Baş Sahypa / BAŞ SAHYPA / Türkmenistanyň BMG Agzalygyna Saýlanmagynyň 25 Ýyllygy Mynasybetli Açyk Gapylar Güni
Türkmenistanyň BMG Agzalygyna Saýlanmagynyň 25 Ýyllygy Mynasybetli Açyk Gapylar Güni
Türkmenistanyň BMG Agzalygyna Saýlanmagynyň 25 Ýyllygy Mynasybetli Açyk Gapylar Güni

Türkmenistanyň BMG Agzalygyna Saýlanmagynyň 25 Ýyllygy Mynasybetli Açyk Gapylar Güni

2017-nji ýylyň 3-nji martynda BMG-niň Aşgabatdaky edarasynyň mejlisler zalynda Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň agzalygyna saýlanmagynyň 25 ýyllygy mynasybetli Açyk gapylar güni geçirildi.

Açyk gapylar gününiň işine BMG-niň düzümine girýän halkara guramalaryň ýolbaşçylary we işgärleri, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň wekilleri, Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary institutynyň mugallymlary we talyplary, şeýle hem jemgyýetçilik guramalarynyň we köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.

BMG-niň edarasynyň foýesinde “BMG 25 ýyl bäri Türkmenistanda” atly surat sergisi ýerleşdirildi. BMG-niň we onuň agentlikleriniň we ýöriteleşdirilen edaralarynyň Türkmenistan bilen 25 ýylyň dowamynda alyp baran hyzmatdaşlygyny aýdyň şöhlelendirýän taryhy suratlary we resminamalary öz içine alýan çeperçilikli ýerine ýetirilen ekspozisiýalar BMG-niň agentlikleri tarapyndan gurnaldy.

Soňra BMG-niň agentlikleriniň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda “BMG-niň Türkmenistan bilen üstünlikli hyzmatdaşlygynyň 25 ýyllygy” atly tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Ilkinji söz nobaty bilen BMG-niň hemişelik utgaşdyryjysy Ýelena Panowa çykyş edip, ol öz çykyşynda BMG-niň alyp barýan işi hem-de 25 ýyl hyzmatdaşlygyň döwründe bilelikde ýerine ýetirilen taslamalar barada gürrüň berdi. Şeýle hem ol wekilhananyň işlemegi üçin ajaýyp şertleri döredip berendikleri üçin türkmen tarapyna öz çäksiz minnetdarlygyny bildirdi.

Mundan başga-da tanyşdyryş dabarasynda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary W.Hajyýew, ÝUNISEF-iň Türkmenistandaky wekili Şahin Nilofer, BMG-niň Ösüş Maksatnamasynyň Türkmenistandaky wekiliniň orunbasary Witaliý Wremiş, BMG-Aýallar köpýurtly bölüminiň Sebit boýunça wekili Ileýn Konkiýewiç hem-de BMG-niň agentlikleriniň we ýöriteleşdirilen edaralarynyň wekilleri çykyş etdiler. Çykyşlaryň dowamynda agentlikleriň alyp barýan işleri baradaky wideo şekiller görkezildi.

Çykyş edenleriň ählisi Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistan bilen BMG-niň alyp barýan köpmeýilli hyzmatdaşlygyna uly üns berýändigini hem-de BMG bilen saklaýan strategik hyzmatdaşlygynyň Türkmenistanyň daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugrydygyny bellediler.

Açyk gapylar gününiň ahyrynda “soraglar we jogaplar” sessiýasy geçirilip, onda BMG-niň agentlikleriniň ýolbaşçylary ähli berlen soraglara degerli jogap berdiler. Soňra bolsa çärä gatnaşyjylaryň gatnaşmagynda resmi däl ýagdaýda söhbetdeşlik geçirildi.

Meňzeş Täzelikler

Arkadaga Waspnama

Arkadaga Waspnama

Arkadaga Waspnama

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir