Baş Sahypa / TEHNOLOGİÝA

TEHNOLOGİÝA

Türkmenistanyň gündelik tehnologiýa habarlary web saýtymyzda

Aziada-2017-niň Ulag Üpjünçiliginiň Maksatnamasy Durmuşa Geçirilýär

Aziada-2017-niň Ulag Üpjünçiliginiň Maksatnamasy Durmuşa Geçirilýär

Türkmenistanyň paýtagtynda iri halkara ýaryşlaryň — Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň açylmagyna sanlyja gün galdy. Bu oýunlary geçirmek boýunça dünýäniň öňdebaryjy kompaniýalary bilen hyzmatdaşlykda giň möçberli taýýarlyk işleri, şol sanda oýunlaryň myhmanlaryny we gatnaşyjylary ýokary derejede awtoulag serişdeleri we hyzmatlar bilen üpjün etmek boýunça taýýarlyk çäreleri …

Dowamy »

Hytaýda Kömürturşy Gazyndan Benzin Almagyň Tehnologiýasy Işlenip Düzüldi

Hytaýda Kömürturşy Gazyndan Benzin Almagyň Tehnologiýasy Işlenip Düzüldi

Hytaýly alymlar kömürturşy gazyny benzine gaýtandan işlemegiň täze tehnologiýasyny teklip etdiler. Bu teklip bug gazlarynyň atmosfera zyňylmagynyň derejesini peseltmäge ýardam eder. Nebitgaz habarlary agentliginiň Shanghai Daily gazetine salgylanyp habar berşi ýaly, täzeçil usulyň awtorlygy Şanhaýyň geljegi uly barlaglar institutynyň hünärmenlerine degişlidir. Işiň awtorlarynyň biri bolan Çžun Lýanşunyň belleýşi ýaly, gaýtadan …

Dowamy »

Ulag we Aragatnaşyk Institutynyň Talyplary Halkara Bäsleşigiň „Robot Tehnikasy Babatda Iň Gowy Iş we Ösüş Üçin“ Diýen Baýragyny Eýelediler

Ulag we Aragatnaşyk Institutynyň Talyplary Halkara Bäsleşigiň „Robot Tehnikasy Babatda Iň Gowy Iş we Ösüş Üçin“ Diýen Baýragyny Eýelediler

Türkiýäniň Konýa şäherinde geçirilen robot tehnikasy boýunça ХI Halkara talyplar bäsleşigine Makedoniýanyň, Panamanyň, Saud Arabystanynyň, Rumyniýanyň, Tunisiň, Gresiýanyň, Kipriň, Azerbaýjanyň we beýleki döwletleriň–jemi 13 ýurduň ýokary okuw mekdepleriniňdir kollejleriniň 400-e golaýyndan talyplaryň hem-de mugallymlaryň 3200 –si gatnaşdy. Emin agzalary 12 ugurdan 2800-den gowrak işe baha berdiler. Türkiýäniň Bilim ministrliginiň gurnamagynda …

Dowamy »

Ýurdumyzda Öýler we Senagat Binalary Üçin LED-lampalaryň Iki Milliona Golaýy Öndürildi

Ýurdumyzda Öýler we Senagat Binalary Üçin LED-lampalaryň Iki Milliona Golaýy Öndürildi

„Aýdyň gijeler“ hojalyk jemgyýetiniň hünärmenleri Senagat ministrliginiň we Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň ýardam bermeginde olaryň öndürlrişini özleşdirdiler. „Aýdyň gijeler“ hojalyk jemgyýeti bäsleşige ukyply, ýokary tilsimatlar bilen üpjün edilen,ekologiýa taýdan arassa elektron we eletrotehnika senagatyny kemala getirmäge, içerki we daşarky bazara niýetlenen önümleri öndürmäge gönükdirilen Döwlet maksatnamasynyň çäklerinde döredilen ilkinji kärhanalaryň …

Dowamy »

Microsoft Kompaniýasy – Ýokary Tehnologiýalar Bazaryny Ösdürmekde Türkmenistanyň Hyzmatdaşy

Microsoft Kompaniýasy - Ýokary Tehnologiýalar Bazaryny Ösdürmekde Türkmenistanyň Hyzmatdaşy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklaryny hem-de durmuş ulgamlaryny informatizasiýalaşdyrmak ulgamynda döwlet syýasatynyň esasy wezipelerini kesgitläp, halkara hyzmatdaşlygy we bu ulgamda daşary ýurtlaryň esasy kompaniýalarynyň hem-de guramalarynyň tejribesini peýdalanmagy ilkinji orna çykarýar. Dünýäniň iň iri maglumat tehnologiýalary korporasiýalarynyň biri bolan “Microsoftyň” Türkmenistanda resmi wekilhanasyny açmak barada 2015-nji ýylyň …

Dowamy »

Barmasy Çylşyrymly Ýerlerde Gün Batareýalary Sanly Telefon Stansiýalaryny Energiýa Bilen Üpjün Ederler

Barmasy Çylşyrymly Ýerlerde Gün Batareýalary Sanly Telefon Stansiýalaryny Energiýa Bilen Üpjün Ederler

Ýurdumyzyň telearagatnaşyk ulgamynyň maýa goýum görkezijisi ýyl-ýyldan ýokarlanýar we şonuň netijesinde-de geçirijili, ykjam aragatnaşygynyň we internetiň müşderileriniň sany köpelýär, şeýle hem ýokary tehnologiýaly süýümli-optika ugurlary arkaly guralan aragatnaşyk ýaýlymlarynyň sany artýar. Şu ýyl welaýatlaryň barylmagy kyn we alysdaky ýerlerinde ýaşaýan ilaty maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalary bilen enjamlaşdyrmagyň derejesi görnetin ýokarlanar. Aragatnaşyk ministrligi …

Dowamy »

Türkmen Hemrasy Owganystana Öz Telegepleşiklerini Alyp Görkezmäge Mümkinçilik Berýär

Türkmen Hemrasy Owganystana Öz Telegepleşiklerini Alyp Görkezmäge Mümkinçilik Berýär

Geostasionar orbitadaky Türkmenistanyň “TürkmenÄlem52oE” hemrasy diňe bir biziň ýurdumyzyň çäklerindäki däl, eýsem, Orta Aziýanyň beýleki döwletleriniň, Eýranyň, Türkiýäniň, Demirgazyk Afrikanyň we Ýewropanyň döwletleriniň ulanyjylaryna köp görnüşli aragatnaşyk hyzmatlarynyň birnäçesini, şol sanda sanly teleradiogepleşiklerini, telefon aragatnaşygyny, wideomaslahat aragatnaşygyny, maglumatlary ibermegi, hemra Internetini hödürlemäge mümkinçilik berýär. Häzirki wagtda “TürkmenÄlem52oE”-niň hemra transponderleriniň ýokary …

Dowamy »

Türkmen Senagaty Durmuş Tehnikalarynyň Çykarylmagyny Özleşdirýär: Ýurdumyzyň Tozan Sorujylary we Elektrik Demojaklary Peýda Bolar

Türkmen Senagaty Durmuş Tehnikalarynyň Çykarylmagyny Özleşdirýär: Ýurdumyzyň Tozan Sorujylary we Elektrik Demojaklary Peýda Bolar

Türkmenistanda dürli görnüşli elektron enjamlary öndürýän kärhanalary döretmegiň Döwlet maksatnamasyny ýerine ýetirmegiň çäklerinde Senagat ministrligi tarapyndan bu ugurda zerur işleriň amala aşyrylýar. Durmuş tehnikalarynyň dürli görnüşleriniň –gaz we elektrik ojaklarynyň, elektrik demojaklarynyň, elektrik gyzdyryjylaryň, tozan sorujylaryň önümçiligini ýola goýmak maksady bilen, “Hojalyk harytlary” atly hojalyk jemgyýeti döredildi. “Türkmenmaşyngurluşyk” konserni bilen …

Dowamy »

Aşgabatda Innowasiýa Tehnologiýaly Stomatologiýa we Oftalmologiýa Ylmy Merkezleri Açyldy

Aşgabatda Innowasiýa Tehnologiýaly Stomatologiýa we Oftalmologiýa Ylmy Merkezleri Açyldy

Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde iň häzirki zaman enjamlary bilen üpjün edilen Stomatologiýa okuw-önümçilik merkeziniň hem-de Göz keselleri ylmy-kliniki merkeziniň açylyş dabarasy boldy. Oňa ýurdumyzyň saglygy goraýyş ulgamynyň ýolbaşçylary, lukmançylyk jemgyýetçiliginiň wekilleri, Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň professor-mugallymlary, talyp ýaşlar we hormatly ýaşulular gatnaşdylar. Ýokary okuw mekdebine degişli bu düzümleriň ýurdumyzyň lukmançylyk ylmynda …

Dowamy »

Türkmenistanyň Prezidenti Karara Gol Çekdi (Oba Hojalyk Önümlerini Öndürijiler Hakynda)

Türkmenistanyň Prezidenti Karara Gol Çekdi

Oba hojalyk önümlerini öndürijilere ýyllyk 1 göterim we 5 göterim bilen ýeňillikli karzlar berler. Oba hojalyk önümlerini öndürijileri maliýe taýdan goldamak, oba hojalygyna innowasiýalary, döwrebap tilsimatlary we öňdebaryjy usullary ornaşdyrmak, ýerleriň hasyllylygyny ýokarlandyrmak, oba ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini has-da gowulandyrmak hem-de täze iş orunlaryny döretmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol …

Dowamy »