Baş Sahypa / SPORT

SPORT

Türkmenistanyň syýasatynda sportuň ösmegi ileri tutulýan ugurlaryň biridir.

Taýlandyň Ýygyndy Topary Dördünji Çempionlygyny Gazanmak Isleýän Ýaponiýanyň Futzal Ýygyndysynyň Öňünde Iň Uly Güýç Bolup Dur

Taýlandyň Ýygyndy Topary Dördünji Çempionlygyny Gazanmak Isleýän Ýaponiýanyň Futzal Ýygyndysynyň Öňünde Iň Uly Güýç Bolup Dur

Eýranly garşydaşlaryny ýeňmek bilen öňden bar bolan ahmyryny çykaran Ýaponiýanyň ýygyndy topary Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynda zenanlaryň arasynda geçirilýän futzal oýnunda altyn medaly eýeläp, Aziýa oýunlarynda 4-nji gezek çempion bolmagy maksat edinýärler. Ýaponiýanyň ýygyndysy ýarym finalda özleriniň köne garşydaşlary Eýran Yslam Respublikasynyň toparyny 2-0 hasap …

Dowamy »

Filippinli Garyşyk Söweş Sungatynyň Türgeni Guşakly Göreş Boýunça Kämilleşmek Isleýär

Filippinli Garyşyk Söweş Sungatynyň Türgeni Guşakly Göreş Boýunça Kämilleşmek Isleýär

Durmuş her kim üçin bir ýerden başlanýar, emma Kristof Hofman üçin ähli zat telewizoryň başynda başlady. Filippinli türgen Kristof Hofman Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynda geçirilýän guşakly göreşe gatnaşýar, emma ol öz dogduk mekanynda garyşyk söweş sungatynyň göreşçisi hasaplanýar. Kristof 2 aý mundan ozal guşakly göreş …

Dowamy »

Gündelik Hasabat: 21-nji Sentýabr, Hepdäniň Penşenbe Güni

Gündelik Hasabat: 21-nji Sentýabr, Hepdäniň Penşenbe Güni

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary döwründe iň gyzgalaňly hem-de oýunlaryň tertipnamasyna laýyklykda iň köp ýaryşlaryň geçiriljek güni hepdäniň penşenbe güni, ýagny 21-nji sentýabrdyr. Penşenbe güni 13 sany sport ugry boýunça ýaryşlar bolup, olaryň üçüsi – atly sport (konkur), bowling hem-de küşt boýunça ýaryşlar Aşgabat 2017 oýunlarynyň …

Dowamy »

Şägirt Halypadan Ozdurdy Ýa-da Bekdurdyýew Tälimçisinden Ökde Çykdy

Şägirt Halypadan Ozdurdy Ýa-da Bekdurdyýew Tälimçisinden Ökde Çykdy

Türkmenistanly Ibabekir Bekdurdyýew özüniň bilýard sporty boýunça rus piramidasy boýunça erkin usulyň şahsy final ýaryşynda garşydaşyndan üstün çykmagynyň sebäbini ökde tälimçisiniň geçen türgenleşikleriniň täsiri diýip hasaplaýar. Ýeri gelende aýtsak, Ibabekiriň garşydaşy bolan Ýernar Çimbaýew ençeme wagtdan bäri onuň tälimçisi bolup gelýär. Türkmen türgeni 5-1 hasap bilen tälimçisi hem garşydaşy Ýernar …

Dowamy »

Ahalteke Kubogy Ugrundaky Özbaşdak we Toparlaýyn Geçiriljek Ýaryş Aşgabat 2017-niň Atly Sportuna Badalga Berer

Ahalteke Kubogy Ugrundaky Özbaşdak we Toparlaýyn Geçiriljek Ýaryş Aşgabat 2017-niň Atly Sportuna Badalga Berer

Penşenbe güni Ahalteke kubogy ugrunda utulan çykdy usulynda iki tapgyrda geçiriljek özbaşdak we toparlaýyn ýaryş Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň atly sporty (konkur) boýunça geçiriljek ýaryşlara badalga berer. Bu ýaryşa Türkmenistanyň meşhur tohum atlary hem gatnaşýar. Ýaryş Aşgabadyň eteginde ýerleşýän, örän amatly şertleri bolan atçylyk sport …

Dowamy »

Guşakly Göreş Boýunça Tälimçi Garajaýew Ýaryşlaryň Üçünji Gününde Gazak Göreşi Hem-de Pahlawani Tapgyrlarynda Güýçli Garşydaşlaryň Bolmagyna Garaşýar

Guşakly Göreş Boýunça Tälimçi Garajaýew Ýaryşlaryň Üçünji Gününde Gazak Göreşi Hem-de Pahlawani Tapgyrlarynda Güýçli Garşydaşlaryň Bolmagyna Garaşýar

Aşgabat 2017 ady bilen dünýä dolan Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň çäginde görlen göreşlerden gazak göreşi hem-de pahlawani guşakly göreş sport ugrunyň beýleki görnüşlerinden has-da tapawutlanýar. Başa-baş söweş sungaty toplumynda hepdäniň penşenbe güni, ýagny 21-nji sentýabrda guşakly göreş sporty ýokarda belläp geçilen göreşiň iki görnüşi boýunça …

Dowamy »

Guşakly Göreşde Aglaba Altyn Medaly Türkmen Türgenleri Eýeledi

Guşakly Göreşde Aglaba Altyn Medaly Türkmen Türgenleri Eýeledi

Türkmenistanly türgenler Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň çäginde hepdäniň sişenbe güni geçirilen guşakly göreş sporty boýunça jemi 13 sany altyn medaly gazanmagyň hötdesinden geldiler! Başa-baş söweş sungaty toplumynda geçirilen ýaryşyň dowamynda ilkinji altyn medaly eýelemegi türkmenistanly Laçyn Badaglyýewa başardy. Laçyn zenanlaryň arasynda 50 kg agyrlyk derejesine …

Dowamy »