Baş Sahypa / BAŞ SAHYPA / Köp Çagaly Maşgalalara Döwlet Baştutanymyz Adyndan Täze Öýleriň Açarlary Gowşuryldy
Köp Çagaly Maşgalalara Döwlet Baştutanymyz Adyndan Täze Öýleriň Açarlary Gowşuryldy
Köp Çagaly Maşgalalara Döwlet Baştutanymyz Adyndan Täze Öýleriň Açarlary Gowşuryldy

Köp Çagaly Maşgalalara Döwlet Baştutanymyz Adyndan Täze Öýleriň Açarlary Gowşuryldy

Aşgabatda Halkara zenanlar güni mynasybetli dabaraly çäreler geçirildi, olara Mejlisiň, ministrlikleriň we pudak edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylary gatnaşdylar. Çäreleriň çäklerinde döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça sekiz we ondan hem köp perzendi dünýä inderen we terbiýeläp ýetişdiren, Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen “Ene mähri” diýen hormatly atlara mynasyp bolan eneleri sarpalamak çäreleri guraldy, köp çagaly maşgalalara ähli amatlyklary bolan täze öýleriň açarlary gowşuryldy.

Şu gezekki dabaralar baýramçylyk çäreleriniň hatarynda ýatdan çykmajak waka öwrüldi. Şu ýyl Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Permany bilen enelerimiziň iki ýüz segsenden gowragy “Ene mähri” diýen hormatly ada mynasyp boldular.

Bellenilişi ýaly, köp çagaly maşgalalary hemmetaraplaýyn goldamak, şol sanda olaryň ýaşaýyş-durmuş şertlerini gowulandyrmak döwletimiziň baş aladasydyr. Halkara zenanalar güni mynasybetli köp çagaly maşgalalaryň nobatdaky topary belent ýaşaýyş jaýynda ýerleşýän ähli amatlyklary bolan täze giň öýleriň açarlaryny aldylar, olar uly ruhubelentlik ýagdaýynda jaý toýlaryny tutdular.

Halkara zenanlar gününiň öň ýanynda ähli ministrliklerde, pudak edaralarynda, olaryň düzüm böleklerinde, edaralarda we guramalarda, eýeçiligiň dürli görnüşli kärhanalarynda hormatly Prezidentimiziň adyndan aýal-gyzlara pul sowgatlaryny gowşurmak dabaralary geçirildi. Däbe görä pul sowgatlary aýal-gyzlaryň ählisine, şol sanda talyplara, mekdep okuwçylaryna we mekdebe çenli çagalar edaralarynda terbiýelenýän gyzjagazlara gowşuryldy.

Meňzeş Täzelikler

Aziada-2017 Döwründe Syýahatçylar Üçin Dikuçarda Tanyşlyk Gezelençleri Guralar we Awiapetekleriň Bahasy Peseldiler

Aziada-2017 Döwründe Syýahatçylar Üçin Dikuçarda Tanyşlyk Gezelençleri Guralar we Awiapetekleriň Bahasy Peseldiler

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň geçirilýän döwründe Aşgabada geljek syýahatçylar üçin …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir