Baş Sahypa / SYÝASAT

SYÝASAT

Türkmenistanyň daşary syýasatynyň esasy wezipeleri

3-nji Iýulda Aşgabatda Ýokary Derejedäki Türkmen-Owgan Gepleşikleri Bolar

3-nji Iýulda Aşgabatda Ýokary Derejedäki Türkmen-Owgan Gepleşikleri Bolar

Oňa gatnaşmak üçin paýtagtymyza Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Mohammad Aşraf Ganiniň ýolbaşçylygyndaky wekilçilikli hökümet topary paýtagtymyza geldi. Bu resmi sapar häzirki döwürde täze mazmun bilen üsti ýetirilen däp bolan döwletara gatnaşyklary pugtalandyrmagyň we ösdürmegiň ýolundaky möhüm ädime öwrüler. Parahatçylyk söýüjilik, hoşniýetli goňşuçylyk we oňyn bitaraplyk syýasatyny durmuşa geçirýän Türkmenistan ählumumy …

Dowamy »

Türkmenistanyň Prezidenti Russiýa Federasiýasynyň Ýokary Döwlet Sylagy Bilen Sylaglanyldy

Türkmenistanyň Prezidenti Russiýa Federasiýasynyň Ýokary Döwlet Sylagy Bilen Sylaglanyldy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň telefon arkaly gürrüňdeşligi boldy. Iki ýurduň Liderleri birek-birek bilen mähirli salamlaşyp, işjeň we deňhukukly hyzmatdaşlyk esasynda ýola goýulýan döwletara gatnaşyklarynyň däp bolan dostlukly häsiýete eýedigini kanagatlanma bilen bellediler. Özüniň türkmen kärdeşini 60 ýaşynyň dolmagy bilen mähirli gutlap we milli Liderimize …

Dowamy »

Türkmenistanda Niderlandlar Patyşalygynyň Adatdan Daşary we Doly Ygtyýarly Ilçisi Işe Başlady

Türkmenistanda Niderlandlar Patyşalygynyň Adatdan Daşary we Doly Ygtyýarly Ilçisi Işe Başlady

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Mejlisiň Başlygy A.Nurberdiýewa Niderlandlar Patyşalygynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi hanym Regina Weronika Mariýa Jons – Bosdan ynanç hatyny kabul etdi. Söhbetdeşligiň dowamynda diplomat Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň oňyn daşary syýasatynyň esasy ugurlary bilen tanyşdyryldy, ýurdumyz soňky ýyllarda iri parahatçylyk dörediji merkez hökmünde diňe …

Dowamy »

Türkmenistanyň Prezidenti: AHHG Merkezi Aziýada Hyzmatdaşlyk Üçin Ygtybarly Meýdança Bolar

Türkmenistanyň Prezidenti: AHHG Merkezi Aziýada Hyzmatdaşlyk Üçin Ygtybarly Meýdança Bolar

Aşgabatda “Araly halas etmegiň Halkara gaznasynyň Merkezi Aziýa sebitinde hyzmatdaşlygy ösdürmekde ähmiýeti” ady bilen Halkara maslahat geçirilýär. Ýurdumyzyň AHHG başlyklyk etmeginiň çäklerinde guralan bu maslahatyň açylyş dabarasynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň oňa gatnaşyjylara iberen Gutlagy okaldy. “Ýurdumyzda alnyp barylýan döwlet ekologiýa syýasaty jemgyýetiň ösüşini tebigy gurşawyň ösüşi bilen sazlaşdyrmaga we …

Dowamy »

Wideoşekilli Iş Maslahatynda Orak Möwsüminiň Barşyna we Medeniýet Hepdeligine Taýýarlyk Baradaky Meselelere Garaldy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň gurluşyk we energetika ulgamlaryna gözegçilik edýän orunbasarynyň,

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň gurluşyk we energetika ulgamlaryna gözegçilik edýän orunbasarynyň, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagynda göni aragatnaşyk arkaly nobatdaky wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi. Maslahatyň gün tertibine möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy, hususan-da, galla oragynyň barşy, şeýle hem öňde boljak döredijilik çäresine — şu ýyl paýtagtymyzda …

Dowamy »

Türkmenistanyň Prezidenti Portugaliýa Respublikasynyň Prezidentine Gynanç Bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Portugaliýa Respublikasynyň Prezidentine Gynanç Bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Portugaliýa Respublikasynyň Prezidenti Marselo Rebelo de Souza bu ýurtda bolup geçen, köp sanly adam pidalaryna, şikes ýetmelerine hem-de weýrançylyklara getiren tokaý ýangyny zerarly gynanç bildirdi. Döwlet Baştutanymyz şu agyr pursatda Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle hem hut öz adyndan gurban bolanlaryň maşgalalaryna hem-de dogan-garyndaşlaryna çuňňur …

Dowamy »

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow: Halkara Gepleşikleri Ykdysady Ösüşiň Möhüm Bölegi

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow: Halkara Gepleşikleri Ykdysady Ösüşiň Möhüm Bölegi

Türkmen paýtagtynda «Halkara ykdysady hyzmatdaşlygy – 2017» atly köpugurly sergi açylýar. Türkmenistanyň Prezidenti oňa gatnaşyjylara gutlag hatyny iberdi. Döwlet baştutanymyz köpugurly serginiň açylmagy bilen gutlap, onuň Türkmenistanyň Türkmenistanyň daşary ýurtlar bilen söwda-ykdysady gatnaşyklaryny, işewür hyzmatdaşlygyny ösdürmekde uly ähmiýete eye boljakdygyna berk ynanýaryn diýip belledi. Türkmenistan häzirki zaman tehnologiýalaryny özleşdirýän, iň …

Dowamy »

Niderlandlar Patyşalygynyň Ilçisi Ynanç Hatlarynyň Nusgalaryny Gowşurdy

Niderlandlar Patyşalygynyň Ilçisi Ynanç Hatlarynyň Nusgalaryny Gowşurdy

2017-nji ýylyň 19-njy iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Aşgabada iş sapary bilen gelen Niderlandlar Patyşalygynyň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi (ýerleşýän ýeri Moskwa ş.) hanym Regina Weronika Mariýa Jons-Bos bilen duşuşyk geçirildi. Ilçiniň öz ynanç hatlarynyň nusgalaryny gowşurmagyndan soňra taraplar Türkmenistanyň we Niderlandlaryň arasyndaky gatnaşyklary barada …

Dowamy »

Türkmenistanyň Prezidenti Adalat Edaralarynyň Işgärlerini Hünär Baýramçylygy Bilen Gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Adalat Edaralarynyň Işgärlerini Hünär Baýramçylygy Bilen Gutlady

Hormatly adalat edaralarynyň işgärleri!Hormatly adalat edaralarynyň işgärleri! Sizi Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimiziň adalat edaralarynyň işgärlerinift güni bilen tüys ýürekden gutlaýaryn! Demokratik, hukuk we dünýewi döwlet gurluşynyň ýörelgelerinden ugur alýan ata Watanymyzyň bu günki syýasy we ykdysady, medeni we durmuş ösüşleri öz gözbaşyny halkyň halal zähmetinden, jemgyýetiň agzybirliginden we jebisliginden, şeýle …

Dowamy »

Türkmenistanyň Prezidenti Beýik Britaniýanyň we Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Ýolbaşçylaryna Gynanç Bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Beýik Britaniýanyň we Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Ýolbaşçylaryna Gynanç Bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Beýik Britaniýanyň ýolbaşçylaryna gynanç bildirdi. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň Şazenany Ýelizaweta II we Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň Premýer-ministri Tereza Meýe London şäheriniň “Grenfell-Tauer” binasynda bolup geçen, adam pidalaryna we şikes ýetmelerine getiren ýangyn zerarly gynanç hatyny iberdi. Türkmenistanyň …

Dowamy »