YLYM

Türkmenistanyň Prezidentiniň ýolbaşçylygynda milli ylymda düýpgöter özgertmeler durmuşa geçirilýär.

2017-nji Ýylyň Giriş Möwsümi: Täze Mümkinçilikler, Ýakyn Perspektiwalar

2017-nji Ýylyň Giriş Möwsümi Täze Mümkinçilikler, Ýakyn Perspektiwalar

Ýurdumyzyň ýokary we orta hünärment okuw mekdeplerine okuwa girmäge dalaşgärlerden resminamalar kabul edilýär. Däp bolşy ýaly, 2017-2018-nji okuw ýylynda hem täze ýokary okuw mekdebi açyldy. Paýtagtymyzyň Abadan etrabynda Jemagat hojalygy instituty ilkinj talyplaryna gapysyny giňden açar, ol bu pudaga gerekli hünärmenleri taýýarlar. Häzirki wagtda ýokary okuw mekdebini abadanlaşdyrmak, okuw we …

Dowamy »

Türkmenistanda Ýaşlary Ýokary Okuw Mekdeplere Kabul Etmegiň Möçberi Artdyryldy

Türkmenistanda Ýaşlary Ýokary Okuw Mekdeplere Kabul Etmegiň Möçberi Artdyryldy

Ýurdumyzda ýokary hem-de orta hünär mekdeplerine resminamalary kabul etmek çäreleri başlandy. Bu çäräniň ilkinji güni işjeň häsiýete eýe boldy. Munuň özi türkmen ýaşlarynyň täze bilimleri, hünär ussatlygyny ele almaga, ýurdumyzyň intellektual we ykdysady kuwwatynyň artdyrylmagyna, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan öňde goýlan ägirt uly wezipeleriň çözülmegine goşantlaryny goşmagy arzuw edýändikleriniň …

Dowamy »

Aşgabatda “Türkmengaz” Döwlet Konserniniň Okuw Merkezi Açyldy

Aşgabatda “Türkmengaz” Döwlet Konserniniň Okuw Merkezi Açyldy

“Türkmengaz” Döwlet konserniniň okuw merkezi Aşgabatda, Çoganly ýaşaýyş toplumynda açyldy. Ak mermerli binalar toplumy 3 gektar meýdanda ýerleşdirildi. Ýurdumyzyň känlerinde işjeň ornaşdyrylýan innowasion enjamlary we tehnologiýalary çalt hem-de ýokary hilli özleşdirmek üçin bu ýerde hemme şertler döredildi. Merkezde bir wagtyň özünde 120 hünärmen hünär derejesini ýokarlandyryp biler. “Türkmennebitgazgurluşyk” Döwlet konserni …

Dowamy »

Gara Sazaklyklar Garagumyň Ekologiýa Ulgamynda Möhüm Ähmiýete Eýedir

Garagumyň Üňüz aňyrsynyň günbatar bölegi we „Altyn asyr“ Türkmen kölüniň Daşoguz golunyň golaýyndaky Gaplaňgyr düzlügi türkmen tebigatynyň geň-enaýy ýerleriniň biridir. Malýap bilen Türkmen kölüniň esasy zeýkeşine guýýa Daşoguz golunyň arasyndaky tebigatyň näzik we syrly dünýäsine syn edeniňde çölüň parahat durmuşyna aşyk bolmazlyk mümkin däl. Çöle bir çyksaň onuň uç-gyraksyz giňişligine, …

Dowamy »

Halkara Nebit we Gaz Uniwersitetiniň Talyplary-Patent Alan Ylmy Işleriň Awtorlary

Halkara Nebit we Gaz Uniwersitetiniň Talyplary-Patent Alan Ylmy Işleriň Awtorlary

Halkara nebit we gaz uniwersiteti ýaşlaryň arasynda ylmy işleriň döwlet bäsleşiginiň kollektiwleýin öňdebaryjylarynyň biridir. Leýla Ýoldaşewa, Aýjahan Mürzäýewa, Döwran Nurmämmedow we Atamyrat Hojageldiýew dagy iň gowy ylmy taslamalaryň awtrolary diýlip ykrar edildi. Iki ikinji we üçünji ýere mynasyp görlen işleriň üçüsi, şol sanda şäher gurluşyk maksatnamalarynyň jähtinden daşky gurşawy goramak …

Dowamy »

Çölleşmäge Gözegçiligiň Milli Ulgamy

Çölleşmäge Gözegçiligiň Milli Ulgamy

Çöller Türkmenistanyň umumy meýdanynyň 80 göterimini tutýar, ekerançylyk ýerlerem, tebigy ýerlerem çölleşmäge sezewar bolýar. Sil gelmegi, tozanly tüweleýler, Hazar we Aral deňizleriniň derejesiniň üýtgemegi ýaly tebigy ýagdaýlar oňa sebäp bolýan şertlerdir. Ýerleriň zaýalanmagyna garşy göreşmek üçin ýurdumyzda tebigy serişdeleri dikeltmk we olardan rejeli peýdalanmak boýunça çäreleriň toplumy işlenilip taýýarlanylýar. Bu …

Dowamy »

Owadan Jeňňel Suguny-Amyderýa Goraghanasynda Seýrek Duşýan Haýwanlaryň Biridir

Owadan Jeňňel Suguny-Amyderýa Goraghanasynda Seýrek Duşýan Haýwanlaryň Biridir

Lebap welaýatynyň demirgazyk-gündogar böleginde ýerleşýän Amyderýa döwlet goraghanasy 35 ýyl mundan ozal Amyderýanyň orta akymynyň hem-de Garagumyňdyr Gyzylgumyň çöle golaý meýdanlarynyň ekologiýa ulgamyny gorap saklamak we dikeltmek, şeýle hem tebigy gurşawy goramak üçin ylmy esaslary işläp taýýarlamak maksady bilen döredilipdi. Goraghananyň edara binasy Seýdi şäheriniň çetinde ýerleşýär. Tebigaty halaýanlar köplenç …

Dowamy »

Begenç Berkeliýew Milli Žiwopis Mekdebiniň Zehinli Ýaşlarynyň Birirdir

Begenç Berkeliýew Milli Žiwopis Mekdebiniň Zehinli Ýaşlarynyň Birirdir

Onuň özboluşly tilsimi reňk sazlaşygy we çotganyň ýeňiljek hereketinden döreýän joşguny duýgurlygy berip bilýänligi bilen tapawutlanýar. „Meniň maşgalam“ suratynda ýaş maşgala üýtgeşik görnüşde-ullakan şäherdäki maşynyň içindäki aýnasynda şekillendirilipdir. Munuň özi tehnikanyň ösen we çalt depginler döňründe-de maşgala gatnaşyklarynyň öz ähmiýetini ýitirmänligini aňladýar. „Balçylar küşt başynda“ atly işi birbada geňirgendirmänem duranok. …

Dowamy »

Ýaşlaryň Arasynda Ylmy Işleriň Bäsleşiginiň Ýeňijilerine Sylaglar Gowşuryldy

Ýaşlaryň Arasynda Ylmy Işleriň Bäsleşiginiň Ýeňijilerine Sylaglar Gowşuryldy

Aşgabatda Ylymlar güni mynasybetli Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşi we Ylymlar akademiýasy bilen bilelikde her ýyl geçirilýän ýaşlaryň arasynda ylmy işleriň bäsleşiginiň ýeňijilerine sylaglary gowşurmak dabarasy boldy. Ýeňijileri sylaglamak dabarasy Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň mejlisler zalynda geçirildi. Intellektual bäsleşige ylmy-barlag institutlaryň, önümçilik birleşikleriniň, ylmy-tehniki kärhanalaryň işgärleri, ýokary okuw …

Dowamy »

Halkara Ynsanperwer Ylymlary we Ösüş Uniwersitetinde Robotlaryň Bäsleşigi Geçirildi

Halkara Ynsanperwer Ylymlary we Ösüş Uniwersitetinde Robotlaryň Bäsleşigi Geçirildi

Bäsleşik 12-nji iýunda bellenilýän Ylymlar gününe bagyşlandy. Oňa dürli ugurlardan bilim alýan talyplar toparlarynyň 12-si gatnaşdy. Bir günläp dowam eden bäsleşik robotlaryň sergi-ýarmarkasy görnüşinde gurnaldy. Bu innowasion sergä petek paýlanan adamlaryň müňe golaýy gatnaşdy. Her petegiň eýesi öz halan taslamasyna ses bermäge haklydy.   Tomaşaçylaryň ses bermegi netijesinde ýörüte walik …

Dowamy »