Baş Sahypa / BAŞ SAHYPA / RLDP-nyň Başlygy Wladimir Žirinowskä Türkmenistanyň “Hormatly İl Ýaşulysy” Diýen At Gowşuryldy
RLDP-nyň Başlygy Wladimir Žirinowskä Türkmenistanyň “Hormatly İl Ýaşulysy” Diýen At Gowşuryldy
RLDP-nyň Başlygy Wladimir Žirinowskä Türkmenistanyň “Hormatly İl Ýaşulysy” Diýen At Gowşuryldy

RLDP-nyň Başlygy Wladimir Žirinowskä Türkmenistanyň “Hormatly İl Ýaşulysy” Diýen At Gowşuryldy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şu gün Türkmenbaşy şäherinde geçýän dabaralara gatnaşýan Russiýanyň Liberal-demokratik partiýasynyň ýolbaşçysy Wladimir Žirinowskä “Hormatly il ýaşulysy” diýen ady dakmak hakynda şahadatnamany we döşe dakylýan tapawutlandyryş nyşanyny gowşurdy.

Ýola goýlan däbe görä myhmana türkmen milli dony, telpegi geýdirilip guşak guşaldy. Dabara ýurdumyza gelen rus wekiliýetiniň agzalarynyň gatnaşmagynda geçirildi.

Wladimir Žirinowskiý bildirilen ýokary hormat üçin hoşallyk bildirip, ýurdumyzda gören ähli zatlaryna begenýändigini we olardan ruhunyň galkynýandygyny ýene-de bir gezek nygtady. Myhmanyň belleýşi ýaly, nesilden-nesle geçirilip gelinýän hem-de milli özboluşly häsiýetiň esasynda duran ajaýyp parasatly däp-dessurlaryň eýesi bolan myhmansöýer türkmen halkyna ol hemişe aýratyn mähir bilen garaýar.

***

Şu gün RLDP-nyň başlygy myhmanlara we dynç alýanlara bir mahallar ulanylan awtomobilleri, elekromobilleri, atly paýtunlary we beýlekileri hödürleýän ýörite dynç alyş merkeziniň hyzmatlaryndan peýdalanyp, “Awaza” milli syýahatçylyk zolagy boýunça tanyşlyk gezelenjini amala aşyrdy.
Wladimir Žirinowski “Çaýka” diýen ýokary derejeli ak awtoulagda aýlandy. Rus wekiliýetiniň agzalary hem atly paýtunlara münüp, syýahatçylyk zolagynyň hem-de Hazaryň kenarýakasynyň gözelliklerini synladylar.

Meňzeş Täzelikler

Söwda Pudagynyň Ösüşi-Bazar Ykdysadyýetiniň Ösüşiniň Baş Şerti

Söwda Pudagynyň Ösüşi-Bazar Ykdysadyýetiniň Ösüşiniň Baş Şerti

Söwdany we telekeçiligi ösdürmek hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan ykdysady syýasatynyň möhüm ugurlary bolup …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir