Baş Sahypa / BAŞ SAHYPA / Gratografiýa Usulynda Işleýän Nakgaş Alymjan Işangulyýew Täze Eserini V Aziada Bagyşlady
Gratografiýa Usulynda Işleýän Nakgaş Alymjan Işangulyýew Täze Eserini V Aziada Bagyşlady
Gratografiýa Usulynda Işleýän Nakgaş Alymjan Işangulyýew Täze Eserini V Aziada Bagyşlady

Gratografiýa Usulynda Işleýän Nakgaş Alymjan Işangulyýew Täze Eserini V Aziada Bagyşlady

Lebaply belli nakgaş, welaýat ýörüte sungat mekdebiniň mugallymy Alymjan Işangulyýew öz işini „Türkmenistana hoş geldiňiz!“ diýip atlandyrypdyr. Awtory onuň döremegine Aziada-2017-ä bagyşlanan 500 günlük atly ýörüş ruhlandyrypdyr.

Suratyň ýordumynda taryh, medeniýet, däp-dessurlar we iri sport çäresiniň geçirilmegine garaşýanýurduň häzirki güni sazlaşykly utgaşýar. Eserde taryhy gadymyýetden gaýdýan, özboluşly Türkmenistanyň keşbi çeper beýan edilipdir.

Onuň täze işi gratografiýa usulynda ýerine ýetirilipdir. Onda aşagyna ak kagyz ýazylan syk gara kagyza iňňe bilen synçgylanyp surat çekilýär, şunda asla ýalňyşmak bolmaýar. Bu öte kyn žanrda kör reňk ulanylmaýar, onda diňe bir reňkde çeper beýan etmegi başarmaly. Alymjan Işangulyýew ony Türkmenistanyň Çeperçilik akademiýasynda okaýan döwri öwrenipdir, indem bu ugurdan yhlas bilen işläp gelýär.

-Bu meniň gratografiýada çeken iň kyn işim,-diýip, Türkmenistanyň Prezidentiniň medeniýet we sungat işgärleriniň arasynda yglan eden bäsleşiginiň ýeňijisi Alymjan Işangulyýew gürrüň berýär.-Ýurdumyzyň Aziadany nahili ruhubelemntlik bilen garşylaýandygyny nä derejede beýan edip bilendigime tomaşaçylar baha berer.

Meňzeş Täzelikler

Aşgabatly Maşgalalaryň 230-dan Gowragy „Parahat-7/4' Jaşaýyş Jaý Toplumynda Täze Öýlere Göçüp Bardylar

Aşgabatly Maşgalalaryň 230-dan Gowragy „Parahat-7/4′ Jaşaýyş Jaý Toplumynda Täze Öýlere Göçüp Bardylar

Paýtagtymyzyň günorta-gündogarynda çalt depginlerde kemala gelýän ýaşaýyş jaý toplumynda otaglarynyň ýerleşişi gowulandyrylan dokuz gat jaýlaryň …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir