Baş Sahypa / YKDYSADYÝET

YKDYSADYÝET

Birža Täzelikleri

Birža Täzelikleri

Türkmenistanyň DHÇMB-niň söwdalarynyň şertnamasy ABŞ-nyň 2 million 735 müň dollaryna golaý möçberden ybarat boldy. Geçen hepde Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 17-si hasaba alyndy. Daşary ýurt walýutasyna ABŞ-nyň we Birleşen Arap Emirlikleriniň telekeçileri “Türkmenhimiýa” döwlet konserninde öndürilen tehniki uglerody we ýody satyn aldy. Türkiýeden gelen telekeçiler tehniki kükürdi …

Dowamy »

Galkynyşnebit: Bellenen Meýilnamadan Öňde

Galkynyşnebit: Bellenen Meýilnamadan Öňde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Galkynyşnebit» nebit we gaz çykarmak boýunça müdirliginiň hünärmenleri şu ýylyň ýanwar-iýun aýlarynda Çeleken ýarymadasyndaky 170 guýudan 34 müň tonnadan gowrak nebit çykardylar. Bu bolsa müdirligiň işgärleriniň hasabat döwri üçin bellenilen meýilnamany artygy bilen ýerine ýetirendiklerine şaýatlyk edýär. Häzirki wagtda Çeleken ýarymadasynda guýulary burawlamak işi 1200-2750 metr çuňlukda …

Dowamy »

Hytaý 2017-nji Ýylda ABŞ-dan 1,97 mln Tonna Nebit Import Etdi

Hytaý 2017-nji Ýylda ABŞ-dan 1,97 mln Tonna Nebit Import Etdi

2017-nji ýylyň ýanwar-maý aýlarynda Hytaý ABŞ-dan 1,97 mln tonna golaý nebit import etdi. Bu görkeziji tutuş 2016-njy ýylda ABŞ-dan HHR-e iberilen nebitiň möçberinden 4 esse köpdür. Bilermenleriň pikirine görä, amerikan nebitiniň Hytaýa importynyň birdenkä ýokarlanmagyna garamazdan, onuň möçberi heniz onçakly köp däl, hem-de ol nebitiň hytaý importynyň strukturasyny üýtgedip, HHR-iň …

Dowamy »

2018-nji Ýylyň 1-nji Ýanwaryndan Aýlyk Zähmet Haklarynyň,Pensiýalaryň we Döwlet Kömek Pullarynyň, Talyp Haklarynyň Möçberleri Ýokarlandyrylar

2018-nji Ýylyň 1-nji Ýanwaryndan Aýlyk Zähmet Haklarynyň,Pensiýalaryň we Döwlet Kömek Pullarynyň, Talyp Haklarynyň Möçberleri Ýokarlandyrylar

Döwlet Baştutanymyzyň Permanyna laýyklykda, 2018-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan býujetden maliýeleşdirilýän edara-kärhanalaryň, hojalyk hasaplaşygyndaky kärhanalaryň we jemgyýetçilik guramalarynyň işgärleriniň zähmet haklaryny, pensiýalaryň we döwlet kömek pullarynyň, talyp we diňleýji haklarynyň möçberi ýokarlandyrylar. Beýik Watançylyk urşuna gatnaşyjylaryň pensiýalarynyň aýda iň pes möçberi 1169 manat möçberde; Beýik Watançylyk urşuna gatnaşyjylaryň ýanýoldaşlarynyň we tylda …

Dowamy »

Ýokary Tehnologiýalar Agrosenagat Toplumynyň Maldarçylyk Ulgamynyň Netijelilignini Üpjün Edýär

Ýokary Tehnologiýalar Agrosenagat Toplumynyň Maldarçylyk Ulgamynyň Netijelilignini Üpjün Edýär

Daşoguz welaýatynyň S.A. Nyýazow adyndaky etrabynda ýerleýän iri maldarçylyk toplumy gara mallaryň 500-sini saklamaga we her ýyl 2000 tonna süýt we 120 tonna et gaýtadan işlemäge niýetlenendir. Netijeli ykdysady strategiýa we Şweýsariýa, Germaniýa, Türkiýe ýaly ýurtlaryň ady belli kompaniýalarynyň ýokary tehnologiýaly enjamlary önümçilik tabşyryklaryny üstünlikli berjaý etmage ýardam edýär. Toplumyň …

Dowamy »

Obasenagat Toplumynyň Maddy-Enjamlaýyn Binýady Pugtalandyrylýar

Obasenagat Toplumynyň Maddy-Enjamlaýyn Binýady Pugtalandyrylýar

Türkmenistanyň Oba we suw hojalyk ministrliginiň ygtyýaryna döwrebap oba hojalyk tehnikalarynyň gelmegi dowam edýär. Ine, täze ekiş möwsüminiň öňüsyrasynda ýurdumyza “John Deere 8245R” sürüm traktorlarynyň, şeýle hem bütin dünýä meşhur “CLAAS” maşyngurluşyk kompaniýasynyň (Germaniýa Federatiw Respublikasy) “AXOS 340 CX” köpugurly traktorlarynyň birinji tapgyry gelip gowuşdy. Täze oba hojalyk maşynlaryny garşylamak …

Dowamy »

Innowasiýa: Türkmenbaşydaky NGIZ Toplumynda Nebit Koksundan Grafit Alyndy

Innowasiýa: Türkmenbaşydaky NGIZ Toplumynda Nebit Koksundan Grafit Alyndy

7-nji iýulda geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň ösmeginiň şu ýylyň birinji ýarymynyň jemine bagyşlanan çykyşynda ýakyn geljek üçin anyk wezipeleri kesgitledi. Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, ähli pudaklary ösdürmäge gönükdirilen maýa goýumlaryny goýmaly we täze tehnologiýalary önümçilige giňden ornaşdyrmaly. Milli Liderimiz daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň …

Dowamy »

Aşgabatda “Türkmengaz” Döwlet Konserniniň Okuw Merkezi Açyldy

Aşgabatda “Türkmengaz” Döwlet Konserniniň Okuw Merkezi Açyldy

“Türkmengaz” Döwlet konserniniň okuw merkezi Aşgabatda, Çoganly ýaşaýyş toplumynda açyldy. Ak mermerli binalar toplumy 3 gektar meýdanda ýerleşdirildi. Ýurdumyzyň känlerinde işjeň ornaşdyrylýan innowasion enjamlary we tehnologiýalary çalt hem-de ýokary hilli özleşdirmek üçin bu ýerde hemme şertler döredildi. Merkezde bir wagtyň özünde 120 hünärmen hünär derejesini ýokarlandyryp biler. “Türkmennebitgazgurluşyk” Döwlet konserni …

Dowamy »

Türkmen Alymlarynyň Işläp Taýýarlanlary Uglewodorod Çig Malynyň Alnyşynyň Netijeliligini Ýokarlandyrýar

Türkmen Alymlarynyň Işläp Taýýarlanlary Uglewodorod Çig Malynyň Alnyşynyň Netijeliligini Ýokarlandyrýar

Türkmengaz“ Döwlet konserniniň Tebigy gaz instituty ençeme ýyllaryň dowamynda uglewodorod ýataklaryny özleşdirmekde baý tejribe toplady. Institutyň hünärmenleri geologiýa- agtaryş işlerini alyp barmak we nebitdir gaz gorlaryny özleşdirmegiň netijeliligini ýokarlandyrmak boýunça ylmy-amaly maslahatlary taýýarladylar. Geologiýa-agtaryş işlerini çaltlandyrmak hem-de gaz çykarmagyň we skwažinalary burawlamagyň tehnologiýalaryny kämilleşdirmek boýunça onlarça maslahatlar önümçilige ornaşdyryldy. Türkmenistanyň …

Dowamy »

“Halkara Ykdysady Hyzmatdaşlygy-2017” Atly Köpugurly Sergi Öz Işini Tamamlady

“Halkara Ykdysady Hyzmatdaşlygy-2017” Atly Köpugurly Sergi Öz Işini Tamamlady

Paýtagtymyzda Söwda-senagat edarasynyň guramagynda geçirilýän “Halkara ykdysady hyzmatdaşlygy-2017” atly köpugurly sergi öz işini tamamlady. Sergide ýurdumyzyň we daşary döwletleriň 80-den gowrak kompaniýalar döwlet we hususy kärhanalary öz tekliplerini, netijeli işläp taýýarlamalaryny, täzeçil usullaryny, toplumlaýyn çözgütlerini hem-de hyzmatlaryny görkezdiler. Olaryň köpüsiniň hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny alyp barýan, ykdysadyýetiň pudaklaryny senagatlaşdyrmak boýunça giň möçberli …

Dowamy »