Baş Sahypa / YKDYSADYÝET

YKDYSADYÝET

Nebit, Dokma Önümleri, Pagta Süýümi we Bugdaý Birža Söwdalarynyň Esasy Önümleri Boldy

Nebit, Dokma Önümleri, Pagta Süýümi we Bugdaý Birža Söwdalarynyň Esasy Önümleri Boldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 52-si hasaba alyndy. Daşary ýurt walýutasyna Täjigistandan we Owganystandan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen awtobenzini, gidro usulda arassalanan dizel ýangyjyny, ýangyç mazudyny satyn aldylar. Mundan başga-da, Russiýadan, Şweýsariýadan, Birleşen Arap Emirliklerinden, Türkiýeden, Kiprden, Gruziýadan, Pakistandan, Owganystandan we …

Dowamy »

Bilelikdäki Türkmen-Owgan Söwda Öýi Döredildi

Bilelikdäki Türkmen-Owgan Söwda Öýi Döredildi

Türkmenistan biziň günortadaky goňşymyz – Owganystanda parahatçylygyň we durnuklylygyň kemala gelmegine hemmetaraplaýyn ýardam berýär. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bu ugurda diňe syýasy – diplomatik, söwda – ykdysady hem-de ynsanperwerlik usullarynyň herekete girizilmeginiň zerurdygyny belleýär. Bu meseleleriň çözgüdini tapmak boýunça çärelere Aşgabatda geçiriljek Owganystan boýunça Sebit ykdysady hyzmatdaşlygynyň 7-nji maslahatynda garalar. …

Dowamy »

Ýurdumyzda Pagta Ýygymy Badalga Aldy

Ýurdumyzda Pagta Ýygymy Badalga Aldy

30-njy awgustda ýurdumyzda möhüm oba hojalyk möwsümi bolan pagta ýygymy badalga aldy. Pagtaçylyk Türkmenistanda önümçilik möçberiniň artdyrylmagyna ilkinji derejede ähmiýet berilýän strategik oba hojalyk ekinleriniň biridir. Pagtanyň özi-de, ondan öndürilýän dokma önümleri hem dünýa bazarlarynda ýokary isleglerden peýdalanmak bilen, ýurdumyzyň eksportynyň möhüm bölegini düzýärler. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen …

Dowamy »

Daşoguz Welaýatynda Birbada Iki Desganyň Açylyş Dabarasy Boldy

Daşoguz Welaýatynda Birbada Iki Desganyň Açylyş Dabarasy Boldy

Demirgazyk welaýatyň merkezinde kafel plitalarynyň önümçiligi boýunça kiçi kärhananyň, S.A.Nyýazow adyndaky etrabyň Hasylçy geňeşliginiň “Döwletli” daýhan birleşiginde döwrebap ýyladyşhananyň açylyş dabarasy boldy. Täze desgalar hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda ýurdumyzda ýaýbaňlandyrylan oňyn özgertmeleriň üstünlikli durmuşa geçirilýändiginiň nobatdaky subutnamasyna öwrüldi we milli ykdysadyýetimiziň oýlanyşykly we netijeli häsiýete eýe bolýandygyny äşgär etdi. …

Dowamy »

Türkmenistanda Täze Gazhimiýa Toplumynyň Taslamasynyň Üstünde Işlenilýär

Türkmenistanda Täze Gazhimiýa Toplumynyň Taslamasynyň Üstünde Işlenilýär

Türkmenistanda täze gazhimiýa toplumynyň taslamasynyň üstünde işlenilýär. Ony Balkan welaýatynda Gyýanly şäherçesiniň golaýynda gurmak meýilleşdirilýär. Bu toplum 2 milliard kub metr tebigy gazy hem-de 117 müň tonna natriý hloridini gaýtadan işlemäge niýetlenendir. Bu ýerde ýylda 390 müň tonna polipropilen, 200 müň tonna pes dykyzlykly çyzykly polietilen, 100 müň tonna poliwinilhlorid, …

Dowamy »

Çagalar we Ulular Üçin Sport Eşikleri “Çeper” Tikinçilik Fabriginiň Çykarýan Önümleriniň Üstüni Ýetirdi

Çagalar we Ulular Üçin Sport Eşikleri “Çeper” Tikinçilik Fabriginiň Çykarýan Önümleriniň Üstüni Ýetirdi

Daşoguzyň bu kärhanasynda ýurdumyzyň bazarlarynda islegli Aziada-2017-niň nyşanalry bolan ulular we çagalar üçin sport eşikleriniň çykarylyşy ýola goýuldy. Ýerli dizaýnerleriň taýýarlan nysgalary gelşikliligi, dok dürli reňkleri , ýokary hili we elýeter bahasy bilen tapawutlanýar. Golaýda kärhana Jemagat hojalygy ministrliginiň bölümleriniň üşgärleri üçin ýörüte iş eşigini tikmäge tabşyryk aldy, olar geljekki …

Dowamy »

Türkmenistanda Güýzlük Bugdaý Ekişine Badalga Berildi

Türkmenistanda Güýzlük Bugdaý Ekişine Badalga Berildi

23-nji awgustda Türkmenistanda köpçülikleýin bugdaý ekişine girişildi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ak patasy bilen bu möhüm oba hojalyk möwsümine ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda birbada badalga berildi. Döwlet Baştutanymyzyň 18-nji awgustda geçiren Ministrler Kabinetiniň mejlisinde belleýşi ýaly, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ykdysadyýetimiziň beýleki ugurlary bilen bir hatarda, oba hojalyk pudagy hem sazlaşykly …

Dowamy »

Birža Täzelikleri

Birža Täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 18-si hasaba alyndy. Daşary ýurt walýutasyna Owganystandan gelen telekeçiler suwuklandyrylan gazy (“Türkmengaz” DK), Birleşen Arap Emirlikleriniň işewürleri bolsa tehniki ýody (“Türkmenhimiýa” DK) satyn aldylar. Bulardan başga-da, daşary ýurt puluna tekiz boýalan we žakkard tüýjümek önümleri, trikotaž önümleri, nah ýüplük we hojalyk …

Dowamy »

Türkmen Ekerançylary Güýzlük Bugdaý Ekişine 23-nji Awgustda Girişerler

Türkmen Ekerançylary Güýzlük Bugdaý Ekişine 23-nji Awgustda Girişerler

Türkmenistanyň ekerançylary şu ýylyň 23-nji awgustynda bugdaý ekişine girişerler. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hökümet mejlisinde şeýle görkezme berdi. Häzir gallaçy kärendeçiler üçin möhüm möwsüm başlanýar. Döwlet Baştutanymyz güýzlük bugdaý ekişine girişilmegine az wagtyň galandygyny belläp, geljekki bol hasylyň girewi bolan bu möhüm möwsümi ýokary hilli, bellenilen möhletlerde we agrotehniki kadalara …

Dowamy »

Türkmenistanyň Ekin Meýdanlarynyň Ýagdaýyna Kosmosdan Gözegçilik Ediler

Türkmenistanyň Ekin Meýdanlarynyň Ýagdaýyna Kosmosdan Gözegçilik Ediler

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow obasenagat toplumyny mundan beýläk-de ösdürmek boýunça öňde durýan birnäçe möhüm wezipelere ünsi çekip, ýurdumyzyň ekin meýdanlarynyň her bir görnüşi üçin ýer kadastryny taýýarlamak işlerini çaltlandyrmagy tabşyrdy. Ekerançylyk meýdanlarynyň ýagdaýy hakynda anyk maglumat almak üçin täze tehnologiýalary, şol sanda milli emeli hemranyň kömegi arkaly älem giňişliginden alnan …

Dowamy »