Baş Sahypa / YKDYSADYÝET / Ýurduň Ykdysadyýetiniň Ösüşi Boýunça Ylmy-Amaly Maslahat
Paýtagtymyzda, ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň şanly 25 ýyllygyna bagyşlanyp «Türkmenistanyň ykdysady özgertmeleri-durnukly ösüşiň binýadydyr» atly ylmy-amaly maslahat geçirildi.

Ýurduň Ykdysadyýetiniň Ösüşi Boýunça Ylmy-Amaly Maslahat

Paýtagtymyzda, ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň şanly 25 ýyllygyna bagyşlanyp «Türkmenistanyň ykdysady özgertmeleri-durnukly ösüşiň binýadydyr» atly ylmy-amaly maslahat geçirildi. Foruma ykdysady toplumyň ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň, döwlet we paýdarlar-täjirçilik banklarynyň, Ylymlar akademiýasynyň ýolbaşçylary we wekilleri, ýokary okuw mekdepleriniň mugallymlary we talyplary gatnaşdylar.

Maslahatyň gün tertibine durmuş-ykdysady ösüşiň, maliýe-ykdysady ulgamyň edaralarynyň işini kämilleşdirmekligiň, şeýle hem Türkmenistanyň halkara ykdysady hyzmatdaşlygynyň esasy ugurlarynyň derwaýys meseleleri girizildi. 

Ýygnananlar maslahaty açmak bilen, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ykdysady strategiýasynyň esasynda bäsdeşlige ukyply ykdysadyýetiň milli modeli Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşiň täze belentliklerine tarap maksadalaýyk öňe barýandygyny, onuň halkara abraýynyň üznüksiz artýandygyny, geçirilýän içeri we daşary syýasatyň dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan giň goldawa eýe bolýandygyny bellediler.

Maslahata gatnaşanlaryň çykyşlarynda  «2011-2030-njy ýyllarda Türkmenistanyň durmuş-ykdysady taýdan ösüşiniň milli maksatnamasyny», «Türkmenistanyň Prezidentiniň 2012-2016-njy ýyllarda ýurdy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça maksatnamasyny», şeýle hem döwlet pudaklarynyň ösüş maksatnamalaryny  üstünlikli durmuşa geçirmegiň, halk hojalygy toplumynyň tutuşlygyna batly depginler bilen enjamlaşdyrylmagy netijesinde uly ösüşe eýe bolan ýurdumyzyň ägirt uly ykdysady kuwwatyny doly we hemmetaraplaýyn peýdalanmaga ýardam edýändigi nygtalyp geçildi. Şunuň bilen baglylykda, jemi içerki önümiň durnukly ösüşini aýdyň tassyklaýan makroykdysady görkezijiler getirildi. Jemi içerki önümiň ösüşiniň ýyl boýunça ortaça depgini deňeşdirilýän bahalarda 110,5 göterime deň boldy.

Görkezijileriň ýokary derejesi, ilki bilen milli ykdysadyýetiň ähli bölümlerini toplumlaýyn  ösdürmäge gönükdirilen döwlet maýa goýum syýasaty hem-de daşary ýurt maýa goýumlarynyň uly möçberi bilen üpjün edilýär.  Ýurdumyzyň ykdysady hem-de önümçilik kuwwatyny pugtalandyrmaga oňyn täsir edýän esasy ýagdaýlaryň hatarynda jemi içerki önümiň mukdaryny artdyrmak maksady bilen amala aşyrylan anyk işler, häzirki zaman durmuş infrastrukturasyny emele getirmek, ilaty iş bilen üpjün etmek, daşary söwda deňagramlylygyny saklamak agzaldy. 

Durnukly ykdysady ösüş gazanmak üçin karz-pul, maliýe hem-de salgyt-býujet ulgamyna täsir eden düýpli özgertmeler oňaýly şert döretdi. Onuň üstesine-de amala aşyrylan çäreler döwlete degişli däl pudagy  üstünlikli ösdürmäge mümkinçilik berýär. Ýurdumyzyň önümçilik kuwwatyny diwersifikasiýalaşdyrmak hem-de döwrebaplaşdyrmak, halkara ölçeglerine laýyklykda häzirki zaman ulag we aragatnaşyk ulgamlaryny döretmek ýurdumyzyň dünýä ykdysady ulgamyna goşulyşmagyna oňyn täsir eder.

Şeýle hem çykyşlarda Türkmenistanyň durnukly ykdysady ösüşiniň möhüm ýagdaýlarynyň biri hökmünde ýokary maýa goýum işjeňligi görkezildi. Bu pudakda durmuşa geçirilýän syýasatyň netijesinde enjamlaşdyrylyş hem-de tehnologiýa taýdan dünýä ölçegleriniň talaplaryna laýyk gelýän  önümçilik we durmuş ähmiýetli täze desgalaryň gurluşygy alnyp barylýar. Netijede iş orunlary artýar, şeýle hem ýurdumyzyň jemi içerki önümine daşary ýurt hem-de bilelikdäki kompaniýalaryň goşulan baha boýunça paýyny artdyrmak üpjün edilýär.

Durmuş-ykdysady ösüşiň üstünlikli amala aşyrylmagynda häzirki zaman dolandyryş gurallaryny ornaşdyrmak boýunça halkara hyzmatdaşlygyny mundan beýläk hem giňeltmek, täzeçil tehnologiýalar alyşmak, ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamak, ylym we medeni gatnaşyklary giňeltmek uly ähmiýete eýe bolup durýar. Döwlet baştutanymyzyň daşary syýasy strategiýasy dünýäniň dürli ýurtlary bilen özara bähbitli gatnaşyklary pugtalandyrmaga mümkinçilik berýär. Bu bolsa öz gezeginde jemi içerki önümiň ösüşine oňyn täsir edýär. Şunuň bilen baglylykda milli ykdysadyýetiň daşary ykdysadyýetlere goşulyşmak üçin açyklygy bilen häsiýetlendirilýän, ýurdumyzyň daşary söwda dolanyşygynyň hem ähmiýeti bellendi.

Häzirki döwürde ýurdumyzyň ýokary görkezijilere eýe bolmagy, dünýäniň abraýly maliýe guramalary tarapyndan ykrar edilen ykdysady ösüşiň türkmen modeliniň netijeliligini tassyklaýar hem-de ýurdumyzyň dünýäniň iň bir batly depginler bilen ösýän döwletleriniň arasynda öňdäki orunlarda durmagyny üpjün edýän milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan saýlap alnan ugruň dogrulygynyň aýdyň güwänamasy bolup durýar.

Forumyň ahyrynda oňa gatnaşanlar hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa Ýüzlenme kabul edip, döwlet Baştutanymyza  berk jan saglyk hem-de Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe  mähriban Watanymyzyň gülläp ösmegi we öňe gitmegi üçin durmuşa geçirýän ähli başlangyçlarynda üstünlik arzuw etdiler.

Meňzeş Täzelikler

2018-nji Ýylyň 1-nji Ýanwaryndan Aýlyk Zähmet Haklarynyň,Pensiýalaryň we Döwlet Kömek Pullarynyň, Talyp Haklarynyň Möçberleri Ýokarlandyrylar

2018-nji Ýylyň 1-nji Ýanwaryndan Aýlyk Zähmet Haklarynyň,Pensiýalaryň we Döwlet Kömek Pullarynyň, Talyp Haklarynyň Möçberleri Ýokarlandyrylar

Döwlet Baştutanymyzyň Permanyna laýyklykda, 2018-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan býujetden maliýeleşdirilýän edara-kärhanalaryň, hojalyk hasaplaşygyndaky kärhanalaryň we …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir