Baş Sahypa / SYÝASAT

SYÝASAT

Türkmenistanyň daşary syýasatynyň esasy wezipeleri

Mejlisde Azerbaýjan Mejlisiniň Başlygy Bilen Duşuşyk Geçirildi

Mejlisde Azerbaýjan Mejlisiniň Başlygy Bilen Duşuşyk Geçirildi

Mejlisde Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň açylyş dabarasyna gatnaşmak üçin türkmen paýtagtyna gelen Azerbaýjan Respublikasynyň Milli ýygnagynyň (Milli Mejlisiniň) başlygy Oktaý Asadowyň ýolbaşçylygyndaky azerbaýjan wekiliýetiniň agzalary bilen duşuşyk geçirildi. Dostlukly ýurduň parlamentiniň spikeri türkmen topragynda azerbaýjan wekiliýetine görkezilen myhmansöýerlik üçin hoşallyk bildirip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa, …

Dowamy »

Mejlisde Ýapon-Türkmen Dostlugy Parlament Assosiasiýasynyň Ýolbaşçysy Endo Toşiaki Bilen Duşuşyk Geçirildi

Mejlisde Ýapon-Türkmen Dostlugy Parlament Assosiasiýasynyň Ýolbaşçysy Endo Toşiaki Bilen Duşuşyk Geçirildi

Şu gün Mejlisde Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň açylyş dabarasyna gatnaşmak üçin türkmen paýtagtyna gelen Tokiodaky Olimpiýa, Paralimpiýa oýunlarynyň guramaçylyk komitetiniň ygtyýarly wekili, ýapon-türkmen dostlugy parlament assosiasiýasynyň ýolbaşçysy Endo Toşiakiniň ýolbaşçylygyndaky Ýaponiýanyň wekilçilikli topary bilen duşuşyk geçirildi. Myhman mähirli kabul edilendigi üçin hoşallyk bildirip, “Aşgabat-2017” oýunlarynyň …

Dowamy »

“Parahatçylygy we Adam Hukuklaryny Berkitmekde Bosgunlaryň Olimpiýa Toparlarynyň Goşýan Uly Goşandyny Höweslendirmek Hakynda” Jarnama Biragyzdan Kabul Edildi

“Parahatçylygy we Adam Hukuklaryny Berkitmekde Bosgunlaryň Olimpiýa Toparlarynyň Goşýan Uly Goşandyny Höweslendirmek Hakynda” Jarnama Biragyzdan Kabul Edildi

Dünýä bileleşigi Şweýsariýadan gelip gowşan hoş habara ýokary baha berýär, bu ýurduň Ženewa şäherinde şu günler Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça 36-njy maslahaty geçirilýär. Onda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň öňe süren başlangyjy boýunça Türkmenistanyň “Parahatçylygy we adam hukuklaryny berkitmekde Bosgunlaryň olimpiýa toparlarynyň goşýan uly goşandyny höweslendirmek hakynda” Jarnama biragyzdan …

Dowamy »

Türkmenistanyň Prezidenti Özbek Kärdeşi Bilen Duşuşyk Geçirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Özbek Kärdeşi Bilen Duşuşyk Geçirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Özbek Kärdeşi Bilen Duşuşyk Geçirdi. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň açylyş dabarasyna gatnaşmak üçin paýtagtymyza gelen Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew bilen duşuşdy. Iki ýurduň Liderleri birek-birek bilen mähirli görşüp, Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň Döwlet baýdaklarynyň öňünde surata düşdüler. Türkmenistanyň …

Dowamy »

Russiýanyň Federasiýa Geňeşiniň Başlygy – Aşgabadyň Ilkinji Hormatly Raýaty

Russiýanyň Federasiýa Geňeşiniň Başlygy – Aşgabadyň Ilkinji Hormatly Raýaty

“Oguzhan” köşkler toplumynda Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň başlygy Walentina Matwiýenko “Aşgabat şäheriniň hormatly raýatynyň” şahadatnamasyny gowşuryş dabarasy boldy. Döwlet Baştutanymyz degişli Permana gol çekip, Walentina Matwiýenkonyň bu hormatly ada Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň arasyndaky dostlukly gatnaşyklary berkitmekde, syýasy, ykdysady we medeni-ynasanperwer hyzmatdaşlygy ösdürmekde bitiren aýratyn hyzmatlary, iki ýurduň …

Dowamy »

Türkmenistanyň Prezidenti Aziýanyň Olimpiýa Geňeşiniň Ýolbaşçysyny Kabul Etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Aziýanyň Olimpiýa Geňeşiniň Ýolbaşçysyny Kabul Etdi

Aşgabatda, Ruhyýet köşgünde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň açylyş dabarasyna gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen Aziýanyň Olimpiýa Geňeşiniň (AOG) prezidenti şeýh Ahmad Al-Fahad Al-Sabahy kabul etdi. Myhman döwlet Baştutanymyzy şanly waka – Aziada-2017-niň başlanmagy bilen gutlap, AOG-niň halkara sport hereketini ösdürmäge uly goşant …

Dowamy »

Türkmenistanyň Prezidenti Permana Gol Çekdi

Türkmenistanyň Prezidenti Permana Gol Çekdi

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Permany bilen Meretmämmet Hanmämmedow “Dünýä edebiýaty” žurnalynyň baş redaktory wezipesinden boşadyldy. *** Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Permany bilen Abdulmejit Myradow “Dünýä edebiýaty” žurnalynyň baş redaktory wezipesine bellenip, ol “Adalat” gazetiniň baş redaktorynyň orunbasary wezipesinden boşadyldy.

Dowamy »

Türkmenistanyň Prezidenti Meksikaly Kärdeşine Adam Pidalaryna Getiren Ýer Titremesi Zerarly Gynanç Bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Meksikaly Kärdeşine Adam Pidalaryna Getiren Ýer Titremesi Zerarly Gynanç Bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Meksikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidenti Enrike Penýa Nýeto ýurtda bolup geçen, köp sanly adam pidalaryna, şikes ýetmelere hem-de uly möçberli weýrançylyklara getiren ýer titremesi zerarly gynanç hatyny iberdi. Döwlet Baştutanymyz şu agyr pursatda Türkmenistanyň halkynyň hem-de Hökümetiniň adyndan, şeýle hem hut öz adyndan gurban bolanlaryň maşgalalaryna, dogan-garyndaşlaryna …

Dowamy »

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmen Energetiklerini Hünär Baýramçylygy Bilen Gutlady

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmen Energetiklerini Hünär Baýramçylygy Bilen Gutlady

Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň energetika senagatynyň işgärleriniň güni mynasybetli bu ulgamyň işgärlerine gutlag hatyny iberdi Hormatly energetika senagatynyň işgärleri! Gadyrly watandaşlar! Sizi Energetika senagatynyň işgärleriniň güni bilen tüýs ýürekden mähirli gutlaýaryn. Indi birnäçe ýyllardan bäri özbaşdak baýram hökmünde bellenip gelinýän Energetika senagatynyň işgärleriniň güni Garaşsyz Watanymyzyň senenamasyny bezeýän baýramlaryň biridir, zähmetde …

Dowamy »

Bilelikdäki Türkmen-Owgan Söwda Öýi Döredildi

Bilelikdäki Türkmen-Owgan Söwda Öýi Döredildi

Türkmenistan biziň günortadaky goňşymyz – Owganystanda parahatçylygyň we durnuklylygyň kemala gelmegine hemmetaraplaýyn ýardam berýär. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bu ugurda diňe syýasy – diplomatik, söwda – ykdysady hem-de ynsanperwerlik usullarynyň herekete girizilmeginiň zerurdygyny belleýär. Bu meseleleriň çözgüdini tapmak boýunça çärelere Aşgabatda geçiriljek Owganystan boýunça Sebit ykdysady hyzmatdaşlygynyň 7-nji maslahatynda garalar. …

Dowamy »