Baş Sahypa / BAŞ SAHYPA / Ýyladyşhana Hojalyklary
Ýyladyşhana Hojalyklary
Ýyladyşhana Hojalyklary

Ýyladyşhana Hojalyklary

9-njy dekabrda şu ýylyň 11 aýynda ykdysadyýetimiziň pudaklarynyň işiniň jemlerine bagyşlanan hökümetiň giňişleýin mejlisinde obasenagat toplumynda geçirilýän özgertmelere aýratyn üns berildi, mejlisiň barşynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýyladyşhanalaryň hem-de oba hojalyk önümlerini gaýtadan işlemek boýunça kärhanalaryň gurluşygynyň depginlerini ýokarlandyrmagy talap etdi.

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabynda “Agzybirlik” we “Zemin açary” hususy kärhanalary özlerine bölünip berlen meýdanda ýyladyşhanalaryň gurluşygyny alyp barýarlar. Olar gurlanda şunuň ýaly maksatly desgalar üçin niýetlenilen iň häzirkizaman serişdeler, şol sanda gün şöhlesini özüne çekýän hem-de saklaýan ýörite örtükler peýdalanylýar. Ýyladyşhanalar şeýle hem özbaşdak ýyladyş we suw üpjünçilik ulgamlary bilen üpjün edilýär, olar ýyladyşhanalaryň bökdençsiz işledilmegine mümkinçilik berer.

Häzirki wagtda “Zemin açary” hususy kärhanasynyň hünärmenleri gurnama işlerini alyp barsalar, “Agzybirlik” hususy kärhanasynyň işgärleri bolsa gurluşyk üçin bölünip berlen bäş gektar meýdanyň eýýäm bir gektaryndan gowrak ýerini özleşdirdiler, bu ýerde ekmek üçin toprak hem-de pomidoryň tohumlary taýýarlanyldy.

Ekologiýa taýdan arassa önümleriň önümçiligini giňeltmek, ýurdumyzyň ýaşaýjylarynyň saçagyny hatda gyş paslynda hem ýokumly witaminlere baý ter önümler bilen üpjün etmek – ýurdumyzyň obasenagat toplumynyň ýyladyşhana hojalyklarynyň öňünde durýan baş wezipe şeýledir. Döwlet Baştutanymyz bu ugruň ösdürilmegini yzygiderli goldamak bilen, obahojalyk pudagynda daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleriň möçberlerini düýpli artdyrmak üçin degerli şertleri döredýär, ekerançylyga öňdebaryjy tehnologiýalar ornaşdyrylýar, obadaky kömekçi hojalyklara goldaw berilýär, şeýle hem ýakyn geljekde gök önümleriň goňşy ýurtlara iberilmegi baradaky wezipe öňde goýulýar.

Şäherleriň we obalaryň ilatyny tutuş ýylyň dowamynda ter gök önümler bilen üpjün etmäge ukyply ýyladyşhanalaryň gurluşygy ýurdumyzyň ähli sebitlerinde alnyp barylýar. Olary ýerli telekeçiler gurýarlar, şeýle işewürlik taslamalaryň ykdysady bähbitliligi: girdejililigi, özüni tiz ödemegi we düşewüntliligi telekeçilerde uly gyzyklanma döredýär. Bölek-satuw ulgamynyň we jemgyýetçilik iýmiti kärhanalarynyň hem ter we ýokary hilli gök önümlere bolan islegi ýokarydyr. Ýylyň dowamynda hasyl berýän ýyladyşhana hojalyklary ýylyň paslyna garamazdan, hemişe oňat girdeji almaga mümkinçilik berýär.

Meňzeş Täzelikler

Aziada-2017 Döwründe Syýahatçylar Üçin Dikuçarda Tanyşlyk Gezelençleri Guralar we Awiapetekleriň Bahasy Peseldiler

Aziada-2017 Döwründe Syýahatçylar Üçin Dikuçarda Tanyşlyk Gezelençleri Guralar we Awiapetekleriň Bahasy Peseldiler

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň geçirilýän döwründe Aşgabada geljek syýahatçylar üçin …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir