Baş Sahypa / BAŞ SAHYPA / Halkymyzyň Beýik Ruhy Ýörelgelerine Eýerip
Halkymyzyň Beýik Ruhy Ýörelgelerine Eýerip
Halkymyzyň Beýik Ruhy Ýörelgelerine Eýerip

Halkymyzyň Beýik Ruhy Ýörelgelerine Eýerip

Paýtagtymyzdaky “Garaşsyzlygyň 10 ýyllygy” seýilgähinde jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleriniň, hormatly ýaşulularyň, ýaşlaryň we paýtagtymyzyň köpsanly ilatynyň gatnaşmagynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça paýtagtymyzyň merkezinde oturdylan S.A.Nyýazowyň ýadygärligine gül goýmak we Türkmenistanyň ilkinji Prezidentini hatyralamak çäresi geçirildi.

Bu ýadygärlik binasy halkymyzyň ýurdumyzyň garaşsyzlygynyň kemala gelmegine goşant goşan Türkmenistanyň ilkinji Prezidentiniň döwlet işlerine hoşallygynyň we sarpasynyň nyşany, ata-babalarymyzyň wesýet eden ruhy ýörelgelerine eýermek bilen biziň aramyzdan gidenleri ýagşylykda ýatlamagyň alamaty bolup durýar.

Ilkinji Prezidentiň başlan ýoly häzirki wagtda döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ruhuna laýyklykda, ägirt uly maksatlara we iri möçberli wezipeleriň çözülmegine gönükdirilendir. Watanymyzyň durmuş-ykdysady taýdan mundan beýläk-de ösdürilmegine, ilatyň abadançylygynyň ýokarlandyrylmagyna gönükdirilen düýpli özgertmeler netijesinde döwletimiz örän baý medeni mirasa, belent ruhy kämillige eýe bolup, nesilleriň hakydasynda dowamatlylyk esasynda dünýäniň okgunly ösýän ýurtlarynyň arasynda mynasyp orun eýeleýär.

Biraz wagtdan ýadygärligiň ýanyndaky ýerler ajaýyp gül çemenlerine bürendi. Köp öwüşginli halyny ýatladýan bu görnüşler Türkmenistanyň ilkinji Prezidentine bolan sarpanyň çuňňur beýanyna öwrüldi.

Meňzeş Täzelikler

Aziada-2017 Döwründe Syýahatçylar Üçin Dikuçarda Tanyşlyk Gezelençleri Guralar we Awiapetekleriň Bahasy Peseldiler

Aziada-2017 Döwründe Syýahatçylar Üçin Dikuçarda Tanyşlyk Gezelençleri Guralar we Awiapetekleriň Bahasy Peseldiler

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň geçirilýän döwründe Aşgabada geljek syýahatçylar üçin …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir