Baş Sahypa / BAŞ SAHYPA / Türkmenistanyň Prezidenti: AHHG Merkezi Aziýada Hyzmatdaşlyk Üçin Ygtybarly Meýdança Bolar
Türkmenistanyň Prezidenti: AHHG Merkezi Aziýada Hyzmatdaşlyk Üçin Ygtybarly Meýdança Bolar
Türkmenistanyň Prezidenti: AHHG Merkezi Aziýada Hyzmatdaşlyk Üçin Ygtybarly Meýdança Bolar

Türkmenistanyň Prezidenti: AHHG Merkezi Aziýada Hyzmatdaşlyk Üçin Ygtybarly Meýdança Bolar

Aşgabatda “Araly halas etmegiň Halkara gaznasynyň Merkezi Aziýa sebitinde hyzmatdaşlygy ösdürmekde ähmiýeti” ady bilen Halkara maslahat geçirilýär.

Ýurdumyzyň AHHG başlyklyk etmeginiň çäklerinde guralan bu maslahatyň açylyş dabarasynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň oňa gatnaşyjylara iberen Gutlagy okaldy.

“Ýurdumyzda alnyp barylýan döwlet ekologiýa syýasaty jemgyýetiň ösüşini tebigy gurşawyň ösüşi bilen sazlaşdyrmaga we ekologiýa taýdan arassa daşky gurşawy döretmäge gönükdirilendir. Türkmenistan daşky gurşawy goramak, ekologiýa abadançylygyny üpjün etmek we suw serişderlerini netijeli peýdalanmak boýunça oýlanşykly daşawy we içeri syýasaty alyp barýar”.

Gutlagda bellenişi ýaly, ýurdumyz BMG-niň Ösüş maksatnamasy, Daşky gurşaw boýunça Maksatnamasy, Ýewropa boýunça ykdysady komissiýasy, Bütindünýä ekologiýa gaznasy, Araly halas etmegi halkara gaznasy, Merkezi Aziýanyň Sebitleýin ekologiýa merkezi hem-de Germaniýanyň halkara hyzmatdaşlyk jemgyýeti ýaly abraýly halkara we jemgyýetçilik guramalary bilen netijeli hyzmatdaşlyk edip gelýär.

Türkmenistan Merkezi Aziýa ýurtlary bilen bilelikde ekologiýa meseleleriniň ähli ugurlary, esasan hem howanyň üýtgemegi bilen bagly meseleler boýunça netijeli işleri alyp barýar. Şoňa laýyklykda, Aral deňzi bilen baglanyşykly ýüze çykan ekologiýa ýagdaýyny gowulandyrmak üçin Merkezi Aziýa ýurtlarynyň döwlet Baştutanlarynyň çözgüdi esasynda 1993-nji ýylda Araly halas etmegiň halkara gaznasy döredildi. AHHG-niň düzgünnamasyna laýyklykda, Türkmenistan 2017-2019-njy ýyllar aralygynda bu Gaznada başlyklyk edýär.

Biziň döwletimiziň Araly halas etmegiň Halkara gaznasynda başlyklyk etmegiň esasy maksatlary Aral deňzi sebitindäki ýurtlaryň durmuş-ykdysady we ekologiýa ýagdaýlaryny gowulandyrmakdan, sebitde suw serişdeleriniň rejeli peýdalanylmagyny hem-de daşky gurşawyň ýokary derejede goralmagyny üpjün etmekden ybaratdyr diýip, Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.

Gutlagda şeýle diýilýär: “Türkmenistan AHHG başlyklyk edýän döwlet hökmünde Gaznanyň halkara abraýynyň hemmetaraplaýyn we durnukly ýokarlanmagyna hem-de häzirki zamanyň ählumumy hadysalary babatda onuň ähmiýetiniň artmagyna ählitaraplaýyn ýardam bermek üçin tagallalary eder.

Garaşsyz döwletimiz Merkezi Aziýa ýurtlary bilen bilelikde Aral deňziniň sebitindäki ýurtlara kömek bermek boýunça hereketleriň täze maksatnamasyny syýasy, guramaçylyk we hukuk wezipelerine aýratyn möhüm ähmiýet bermek bilen taýýarlamagy göz öňünde tutulýar. Bu bolsa, öz gezeginde, suw diplomatiýasy boýunça başlangyç tapgyrda göz öňünde tutulan işleriň durmuşa geçirilmegine ýardam eder. Agzalýan maksatnamany amala aşyrmak bilen bagly Merkezi Aziýa döwletlerinde köptaraplaýyn maslahatlaryň wemaksatnamlaýyn okuwlaryň geçirilmegi hem göz öňünde tutulýar.

Araly halas etmegiň Halkara gaznasyna boýunça utgaşdyryjy wezipeleriň Türkmenistan tarapyndan üstünlikli durmuşa geçirilmegi sebitdäki ýurtlaryň Durnukly Ösüş Maksatlaryny gazanmak babatda sebitleýin we halkara syýasatyň meýilleşdirilmegine işjeň gatnaşmagyna ýardam eder.

Biz ýurdumyzda daşky gurşawy gorap saklamak, Aral deňziniň sebitiniň ekologiýa ýagdaýyny gowulandyrmak boýunça alnyp barylýan işlere mundan beýläk hem aýratyn üns bereris”.

Meňzeş Täzelikler

NEVRUZ BAYRAMI İSTANBULDA KUTLANCAK (21 MART 2018 ÇARŞAMBA)

NEVRUZ BAYRAMI İSTANBULDA KUTLANCAK (21 MART 2018 ÇARŞAMBA)

NEVRUZ BAYRAMI İSTANBULDA  KUTLANCAK (21 MART 2018 ÇARŞAMBA) TOPKAPI KÜLTÜR PARKI – TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir