Baş Sahypa / BAŞ SAHYPA / Türkmenistanyň Prezidenti Döwlet Gümrük Gullugyna Ýükleriň Örän Düýpli Barlanylmagyny Tabşyrdy
Türkmenistanyň Prezidenti Döwlet Gümrük Gullugyna Ýükleriň Örän Düýpli Barlanylmagyny Tabşyrdy
Türkmenistanyň Prezidenti Döwlet Gümrük Gullugyna Ýükleriň Örän Düýpli Barlanylmagyny Tabşyrdy

Türkmenistanyň Prezidenti Döwlet Gümrük Gullugyna Ýükleriň Örän Düýpli Barlanylmagyny Tabşyrdy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň gümrük gullugyny guramaçylyk we işgärler bilen üpjün etmek, halkara ulag-üstaşyr geçelgeleriniň möhüm çatrygy derejesine eýe bolan ýurdumyzyň çäginden geçýän ýükleri örän düýpli barlamak boýunça anyk tabşyryklary berdi.

Prezident bu wezipäni Döwlet howpsuzlyk geňeşini harby we hukuk goraýjy edaralaryň şu ýylyň ilkinji çärýeginde alyp baran işleriniň netijelerine bagyşlanan mejlisinde kesgitläp goýdy.

Hususan-da, döwlet Baştutany döwrebap tehnologiýalary peýdalanmagyň, düzümiň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmagyň, ýurdumyzyň barlag-geçiriş nokatlarynyň işgärleri üçin okuwlary we amaly dersleri yzygiderli geçmegiň hasabyna iş usullaryny mundan beýläk-de kämilleşdirmegiň zerurdygyny nygtady.

«Demirgazyk-Günorta» we «Gündogar-Günbatar» ulag geçelgelerini ösdürmek, Hazar we Gara deňiz sebitlerinde ulag aragatnaşygyny işjeňleşdirmek häzirki wagtda Türkmenistanyň daşary ykdysady syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarydyr. Bu ugurdaky başlangyçlar Merkezi Aziýa döwletleriniň Ýewropanyň, Günorta-Gündogar Aziýanyň, Ýakyn Gündogaryň bazarlaryna çykýan ulag-kommunikasiýalaryny ösdürmeklige gönükdirilendir.

Hususan-da, ýükleriň demir ýol, awtomobil, howa we deňiz gatnawlary Türkmenistanyň daşary ykdysady aragatnaşyklarynda örän möhüm orun eýeleýär. Ýylyň-ýylyna ýurdumyza getirilýän senagat enjamlarynyň, awtotehnikalaryň, metal önümlerini we beýleki önümleriň sany artýar. Öz gezeginde, daşary ýurtlara iberilýän polipropilen, koks we beýleki nebit önümleriniň, himiýa we gurluşyk önümleriniň möçberi barha artýar.

Şeýle hem Türkmenistandan geçirilýän üstaşyr ýükleriň hem möçberi barha artýar.

Meňzeş Täzelikler

Söwda Pudagynyň Ösüşi-Bazar Ykdysadyýetiniň Ösüşiniň Baş Şerti

Söwda Pudagynyň Ösüşi-Bazar Ykdysadyýetiniň Ösüşiniň Baş Şerti

Söwdany we telekeçiligi ösdürmek hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan ykdysady syýasatynyň möhüm ugurlary bolup …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir