Baş Sahypa / BAŞ SAHYPA / Türkmenistanyň Prezidenti Eýranyň Daşary Işler Ministrini Kabul Etdi
Türkmenistanyň Prezidenti Eýranyň Daşary Işler Ministrini Kabul Etdi
Türkmenistanyň Prezidenti Eýranyň Daşary Işler Ministrini Kabul Etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Eýranyň Daşary Işler Ministrini Kabul Etdi

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Eýran Yslam Respublikasynyň daşary işler ministri Mohammad Jawad Zarifi kabul etdi.

Hormatly Prezidentimiz syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlarda aragatnaşyklaryň ösüşiniň yzygiderli häsiýetini belläp, gazanylan ylalaşyklary durmuşa geçirmegiň netijeli guraly hökmünde hökümetara toparynyň işiniň wajypdygyny aýratyn nygtady.

Eýranyň DIM-niň ýolbaşçysy ägirt uly serişde we ykdysady kuwwat bilen bilelikde ýurtda döredilen amatly maýa goýum ýagdaýynyň netijesinde geljegi uly türkmen bazarynyň giň mümkinçiligi bolan maýadarlaryň hem-de meşhur daşary ýurt kompaniýalaryň ýyl-ýyldan barha köpsanlysyny özüne çekýändigini belläp, öz ýurdunyň işewür toparlarynyň Türkmenistanyň döwlet hem-de hususy düzümleri bilen has ýygjam hyzmatdaşlyk aragatnaşyklaryny we göni gatnaşyklary ýola goýmaga uly gyzyklanma bildirýändigini aýtdy.

Birnäçe esasy ugurlarda, ilkinji nobatda, täze ulag-üstaşyr geçelgelerini döretmegiň hasabyna ählumumy energetika howpsuzlygyny üpjün etmek hem-de häzirki zaman ulag düzümini kemala getirmek boýunça Türkmenistanyň möhüm halkara başlangyçlaryny nazara alyp, ýangyç-energetika we ulag-aragatnaşyk ulgamyny goşmak bilen, esasy ugurlarda hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy hem-de ony ösdürmegiň geljegi barada gyzyklanma bildirilen pikir alyşmalar boldy. Bu ulgamlarda biziň ýurtlarymyz bilelikde işlemegiň uly tejribesini topladylar.

Medeni-ynsanperwer ulgamda ikitaraplaýyn aragatnaşyklary pugtalandyrmagyň wajypdygy hem nygtaldy. Munuň şeýle bolmagyna Medeniýet günleriniň hem-de beýleki çäreleriň özara geçirilmegi gönüden-göni hyzmat edýär. Ählumumy howpsuzlygyň, parahatçylygyň hem-de durnuklylygyň üpjün edilmegini iki tarapyň maksat edinýändigi nazara alnyp, özara gyzyklanma döredýän möhüm halkara we sebit meseleleri boýunça goňşy ýurtlaryň mundan beýläk-de özara hereket etmeginiň ugurlary söhbetdeşligiň aýratyn meselesi boldy.

TDH

Meňzeş Täzelikler

Söwda Pudagynyň Ösüşi-Bazar Ykdysadyýetiniň Ösüşiniň Baş Şerti

Söwda Pudagynyň Ösüşi-Bazar Ykdysadyýetiniň Ösüşiniň Baş Şerti

Söwdany we telekeçiligi ösdürmek hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan ykdysady syýasatynyň möhüm ugurlary bolup …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir