Baş Sahypa / BAŞ SAHYPA / Koreýanyň Kompaniýalary Ýokary Tehnologiýalar Ulgamynda Gazananlaryny Türkmenistana Hödürleýär
Koreýanyň Kompaniýalary Ýokary Tehnologiýalar Ulgamynda Gazananlaryny Türkmenistana Hödürleýär
Koreýanyň Kompaniýalary Ýokary Tehnologiýalar Ulgamynda Gazananlaryny Türkmenistana Hödürleýär

Koreýanyň Kompaniýalary Ýokary Tehnologiýalar Ulgamynda Gazananlaryny Türkmenistana Hödürleýär

Aşgabatda türkmen-koreý ykdysady hyzmatdaşlygy boýunça 2-nji maslahaty geçirildi. Oňa gatnaşmak üçin Koreýa Respublikasynyň wekiliýeti Türkmenistana geldi. Türkmen tarapyndan forumyň işine birnäçe ministrlikleriň we pudak edaralarynyň ýolbaşçylary hem-de esasy hünärmenleri gatnaşdylar.

Duşuşygyň gün tertibine käbir ugurlar boýunça, hususan-da, ýangyç-energetika, ulag-aragatnaşyk, senagat ulgamlarynda we beýleki ugurlarda uzakmöhletleýin esasda özara gatnaşyklary giňeltmegiň meseleleri girizildi.

Maslahatyň barşynda milli ykdysadyýetiň ösüşiniň ýokary depgini, jemi içerki önümiň durnukly ösüşi, ýurdumyzda döredilen amatly maýa goýum ýagdaýy Koreýanyň işewür toparlary üçin türkmen bazarynyň özüne çekijiligi nygtaldy.

Myhmanlar özara bähbitli hyzmatdaşlygyň geljegi uly ugurlaryny ara alyp maslahatlaşmagyň barşynda türkmen hyzmatdaşlaryny Koreýanyň esasy kompaniýalarynyň kuwwaty we mümkinçilikleri bilen tanyşdyrdylar. Ýokary tehnologiýalar babatda dünýäde öňdebaryjylaryň hatarynda durýan Koreýa Respublikasynyň iň täze ylmy we önümçilik işläp taýýarlamalaryny teklip etmäge hem-de Türkmenistanda üstünlikli amala aşyrylýan döwlet maksatnamalaryna we milli hem-de sebit ähmiýetli bilelikdäki taslamalara işjeň gatnaşmaga taýýardygy bellenildi. Şunuň bilen birlikde, dostlukly ýurduň işewür toparlarynyň wekilleriniň ýurtda kiçi we orta telekeçiligi ösdürmek maksady bilen, ýokary hünärli işgärleri taýýarlamaga goşant goşmaga meýli beýan edildi.

Maslahatyň çäklerinde dürli derejede gazanylan ikitaraplaýyn ylalaşyklary ilerletmek barada özara gyzyklanma bildirilip, pikir alşyldy hem-de olary mundan beýläk-de durmuşa geçirmek boýunça anyk ädimler bellenildi.

Çeşme: TDH

Meňzeş Täzelikler

Aşgabatly Maşgalalaryň 230-dan Gowragy „Parahat-7/4' Jaşaýyş Jaý Toplumynda Täze Öýlere Göçüp Bardylar

Aşgabatly Maşgalalaryň 230-dan Gowragy „Parahat-7/4′ Jaşaýyş Jaý Toplumynda Täze Öýlere Göçüp Bardylar

Paýtagtymyzyň günorta-gündogarynda çalt depginlerde kemala gelýän ýaşaýyş jaý toplumynda otaglarynyň ýerleşişi gowulandyrylan dokuz gat jaýlaryň …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir