YLYM

Türkmenistanyň Prezidentiniň ýolbaşçylygynda milli ylymda düýpgöter özgertmeler durmuşa geçirilýär.

Aşgabatda Bilim we Sport Ulgamynda Gazanylan Dünýä Üstünlikleri Bilen Tanyşdyryldy

Aşgabatda Bilim we Sport Ulgamynda Gazanylan Dünýä Üstünlikleri Bilen Tanyşdyryldy

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň sergiler merkezinde Bilim ministligi, Sport baradaky döwlet komiteti hem-de Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi tarapyndan guralan “Bilim we sport Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe» atly halkara sergisi açyldy. Her ýyl geçirilýän serginiň esasy maksady döwlet durmuş syýasatynyň möhüm ugurlary bolan bilim, bedenterbiýe we sport ulgamlaryny ösdürmäge ýardam etmekden, …

Dowamy »

Energetika institutynyň Talyplary Metallary Işläp Taýýarlamagyň Täze Tehnologiýalaryny Öwrenýärler

Energetika institutynyň Talyplary Metallary Işläp Taýýarlamagyň Täze Tehnologiýalaryny Öwrenýärler

Mary şäherindäki Türkmen döwlet energetika institutynyň gurluşynda metallary işläp taýýarlamak boýunça tehnologik okuw merkezi peýda boldy. Senagat-tehnologiýasy fakultetiniň mugallymy Gözel Saparlyýewanyň aýtmagyna görä, onuň binýadynda „metallary işläp taýýarlamak maşynlary we tehnologiýalary“ hünäriniň talyplary bilim alarlar. Merkez aýry okuw-önümçilik binasynda ýerleşýär. Ýagtydan giň okuw otaglary dünýäniň öňdebaryjy firmalarynyň öndürýän tokarçylyk enjamlary, …

Dowamy »

Göçegçi Çal Durnalar Amyderýanyň, Tejeniň Jülgelerinde we Köpetdagyň Eteginde Mekan Tutdylar

Göçegçi Çal Durnalar Amyderýanyň, Tejeniň Jülgelerinde we Köpetdagyň Eteginde Mekan Tutdylar

Baharyň ýa-da güýzüň gelmegi bilen gykywlaşyp durnalar uçup gidýär. Türkmenistanda ýazda we güýzde esasy ornitologik ýerlerde guşlaryň göçüşine, şol sanda halkara ähmiýetli „Durnaly“ diýen ýerde, şeýle hem Köpetdag döwlet goraghanasynyň Mäne-Çäçe çäkli goraghanasynyň golaýynda gözegçilik edilýär. Şol ýerlerden şol bir göçüp gidýän we gonalga saýlaýan çal durnalar köpçülikleýin geçip gidýärler. …

Dowamy »

Türkmenistanyň Prezidenti Karara Gol Çekdi (Sanly Bilim Ulgamyny Ösdürmegiň Konsepsiýasy Hakynda)

Türkmenistanyň Prezidenti Karara Gol Çekdi (Sanly Bilim Ulgamyny Ösdürmegiň Konsepsiýasy Hakynda)

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň Konsepsiýasy, şeýle hem şu Konsepsiýany durmuşa geçirmegiň meýilnamasy tassyklanyldy. Bu resminama bilim edaralarynyň işini has-da kämilleşdirmek, bilim bermegiň ähli basgançaklaryny ýokary hilli elektron bilim maglumatlary bilen üpjün etmek, sanly serişdeleri giňden peýdalanyp, bilim edaralarynda berilýän bilimiň …

Dowamy »

Pissäniň Tejribe Nusgalary Botanika Bagynyň Alymlaryny Ýokary Hasyllylygy Bilen Begendirdi

Pissäniň Tejribe Nusgalary Botanika Bagynyň Alymlaryny Ýokary Hasyllylygy Bilen Begendirdi

Merkezi Aziýadaky häzirki tebigy sähraýy pisse tokaýlary gadym döwürlerde giň ýaýran jeňňeliklerinden galanlarydyr.Türkmenistanda olaryň iki görnüşi—hakyky we Badhyz pissesi gabat gelýär, Ortaýer deňzinde we Aziýada olaryň seýrek ösýän ýerlerinde 20-ä golaý görnüşi bar. Alymlar ýabany pissäniň tebigy şertlerde ösýän ýerlerini öwrenýärler, onuň medeniýetleşdirilen görnüşlerini köpeltmek üçin onuň iýmitlik, dermanlyk we …

Dowamy »

Türkmen Ýaşlarynyň Wekilleri Iňlis Dili Boýunça Bäsleşdiler

Türkmen Ýaşlarynyň Wekilleri Iňlis Dili Boýunça Bäsleşdiler

Täze okuw ýylynyň öňýanynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşi ýetginjekleriň we gyzlaryň arasynda iňlis dili boýunça bäsleşik gurady. Oňa sebitleriň ählisiniň we paýtagtymyzyň wekilleri gatnaşdylar. Olaryň arasynda mekdep okuwçylary, mekdepleriň we ýokary okuw mekdepleriniň ucurymlary, ýaş hünärmenler bar. Ýerlerde bäsleşigi guramaga iňliz dili mugallymlary kömek etdiler. Umumymilli bäsleşigiň …

Dowamy »

Türkmenistanyň Halkara Gatnaşyklary Institutynda Durnukly Ösüş Maksatlary Boýunça Ylmy-Usulyýet Merkezi Açyldy

Türkmenistanyň Halkara Gatnaşyklary Institutynda Durnukly Ösüş Maksatlary Boýunça Ylmy-Usulyýet Merkezi Açyldy

Türkmenistanyň Halkara gatnaşyklary institutynda Durnukly Ösüş Maksatlary boýunça ylmy-usulyýet merkezi açyldy. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Merkezi açmak we Institutyň gurluşyny tassyklamak hakynda Karara gol çekdi. Karara laýyklykda, bu çäre Durnukly ösüşiň 2030-njy ýyla çenli gün tertibini durmuşa ornaşdyrmagy üpjün etmek hem-de degişli ylmy-usulyýet işlerini geçirmek maksady bilen kabul edildi.

Dowamy »

Internet Ulgamyndaky Şahyrana Ýaryşyň Netijeleri Yglan Edildi

Internet Ulgamyndaky Şahyrana Ýaryşyň Netijeleri Yglan Edildi

Merkezi serkerdeler öýünde “Juwanlygyň joşguny” şahyrana bäsleşigiň ýeňijilerini sylaglamak dabarasy boldy. Bäsleşigi Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň “Milli goşun” žurnaly gurady. Şeýle resmi bäsleşik Internet ulgamynyň çäklerinde ilkinji gezek geçirildi, onuň ýeňijileri bolsa onlaýn ses bermek arkaly kesgitlenildi. Bäsleşige 50 eser hödürlenildi, olaryň awtorlary Türkmenistanyň dürli künjeklerinden bolup, goşgular “Milli goşun” žurnalynyň …

Dowamy »

Kaka Etrabynyň Okuwçylary Halkara Olimpiadasynda Ýeňşe Dalaşgärleriň 765-siniň Arasynda Iň Güýçlileriň Onlugyna Girdiler

Kaka Etrabynyň Okuwçylary Halkara Olimpiadasynda Ýeňşe Dalaşgärleriň 765-siniň Arasynda Iň Güýçlileriň Onlugyna Girdiler

Ahal welaýatynyň Kaka etrabynyň umumy bilim berýän orta mekdepleriniň birnäçesiniň okuwçylaryna 2017-2018-nji okuw ýylynyň öňüsyrasy ajaýyp sowgat- Halkara onlaýn olimpiadasynyň ýedinji-jemleýji tapgyrynda gazanan üstünlikleri üçin Saratowdan dürli derejeli medallaryň we diplomlaryň 50-si gelip gowuşdy. Dürli mekdep dersleri boýunça her ýyl geçirilýän bu aň-paýhas bäsleşigini „Erudit“ Ylym-bilim merkezi geçirýär, onuň işi …

Dowamy »

Talyplara Begendiriji Habar

Talyplara Begendiriji Habar

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Milli Liderimiz ilki bilen Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Hojamämmedowa söz berdi. Wise-premýer milli Liderimiziň ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada aýdyp, Türkmenistanyň we daşary döwletleriň ýokary okuw mekdeplerini tamamlan ýaş hünärmenleri işe ýerleşdirmek ulgamyny kämilleşdirmegiň maksatnamasynyň taslamasy barada hasabat berdi. Resminama …

Dowamy »