaşyjylara uly tejribe gazandyran Aşgabat 2017 oýunlarynyň peýdasynyň geljekki ýyllarda hem görüljekdigini belläp geçdiler. Okeaniýanyň jemi 19 sany Milli Olimpiýa komitetleri (bilelikde ONOC) …

Dowamy »

Aşgabat 2017-niň Şowhunly Ýapylyş Dabarasy

Aşgabat 2017-niň Şowhunly Ýapylyş Dabarasy

Çarşenbe güni Aşgabat 2017-niň ähli medallary öz ussatlygyny görkezen mynasyp türgenlere gowşuryldy, emma şu wagta çenli geçirilen iň gowy Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça Aziýa oýunlarynyň tamamlanmagyna ýene-de bir ädim galdy. Oýunlaryň ahyrky tapgyry bolan ýapylyş dabarasy Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň çarşenbe güni agşam Aşgabat 2017-ni ýapyk diýip …

Dowamy »

Olimpiýa Şäherjiginde V Aziýa Oýunlarynyň Jemleýji Ýaryşlary Geçirildi

Olimpiýa Şäherjiginde V Aziýa Oýunlarynyň Jemleýji Ýaryşlary Geçirildi

Şu gün “Aşgabat 2017” oýunlarynyň iň soňky medallar toplumlary ugrunda bäsleşikler geçirildi. Tutuşlygyna Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň jemleri boýunça Türkmenistanyň ýygyndy topary öz bäsdeşlerinden has uly tapawut bilen umumy hasapda öňdeligi eýeledi. Türgenlerimiz jemi 245 medal, şol sanda 89 altyn, 70 kümüş, 86 bürünç medal …

Dowamy »

Sambo Boýunça Türkmen Topary 8 Altyn Medal Bilen Öňde

Sambo Boýunça Türkmen Topary 8 Altyn Medal Bilen Öňde

Türkmenistan, Gyrgyzystan we Gazagystan Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň sambo görnüşi boýunça ýaryşyny her biri iki medal bilen tamamlady. 25-nji sentýabr duşenbe güni medal baýraklaryny gazanandan soň, türkmen topary öz ýeňşini esasy garşydaşlary bilen paýlaşan-da bolsa, sekiz altyn, jemi 23 medaly almagy başardy. “Biz hakykatdan hem …

Dowamy »

Taýlandyň Ýygyndy Topary Dördünji Çempionlygyny Gazanmak Isleýän Ýaponiýanyň Futzal Ýygyndysynyň Öňünde Iň Uly Güýç Bolup Dur

Taýlandyň Ýygyndy Topary Dördünji Çempionlygyny Gazanmak Isleýän Ýaponiýanyň Futzal Ýygyndysynyň Öňünde Iň Uly Güýç Bolup Dur

Eýranly garşydaşlaryny ýeňmek bilen öňden bar bolan ahmyryny çykaran Ýaponiýanyň ýygyndy topary Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynda zenanlaryň arasynda geçirilýän futzal oýnunda altyn medaly eýeläp, Aziýa oýunlarynda 4-nji gezek çempion bolmagy maksat edinýärler. Ýaponiýanyň ýygyndysy ýarym finalda özleriniň köne garşydaşlary Eýran Yslam Respublikasynyň toparyny 2-0 hasap …

Dowamy »